IBPBI/1/415-623/13/WR | Interpretacja indywidualna

Czy można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym przychód uzyskany ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich, badań i analiz technicznych (PKWiU 71.11.21.0, 71.20.19) ?
IBPBI/1/415-623/13/WRinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ryczałt ewidencjonowany
 3. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku, z dnia 16 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 17 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2013 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Od 1 września 2011 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej oraz ze stanem faktycznym przedmiotem tej działalności wg (PKD z 2007 r.) są:

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Działalność ta opodatkowana jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2012 r. (ani do dnia złożenia wniosku w 2013 r.) Wnioskodawczyni nie przekroczyła limitu przychodów w kwocie odpowiadającej równowartości 150.000 euro. Ze względu na niskie obroty korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wnioskodawczyni, jako inżynier budowlany uzyskała uprawnienia budowlane w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi.

Z tej też przyczyny planuje rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej (nie rezygnując z działalności dotychczasowej), o usługi, które zgodnie z klasyfikacją PKD z 2007 r. oznaczone są w następujący sposób:

 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W rzeczywistości działalność Wnioskodawczyni będzie polegała na wykonywaniu projektów budowlanych (architektoniczno konstrukcyjnych) oraz wykonywaniu obowiązków kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Działalność projektowa będzie obejmować:

 • opracowywanie projektów budowlanych (rysunki architektoniczne, konstrukcyjne, opisy techniczne, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami,
 • zapewnienie w razie potrzeby udziału w opracowywaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowań,
 • sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych.

Działalność kierowania robotami budowlanymi obejmować będzie:

 • bezpośredni nadzór nad pracami na budowie,
 • dbanie o jakość i prawidłowość wykonywania robót w zgodzie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,
 • protokolarny odbiór od inwestora, zabezpieczenie oznakowanie terenu,
 • opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie wytycznych zawartych w projekcie budowlanym,
 • przeprowadzenie odbioru technicznego, ocenianie poziomu zaawansowania prac,
 • prowadzenie dokumentacji budowy.

Dodatkowo w ramach działalności będą wykonywane:

 • przedmiary robót związanych z projektami (inwentaryzacje),
 • dokumentacje powykonawcze (rysunki z opisem),
 • ekspertyzy techniczne polegające na opisie stanu technicznego istniejącego obiektu w oparciu o prawo budowlane.

Usługi które Wnioskodawczyni będzie świadczyła, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), sklasyfikowane są pod symbolami:

 • 71.11.10.0 - Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych,
 • 71.11.21.0 - Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych,
 • 71.11.22.0 - Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych,
 • 71.11.41.0 - Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu,
 • 71.12.12.0 - Usługi projektowania technicznego budynków,
 • 71.12.13.0 - Usługi projektowania obiektów energetycznych,
 • 71.12.14.0 - Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z transportem,
 • 71.12.15.0 - Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,
 • 71.12.16.0 - Usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających,
 • 71.12.17.0 - Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych,
 • 71.12.19.0 - Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć,
 • 71.12.20.0 - Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej,
 • 71.20.12.0 - Usługi w zakresie badań i analiz właściwości fizycznych,
 • 71.20.19.0 - Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • 74.10.11.0 - Usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji,
 • 74.10.12.0 - Usługi w zakresie projektowania przemysłowego,
 • 74.10.19.0 - Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania,
 • 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wnioskodawczyni wskazała również, iż nie będzie wykonywała usług doradczych, jak również nie przewiduje, aby Jej przychody przekroczyły 150.000 zł.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z rozszerzeniem zakresu prowadzonej działalności o usługi architektoniczno inżynierskie (projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi ), nastąpi utrata prawa do opodatkowania uzyskanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodu z działalności architektoniczno-inżynierskiej...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z poszerzeniem działalności gospodarczej o usługi architektoniczno-inżynierskie, wykazane pod poz. 32 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), z chwilą osiągnięcia przychodu ze świadczenia tych usług, utraci prawo do opodatkowania uzyskiwanych z działalności gospodarczej przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a dochody uzyskane z tej działalności winna opodatkować na tzw. zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm. ), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, ze. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (...).

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Pod poz. 32 tego załącznika, tj. Wykazu usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, wymieniono dział 71 PKWiU - usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych. Oznacza to, iż przychody uzyskane z usług sklasyfikowanych pod całym działem grupowania 71 PKWiU, nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Skoro, jak wskazano we wniosku, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej świadczy Ona lub będzie świadczyła m.in. usługi mieszczące się zgodnie z PKWiU z 2008 r. w ww. dziale 71, a więc usługi architektoniczne i inżynierskie (...), to oznacza to, iż z chwilą uzyskania przychodów ze świadczenia tych usług utraciła (utraci) prawo do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z uwagi na powyższe, po utracie ww. prawa, dochody uzyskane z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej winny być opodatkowane na tzw. zasadach ogólnych. W myśl bowiem art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie dotyczącym podatku VAT zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IBPP3/4512-143/16/MD | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/4511-808/15-4/MM | Interpretacja indywidualna

wyłączenie
IPTPB1/415-516/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.