IBPBI/1/415-719/14/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zakwalifikowania przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
IBPBI/1/415-719/14/SKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. usługi pośrednictwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 17 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zakwalifikowania przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zakwalifikowania przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną posiadającą tytuł zawodowy „pośrednika w obrocie nieruchomościami”, prowadzącą działalność gospodarczą w powyższym zakresie. Uzyskane przychody (dochody) Wnioskodawczyni opodatkowuje na „zasadach ogólnych”; jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 2 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę agencyjną ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach której zobowiązała się do stałego, wielokrotnego, powtarzającego się pośredniczenia przy zawieraniu na rzecz ww. spółki umów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami na rzecz spółki, oraz w poszukiwaniu nieruchomości do nabycia i zbycia na rzecz ww. spółki. Do obowiązków Wnioskodawczyni należy pozyskiwanie odbiorców usług świadczonych przez spółkę w zakresie pośrednictwa i doradztwa w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z postanowieniami umowy Wnioskodawczyni wykonuje umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako niezależny przedsiębiorca. Z tytułu wykonywania umowy Wnioskodawczyni przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50%

przychodu netto uzyskanego z tytułu wynagrodzenia od klientów, przy obsłudze których brała udział. Dnia 23 listopada 2012 r. Wnioskodawczyni została powołana na członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres obowiązków członków zarządu reguluje regulamin zarządu spółki, a szczegółowe informacje zawiera sporządzony w dniu 2 stycznia 2013 r. w formie pisemnej zakres kompetencji i obowiązków poszczególnych członków zarządu spółki. Z zakresem kompetencji zapoznali się wszyscy członkowie zarządu spółki, potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

Zgodnie z ww. zakresem kompetencji do obowiązków Wnioskodawczyni należy:

 1. opracowanie i realizacja polityki marketingowej i cenowej spółki;
 2. opracowanie i realizacja wieloletnich planów finansowych spółki;
 3. bieżąca analiza wyników sprzedażowych;
 4. wspieranie i bezpośrednie nadzorowanie procesów sprzedaży realizowanych przez podległych agentów, dbanie o przestrzeganie wewnętrznych procedur związanych z obsługą klientów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zakres obowiązków nie dotyczy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywanego osobiście przez Wnioskodawczynię, co jest konsekwencją zawartej wcześniej umowy agencyjnej z 2 stycznia 2012 r. zawartej pomiędzy spółką, a Wnioskodawczynią nie będącą w tej dacie członkiem zarządu. Warunkiem powołania na członka zarządu była kontynuacja wcześniej zawartej umowy agencyjnej;
 5. opracowywanie i realizacja polityki związanej z pozyskiwaniem i szkoleniem agentów;
 6. podejmowanie decyzji wobec osób bezpośrednio podległych w zakresie udzielania urlopów i wyrażenia zgody na ich wyjazdy służbowe i uczestnictwo w szkoleniach;
 7. nadzór nad przestrzeganiem w przedsiębiorstwie spółki przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. prowadzenie polityki zarządzania jakością związanej z obsługą klientów;
 9. wprowadzanie na bieżąco procedur poprawiających funkcjonowanie spółki;
 10. organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółki;
 11. opracowanie i przedstawienie zarządowi do wiadomości okresów sprawozdań z realizacji rocznych planów finansowych spółki;
 12. reprezentowanie spółki, składanie i przyjmowanie oświadczeń woli;
 13. wydzielenie w miarę potrzeb określonych obszarów działalności spółki i powierzenie ich wykonywania osobom i instytucjom zewnętrznym, jeżeli przyczyni się to do obniżenia kosztów działalności i nie zostaną narażone istotne interesy spółki;
 14. dokonywanie bieżącej oceny i charakterystyki oferowanych przez spółkę na rynku, w porównaniu z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi, wyrobów, produktów, usług i w związku z tym podejmowanie działań zwiększających ich atrakcyjność, jakość oryginalność, innowacyjność;
 15. zgłaszanie Prezesowi Zarządu każdego konfliktu interesów, dotyczących Członków Zarządu lub innych pracowników, agentów spółki - przeszkadzającego, trudniącego lub uniemożliwiającego realizację zadań i obowiązków powierzanych przez spółkę.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskane z tytułu usług wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, realizowanych przez Wnioskodawczynię na rzecz spółki, w której jest jednocześnie członkiem zarządu, mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej zwana „u.p.d.o.f.”), za działalność gospodarczą przyjmuje się działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów, wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f. Stosownie do treści umowy agencyjnej ze sp. z o.o. Wnioskodawczyni zobowiązała się do wykonywania niniejszej umowy w ramach swojego przedsiębiorstwa, jako niezależny przedsiębiorca, samodzielnie decydując o ilości czasu poświęconego na czynności zawodowe. Zobowiązania i rozliczenia podatkowe leżą po stronie agenta jako niezależnego przedsiębiorcy. W ramach swoich obowiązków Wnioskodawczyni pozyskuje odbiorców usług świadczonych przez spółkę w zakresie pośrednictwa i doradztwa w obrocie nieruchomościami. Wnioskodawczyni nabywa tym samym prawo do wynagrodzenia (prowizji) z chwilą, w której klient spełni świadczenie na podstawie umowy zawartej ze spółką przy udziale agenta.

