IBPBI/1/415-1072/14/JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu (bezpośredniego lub pośredniego) udziału w spółkach osobowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 18 września 2014 r.), uzupełnionym 15 października, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę będącego (bezpośrednio lub pośrednio) wspólnikiem spółek osobowych, w sytuacji, gdy spółki te osiągną przychody:

 • z dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – jest nieprawidłowe,
 • z pozostałej działalności, o której mowa we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu (bezpośredniego lub pośredniego) udziału w spółkach osobowych. W dniu 15 października 2014 r. wniosek powyższy został uzupełniony.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej prowadzącej działalność usługową i zatrudniającą kilkaset pracowników. Spółka ta ma regulowany przez przepisy prawa zakres działalności (doradztwo prawne, podatkowe) i nie może zajmować się inną działalnością gospodarczą, poza dopuszczoną przez ustawy.

Ponadto, Wnioskodawca posiada również w majątku własnym udziały w spółkach kapitałowych. Z uwagi na ograniczenia prawne w zakresie działalności ww. spółki komandytowej, Wnioskodawca zamierza przystąpić, jako wspólnik, do innych spółek komandytowych lub jawnych, których przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie oraz budowanie nieruchomości, obrót nieruchomościami (zarówno komercyjnymi, jak i mieszkalnymi), a także

wynajem tych nieruchomości. Dodatkowo, przedmiotem działalności tej spółki będzie również sprzedaż oraz wynajem i leasing samochodów, a także działalność holdingowa, a więc posiadanie i czerpanie korzyści ekonomicznych z udziałów i akcji w spółkach kapitałowych (dywidendy, wypłaty udziałów w zyskach, zwroty dopłat, umorzenia udziałów/akcji) oraz obrót tymi akcjami i udziałami. W miarę potrzeby, spółki osobowe będą zatrudniać swoich pracowników na umowę o prace lub na umowę zlecenie. Spółki osobowe nie będą natomiast uzyskiwać przychodów z lokat bankowych i podobnych. W ramach ww. działalności holdingowej możliwe jest również, że spółka komandytowa (jawna), do której Wnioskodawca zamierza bezpośrednio przystąpić, będzie wspólnikiem innej spółki osobowej, która będzie prowadziła opisaną powyżej działalność (w takim przypadku Wnioskodawca będzie pośrednio wspólnikiem spółki osobowej).

Wnioskodawca nie prowadzi indywidualnej (jednoosobowej) działalności gospodarczej, natomiast uzyskuje (wraz z małżonkiem) przychody z wynajmu kilku nieruchomości mieszkalnych, nabytych w przeszłości (nie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej ale na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych lub w związku z korzystaniem z tzw. ulgi na wynajem).

Poza przychodami ze stosunku pracy oraz z tytułu udziałów w spółkach osobowych (komandytowych), Wnioskodawca nie uzyskuje innych stałych przychodów.

Prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności w formie spółki komandytowej lub jawnej oraz za pośrednictwem spółek kapitałowych ma powodować, aby Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, był oddzielony od ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisane we wniosku przychody oraz związane z nimi koszty osiągane przez Wnioskodawcę z poszczególnych spółek osobowych (posiadanych bezpośrednio lub pośrednio) powinny być ze sobą sumowane (zgodnie z posiadanym prawem do udziału w zyskach) i dopiero tak ustalony dochód będzie podlegał łącznie opodatkowaniu (przy czym nie ma znaczenia, z jakiego typu działalności spółki osobowe osiągnęły przychód/dochód)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla ustalenia podstawy opodatkowania powinien zsumować przychody osiągane przez siebie z udziału w poszczególnych spółkach osobowych i tak obliczone przychody pomniejszyć o sumę kosztów poniesionych w związku z udziałem w poszczególnych spółkach osobowych. Tak obliczony dochód będzie przypisany do źródła, którym jest pozarolnicza działalność gospodarcza i będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła. Dla sposobu opodatkowania Wnioskodawcy nie ma przy tym znaczenia, jakiego rodzaju przychody osiągnęła spółka osobowa w ramach opisanych wcześniej rodzajów przychodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez spółki osobowe.

