IBPB-1-3/4510-370/15/MO | Interpretacja indywidualna

1.Czy Spółka Maltańska będzie dla Wnioskodawcy stanowiła zagraniczną spółką kontrolowaną?
2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez Spółkę Maltańską, jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, a także do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Maltańskiej, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Spółka Maltańska prowadzi na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą?
IBPB-1-3/4510-370/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. działalność gospodarcza
 3. spółka zagraniczna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy Spółka Maltańska jest dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną,
 • czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez Spółkę Maltańską, jako zagraniczną spółkę kontrolowaną, a także do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Maltańskiej, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Spółka Maltańska prowadzi na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy Spółka Maltańska jest dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną,
 • czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez Spółkę Maltańską, jako zagraniczną spółkę kontrolowaną, a także do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Maltańskiej, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Spółka Maltańska prowadzi na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, sprzedaży oraz dystrybucji wody mineralnej oraz napojów produkowanych na bazie wody mineralnej.

Wnioskodawca jest większościowym udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka Maltańska”), posiadającym 7.823.275 udziałów Spółki Maltańskiej, które stanowią ponad 99% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Maltańskiej (dalej: „udziały Spółki Maltańskiej”). Przy czym Wnioskodawca jest posiadaczem udziałów Spółki Maltańskiej przez nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni.

Spółka Maltańska posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Malcie. Powstała w wyniku przekształcenia spółki, będącej spółką osobową prawa maltańskiego, w spółkę kapitałową.

Spółka Maltańska jest wyłącznym właścicielem praw majątkowych do szeregu znaków towarowych, w tym znaków słownych, znaków graficznych oraz znaków słowno-graficznych (dalej: „Znaki Towarowe”). Znaki Towarowe zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP, w związku z tym, Spółce Maltańskiej przysługują prawa ochronne na Znaki Towarowe. Ponadto, w stosunku do części Znaków Towarowych, Spółce Maltańskiej przysługują prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych w Europejskim Urzędzie Patentowym. Znaki towarowe zostały wniesione aportem do Spółki Maltańskiej przez Wnioskodawcę przed przekształceniem Spółki Maltańskiej w spółkę kapitałową.

Na podstawie umowy z Wnioskodawcą, zawartej przed przekształceniem Spółki Maltańskiej w spółkę kapitałową, Spółka Maltańska udzieliła Wnioskodawcy licencji wyłącznej na używanie Znaków Towarowych (dalej: „Licencja”), która upoważnia Wnioskodawcę w szczególności do:

 • umieszczania Znaków Towarowych na towarach produkowanych, sprzedawanych przez Wnioskodawcę lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tymi Znakami Towarowymi;
 • umieszczania Znaków Towarowych na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
 • posługiwaniu się Znakami Towarowymi w celu reklamy, w szczególności w telewizji, radiu, Internecie, na imprezach masowych;
 • posługiwaniu się Znakami Towarowymi w każdy inny sposób niewymieniony powyżej w celu osiągnięcia zysków w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z udzieleniem Licencji przez Spółkę Maltańską, Wnioskodawca zobowiązany jest do wypłacania Spółce Maltańskiej wynagrodzenia w postaci opłat licencyjnych w wysokości 4% przychodów netto uzyskanych przez Wnioskodawcę ze sprzedaży produktów opatrzonych co najmniej jednym ze Znaków Towarowych w danym kwartale. Ponadto, w 2015 r. Wnioskodawca zobowiązany był do zapłaty na rzecz Spółki Maltańskiej jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości 100.000 EUR za uzyskanie prawa do wyłączności na używanie Znaków Towarowych. W związku z powyższym, przychody Spółki Maltańskiej w 2015 r., a także w kolejnych latach podatkowych, przekroczą kwotę 250.000 EUR.

W obecnej chwili Spółka Maltańska uzyskuje dochody wyłącznie z tytułu opłat licencyjnych wypłacanych przez Wnioskodawcę, chociaż nie jest wykluczone, że w przyszłości Spółka Maltańska będzie uzyskiwała dochody również z innych źródeł. Dochody uzyskiwane przez Spółkę Maltańską z tytułu opłat licencyjnych podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na Malcie, na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE.

