IBPB-1-1/4511-723/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może być opodatkowany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w oparciu o art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPB-1-1/4511-723/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. przychód
 4. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 4 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 9 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, tzw. podatkiem liniowym. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 25 stycznia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-723/15/ZK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 9 lutego 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, w ramach której udziela świadczeń na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej (Szpitala Powiatowego) w oparciu o dwie umowy:

I. umowy z 24 lutego 2012 r., której przedmiotem jest udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) takich, jak np.:

 1. udzielanie pomocy lekarskiej pacjentom kierowanym lub zgłaszającym się do SOR,
 2. udzielanie pierwszej pomocy medycznej, zlecanie niezbędnych badań lekarskich osobie zatrzymanej przez Policję lub Straż Miejską w przypadku zatrzymań penitencjarnych, prewencyjno-porządkowych,
 3. współpraca z lekarzami oraz pielęgniarkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie,
 4. nadzorowanie pracy średniego personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 5. nadzór nad pacjentami przyjętymi do leczenia w obszarach obserwacyjnych i krótkotrwałej intensywnej terapii SOR,
 6. uczestniczenie w pracy zespołu transportowego na polecenie lekarza kierującego SOR lub kierownika zespołu lekarzy dyżurnych w razie konieczności lekarskiego zabezpieczenia transportu pacjenta do innego zakładu opieki zdrowotnej poza lokalizacją Udzielającego zamówienie

II. umowy z 23 grudnia 2013 r., której przedmiotem jest świadczeń usług zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej ZOZ, takich jak:

 1. udzielanie przez Wnioskodawcę (przyjmującego zamówienie) świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie kierowanych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pacjentom bez skierowania w przypadkach określonych w art. 57 i 60 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. udzielanie porad specjalistycznych opłacanych przez pacjentów nieposiadających uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
 3. udzielanie porad specjalistycznych na rzecz pacjentów kierowanych przez zakłady opiekuńczo-lecznicze, z którymi ZOZ jest związany umowami na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pacjentów skierowanych przez Sp. z o.o.,
 4. przeprowadzanie badań lekarskich na rzecz osób stawających się do kwalifikacji wojskowej.

Istotnym jest, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (pkt I i II) Wnioskodawca świadczy wymienione usługi w innym czasie (wg osobnego harmonogramu) oraz w innym miejscu ("w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego", "Poradni chirurgii ogólnej ZOZ"), niż te które wynikają z zatrudnienia etatowego. Wnioskodawca nie podlega zależności służbowej, jak też nie jest chroniony ubezpieczeniem ZUS od trwałych następstw wypadków w pracy. Za wykonywane usługi zdrowotne ponosi odpowiedzialność chronioną jedynie indywidualnie zawartą polisą ubezpieczeniową. Szczegóły dotyczące świadczenia usług na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej regulują umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z 24 lutego 2012 r. oraz z 23 grudnia 2013 r.

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy do 31 grudnia 2015 r. opodatkowana była na „zasadach ogólnych”, przy zastosowaniu skali podatkowej. Od 1 stycznia 2016 r. podatnik rozważa możliwość skorzystania z podatku wg stawki 19%, określonego w art. 30c. W przypadku obu umów podstawą wypłaty wynagrodzenia są rachunki wystawione przez Wnioskodawcę, który nie jest podatnikiem podatku VAT.

Ponadto od 19 grudnia 2006 r. Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymienionym Zespole Opieki Zdrowotnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej w pełnym wymiarze, w charakterze starszego asystenta oddziału zabiegowego - Oddziału Chirurgii Ogólnej ZZOZ, podlegając merytorycznie i fachowo ordynatorowi Oddziału. Świadczy on pracę na rzecz pracodawcy zgodnie z zakresem czynności oraz regulaminem pracy.

