IBPBI/1/415-385/13/ESZ | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznanych Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki cywilnej (beneficjentowi) oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania ww. środków finansowych, jakie Wnioskodawca otrzymał, jako podwykonawca w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej za pośrednictwem spółki, której jest wspólnikiem (zleceniodawcy) oraz skutków z tym związanych.
IBPBI/1/415-385/13/ESZinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. działalność gospodarcza
 4. kapitał ludzki
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 16 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznanych Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki cywilnej (beneficjentowi) – jest prawidłowe.
 • możliwości zwolnienia z opodatkowania ww. środków finansowych, jakie Wnioskodawca otrzymał, jako podwykonawca w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej za pośrednictwem spółki, której jest wspólnikiem (zleceniodawcy) oraz skutków z tym związanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznanych Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki cywilnej (beneficjentowi) oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania ww. środków finansowych, jakie Wnioskodawca otrzymał, jako podwykonawca w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej za pośrednictwem spółki, której jest wspólnikiem (zleceniodawcy) oraz skutków z tym związanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem małżeńskiej spółki cywilnej, a ponadto prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą. Przeważającym typem działalności zarówno spółki cywilnej, jak i jednoosobowej działalności gospodarczej jest prowadzenie kursów języków obcych. Spółka cywilna jest beneficjentem projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, Działania 8.1. Za wiedzą i zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy została zawarta umowa pomiędzy spółką cywilną, a Wnioskodawcą prowadzącym jednoosobową działalnością gospodarczą, na przeprowadzenie kursów języka angielskiego, konsultacji i egzaminów językowych w prowadzonym projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część usług w ramach ww. zamówienia, jest świadczona osobiście przez Wnioskodawcę. Wyodrębnienie ilości i wartości usług przeprowadzonych osobiście przez Wnioskodawcę jest bardzo łatwe i jednoznaczne na podstawie prowadzonej dokumentacji projektów (np. dzienniki zajęć). W obu opisanych poniżej sytuacjach oprócz zapewnienia kadry lektorskiej i egzaminacyjnej na cele projektu, Wnioskodawca jest osobiście czynnie zaangażowany w merytoryczne czynności w projekcie, prowadząc różnego typu zajęcia językowe (kursy, konsultacje, konwersacje, egzaminy).

W złożonym wniosku Wnioskodawca przedstawił dwie sytuacje będące przedmiotem zapytania.

Sytuacja 1:

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy ww. podmiotami gospodarczymi, na całość usług objętych rzeczonym zleceniem, jednoosobowa firma Wnioskodawcy wystawia rachunki spółce cywilnej, od których następnie odprowadzany jest podatek. Usługi obejmują prowadzenie zajęć kursowych oraz indywidualnych konsultacji językowych (a także egzaminów językowych).

