IBPBI/1/415-1096/14/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBI/1/415-1096/14/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. przychód
 4. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 22 września 2014 r.), uzupełnionym 29 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 grudnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-1096/14/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 29 grudnia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni pełni obecnie funkcję Prezesa Oddziału spółki z o.o. (dalej: Spółka). Jako Prezes Oddziału świadczy usługi zarządzania bieżącą działalnością oddziału Spółki. Formalnoprawną podstawą świadczenia przez Wnioskodawczynię ww. usług jest kontrakt menedżerski. Obecnie Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT), tj. 19% stawką liniową. Tym niemniej, kontrakt menedżerski łączący Wnioskodawczynię ze spółką zawarty został z Wnioskodawczynią, jako osobą fizyczną, tj. poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Kontrakt ten reguluje w szczególności: (I) zakres obowiązków, (II) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, (III) termin płatności wynagrodzenia, (IV) okres wypowiedzenia, (V) minimalny wymiar dyspozycyjności menedżera, (VI) zasady odpowiedzialności za działania wobec osób trzecich.

W szczególności zakres obowiązków Wnioskodawczyni, zgodnie z ww. kontraktem menedżerskim, obejmuje:

 1. reprezentowanie Spółki przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością Oddziału na postawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd Spółki;
 2. nadzór nad finansami i kontrolingiem w Oddziale;
 3. nadzór nad realizacją planów w sektorze wydawniczym postawionych Oddziałowi w ramach wspólnego celu regionalnego;
 4. nadzór nad realizacją regionalnych planów przez działy marketingu, reklamy, kolportażu;
 5. koordynacja działań i współpracy redakcji z pionem wydawniczym;
 6. podział premii w regionie w porozumieniu z Zarządem Spółki;
 7. nadzór nad polityką personalną Oddziału;
 8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Oddziału.

W związku ze zmianami w grupie kapitałowej Spółki, w tym w szczególności nabyciem udziałów w innej spółce z branży wydawniczej, Spółka ogłosiła, że planuje jeszcze w tym roku podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia modelu zatrudniania kadry menedżerskiej.

W tym celu Spółka planuje w szczególności:

 1. renegocjację warunków zawartych kontraktów menedżerskich (przy czym zakres obowiązków zasadniczo nie uległby zmianie), oraz
 2. powierzenie menedżerom świadczenia usług doradczych na rzecz poszczególnych oddziałów Spółki.

Zatem, po zmianie modelu zatrudniania kadry menedżerskiej, współpraca Wnioskodawczyni ze Spółką będzie dwutorowa, tzn. Wnioskodawczyni nadal będzie zarządzała Oddziałem Spółki w ramach zajmowanego stanowiska Prezesa Oddziału w ramach dotychczasowego kontraktu menedżerskiego (przy czym niektóre warunki kontraktu menedżerskiego zostaną zmienione w wyniku negocjacji ze Spółką), poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednocześnie Wnioskodawczyni będzie świadczyła dodatkowo na rzecz Spółki usługi doradztwa gospodarczego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (umowa firma-firma).

Zawarta ze Spółką Umowa na świadczenie usług doradczych będzie regulowała w szczególności: (I) zakres świadczeń, (II) kwestie miesięcznego wynagrodzenia, (III) okres wypowiedzenia, (IV) minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, (V) okres trwania umowy, (VI) poufność, (VII) zakaz konkurencji, (VIII) kwestie własności intelektualnej. Umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie obejmować żadnych usług zarządzania.

Wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi doradcze na własny rachunek i własne ryzyko. Tym niemniej możliwe jest, że odpowiedzialność Wnioskodawczyni za działania wobec osób trzecich zostanie w umowie częściowo ograniczona. Wnioskodawczyni planuje, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyła usługi doradztwa gospodarczego na rzecz innych podmiotów niż Spółka.

Zarówno usługi zarządzania, jak i usługi doradztwa gospodarczego nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności. Spółka nie będzie też narzucać Wnioskodawczyni czasu i miejsca wykonywania usług z tym zastrzeżeniem, że Wnioskodawczyni zobowiąże się w obu przypadkach (umowy doradczej i kontraktu menadżerskiego) do minimalnych wizyt w tygodniu w siedzibie Spółki w wybranym przez siebie czasie.

Ponadto Wnioskodawczyni zaznacza, że nie wykonywała w ciągu ostatnich dwóch lat i nie wykonuje w chwili obecnej czynności w ramach stosunku pracy, jak również spółdzielczego stosunku pracy na rzecz Spółki.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 22 grudnia 2014 r., wskazano, że Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej 15 stycznia 2003 r.

Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej jest działalność agencji reklamowych, sklasyfikowana pod kodem PKD 73.11.Z.

Stosownie do treści wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w wyniku renegocjacji warunków zawartego kontraktu menadżerskiego zakres obowiązków Wnioskodawczyni zasadniczo nie ulegnie zmianie.

W ramach dotychczasowego kontraktu menadżerskiego do obowiązków Wnioskodawczyni należy w szczególności reprezentowanie Spółki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wnioskodawczyni przez Zarząd Spółki przy wszystkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością Oddziału, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z osobami zatrudnionymi w Oddziale, podział premii w regionie w porozumieniu z Zarządem Spółki, koordynacja działań i współpracy redakcji z pionem wydawniczym oraz nadzór: nad finansami i kontrolingiem w Oddziale, nad realizacją planów w sektorze wydawniczym postawionych Oddziałowi w ramach wspólnego celu regionalnego, nad realizacją regionalnych planów przez działy: marketingu, reklamy, kolportażu oraz nad polityką personalną Oddziału.

Zgodnie z nowym kontraktem menadżerskim, do obowiązków Wnioskodawczyni nadal należeć będzie reprezentowanie Oddziału na podstawie udzielonych jej pełnomocnictw, podejmowanie kluczowych decyzji personalnych, bieżący nadzór nad pracą i udzielanie wytycznych bezpośrednio podległym Wnioskodawczyni dyrektorom funkcyjnym, tj. dyrektorom działów: marketingu, reklamy, kolportażu. Ponadto Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do podejmowania decyzji (czynności o charakterze władczym): zatwierdzania warunków handlowych kluczowych kontraktów, podejmowania kluczowych dla Oddziału decyzji inwestycyjnych za zgodą Zarządu, podejmowania decyzji oraz wyrażania zgody na rozporządzanie majątkiem Oddziału, podejmowania innych decyzji dotyczących gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi Oddziału.

Zmiany warunków kontraktu menadżerskiego dotyczyć będą również zasad ponoszenia przez Wnioskodawczynię odpowiedzialności i sposobu określenia miejsca wykonywania przez Wnioskodawczynię umowy. Obecnie Wnioskodawczyni wykonując czynności Prezesa Zarządu Oddziału podlega Zarządowi Spółki. Spółka przyjmuje odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym kontrahentów Spółki za działania Wnioskodawczyni podejmowane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy lub ich zaniechaniem, co nie wyłącza jednak uprawnień Spółki do żądania naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę w wyniku działań lub zaniechań Wnioskodawczyni podejmowanych w związku z wykonaniem umowy. Wnioskodawczyni wykonuje obowiązki wynikające z umowy w siedzibie Oddziału, w innych miejscach, w których Spółka prowadzi swoje interesy. W związku z wykonywaniem swoich obowiązków Wnioskodawczyni jest zobowiązana odbywać podróże służbowe.

Stosownie do projektu nowego kontraktu menadżerskiego, Wnioskodawczyni będzie ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonane na podstawie umowy na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. Wnioskodawczyni wykonując obowiązki wynikające z tej umowy będzie działała samodzielnie i na własny rachunek, jednakże w ramach świadczenia usług na podstawie umowy będzie uprawniona i zobowiązana do posługiwania się firmą, znakiem towarowym, logo, papierem firmowym i innymi oznaczeniami wykorzystywanymi przez Spółkę. Ponadto Spółka zapewni Wnioskodawczyni środki techniczne niezbędne do wykonania umowy oraz poniesie pozostałe koszty związane z jej wykonaniem, w szczególności koszty wykonywania usług zarządczych, przejazdów, przelotów, usług hotelowych i organizacji spotkań, itp. na zasadach i warunkach zaakceptowanych przez Spółkę. Wnioskodawczyni będzie wykonywała swoje obowiązki w miejscu i czasie dowolnie przez nią wybranym, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb Spółki oraz konieczności należytego wykonania kontraktu menadżerskiego, przy czym Spółka zobowiązuje się zapewnić Wnioskodawczyni w swojej siedzibie/Oddziałach pomoc sekretarską, administracyjną, informatyczną oraz infrastrukturę biurową. Żaden z zapisów umowy nie przewiduje natomiast, że Wnioskodawczyni ponosić będzie ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. Powyższe wyklucza możliwość zakwalifikowania czynności, które Wnioskodawczyni będzie wykonywała w ramach nowego kontraktu menadżerskiego do pozarolniczej działalności gospodarczej - art. 5b ust. 1 ustawy PIT.