W szczególności do jego obowiązków, jako pracownika, należy czynne uczestnictwo w procesie leczenia chorych pod kierunkiem przełożonego, w szczególności:

 1. przeprowadzanie wstępnego obchodu, obecność na obchodzie prowadzonym przez ordynatora, referowanie stanu zdrowia powierzonych jego opiece oraz notowanie podczas obchodu zaleceń ordynatora,
 2. staranne prowadzenie historii chorób pacjentów powierzonych jego opiece, przygotowanie dokumentów potrzebnych przy wypisywaniu lub w razie śmierci chorego i przygotowanie wyciągów z historii choroby, stosowanie do poleceń ordynatora,
 3. obecność przy badaniach radiologicznych chorych powierzonych jego pieczy i omawianie z lekarzem pracowni radiologicznej wyników badań,
 4. branie udziału w naradach lekarskich oraz obecność przy sekcji zwłok chorych, którzy pozostawali pod jego opieką,
 5. pełnienie dyżurów medycznych,
 6. wykonywanie zabiegów zleconych przez ordynatora,
 7. wykonywanie zabiegów operacyjnych i asystowanie do tych zabiegów,
 8. wpisywanie leków w receptariuszach wg wskazówek ordynatora oraz przedstawienie receptariuszy do podpisu,
 9. czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych regulaminu szpitala,
 10. czuwanie nad odpowiednim odnoszeniem się personelu szpitalnego do chorych,
 11. udzielanie na zlecenie ordynatora rodzinom wiadomości o stanie zdrowia chorych,
 12. dopilnowanie utrzymania należytego stanu sanitarnego i porządku na powierzonej mu części oddziału,
 13. nadzór nad należytym obchodzeniem się z powierzonym jego opiece inwentarzem,
 14. osobiste dopilnowanie wykonania zarządzeń wydanych przez ordynatora w razie ujawnienia choroby zakaźnej,
 15. wydawanie poleceń młodszym asystentom i personelowi pielęgniarskiemu dotyczących pielęgnacji chorych powierzonych jego opiece,
 16. doszkalanie podległych mu lekarzy i dzielenie się nimi wszelkimi zdobytymi wiadomościami i spostrzeżeniami,
 17. dopilnowanie prawidłowego prowadzenia przez podległych mu lekarzy historii chorób przebywających na oddziale,
 18. dbanie o stałe zaopatrzenie apteczki oddziału w leki potrzebne do udzielenia natychmiastowej pomocy oraz zaopatrzenia w tlen,
 19. nadzór nad gospodarką lekami na oddziale - kontrola zużycia leków i udział w prowadzeniu okresowego remanentu apteczek oddziałowych,
 20. dopilnowanie aby wszystkie niezbędne zabiegi i badania pomocnicze zlecone przez ordynatora były wykonywane w terminie przez niego ustalonym,
 21. nadzór nad przygotowaniem przez podległych mu lekarzy dokumentów przy wypisywaniu chorych lub w razie śmierci chorego,
 22. kontrola orzecznictwa podległych mu lekarzy,
 23. wykonywanie konsultacji specjalistycznych w wyznaczonych przez ordynatora oddziałach szpitalnych,
 24. zawiadamianie ordynatora o wszelkich wydarzeniach na oddziale i o wykroczeniach popełnionych zarówno przez personel, jak i chorych, a także o wydanych przez siebie zarządzeniach,
 25. korzystanie z biblioteki szpitalnej i innych urządzeń w Szpitalu służących do podniesienia kwalifikacji zawodowych, a także oddziałowego materiału i pracowni szpitala do pracy naukowej wykonywanej pod kierunkiem ordynatora,
 26. uczestniczenie w posiedzeniach naukowych odbywających się w szpitalu,
 27. wykonywanie czynności bezpośrednio wiążących się z zakresem jego pracy, a nie objętych niniejszym zakresem, jeżeli zostały mu zlecone przez zwierzchnika,
 28. uczestniczenie w doszkalaniu personelu średniego.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 2 lutego 2016 r. wskazano m.in., że Wnioskodawca świadczy swoje usługi na rzecz ZOZ jako przedsiębiorca w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie dwóch umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z 24 lutego 2012 r. oraz z 23 grudnia 2013 r., w których Wnioskodawca został określony jako „Przedsiębiorca”. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca (jako chirurg) nie wykonuje na rzecz podmiotu, w którym jest zatrudniony jakichkolwiek tożsamych czynności. Na wstępie należy zdefiniować pojęcia: „leczenie szpitalne” (wykonywane w ramach zatrudnienia) oraz „leczenie ambulatoryjne” (wykonywane w ramach działalności gospodarczej). Wnioskodawca posługuje się definicjami znajdującymi się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Leczenie szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia szpitalne to także takie, których udziela się w czasie nieprzekraczającym 24 godzin (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego). Leczenie ambulatoryjne to leczenie, zabiegi, badania wykonywane przez lekarzy i innych pracowników placówek medycznych (bez konieczności przebywania w danej placówce ponad 24 godziny). Są to: doraźne konsultacje medyczne, profilaktyczny przegląd stanu zdrowia, niezbędne lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza, zabiegi ambulatoryjne, badania laboratoryjne, szczepienia, wizyty domowe, itp.