Przy kalkulacji opodatkowania, z uwagi na zakwalifikowanie opisanych przychodów do działalności gospodarczej, nie będzie można kwalifikować opisywanych we wniosku przychodów uzyskiwanych przez spółki osobowe do innych kategorii wymienionych w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „ustawa PIT”), a w konsekwencji nie będzie można korzystać z wielu przywilejów opodatkowania podatkiem dochodowym, w szczególności:

 • nie będzie wyłączony z opodatkowania dochód ze sprzedaży nieruchomości przez spółkę osobową, której właścicielem będzie spółka osobowa na moment sprzedaży przez okres dłuższy niż 5 lat,
 • nie będzie wyłączony z opodatkowania dochód ze sprzedaży używanych rzeczy ruchomych, których właścicielem będzie na moment sprzedaży spółka osobowa przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • nie będzie można korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z najmu nieruchomości stanowiących własność spółki osobowej,
 • nie będą zwolnione z opodatkowania otrzymane odszkodowania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spółek osobowych,
 • nie będzie można korzystać ze zryczałtowanych 20% kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy usługi zlecenia będą wykonywane przez spółki osobowe.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy PIT, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną (tj. między innymi ze spółki komandytowej), u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz (z pewnymi zastrzeżeniami) łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi według skali.

Stosownie natomiast do art. 5b ust. 2 ustawy PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika takiej spółki określone na zasadach wskazanych w art. 8 ust. 1 ustawy PIT, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy CIT (powinno być: „ ustawy PIT”), czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ustawa PIT zawiera w art. 10 wskazanie poszczególnych źródeł, z których przychody podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Przypisanie danego przychodu do konkretnego źródła odnosi ten skutek, że przesądza ono o sposobie opodatkowania takiego przychodu. I tak przykładowo, inaczej będą opodatkowane przychody z działalności gospodarczej, a inaczej będą opodatkowane przychody ze stosunku pracy, czy też z kapitałów pieniężnych. Różnice te mogą być daleko idące i mogą dotyczyć stawki opodatkowania, możliwości i sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów etc. Jednocześnie przypisanie przychodu do danego źródła powoduje, że nie będzie on już przypisany do innego źródła przychodów. Innymi słowy, dany przychód może być przypisany tylko do jednego źródła i tylko według właściwych dla niego zasad i stawki może być opodatkowany.

Jednym ze źródeł przychodów wskazanych w art. 10 ustawy CIT (powinno być: „ ustawy PIT”), są przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uszczegółowienie dotyczące przychodów z działalności gospodarczej znajduje się w art. 14 ustawy CIT (powinno być: „ ustawy PIT”), w którym prawodawca zawarł definicję przychodów z działalności gospodarczej oraz wskazał katalog wyłączeń z tego właśnie źródła przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy, analiza powyższych przepisów prowadzi do przekonania, że dochody osiągane przez wspólnika ze spółki osobowej stanowią dochód z działalności gospodarczej. W szczególności, dochód taki będą stanowić przychody z uczestniczenia w spółce osobowej, która to spółka osobowa jest wspólnikiem innej spółki osobowej i dopiero ta inna spółka osobowa prowadzi realną działalność operacyjną.

Należy również wskazać, że dla podatkowej kwalifikacji źródła przychodów wspólnika spółki osobowej, w tym spółki komandytowej, nie ma żadnego znaczenia, czy spółka ta osiągała przychody z działalności gospodarczej, czy też jakiejkolwiek innej. Sam fakt uczestniczenia w spółce osobowej i osiągania z tego tytułu dochodów przesądza bowiem o tym, że dochody te winny być opodatkowane w określony sposób (a więc stosownie do zasad opodatkowania działalności gospodarczej). Jedyny wyłom od tej zasady został wprowadzony przez ustawodawcę w art. 14 ust. 2c ustawy PIT, w którym wskazał on, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości używanej dla celów działalności gospodarczej.

Skoro zatem ustawodawca nie zdecydował się konstruując przepisy ustawy o podatku PIT na podobny zabieg w odniesieniu do innych typów dochodów osiąganych przez spółkę osobową, oznacza to, że dochody te powinny być potraktowane jako osiągane przez spółkę, a dopiero dochód z takiej spółki powinien być odpowiednio przypisywany jej wspólnikowi.

W szczególności, z punktu widzenia przypisywania po stronie wspólnika dochodu do konkretnego źródła przychodu jakim jest działalność gospodarcza, nie ma znaczenia, że spółka osiągnęła dochód z prowadzenia realnej działalności operacyjnej, polegającej na świadczeniu usług, czy też ze zbycia papierów wartościowych lub wynajmu nieruchomości. Przy czym, zgodnie z zasadą wskazaną w przywoływanym już wyżej art. 5 ustawy CIT (powinno być: „ ustawy PIT”), taki dochód powinien być kwalifikowany, jako dochód z działalności gospodarczej.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji gdy jest on wspólnikiem kilku spółek osobowych, z których osiąga przychody, przychody będą przypisywane do jednego źródła, którym jest działalność gospodarcza. To z kolei powoduje, że dla rozliczenia dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę ze źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, konieczne będzie zsumowanie dochodów (powinno być: „przychodów”) osiąganych z poszczególnych spółek osobowych, w których Wnioskodawca jest wspólnikiem, oraz odpowiednie pomniejszenie ich o koszty osiągnięcia przychodu, związane z uczestnictwem w poszczególnych spółkach osobowych. Również w sytuacji, gdyby Wnioskodawca prowadził dodatkowo indywidualną działalność gospodarczą, wówczas przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą będą odpowiednio sumowane z przychodami i kosztami osiąganymi przez niego z udziału w spółkach osobowych.