W świetle powyższego, świadczone przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy agencyjnej usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, bezwzględnie spełniają warunki określone w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, gdyż działalność prowadzoną jest we własnym imieniu Wnioskodawczyni bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Stosownie do art. 5b u.p.d.o.f., aby działalność mogła zostać uznana za działalność gospodarczą, wobec wykonywanych w ramach niej czynności nie mogą zostać spełnione łącznie następujące warunki: odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności; wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Zgodnie ze stanem faktycznym Wnioskodawczyni prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, we własnym imieniu i jako niezależny przedsiębiorca, w ramach której świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wynagrodzenie za świadczone usługi pośrednictwa jest wypłacane Wnioskodawczyni na podstawie umowy agencyjnej, zgodnie z wystawianymi przez nią fakturami. Wnioskodawczyni ponosi pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli nie pozyska odbiorców usług świadczonych przez spółkę w zakresie pośrednictwa i doradztwa w obrocie nieruchomościami nie otrzyma wynagrodzenia w formie prowizji, co skutkować będzie stratą w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni w umowie agencyjnej zwolniła spółkę z odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę stratę lub wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. W związku z wykonywaniem na rzecz spółki usługi agencyjnej Wnioskodawczyni nie podlega kierownictwu spółki, sama decyduje kiedy i gdzie wykonuje usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Uwzględniając powyższe, Wnioskodawczyni nie spełnia przesłanek określonych w art. 5b u.p.d.o.f, które uniemożliwiają uznanie działalności za działalność gospodarczą, a w konsekwencji świadczone przez nią usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami są wykonywane w ramach jej działalności gospodarczej. Podkreślić należy, że zakres usług pośrednictwa nie pokrywa się z czynnościami członka zarządu, a ponadto powołanie na członka zarządu uzależnione było od kontynuowania działalności gospodarczej, jako agenta. Mając na względzie powyższe, przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług pośrednictwa nie można zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w szczególności nie można uznać, by były one świadczone przez Wnioskodawczynię, jako członka zarządu, a tym samym, by zastosowanie znalazł art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię mają bowiem charakter wyłącznie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i nie przewidują zarządzania spółką ani reprezentacji spółki. W szczególności w ramach umowy agencyjnej, spółka nie powierzyła Wnioskodawczyni jakichkolwiek czynności kierowania (zarządzania), przedmiotem umowy agencyjnej są jedynie czynności, których istotą jest pośrednictwo i które są odrębne oraz niepokrywające się ze świadczonymi przez Wnioskodawczynię czynnościami zarządzania, wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji członka zarządu.

W świetle powyższego, przychody uzyskane z tytułu usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, realizowanych przez Wnioskodawczynię na rzecz spółki, w której jest jednocześnie członkiem zarządu, podlegają zakwalifikowaniu do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.