Sytuacja 2

W drugim prowadzonym przez spółkę cywilną projekcie zastosowane zostało podobne rozwiązanie tzn. zawarta została umowa z jednoosobową firmą Wnioskodawcy na świadczenie usług językowych w projekcie. Jednakże Wnioskodawca uzyskał od Wojewódzkiego Urzędu Pracy informacje, że wynagrodzenia osób samozatrudnionych w projektach (czyli np. wspólnicy spółki cywilnej, będącej beneficjentem), mogą być wypłacane na podstawie not księgowych. Zatem opisywana sytuacja 2 tym się różni od sytuacji 1, że zawarta pomiędzy spółką cywilną, a jednoosobową firmą Wnioskodawcy umowa dotyczy usług, które świadczone będą przez współpracujące z Nim osoby, zaś czynności merytoryczne, które wykonywał będzie osobiście są przedmiotem odrębnej umowy/umów zawartej z Wnioskodawcą jako wspólnikiem spółki cywilnej i rozliczane za pomocą not księgowych, które to dochody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego jako dotacja celowa dla beneficjentów. Czynności wykonywane przez osoby trzecie, współpracujące z jednoosobową firmą Wnioskodawcy rozliczane będą rachunkami opodatkowywanymi na zasadzie przychodu z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca może wystąpić o zwrot podatku dochodowego zapłaconego od części zajęć (kursy, konsultacje), które przeprowadził osobiście na rzecz spółki cywilnej w ramach swojej jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie zawartej umowy (sytuacja 1)...
 2. Czy przeprowadzenie kursów językowych, konsultacji oraz egzaminów na podstawie zawartej umowy pomiędzy beneficjentem projektu tj. spółką cywilną, a jednoosobową działalnością gospodarczą jest w całości opodatkowane, czy zwolnione z podatku jako dotacja celowa, pomimo, że Wnioskodawca występuje jako wykonawca (jednoosobowa działalność gospodarcza) (sytuacja 1 i 2)...
 3. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy ze spółką cywilną, jako beneficjentem projektu, mogą korzystać ze zwolnienia jako dotacja celowa i być rozliczane notą księgową, zaś na czynności wykonywane przez pracowników/osoby współpracujące można zawrzeć odrębną umowę pomiędzy spółką cywilną a jednoosobową firmą Wnioskodawcy i na czynności takie wystawiać rachunki i traktować jako opodatkowany przychód z działalności (sytuacja 2)...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone przez Niego jako wspólnika spółki cywilnej, będącej beneficjentem dotacji celowej powinny korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, przy czym nie ma znaczenia na podstawie jakich dokumentów zostały one wypłacone. Z tej też przyczyny Wnioskodawca uważa, iż może wystąpić o zwrot podatku dochodowego zapłaconego od przychodu za czynności merytoryczne, które wykonał osobiście w projekcie i nie ma tutaj znaczenia fakt, że wystawiony został rachunek z jednoosobowej działalności za te czynności. W celu otrzymania zwrotu uiszczonego podatku powinienem wykazać jaka konkretnie kwota z rachunku dotyczyła czynności wykonanych osobiście i wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku dochodowego dotyczącego tej kwoty.

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanie usług w projekcie przez Niego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie zawartej ze spółką cywilną umowy korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego wyłącznie w części dotyczącej usług wykonywanych przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki cywilnej, która otrzymała dotację celową. Natomiast usługi świadczone przez Jego pracowników/osoby współpracujące są opodatkowane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, jakkolwiek rodzaj dokumentu, na podstawie którego wypłacane są należności jest sprawą drugorzędną, tym niemniej zróżnicowanie tych dokumentów wprowadziłoby większy ład i przejrzystość rozliczeń. Z tej też przyczyny uważa, że dobrym rozwiązaniem jest zawarcie osobnych umów ze spółką cywilną na usługi świadczone przez Wnioskodawcę i na usługi świadczone przez osoby trzecie. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę byłyby rozliczane na podstawie not księgowych korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego, zaś na usługi świadczone przez osoby trzecie wystawiany byłby rachunek z jednoosobowej działalności opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uważa, iż przedstawione rozwiązanie jest poprawne i zgodne z prawem, gdyż w obrębie tego samego projektu Wnioskodawca występuje raz jako beneficjent (wspólnik spółki, która otrzymała dotację), a drugi raz jako wykonawca, świadczący usługi poprzez osoby trzecie (lektorzy, egzaminatorzy). Zastosowanie takiego rozwiązania ma też tę zaletę, że pozwoliłoby na uniknięcie ewentualnych wątpliwości dotyczących tego, które usługi powinny być opodatkowane, a które nie, gdyż byłyby one od początku do końca rozliczane, jako nieopodatkowane noty księgowe oraz opodatkowane na zwykłych zasadach rachunki z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej na rzecz spółki cywilnej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z powyższych przepisów wynika, iż, co do zasady, wszelkie dofinansowania otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią przychód z tej działalności. Wyjątek stanowią dofinansowania (w tym dotacje) przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, tj. na nabycie lub wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2010 r., wprowadzono szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 ww. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej (...).

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 • dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, iż w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki z Unii Europejskiej pochodzące z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem małżeńskiej spółki cywilnej, a ponadto prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą. Spółka cywilna jest beneficjentem projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, Działania 8.1. Za wiedzą i zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy została zawarta umowa pomiędzy spółką cywilną, a Wnioskodawcą prowadzącym jednoosobową działalnością gospodarczą, na przeprowadzenie kursów języka angielskiego, konsultacji i egzaminów językowych w prowadzonym projekcie. Część usług w ramach zamówienia realizowanego przez jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę na rzecz spółki cywilnej, jest świadczona osobiście przez Wnioskodawcę.