Powyższe zasady będą znajdowały zastosowanie również w odniesieniu do sytuacji opisanej w stanie faktycznym (powinno być: „zdarzeniu przyszłym”), czyli pośredniego udziału w spółce osobowej, tj. w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie osiągał przychody z udziału w spółce osobowej, która jest wspólnikiem innej spółki osobowej i dopiero ta spółka prowadzi faktyczną działalność operacyjną. Także w ww. przypadku dochody osiągane przez Wnioskodawcę z takiej spółki będą stanowiły dochód z działalności gospodarczej, a przychody i koszty wynikające z udziału w takiej spółce będą odpowiednio sumowane z innymi przychodami i kosztami osiąganymi z innej działalności gospodarczej i dopiero tak obliczony dochód będzie podlegał opodatkowaniu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Zarówno spółka jawna, jak i spółka komandytowa, nie posiadają osobowości prawnej. Spółki te nie są samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego, a dochody tych spółek nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników tych spółek. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej lub komandytowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie

do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Definicja działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, zgodnie z którym jest to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika, że jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że (co do zasady) przychody uzyskane z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych będą stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikują konkretny przychód uzyskany ze zdarzenia prawnego, bądź czynności prawnej, której stroną będzie spółka, do innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów.

Odrębnym od działalności gospodarczej źródłem przychodów, są m.in. kapitały pieniężne (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

-dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;

-należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Z powyższego wynika zatem, że przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stanowią przychody ze źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne. Takie przychody z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach oraz papierów wartościowych, co do zasady zaliczane są do odrębnego niż działalność gospodarcza źródła przychodów i w związku z tym nie można ich łączyć z przychodami z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu. Jednakże stosownie do art. 30b ust. 4 ww. ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Przez wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ww. przepisu art. 30b ust. 4 powoływanej ustawy, należy rozumieć prowadzenie działalności w zakresie kupna i sprzedaży udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych.

Zatem w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej również prowadzonej w formie spółki jawnej lub komandytowej jest inwestowanie w udziały (akcje), papiery wartościowe i pochodne instrumenty finansowe i podatnik dokonuje takich transakcji w ramach tej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak uzyskany przychód (dochód) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z dochodów tych należy jednakże wyłączyć dochody z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych. Dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej (lub wspólnika spółki osobowej będącej wspólnikiem innej spółki osobowej), przychody z ww. tytułu zawsze będą przychodami z odrębnego źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne.

Jak wynika z powołanego już art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Zryczałtowany charakter podatku oznacza, że przy jego wyliczaniu nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Pobór podatku oraz odpowiedzialność z tego tytułu ciąży na podmiocie, który wypłaca dywidendę lub inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 41 ust. 4 ww. ustawy). Podatnik nie wykazuje zatem dochodu z ww. tytułu w zeznaniu podatkowym. Pobranie podatku przez podmiot wypłacający dywidendę kończy rozliczenie tego podatku dla podatnika.

Natomiast pozostałe wskazane we wniosku przychody osiągane przez Wnioskodawcę w związku z posiadanymi udziałami w poszczególnych spółkach osobowych (zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni), uzyskane ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy ze sobą połączyć proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Zasady wyrażone powyżej należy zastosować odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną. Na tej podstawie należy ustalić dochód, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z wybraną przez Wnioskodawcę metodą (tj. wg skali lub tzw. „podatkiem liniowym”).

W świetle powyższego, nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, w którym wskazano m.in., że (...) dla podatkowej kwalifikacji źródła przychodów wspólnika spółki osobowej, w tym spółki komandytowej, nie ma żadnego znaczenia, czy spółka ta osiągała przychody z działalności gospodarczej, czy też jakiejkolwiek innej. Sam fakt uczestniczenia w spółce osobowej i osiągania z tego tytułu dochodów przesądza bowiem o tym, że dochody te winny być opodatkowane w określony sposób (a więc stosownie do zasad opodatkowania działalności gospodarczej).

Wobec powyższego, stanowisko w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę będącego (bezpośrednio lub pośrednio) wspólnikiem spółek osobowych, w sytuacji, gdy spółki te osiągną przychody:

 • z dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest nieprawidłowe,
 • z pozostałej działalności, o której mowa we wniosku jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.