W związku z powyższym, Spółka Maltańska jest spółką majątkową, która pełni funkcje tzw. „IP holdingu”. Należy wskazać, że podstawowym celem i istotą tworzenia spółek majątkowych w ramach danej grupy kapitałowej jest dążenie do wydzielenia określonych aktywów do odrębnej spółki, która następnie zajmować się będzie zarządzaniem tymi aktywami. Przykładem spółek majątkowych są spółki nieruchomościowe, które są właścicielami aktywów w postaci nieruchomości i uzyskują dochody z tytułu najmu oraz obrotu nieruchomościami.

Szczególnym rodzajem spółek majątkowych są spółki będące IP holdingami, tj. spółkami zarządzającymi aktywami w postaci wartości niematerialnych i prawnych, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej (z ang. „intelectual property”, skrót: „IP”), do których zaliczają się autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, znaki towarowe, patenty oraz know-how. Dochodem IP holdingów są opłaty licencyjne za korzystanie z praw własności intelektualnej przez inne podmioty.

Celem utworzenia Spółki Maltańskiej jako IP holdingu było przede wszystkim dążenie do wydzielenia aktywów w postaci Znaków Towarowych od pozostałych aktywów związanych z podstawową działalnością operacyjną Wnioskodawcy. Przeniesienie Znaków Towarowych do Spółki Maltańskiej skutkuje bowiem ich zabezpieczeniem przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli Wnioskodawcy wynikającymi z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności operacyjnej (wierzyciele Wnioskodawcy nie będą uprawnieni do zaspakajania swoich roszczeń z majątku Spółki Maltańskiej).

Drugim istotnym celem utworzenia IP holdingu było stworzenie odrębnego od Wnioskodawcy, wyspecjalizowanego podmiotu, który występowałby z roszczeniami z tytułu naruszenia praw ochronnych na Znaki Towarowe, w szczególności w przypadku bezprawnego posługiwania się przez inne podmioty Znakami Towarowymi. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca prowadzi działalność nie tylko na rynku polskim, ale również na rynku europejskim, Wnioskodawca podjął decyzję o utworzeniu IP holdingu jako spółki kapitałowej zarejestrowanej w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej. Przy czym ostatecznie zadecydowano, że IP holdingiem będzie Spółka Maltańska z uwagi na korzystne, w ocenie Wnioskodawcy, prawodawstwo w zakresie ochrony własności intelektualnej na Malcie.

Spółka Maltańska posiada i nadal utrzymywać będzie stałą siedzibę na terytorium Malty, w której to Spółce Maltańskiej przez jej zarząd na Malcie podejmowane są obecnie i będą w przyszłości podejmowane istotne z punktu widzenia działalności Spółki Maltańskiej decyzje.

Spółka Maltańska posiada i będzie posiadać tytuł prawny do lokalu na terytorium Malty jako posiadacz zależny. W lokalu tym mieści się i będzie się mieścić jej siedziba oraz są obecnie i będą w przyszłości podejmowane strategiczne decyzje udziałowców. Lokal na podstawie umów cywilnoprawnych jest i będzie wyposażony w infrastrukturę biurową, tj. biurko, krzesła, regał, szafkę, komputer służbowy, sprzęt peryferyjny typu drukarka i myszka, przybory pisarskie, porty telefoniczne. Wykorzystanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej umożliwiają również podpięte linie telefoniczne oraz istniejący dostęp do sieci Internet. Spółka Maltańska będzie posiadała własną stronę internetową, która będzie główną platformą informacyjną służącą do promocji działalności spółki. Spółka Maltańska rozważa podjęcie w przyszłości działalności w zakresie doradztwa biznesowego w zakresie własności intelektualnej. Spółka będzie podejmowała w przyszłości działania zmierzające do znalezienia podmiotów z Unii Europejskiej, które będą zainteresowane licencjonowaniem Znaków Towarowych spółki.

Spółka Maltańska korzysta i będzie korzystać na zasadzie umowy outsourcingowej z pracownika na terytorium Malty, który wykonuje i będzie wykonywał czynności administracyjne w jej siedzibie. Nie wykluczone również, że w przyszłości w miarę rozwijania działalności Spółki Maltańskiej Spółka zatrudni bezpośrednio własnych pracowników. Na chwilę obecną, Spółka Maltańska nie będzie na stałe zatrudniać wykwalifikowanego prawnika. W przypadku naruszenia praw ochronnych na Znaki Towarowe, Spółka Maltańska będzie występowała ze stosownymi roszczeniami za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, zawierając w powyższym zakresie umowę z podmiotem świadczącym usługi prawnicze.

