IBPBI/1/415-1263/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym przychód uzyskany ze wznoszenia budynków mieszkalnych?
IBPBI/1/415-1263/14/WRzinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ryczałt ewidencjonowany
 3. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, z 23 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 17 października 2014 r.), uzupełnionym 26 stycznia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie: -możliwości opodatkowania działalności gospodarczej, jaką Wnioskodawca zamierza rozpocząć w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe, -określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych:

 • ze świadczenia wskazanych we wniosku usług oraz z wytwarzania przedmiotów (wyrobów) z materiałów powierzonych przez zamawiającego - jest nieprawidłowe,
 • z działalność wytwórczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania działalności gospodarczej, jaką Wnioskodawca zamierza rozpocząć w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług oraz prowadzonej działalności wytwórczej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 stycznia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-1263/14/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 stycznia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zamierzał od 1 stycznia 2015 r. rozpocząć działalność gospodarczą, w zakresie obejmującym świadczenie usług polegających na wykonywaniu nadruków i haftów na powierzonym materiale przez zleceniodawcę. Nadruki i hafty będą wykonywane różnymi specjalistycznymi technikami, z wykorzystaniem urządzeń technicznych, stanowiących zarówno własność Wnioskodawcy, dzierżawionych lub leasingowanych przez niego, jak również będących własnością podmiotów zlecających usługi.

Usługi te będą miały charakter kompleksowy i będą obejmowały także czynności związane z projektowaniem kształtu nadruków lub haftów, przygotowaniem materiałów (np. impregnacja), pakowaniem gotowych wyrobów, w celu wydania zlecającemu. Usługi będą świadczone dotychczasowemu pracodawcy, innym podmiotom gospodarczym oraz osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. Od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę nie będzie on już zatrudniony u swojego dotychczasowego pracodawcy Należy zaznaczyć, że zakres obowiązków wykonywanych dotychczas u pracodawcy na podstawie umowy o pracę nie będzie tożsamy z zakresem (charakterem) prowadzenia działalności gospodarczej. Nie będą to więc takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych Wnioskodawca wykonywał w ramach umowy o pracę.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 26 stycznia 2015 r., wskazano:

1.Symbole PKWiU czynności, które faktycznie będą wykonywane w ramach prowadzonej działalności:

 • 18.12.15 - Usługi drukowania etykiet i metek,
 • 18.12.16 - Usługi drukowania bezpośrednio na tworzywach sztucznych, szkle, metalu, drewnie i ceramice
 • 18.12.19 - Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 14. 12.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej
 • 14. 13.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej
 • 14. 19.9 - Usług podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych,
 • 14.39.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej
 • 22.29.99 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

2.Symbole PKWiU produktów wytwarzanych w ramach działalności gospodarczej:

 • 22.29.22 - Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych,
 • 22.29.25 - Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych,
 • 22.29.1 - Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych,
 • 17.12.77 - Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach,

3.Wnioskodawcy będą powierzane przez zleceniodawców materiały poligraficzne (folie przeźroczyste i samoprzylepne); odzież (tzw. surowe - bez napisów i logotypów): koszulki typu polo, t-shirty, bluzy, kurtki, czapki, szaliki, dresy, swetry i polary, fartuchy, spodnie; plecaki i torby sportowe oraz robocze; gadżety typu: kubki, smycze, latarki, długopisy, pendrivey - celem umieszczenia na nich logotypów firmowych i innych indywidualnych informacji.

4.Wytwarzane przez Wnioskodawcę z materiałów powierzonych przez zamawiających przedmioty, sprzedawane będą klientom przez zamawiających. Cały czas powierzony materiał będzie stanowić własność zamawiającego. Natomiast w przypadku wytwarzania produktów przez Wnioskodawcę z materiałów innych, niż powierzone przez zleceniodawców, materiały i wytworzone z nich produkty, będą stanowić własność Wnioskodawcy, której będzie dokonywał bezpośredniej ich sprzedaży klientom.

5.Zarówno rodzaj, jak i cechy wytwarzanych produktów będą każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb podmiotów zlecających ich wykonanie. Wynikać to będzie z treści zlecenia, zamówienia, bądź umowy zawartej ze zleceniodawcą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych... Jaka będzie wysokość stawki tego ryczałtu...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mógł opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z uwagi na fakt, że opisana we wniosku działalność gospodarcza ma charakter działalności wytwórczej, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 5,5%.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm. ), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Działalnością wytwórczą jest natomiast działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Przychodem z działalności usługowej jest kwota należna za wykonanie usługi, która obejmuje wartość robocizny, materiałów, części i innych składników kalkulacyjnych ceny usługi.

Natomiast wyroby w myśl PKWiU to: surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i ich części.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, nie wymieniono wskazanych przez Wnioskodawcę symboli PKWiU. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z objaśnieniami do PKWiU, pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności z materiałów własnych wykonawcy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się również do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Przy czym, w myśl art. 8 ust. 2 tej ustawy, jeżeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wynika z wniosku, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie wykonywał czynności tożsamych z wykonywanymi uprzednio na rzecz byłego pracodawcy (kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej i może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy), to działalność ta może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5 % przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b tej ustawy),
 • 8,5 % przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f tej ustawy),
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy).

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że do uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów z działalności wytwórczej, tj. działalności w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym ze sprzedaży wyrobów wykonanych z własnych materiałów, zastosować należy 5,5% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Natomiast stawką ryczałtu właściwą do opodatkowania przychodów ze sprzedaży wskazanych we wniosku wyrobów wytwarzanych z materiału powierzonego przez zamawiającego oraz pozostałych wskazanych we wniosku usług jest stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b i f powołanej ustawy.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

-możliwości opodatkowania działalności gospodarczej, jaką Wnioskodawca zamierza rozpocząć w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe,

-określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych:

 • ze świadczenia wskazanych we wniosku usług oraz z wytwarzania przedmiotów (wyrobów) z materiałów powierzonych przez zamawiającego - jest nieprawidłowe,
 • z działalność wytwórczej - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/415-961/14-3/MS1 | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

wyłączenie
IPTPB1/415-516/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.