IBPBI/1/415-650/13/AP | Interpretacja indywidualna

Sposobu sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej
IBPBI/1/415-650/13/APinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. działalność gospodarcza
 3. likwidacja działalności
 4. małżonek
 5. przedsiębiorstwa
 6. remanent
 7. wykazy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 5 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • obowiązku sporządzenia spisu z natury na dzień przekazania żonie składników prowadzonego przedsiębiorstwa oraz obowiązku ujęcia w nim i wyceny środków trwałych – jest nieprawidłowe,
 • obowiązku sporządzenia spisu z natury oraz wykazu składników majątku, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień likwidacji prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązku sporządzenia spisu z natury oraz wykazu składników majątku, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z planowaną likwidacją prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (od 2004 r. wykonuje usługi budowlane). Dochody z tej działalności opodatkowuje zryczałtowanym podatkiem dochodowym uiszczanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca swoją działalność prowadzi w domu, jednak nie ma wydzielonego pomieszczenia na biuro. Samochód ciężarowy wykorzystywany do tej działalności przechowuje w garażu natomiast maszyny przechowuje w warsztacie razem z innymi prywatnymi maszynami i urządzeniami. Prace budowlane wykonuje na zlecenie i są one wykonywane przeważnie w budownictwie mieszkaniowym. W ewidencji środków trwałych prowadzonej dla potrzeb działalności gospodarczej, posiada kilaka środków trwałych oraz samochód ciężarowy z 2010 r. od wartości którego odliczył VAT przy zakupie. Ww. środki trwałe podlegają amortyzacji. Wnioskodawca posiada również wyposażenie wprowadzone do ewidencji wyposażenia. Ze względu na fakt, iż usługi budowlane Wnioskodawca wykonuje na zamówienie, materiały kupuje na bieżąco i zużywa je zgodnie z przeznaczeniem na konkretne zlecenie. Materiały na stanie firmy występują w bardzo krótkim czasie. Zobowiązania i należności są regulowane na bieżąco. W lipcu 2013 r. Wnioskodawca zamierzał przekazać żonie całą firmę i zająć się prowadzeniem małego gospodarstwa rolnego. Planował także, iż będzie pracował w firmie żony. Żona Wnioskodawcy zatrudni pracownika. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska (wspólność ustawowa). Zmiana zarządzającego wspólnym majątkiem nie spowoduje żadnych zmian w działalności firmy. Żona Wnioskodawcy zarejestruje się także jako podatnik VAT. Elementy opisu zdarzenia przyszłego, zawarto również w części H. poz. 70 wniosku ORD-IN, gdzie wskazano, iż Wnioskodawca dokona zbycia majątku pod swoim nazwiskiem na rzecz majątku służącego żonie na podstawie umowy darowizny sporządzonej samodzielnie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, w myśl art. 75 § 1 (winno być 751 § 1) Kodeksu cywilnego i umowa ta zostanie zgłoszona do urzędu skargowego w ciągu 6 miesięcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z przekazaniem firmy (jako całości) żonie, remanent likwidacyjny będzie wynosił „0” i czy będzie zgodny z przepisami prawa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, spis z natury winien zostać sporządzony na dzień przekazania firmy (głównie środków trwałych i wyposażenia) i zostanie wyceniony wg ceny nabycia (bez VAT), środki trwałe w wartości netto i dołączony do umowy darowizny. W momencie założenia ksiąg żona Wnioskodawcy przejmie do ewidencji cały majątek (wyposażenie, majątek trwały, umowy z kontrahentami oraz ewentualne należności i zobowiązania). Później nastąpi wyrejestrowanie firmy Wnioskodawcy. Przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo (o którym mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego) i jeżeli przekazanie nastąpi przed zaprzestaniem działalności gospodarczej wówczas na dzień likwidacji działalności nie wystąpią towary podlegające opodatkowaniu, a zatem remanent likwidacyjny będzie zerowy. Na dzień likwidacji indywidualnej działalności Wnioskodawca sporządzi wykaz składników majątku, który będzie równy „0”.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Na wstępie zauważyć należy, iż z uwagi na fakt, że jak wskazano we wniosku, pomiędzy Wnioskodawcą a jego żoną istnieje małżeńska wspólność majątkowa, wątpliwości tut. Organu budzi możliwość darowizny prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, na rzecz Jego żony. Jednakże powyższa kwestia regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.), niebędące przepisami prawa podatkowego i niemogące być przedmiotem niniejszej interpretacji.

Przechodząc do meritum sprawy, stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, zwany dalej "spisem z natury", na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.

