IBPBI/1/415-1388/14/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogę rozliczać się z Urzędem Skarbowym stosując art. 30c ww. ustawy?
IBPBI/1/415-1388/14/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. przychód
 4. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 listopada 2014 r., złożonym osobiście w tym dniu w tut. Biurze, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. został złożony osobiście w tut. Biurze ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest lekarzem w trakcie specjalizacji z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, odbywanej w ramach rezydentury. Uzyskuje dochody ze stosunku służbowego - etat rezydencki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu w X.

Ponadto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - Indywidualną Praktykę Lekarską i na podstawie umowy pełni dyżury medyczne w Oddziale Ratunkowym Szpitala w X., w karetce transportowej specjalistycznej „S”. Uzyskiwane dochody rozlicza na tzw. zasadach ogólnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czynności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii Wnioskodawca może wykonywać wyłącznie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i wyłącznie pod nadzorem lekarza specjalisty z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. Czynności tych nie wykonuje i nie może wykonywać w Oddziale Ratunkowym, tym bardziej w karetce transportowej „S”. Karetka nie jest stanowiskiem znieczulenia, ani stanowiskiem intensywnej terapii.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

 • lekarz w trakcie specjalizacji może wykonywać znieczulenie, jeżeli wykonanie tego znieczulenia jest bezpośrednio nadzorowane przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii (§ 8 pkt 3 - winno być § 8 ust. 3 rozporządzenia),
 • świadczenia z zakresu intensywnej terapii są udzielane w szpitalu na stanowiskach intensywnej terapii (§ 10 rozporządzenia),
 • intensywną terapię prowadzi lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (§ 11 pkt 3 rozporządzenia),
 • świadczeń zdrowotnych z zakresu intensywnej terapii może udzielać lekarz, anestezjolog lub lekarz w trakcie specjalizacji, jeżeli jego praca jest bezpośrednio nadzorowana przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii (§ 11 pkt 4 rozporządzenia).

Ponadto, zgodnie z treścią § 4 umowy nr 10/2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne świadczone w karetce transportowej „S” Oddziału Ratunkowego, przyjmujący zamówienie nie może prowadzić w Szpitalu w X. innej działalności wykraczającej poza zakres umowy i konkurencyjnej wobec działalności statutowej Udzielającego zamówienie.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również, w części H. poz. 70, gdzie wskazano, że czynności wykonywane w ramach umowy cywilnoprawnej różnią się od czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co wynika ze specyfiki pracy na obu stanowiskach oraz regulacji prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dochody mogę rozliczać stosując art. 30c tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakres czynności wykonywanych przez niego w ramach umowy cywilno-prawnej różni się od czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co wynika ze specyfiki pracy na obu stanowiskach, a także uwarunkowań prawnych dotyczących wykonywania specjalizacji z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z umowy nr 10/2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne świadczone w karetce transportowej „S” Oddziału Ratunkowego, która wyklucza możliwość prowadzenia przez Wnioskodawcę czynności medycznych wykraczających poza zakres umowy.

W opinii Wnioskodawcy, świadczenie usług medycznych w ramach wykonywanej rezydentury w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala w X. nie odpowiada czynnościom medycznym wykonywanym w ramach pełnienia dyżurów w karetce transportowej „S” Oddziału Ratunkowego Szpitala w X. Tym samym art. 9a pkt 3 (winno być art. 9a ust. 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinien mieć w jego przypadku zastosowania, co oznacza, że może być opodatkowany w sposób określony w art. 30c ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki osobowej chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest lekarzem w trakcie specjalizacji z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, odbywanej w ramach rezydentury. Uzyskuje dochody ze stosunku służbowego w związku z zatrudnieniem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu. Ponadto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - indywidualną praktykę lekarską, w ramach której na podstawie umowy pełni dyżury medyczne w Oddziale Ratunkowym Szpitala, w karetce transportowej specjalistycznej „S”. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czynności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii Wnioskodawca może wykonywać wyłącznie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i wyłącznie pod nadzorem lekarza specjalisty z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. Czynności tych nie wykonuje i nie może wykonywać w Oddziale Ratunkowym, tym bardziej w karetce transportowej „S”. Karetka nie jest stanowiskiem znieczulenia, ani stanowiskiem intensywnej terapii. Czynności wykonywane w ramach umowy cywilnoprawnej różnią się od czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co wynika ze specyfiki pracy na obu stanowiskach oraz regulacji prawnych.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi na rzecz Szpitala, nie są (jak wynika z wniosku) tożsame z czynnościami, które wykonuje w tym Szpitalu na podstawie umowy o pracę, to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania w stosownym, a określonym przepisami prawa terminie. Ponadto zauważyć należy, że z wniosku wynika, że czynności na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wnioskodawca może wykonywać wyłącznie pod nadzorem lekarza specjalisty z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, ponieważ jest w trakcie specjalizacji.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.), wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Natomiast stosownie do art. 16m ust. 1 ww. ustawy, lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo wykonującego zawód na podstawie stosunku służby w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, wyznaczonego przez kierownika tego podmiotu w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji, zwanego dalej "kierownikiem specjalizacji".

W myśl art. 16m ust. 7 ww. ustawy, kierownik specjalizacji sprawuje nadzór nad realizacją programu specjalizacji przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W ramach sprawowanego nadzoru kierownik specjalizacji (...) m.in.:

 • konsultuje i ocenia proponowane i wykonywane przez lekarza badania diagnostyczne i ich interpretację, rozpoznania choroby, sposoby leczenia, rokowania i zalecenia dla pacjenta (pkt 2),
 • prowadzi nadzór nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych objętych programem specjalizacji do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania (pkt 3),
 • uczestniczy w wykonywanym przez lekarza zabiegu operacyjnym albo stosowanej metodzie leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania lub stosowania (pkt 4).

Z cyt. wyżej przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wynika zatem, że lekarz w trakcie specjalizacji nie posiada samodzielności, podlega "kierownikowi specjalizacji". Powyższe potwierdzają także powołane przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego przepisy dotyczące odbywania specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Skoro zatem Wnioskodawca odbywając staż na Oddziale wykonuje określone czynności pod kierunkiem i nadzorem innej osoby, to czynności tych nie można uznać za tożsame z czynnościami i usługami wykonywanymi przez lekarza medycyny samodzielnie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, w przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia przyszłego nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie zauważyć należy, że powyższa kwestia może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.