IBPBI/1/415-834/14/JS | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w związku z realizacją wskazanego we wniosku programu motywacyjnego.
IBPBI/1/415-834/14/JSinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. przychód
  3. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 8 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na spółce obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w związku z realizacją wskazanego we wniosku programu motywacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie ciążących na spółce obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w związku z realizacją wskazanego we wniosku programu motywacyjnego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 września 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-834/14/JS, IBPBII/1/415-576/14/MK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 września 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa handlowego (dalej jako „Spółka”). Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. sprzedaż paliw, olejów, silnikowych i akcesoriów samochodowych w punktach sprzedaży, tj. na stacjach paliw, w hurtowniach akcesoriów.

W ramach zawartych umów cywilnoprawnych Wnioskodawca współpracuje z zarządcami (tj. osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, spółkami prawa handlowego), którzy świadczą usługi polegające na zarządzaniu stacjami paliw oraz hurtowniami akcesoriów należącymi do Wnioskodawcy. Ponadto, Spółka współpracuje z handlowcami (tj. osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą), świadczącymi usługi polegające na pozyskiwaniu klientów handlowych dla Wnioskodawcy.

Z uwagi na wysoką konkurencyjność rynku branży paliwowej Spółka realizuje działania marketingowe, których celem jest utrzymanie lub zwiększenie obrotów w zakresie sprzedawanych towarów. W celu uatrakcyjnienia sprzedaży Wnioskodawca planuje wdrażać programy motywacyjne. Wszelkie warunki i zasady ich organizowania określane będą w regulaminach.

Programy będą adresowane do zamkniętego grona odbiorców ( dalej: „Uczestników”), do którego należeć będą: zarządcy stacji paliw i hurtowni, osoby współpracujące z zarządcami bez względu na podstawę prawną tej współpracy (pracownicy, współpracownicy etc.), handlowcy.

Intencją działań motywacyjnych jest wzrost sprzedaży towarów w punktach sprzedaży Wnioskodawcy, stymulowanie inicjatywy oraz pomysłowości Uczestników na zwiększenie sprzedaży, nagradzanie aktywnych postaw oraz wzajemnej rywalizacji Uczestników w zakresie realizowania określonych wyników sprzedaży. W ramach realizacji programu motywacyjnego Uczestnikom będą przyznawane nagrody, których przyznanie będzie uzależnione od uzyskania określonego wolumenu sprzedaży. Nagrodą będzie prawo do nabycia określonych w regulaminie towarów/usług w symbolicznej cenie 1 zł brutto za sztukę.

Reasumując, realizacja programu motywacyjnego, a co za tym idzie możliwość zakupu przez Uczestników towaru/usługi w cenie 1 zł brutto za sztukę, stanowić będzie jedną z form uatrakcyjnienia sprzedaży, a w efekcie zwiększenia przychodów Wnioskodawcy oraz utrzymania pozycji na rynku. Przedsięwzięcia motywacyjne pozostają zatem w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością i mają na celu zwiększenie przychodów podatkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją wskazanego we wniosku programu motywacyjnego na Wnioskodawcy będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki związane z funkcją płatnika na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją wskazanego we wniosku programu motywacyjnego, po jego stronie nie powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej, zawiera m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał kategoryzacji źródeł przychodów. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Zgodnie natomiast z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro towar/usługa określony w programie motywacyjnym zostanie nabyty przez osobę fizyczną w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Tym samym na gruncie niniejszej sprawy nie wymaga rozstrzygnięcia, czy po stronie osób fizycznych powstanie przychód z nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych świadczeń, gdyż kwestia ta pozostaje bez wpływu na ocenę stanowiska Spółki w zakresie objętym niniejszą interpretacją indywidualną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz wobec osób prawnych oraz możliwości powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu u osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.