IBPB1/415-93/08/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy istnieje obowiązek zaliczenia wartości darowanej nieruchomości do przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i jej opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B. przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 29 stycznia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny nieruchomości niemieszkalnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, wynajmowanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny nieruchomości niemieszkalnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, wynajmowanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 28 czerwca 2002 r. wnioskodawczyni zakupiła używane budynki warsztatowo-garażowe, które wykorzystuje do celów prowadzonej działalności gospodarczej poprzez ich wynajem innym podmiotom gospodarczym. W okresie używania tych budynków nie przeprowadzała żadnych remontów a jedynie dokonywała ich konserwacji. Budynki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Zakup ww. budynków był zwolniony z podatku od towarów i usług. Przedmiotowe nieruchomości zamierza wyłączyć z działalności gospodarczej i darować swojej matce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wnioskodawczyni ma obowiązek zaliczyć wartość darowanej nieruchomości do przychodów z działalności gospodarczej i opodatkować...

Zdaniem wnioskodawczyni wartości darowanej nieruchomości nie powinna zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i odprowadzać podatku dochodowego.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.Zasady ustalania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zostały określone w art. 14 tej ustawy, który w ust. 1 stanowi, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 1500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy, przepisów tejże ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, tj. przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514 ze zm.).

Mając powyższe na względzie, zważywszy, iż z treści przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że wycofany z działalności gospodarczej środek trwały w postaci budynków warsztatowo-garażowych zostanie przekazany w drodze umowy darowizny (przekazanie nieodpłatne), powyższe czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie traktuje nieodpłatnego przekazania w formie darowizny środka trwałego wycofanego wcześniej z działalności, jako źródła przychodu.Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej i nieodpłatne przekazanie go w drodze umowy darowizny nie wywołuje skutków podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak więc stanowisko wnioskodawczyni uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.