Porównanie obu definicji wskazuje na podstawową różnicę między leczeniem szpitalnym, a ambulatoryjnym. Jest nią brak możliwości diagnozowania, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji stanu zdrowia w warunkach ambulatoryjnych. Wnioskodawca wyjaśnił, że wykonywanie zawodu lekarza, polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie oznacza, że świadczenia te oraz inne działania medyczne realizowane przez lekarza, jako pracownika, czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mają zawsze ten sam przedmiot, zakres, czy sposób przeprowadzania lub ich udzielania. Nadto oświadczył, że wykonywanie przez niego czynności leczenia szpitalnego oraz leczenia ambulatoryjnego różnią się i nie są tożsame. Wnioskodawca przedstawia poniżej, na czym polega różnica w świadczonych czynnościach chirurgicznych oraz leczeniu ambulatoryjnym.

Leczenie szpitalne to:

 1. leczenie prowadzone całą dobę pod kierownictwem przełożonego w sposób kompleksowy,
 2. praca w zespole operacyjnym; zespół operacyjny to co najmniej 4 ręce, czyli 2 chirurgów,
 3. duże operacje w znieczuleniu ogólnym przez całą dobę,
 4. obchód i ogląd pacjentów 2 razy dziennie,
 5. przeprowadzanie endoskopii,
 6. konsultacje chirurgiczne wszystkich oddziałów,
 7. przeprowadzanie sekcji zwłok,
 8. pozostałe czynności nie wymienione powyżej, a zawarte w zakresie czynności pracownika.

Leczenie ambulatoryjne to:

 1. pomoc lekarska udzielana doraźnie tylko w określonych godzinach (samodzielnie),
 2. praca na 2 ręce, czyli 1 chirurg,
 3. małe zabiegi w znieczuleniu miejscowym tylko w określonych godzinach,
 4. brak doglądania pacjentów (obchodu),
 5. brak endoskopii,
 6. brak konsultacji,
 7. brak przeprowadzania sekcji zwłok,
 8. w ambulatoryjnej opiece lekarskiej nie wykonuje się czynności zawartych w punkcie 8 leczenia szpitalnego.

W opinii Wnioskodawcy, z powyższego zestawienia wynika, że żadna z czynności wymienionych w ramach leczenia szpitalnego nie jest wykonywana w ramach leczenia ambulatoryjnego, bo nie może być z uwagi na różne zakresy przedmiotowe leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy uwzględniając powyższe fakty Wnioskodawca może poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. być opodatkowany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - w oparciu o art. 30c w związku z art. 9a ust. 2-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wg stawki 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym”, w wysokości 19% dochodu z działalności gospodarczej, ponieważ wykonywana przez niego praca na rzecz ZOZ nie ma tożsamego zakresu z usługami wykonywanymi w ramach umów kontraktowych przez jego indywidualną praktykę lekarską, a nawet znacząco się różni. Utrata prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje, gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego zakładu pracy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy. Z treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy wynika, że możliwość korzystania ze wskazanej formy opodatkowania wyłączona jest tylko wówczas, gdy usługi świadczone na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy wchodziły lub wchodzą w zakres obowiązków danego podatnika jako pracownika tego pracodawcy.