Stosownie do postanowień projektu Umowy o świadczenie usług doradczych oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z załącznikami, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczyła na rzecz Spółki usługi stałego doradztwa gospodarczego, a w szczególności poprzez opracowanie analiz rynku ukierunkowanych na identyfikację nowych klientów i produktów na rynku, planowanie budżetu/wyniku finansowego jaki Oddział Spółki ma osiągnąć w danym okresie sprawozdawczym i przedstawienie tych opracowań Zarządowi Spółki, a także opracowanie analiz dotyczących decyzji inwestycyjnych Oddziału we współpracy z Dyrektorem Finansowym, analiz danych finansowych Oddziału we współpracy z Dyrektorem Finansowym i prezentowanie analiz lub raportów Zarządowi Spółki oraz analiz polityki personalnej Oddziału i analiz utrzymywania i rozwoju kontaktów z kluczowymi klientami Oddziału.

Powołane usługi nie są tożsame z usługami świadczonymi obecnie przez Wnioskodawczynię na podstawie kontraktu menadżerskiego, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Oddziału; są one dodatkowymi zobowiązaniami, których wykonanie Spółka chce powierzyć wybranym spośród kadry menadżerskiej specjalistom.

Na podstawie kontraktu menadżerskiego łączącego Wnioskodawczynię obecnie ze Spółką, Wnioskodawczyni wykonuje w stosunku do Oddziału obowiązki zarządcy, w tym szereg czynności o charakterze nadzorczym (vide: punkt 2 powyżej). W ramach nadzoru Wnioskodawczyni przysługują uprawnienia do kontroli funkcjonowania Oddziału i do wywierania władczego wpływu na jego działalność. Ponadto Wnioskodawczyni na podstawie udzielonego jej przez Zarząd Spółki pełnomocnictwa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu czynnościach faktycznych i prawnych związanych z działalnością Oddziału oraz wykonuje obowiązki pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Oddziale. Wykonując obowiązki Prezesa Zarządu Oddziału, Wnioskodawczyni podlega Zarządowi Spółki, a za jej działania podejmowane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z obowiązującego kontraktu menadżerskiego lub ich zaniechanie, odpowiedzialność wobec osób trzecich w tym również kontrahentów ponosi Spółka.

Stosownie do projektu umowy o świadczenie usług doradczych oraz przeniesienie praw autorskich, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do świadczenia na rzecz Spółki usług stałego doradztwa gospodarczego. Z powołanymi usługami nie wiążą się żadne uprawnienia władcze, a przy ich świadczeniu Wnioskodawczyni nie będzie pozostawała w stosunku nadrzędności wobec Oddziału. Usługi doradcze, które na podstawie omawianej umowy świadczyć będzie Wnioskodawczyni mają charakter czynności analitycznych, konsultacyjnych i planistycznych. W treści projektu umowy znalazło się ponadto zastrzeżenie, że nie obejmuje ona jakichkolwiek czynności zarządczych. Zgodnie z treścią projektu umowy o świadczenie usług doradczych oraz przeniesienie praw autorskich, Wnioskodawczyni wykonując obowiązki wynikające z umowy działa samodzielnie i na własny rachunek. Wnioskodawczynię obciąża wyłączne ryzyko związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Umowa nie ogranicza odpowiedzialności Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia usług doradczych. Wnioskodawczyni ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonane na podstawie projektowanej umowy, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. Ponadto Wnioskodawczyni ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, także z przyczyn przez nią niezawinionych, w tym za działania i zaniechania ewentualnych pomocników i podwykonawców Wnioskodawczyni, których łączy z Wnioskodawczynią odrębna umowa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni, usługi doradcze świadczone na rzecz Spółki w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane w roku 2014 i w latach następnych według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (tj. 19% podatkiem liniowym). Powyższe wynika, w opinii Wnioskodawczyni, z następujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: (I) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; (II) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; (III) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy. Zgodnie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (I) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; (II) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności; (III) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, co Wnioskodawczyni uczyniła. Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opinii Wnioskodawczyni, nie budzi wątpliwości okoliczność, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi doradcze mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej, zdaniem Wnioskodawczyni, w omawianym zdarzeniu przyszłym nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 tej ustawy, tj. w szczególności w omawianym przypadku nie istnieje stosunek podporządkowania (kierownictwa) pomiędzy Wnioskodawczynią a Spółką (wynika to nie tylko z treści umowy o świadczenie usług ale również ze specyfiki wykonywanych usług) oraz Wnioskodawczyni ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez nią działalnością.

Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 ww. ustawy wskazuje, że ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które świadczył w roku bieżącym i poprzednim na rzecz byłego pracodawcy. W konsekwencji, ww. ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawczyni, gdyż ze Spółką łączy ją obecnie stosunek zlecenia w postaci kontraktu menedżerskiego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni nie wykonywała w ciągu ostatnich 2 lat i nie wykonuje w chwili obecnej czynności w ramach stosunku pracy, jak również spółdzielczego stosunku pracy na rzecz Spółki.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska we wniosku powołano interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lutego 2013 r. Znak: IPPB1/415-1509/12-4/JB, z 18 lipca 2012 r. Znak: IPPB1/415-493/12-3/F i z 9 maja 2012 r., Znak: IPPB1/415-202/24-4/ES,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 lutego 2013 r. Znak: ITPB1/415-1252/12/IG,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lipca 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-412/12/ZK.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie, że będzie miała prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki z tytułu świadczenia usług doradczych, 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (w tym także w sytuacji gdy są one zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej) - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 9a ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych ze źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawczyni pełni funkcję Prezesa Oddziału spółki z o.o. na podstawie kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawczyni prowadzi również pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność agencji reklamowych, sklasyfikowana pod kodem PKD 73.11.Z. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 19% stawką liniową. Kontrakt menedżerski zawarty został z Wnioskodawczynią jako osobą fizyczną, tj. poza prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku ze zmianami w grupie kapitałowej Spółki, Spółka planuje jeszcze w tym roku podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia modelu zatrudniania kadry menedżerskiej. Po zmianie modelu zatrudniania kadry menedżerskiej współpraca Wnioskodawczyni ze Spółką byłaby dwutorowa, tzn. Wnioskodawczyni nadal będzie zarządzała Oddziałem Spółki, w ramach zajmowanego stanowiska Prezesa Oddziału na podstawie dotychczasowego kontraktu menedżerskiego. Jednocześnie będzie świadczyła dodatkowo na rzecz Spółki usługi stałego doradztwa gospodarczego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (umowa firma-firma), które obejmowałaby w szczególności opracowanie analiz rynku ukierunkowanych na identyfikację nowych klientów i produktów na rynku, planowanie budżetu/wyniku finansowego jaki Oddział Spółki ma osiągnąć w danym okresie sprawozdawczym i przedstawienie tych opracowań Zarządowi Spółki, a także opracowanie analiz dotyczących decyzji inwestycyjnych Oddziału we współpracy z Dyrektorem Finansowym, analiz danych finansowych Oddziału we współpracy z Dyrektorem Finansowym i prezentowanie analiz lub raportów Zarządowi Spółki oraz analiz polityki personalnej Oddziału i analiz utrzymywania i rozwoju kontaktów z kluczowymi klientami Oddziału. Usługi te nie są tożsame z usługami świadczonymi obecnie przez Wnioskodawczynię na podstawie kontraktu menadżerskiego, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Oddziału; są one dodatkowymi zobowiązaniami, których wykonanie Spółka chce powierzyć wybranym spośród kadry menadżerskiej specjalistom. Mają one charakter czynności analitycznych, konsultacyjnych i planistycznych. Umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie obejmować żadnych usług zarządzania. W treści projektu umowy znalazło się zastrzeżenie, że nie obejmuje ona jakichkolwiek czynności zarządczych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczyć usługi doradztwa gospodarczego również na rzecz innych podmiotów. Wnioskodawczyni nie łączy ze spółką stosunek pracy ani spółdzielczy stosunek pracy. Świadcząc usługi doradcze Wnioskodawczyni będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywane czynności, a także ryzyko gospodarcze związane z tą działalnością.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni pełni funkcję Prezesa Oddziału spółki z o.o. na podstawie kontraktu menedżerskiego, a zatem otrzymuje z tego tytułu przychody ze źródła przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście, to zakres czynności wykonywanych w ramach tego kontraktu nie ma znaczenia dla możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów ze świadczenia na rzecz tej Spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług doradczych. Zatem uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile wykonywane w ramach tych usług czynności w istocie nie będą nosiły znamion czynności zarządzania, do których zastosowanie znajdzie cyt. art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia ta może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.