Zatem mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż w takim zakresie w jakim spółka cywilna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, przysługujące Wnioskodawcy z tego tytułu wynagrodzenie (stosownie do Jego udziału w spółce), w części nie przeznaczonej na cele inwestycyjne, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie cyt. art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w części pochodzącej z Unii Europejskiej) oraz w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, jeżeli jego część finansowana była z budżetu państwa.

Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie podlegają jednakże te środki które Wnioskodawcy przysługują z tytułu zawartych przez Niego w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej umów ze spółką cywilną, której jest wspólnikiem, a więc w takim zakresie w jakim jest On podwykonawcą tej spółki. Umowy te zostały bowiem zawarte pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi, co oznacza, iż w takim zakresie, w jakim Wnioskodawca uzyskuje dochody w związku z wykonaniem ww. umów zawartych ze spółką cywilną, dochody te nie są dochodami uzyskanymi w ramach tej spółki. W konsekwencji dochody te nie korzystają, ani ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Wnioskodawca nie otrzymuje od spółki dotacji), ani w art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy (z treści tego przepisu wynika, iż nie dotyczy on płatności otrzymanych przez podwykonawców, jakim jest Wnioskodawca). Do ww. dochodu nie znajduje również zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (powołane w części E.3. wniosku).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy jest zatem uzależnione od łącznego (kumulatywnego) spełnienia obu przesłanek wymienionych w tym przepisie, a mianowicie:

 1. bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w cytowanym przepisie, w tym również w przypadkach (gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy i zostać przekazana na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
 2. podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Nie może przy tym wystąpić negatywna przesłanka wskazana w drugiej części lit. b ww. przepisu. Tym samym wykazanie braku zaistnienia którejkolwiek z nich pozbawia podatnika prawa do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego spółka cywilna zawarła również umowę z Wnioskodawcą jako osobą fizyczną prowadzącą jednoosobowo działalność gospodarczą. Mając powyższe na uwadze, w tej sytuacji, bezsprzecznie zaistniały okoliczności „negatywne” wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest ten kto wykonując czynności z tym programem związane, otrzymał na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. W przedmiotowej sprawie jest nim Zlecający (spółka cywilna), gdyż to ona realizuje bezpośrednio cel programu, otrzymując na ten cel środki unijne. Wnioskodawca wykonuje wyłącznie pewne czynności powierzone Mu na podstawie stosownej umowy przez beneficjenta pomocy. Nie można bowiem utożsamiać bezpośredniej realizacji z obowiązkiem „osobistego” wykonywania czynności. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest beneficjent (spółka cywilna). Tym samym, uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie, jako osoby fizycznej prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, z którą spółka cywilna z zawarła umowę, nie jest objęte zakresem przedmiotowym zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż skoro jak wynika ze złożonego wniosku, Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę z beneficjentem (spółką cywilną) nie jest bezpośrednim wykonawcą projektu, o którym mowa we wniosku, a jedynie podwykonawcą, brak jest możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych od Zlecającego w tym zakresie, na podstawie wskazanych powyżej przepisów. Nadmienić przy tym należy, iż przedmiotowe środki otrzymane przez Wnioskodawcę nie są również zwolnione od opodatkowania na podstawie jakiegokolwiek przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe, czyni bezprzedmiotowym dokonywanie oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot podatku dochodowego od ww. dochodów uzyskanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jak i możliwości udokumentowania tych dochodów notą księgową, czy też w zakresie dot. przesłanek uzasadniających zawieranie przez Wnioskodawcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą odrębnych umów dotyczących usług świadczonych przez niego osobiście oraz przez Jego pracowników.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznanych Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki cywilnej (beneficjentowi) – jest prawidłowe.
 • możliwości zwolnienia z opodatkowania ww. środków finansowych, jakie Wnioskodawca otrzymał, jako podwykonawca w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej za pośrednictwem spółki, której jest wspólnikiem (zleceniodawcy) oraz skutków z tym związanych - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz w zakresie zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.