IBPBI/1/415-1314/14/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy podjęcie współpracy z przychodnią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przedstawionej wyżej sytuacji pozbawi ją możliwości opodatkowywania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?
IBPBI/1/415-1314/14/ZKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. podatek liniowy
  3. przychód
  4. usługi
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 26 września 2014 r. (data wpływu do Organu 23 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą w formie gabinetu lekarskiego. Dochody z działalności opodatkowuje na zasadzie 19% podatku liniowego. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi dla publicznych i niepublicznych placówek medycznych, polegające m.in. na opisywaniu badań rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. Badania wykonuje i opisuje na terenie placówek medycznych, które je zlecają; świadczy także usługi opisywania badań we własnym gabinecie na zasadzie teleradiologii. Ponadto zatrudniona jest na umowę o pracę w dwóch innych jednostkach, przychodni i szpitalu, dla których nie świadczy usług w ramach działalności gospodarczej. W sierpniu 2014 r. przychodnia rozwiązała z Wnioskodawczynią umowę o pracę. Zakres obowiązków określony w umowie o pracę z ww. przychodną obejmował czynności polegające na opisywaniu badań rentgenowskich. Jednocześnie Wnioskodawczyni otrzymała od kierownika przychodni propozycję dalszej współpracy, w zakresie opisywania badań rentgenowskich, rozszerzoną o wykonywanie i opisywanie badań dopplerowskich, ale już w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawiono w poz. 69 i 70 wniosku ORD-IN, gdzie wskazano, że od września 2014 r. do końca 2014 r. Wnioskodawczyni będzie wykonywała i opisywała badania dopplerowskie, a od początku 2015 r. wykonywała będzie również czynności opisywania badań rentgenowskich. Zatem w tym samym roku podatkowym będzie wykonywała na rzecz byłego pracodawcy inne niż w ramach umowy o pracę czynności; umowa o pracę - opisy badań rentgenowskich, a w ramach działalności gospodarczej - badania dopplerowskie. Taki sam zakres usług, czyli opisywanie badań rentgenowskich, będzie przedmiotem prac wykonywanych na rzecz przychodni, ale dopiero w następnym roku podatkowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podjęcie współpracy z przychodnią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przedstawionej wyżej sytuacji pozbawi ją możliwości opodatkowywania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, utrata prawa do 19% „podatku liniowego” nastąpiłaby, gdyby po rozwiązaniu stosunku pracy wykonywała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na rzecz byłego już pracodawcy, w tym samym roku podatkowym te same co w ramach umowy o pracę czynności. W tym samym roku podatkowym będzie wykonywała na rzecz byłego pracodawcy inne niż w ramach umowy o pracę czynności; umowa o pracę - opisy badań rentgenowskich, a w ramach działalności gospodarczej - badania dopplerowskie. Taki sam zakres usług, czyli opisywanie badań rentgenowskich, będzie przedmiotem prac wykonywanych na rzecz przychodni, ale dopiero w następnym roku podatkowym. W art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jednak wyraźnie jest mowa o przychodach z działalności gospodarczej świadczonych na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, ale tylko tych wykonywanych w roku podatkowym, czyli w roku kiedy ustał stosunek pracy.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, podjęcie współpracy z przychodnią w ramach działalności gospodarczej na przedstawionych powyżej zasadach, nie pozbawi jej w 2014 r., jak również w roku następnym możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19% „podatkiem liniowym”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki osobowej chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (gabinet lekarski), w ramach której świadczy usługi dla publicznych i niepublicznych placówek medycznych, polegające m.in. na opisywaniu badań rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. Badania wykonuje i opisuje na terenie placówek medycznych, które je zlecają; świadczy także usługi opisywania badań we własnym gabinecie na zasadzie teleradiologii. Ponadto zatrudniona jest na umowę o pracę w dwóch innych jednostkach, przychodni i szpitalu, dla których nie świadczy usług w ramach działalności gospodarczej. W sierpniu 2014 r. przychodnia rozwiązała z Wnioskodawczynią umowę o pracę. Zakres obowiązków określony w umowie o pracę z ww. przychodną obejmował czynności polegające na opisywaniu badań rentgenowskich. Jednocześnie Wnioskodawczyni otrzymała propozycję dalszej współpracy w zakresie opisywania badań rentgenowskich, rozszerzoną o wykonywanie i opisywanie badań dopplerowskich, ale już w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym, od września 2014 r. do końca 2014 r. Wnioskodawczyni będzie wykonywała i opisywała wyłącznie badania dopplerowskie, a od początku 2015 r. wykonywała będzie również czynności opisywania badań rentgenowskich. Zatem w tym samym roku podatkowym będzie wykonywała na rzecz byłego pracodawcy inne niż w ramach umowy o pracę czynności (na podstawie umowy o pracę - opisy badań rentgenowskich, a w ramach działalności gospodarczej - badania dopplerowskie). Natomiast taki sam zakres usług, czyli opisywanie badań rentgenowskich, będzie przedmiotem prac wykonywanych na rzecz przychodni, ale dopiero w następnym roku podatkowym.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku świadczone przez Wnioskodawczynię w 2014 r. w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi na rzecz przychodni, nie będą tożsame z czynnościami, które do sierpnia 2014 r. wykonywała w tej przychodni na podstawie umowy o pracę, to nie będą zachodzić okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogły być w 2014 r. opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy. Wskazać przy tym należy, że ocena w tym zakresie - tożsamość czynności wykonywanych przez Wnioskodawczynię - może nastąpić w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej. Opodatkowanie wykonywanych usług tzw. podatkiem liniowym leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że nie wystąpiły przesłanki wynikające z art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie wskazać należy, że ww. kwestia tożsamości usług jest natomiast nieistotna dla możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawczyni odnośnie możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2014-2015 tzw. podatkiem liniowym, z powyższym zastrzeżeniem dot. możliwości weryfikacji twierdzenia odnośnie tożsamości usług – uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.