Spółka Maltańska zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych na Malcie. Rok obrotowy Spółki Maltańskiej jest równy rokowi kalendarzowemu i trwa 12 pełnych kolejnych miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka Maltańska jest dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną...
 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez Spółkę Maltańską, jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, a także do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Maltańskiej, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Spółka Maltańska prowadzi na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. l

Spółka Maltańska jest dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Z uwagi na fakt, że siedziba oraz zarząd Wnioskodawcy mieszczą się na terytorium Polski, Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 Ustawy CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy CIT, przez zagraniczną spółkę rozumie się m.in. osobę prawną, nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku. W świetle zaś art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest m.in. zagraniczna spółka, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale oraz co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych oraz co najmniej jeden rodzaj przychodów z wyżej wymienionych, uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu zwolnieniu z podatku dochodowego, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z faktem, że:

 • Spółka Maltańska jest osobą prawną mającą siedzibę i miejsce zarządu poza terytorium Polski;
 • Wnioskodawca posiada bezpośrednio więcej niż 25% udziałów w zysku Spółki Maltańskiej nieprzerwanie przez okres ponad 30 dni;
 • ponad 50% przychodów Spółki Maltańskiej ma i będzie miało charakter pasywny, tj. pochodzić będzie z licencji na używanie Znaków Towarowych objętych prawem ochronnym na znaki towarowe (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410), prawa ochronne na znaki towarowe zaliczane są do praw własności przemysłowej);
 • przychody Spółki Maltańskiej z licencji na używanie Znaków Towarowych korzystają na Malcie ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE;

-Spółka Maltańska będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a Ustawy CIT.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez Spółkę Maltańską, jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, oraz do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, a także ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Maltańskiej, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy, ponieważ Spółka Maltańska prowadzi na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 24a ust. 18 Ustawy CIT.

Na podstawie art. 24a ust. 16 Ustawy CIT, przepisów ust. 1, 13 i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 24a ust. 17 pkt 1 Ustawy CIT, przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 13, nie stosuje się, jeżeli przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 250.000 EUR.

Z powyższych przepisów wynika, że przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem, o którym mowa w art. 24a ust. 1 Ustawy o CIT, jeżeli spełniona zostanie co najmniej jedna z następujących przesłanek:

 1. zagraniczna spółka kontrolowana jest rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bądź też państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą;
 2. przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 250.000 EUR.

W przypadku Spółki Maltańskiej, jako zagranicznej spółki kontrolowanej Wnioskodawcy, druga z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona. Przychody Spółki Maltańskiej, zarówno w 2015 r., jak również w późniejszych latach podatkowych, przekroczą bowiem kwotę 250.000 EUR.

Należy natomiast wskazać, że w ocenie Wnioskodawcy, Spółka Maltańska spełniać będzie pierwszą z powyższych przesłanek, ponieważ:

 • Spółka Maltańska posiada siedzibę na Malcie, tj. w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej, i podlega na Malcie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów;
 • Spółka Maltańska prowadzi na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą.

W świetle art. 24a ust. 18 Ustawy CIT, przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym, w szczególności, czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że, z uwagi na fakt, iż Spółka Maltańska prowadzi na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, a także ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Maltańskiej, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 24a ust. 16 Ustawy CIT, przepisów ust. 1, 13 i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przepis art. 24a ust. 13 Ustawy CIT, stanowi, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 6, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i la, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Na podstawie art. 24a ust. 14 Ustawy CIT, na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 13 ewidencje i rejestr.

Z przepisów powyższych wynika, że podatnik jest zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznych spółkach kontrolowanych, które powinny być udostępniane na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Na podstawie art. 24a ust. 16 Ustawy CIT, podatnik zwolniony jest jednakże z powyższych obowiązków, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Zatem, z uwagi na fakt, że Spółka Maltańska prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na Malcie, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Maltańskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie zdarzenia przyszłego oraz ustalenia, czy Spółka Maltańska prowadzi na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.