Podatnik wycenia towary i inne składniki majątku objęte spisem z natury według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu. Przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie - powiększoną o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe, zaś w przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika. (art. 20 ust. 3 ww. ustawy).

Przepis cyt. wyżej art. 20 ust. 1 ww. ustawy, jednoznacznie wskazuje w jakich momentach należy sporządzić spis z natury, tzn.:

 • na dzień zaprowadzenia ewidencji,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki,
 • na dzień likwidacji działalności.

Powyższe oznacza, że podatnik nie sporządza spisu z natury w momencie przekazania w drodze darowizny składników majątku prowadzonego przedsiębiorstwa, chyba że moment ten jest tożsamy z datą likwidacji działalności gospodarczej (co jak wynika z wniosku nie będzie miało miejsca, bowiem nastąpi „później”).

Ponadto w ww. przepisie zostały enumeratywnie wymienione składniki majątku, które winny zostać objęte spisem z natury, są to: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnice, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpadki. Natomiast w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w spisie tym należy ująć również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, lecz zaliczane do wyposażenia.

Zatem, podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i opodatkowujący dochody z tej działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązany jest sporządzić spis z natury m.in. na dzień likwidacji tej działalności. W takim przypadku spisem tym winien objąć towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpadki, a także rzeczowe składników majątki stanowiące wyposażenie. Natomiast w spisie tym nie ujmuje składników majątku stanowiących środki trwałe. Składniki majątku objęte spisem z natury wycenia wg ceny zakupu.

Ponadto, stosownie do art. 20 ust. 6 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub zawiadomienia o wystąpieniu wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), w razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Treść powołanego wyżej art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nakłada na podatników likwidujących prowadzoną przez nich pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji tej działalności, a więc wykazu zawierającego wszystkie składniki majątku (w tym również środki trwałe, czy wyposażenie) pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Wykaz ten sporządza się również w sytuacji, gdy na dzień likwidacji działalności gospodarczej podatnik nie posiada żadnych składników majątku, wtedy to wartość takiego wykazu wynosi „zero”.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, z której przychody opodatkowuje zryczałtowanym podatkiem dochodowym uciszanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca zamierza przekazać prowadzone przez Niego przedsiębiorstwo w drodze darowizny swojej małżonce i zlikwidować prowadzoną przez Niego działalność gospodarczą. W skład tego przedsiębiorstwa wchodzą m.in. środki trwałe, wyposażenie, materiały, umowy z dostawcami i odbiorcami, księgi i dokumenty związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością. Przekazanie przedsiębiorstwa nastąpi przed zakończeniem działalności gospodarczej, stąd też w momencie likwidacji przedsiębiorstwa Wnioskodawca nie będzie posiadał żadnych składników jego majątku. Na dzień przekazania składników majątku ww. przedsiębiorstwa Wnioskodawca zamierza sporządzić spis z natury, w którym zostaną ujęte głównie środki trwałe i wyposażenie. Spis ten zostanie wyceniony wg ceny nabycia (bez VAT), środki trwałe w wartości netto. Natomiast na dzień likwidacji działalności gospodarczej sporządzi remanent likwidacyjny oraz wykaz składników majątku, których wartość wyniesie „zero”.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż Wnioskodawca na dzień przekazania żonie składników prowadzonego przedsiębiorstwa nie będzie zobowiązany do sporządzenia spis z natury, o którym mowa w art. 20 ust. 1 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ani też do jego wyceny, bowiem przepis ten nie nakłada na podatnika takiego obowiązku. Obowiązek taki powstanie, dopiero w momencie likwidacji prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, wtedy to Wnioskodawca zobowiązany będzie nie tylko do sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, ale także do sporządzenia wykazu składników majątku, o którym mowa w cyt. wyżej art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże z uwagi na fakt, iż jak wskazano we wniosku, na dzień likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawca nie będzie posiadał żadnych składników majątku tej działalności (zostaną bowiem przekazane w drodze darowizny Jego małżonce), to zarówno w spisie z natury, jak i ww. wykazie nie będzie ujmował żadnych składników majątku, a ich wartości wyniosą „zero”.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • obowiązku sporządzenia spisu z natury na dzień przekazania żonie składników prowadzonego przedsiębiorstwa oraz obowiązku ujęcia w nim i wyceny środków trwałych – jest nieprawidłowe,
 • obowiązku sporządzenia spisu z natury oraz wykazu składników majątku, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień likwidacji prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku ORD-IN, wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.