IBPBI/1/415-1464/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym przychód uzyskany z tyt. pośrednictwa w sprzedaży detalicznej w wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi?
IBPBI/1/415-1464/14/WRzinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ryczałt ewidencjonowany
 3. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 27 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 5 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 3 marca 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych ze wskazanych we wniosku usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych ze wskazanych we wniosku usług. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 lutego 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-1464/14/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 3 marca 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni wykonuje usługi w imieniu i na rzecz Spółki akcyjnej, prowadząc sklep. Zgodnie z umową Wnioskodawczyni (PARTNER) zobowiązana jest do:

 1. Prowadzenia w imieniu i na rzecz Spółki świadczenia usługi zarządzania procesem zamawiania, przyjęcia do sprzedaży oraz sprzedaży towarów, w tym napojów alkoholowych oraz usług oferowanych przez Spółkę w Sklepie funkcjonującym w lokalu wydanym na podstawie umowy, na warunkach ustalonych w tejże umowie. Prowadzenie sprzedaży odbywa się wyłącznie w lokalu i w ramach działalności przedsiębiorstwa Partnera za wynagrodzeniem.
 2. Partner zobowiązany jest do przekazania Spółce utargu ze sprzedaży na własny koszt,
 3. Za każdy dzień, w którym Partner nie będzie prowadził działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu grozi mu kara pieniężna,
 4. Umowa określa ściśle godziny otwarcia sklepu,
 5. Partner zobowiązany jest użytkować pomieszczenia zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzymać lokal i wyposażenie w porządku i czystości, przestrzegać przepisy sanitarne i BHP oraz PPoż.
 6. Utrzymać stałą łączność ze Spółką za pomocą systemu teleinformatycznego Spółki,
 7. Ponadto Partner zobowiązany jest do:
  • przestrzegania ogólnych standardów sieci określonych w Instrukcjach i Wytycznych,
  • powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogłyby skutkować pozbawieniem Spółki prawa do lokalu,
  • używać wyłącznie kas fiskalnych Spółki,
  • zamawiać w imieniu Spółki, bezpośrednio u dostawcy, towar określony przez Spółkę oraz dokonywać przyjęcia towaru do Sklepu i dokonywać ewentualnego zwrotu niesprzedanego towaru,
  • natychmiastowej ekspozycji na sali sprzedaży dostarczonych towarów,
  • informować Spółkę o ogólnych tendencjach i zapotrzebowaniu na towary określonego typu,
  • przyjmować w prowadzonym sklepie zapłaty w formie bezgotówkowej i w ramach tego bezwzględnie przestrzegać procedur określonych przez Spółkę,
  • przestrzegania zasad sprzedaży alkoholów, wyrobów tytoniowych i wyrobów farmaceutycznych, a także usług płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • uczestniczyć we wszystkich szkoleniach organizowanych przez Spółkę,
  • wykonać raz w miesiącu spis z natury,
 8. podatnik zobowiązany jest na własny koszt zapewnić personel sklepu, który winien miećksiążeczki zdrowia, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia stosownie do powierzonych im zadań,
 9. udostępnienia lokalu na czas remontu lub napraw,
 10. osoba prowadząca sklep nie może odmówić świadczenia usług innych np. usług pocztowych, usług płatniczych, loterii pieniężnych, loterii promocyjnych, które zechce wprowadzić Spółka.

Za wykonane usługi Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie prowizyjne. W dniu 15 października 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację z Urzędu Statystycznego w Łodzi, że usługi jakie wykonuje na podstawie zawartej umowy mieszczą się pod symbolem PKWiU 47.00 - "sprzedaż detaliczna, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowym”.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 25 lutego 2015 r., wskazano ponadto, że:

 • usługi płatnicze, usługi pocztowe, usługi loterii pieniężnych nie są usługami wykonywanymi w imieniu i na rzecz Wnioskodawczyni jedynie zgodnie z podpisaną umową mogą zostać narzucone do realizacji przez zlecającego w ramach podpisanej umowy. Są to usługi wykonywane w ramach jednego zlecenia, które w skrócie można określić prowadzenie sklepu w imieniu zlecającego,
 • Wnioskodawczyni wykonuje usługi w imieniu i na rzecz Spółki zlecającej wykonanie usług. Nie jest właścicielem towaru. Sklep zlokalizowany jest w pomieszczeniach wydzierżawianych lub należących do zleceniodawcy.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy świadczone przez Wnioskodawczynię usługi w zakresie handlu wykonywane w imieniu i na rzecz zlecającego, polegające na prowadzeniu sklepu (zamawianie, przyjęcia towaru, dokonywanie spisu towaru itp.), mieszczące się w grupowaniu PKWiU 47.00, będą objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 3,0%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie prowizyjne z tytułu świadczonych przez nią usług, objęte jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%, gdyż w umowie zlecenia zawarto klauzulę, że PARTNER nie może odmówić świadczenia usług, o których mowa w pkt 10 tej umowy, co oznacza, że może świadczyć usługi pocztowe, usługi płatnicze, loterii pieniężnych itp. Całość wynagrodzenia oprócz wynagrodzenia stałego zawiera wynagrodzenie prowizyjne. Wnioskodawczyni nie ma możliwości rozgraniczenia z jakiego rodzaju usług otrzymuje to wynagrodzenie. Wobec powyższego uważa, że w jej przypadku ma zastosowanie art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm. ), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 definiującego działalność gastronomiczną oraz pkt 3 definiującego działalność usługową w zakresie handlu. Przy czym, działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Przychodem z działalności usługowej jest kwota należna za wykonanie usługi, która obejmuje wartość robocizny, materiałów, części i innych składników kalkulacyjnych ceny usługi.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, nie wymieniono wskazanego przez Wnioskodawczynię symbolu PKWiU 47.00, tj. usług sprzedaży detalicznej z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. W konsekwencji stwierdzić należy, iż jeżeli w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wskazana przez Wnioskodawczynię działalność usługowa jest sklasyfikowana pod symbolem 47.00 PKWiU, tj. jako sprzedaż detaliczna z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, to działalność ta może podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile Wnioskodawczyni w stosownym a prawem określonym terminie dokonała wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i nie zachodzą wobec niej pozostałe przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zauważyć przy tym należy, że Wnioskodawczyni nie prowadzi zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy - działalności usługowej w zakresie handlu, bowiem, jak jednoznacznie wynika z wniosku i jego uzupełnienia nie dokonuje sprzedaży towarów stanowiących jej własność (towar stanowi własność spółki, z którą zawarła umowę).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

W świetle powyższego, mając na względzie, że jak wynika z wniosku Wnioskodawczyni z tytułu całokształtu świadczonych na rzecz Spółki akcyjnej usług otrzymuje stałe wynagrodzenie kwotowe oraz zmienne wynagrodzenie prowizyjne, stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez nią z tego tytułu podlega opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IBPBI/1/415-1462/14/AP | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

wyłączenie
IPTPB1/415-516/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.