Fakt, że wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie oznacza, że świadczenia te oraz inne działania medyczne realizowane przez lekarza, jako pracownika lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mają zawsze ten sam przedmiot, zakres, czy sposób przeprowadzania lub ich udzielania. Zwrot „odpowiadających czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy” należy odnieść do czynności wykonywanych w ramach obowiązków powierzonych przez pracodawcę i wykonywanych faktycznie przez pracownika na konkretnym stanowisku. Wnioskodawca wskazuje, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (jako chirurg) nie wykonuje na rzecz podmiotu, w którym jest zatrudniony jakichkolwiek tożsamych czynności. Z porównania znajdujących się na stronie Ministerstwa Zdrowia definicji leczenia szpitalnego i leczenia ambulatoryjnego wynika podstawowa różnica między leczeniem szpitalnym a ambulatoryjnym, którą jest brak możliwości diagnozowania, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji stanu zdrowia w warunkach ambulatoryjnych. Wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej czynności na rzecz ZOZ nie są wykonywane w ramach leczenia szpitalnego. Wykonywanie zawodu lekarza, polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie oznacza, że świadczenia te oraz inne działania medyczne realizowane przez lekarza, jako pracownika, czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mają zawsze ten sam przedmiot, zakres, czy sposób przeprowadzenia lub ich udzielania. Wykonywane przez niego czynności leczenia szpitalnego oraz leczenia ambulatoryjnego różnią się i nie są tożsame. Wnioskodawca oświadcza, że wykonywane przez niego czynności leczenia szpitalnego (w ramach stosunku pracy) oraz leczenia ambulatoryjnego oraz w SOR (w ramach działalności gospodarczej) zasadniczo się różnią i nie są w żaden sposób tożsame.

W związku z przedstawioną argumentacją Wnioskodawca stwierdza, że z dniem 1 stycznia 2016 r. powinien mieć prawo do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej podatkiem dochodowym w wysokości 19% podstawy opodatkowania („podatek liniowy”).

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał:

 • wyroki NSA z 20 lipca 2010 r. sygn. akt II FSK 516/09 oraz z 5 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 2163/2009,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 6 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/GI 1001/08,
 • interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Znak: IBPBI/1/415-230/12/ZK, IBPB1/1/415-110/14/SK, IBPBI/1/4511-132/15/ZK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Stwierdzić zatem należy, że w świetle cyt. wyżej art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi (czynności), obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Istotne jest przy tym faktyczne wykonywanie takich samych (tożsamych) czynności.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, w ramach której udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej (Szpitala Powiatowego) w oparciu o dwie umowy. Przedmiotem umowy z 24 lutego 2012 r. jest udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) takich, jak np. udzielanie pomocy lekarskiej pacjentom kierowanym lub zgłaszającym się do SOR, udzielanie pierwszej pomocy medycznej, zlecanie niezbędnych badań lekarskich osobie zatrzymanej przez Policję lub Straż Miejską w przypadku zatrzymań penitencjarnych, prewencyjno-porządkowych, współpraca z lekarzami oraz pielęgniarkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie, nadzorowanie pracy średniego personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, nadzór nad pacjentami przyjętymi do leczenia w obszarach obserwacyjnych i krótkotrwałej intensywnej terapii SOR, uczestniczenie w pracy zespołu transportowego na polecenie lekarza kierującego SOR lub kierownika zespołu lekarzy dyżurnych w razie konieczności lekarskiego zabezpieczenia transportu pacjenta do innego zakładu opieki zdrowotnej poza lokalizacją Udzielającego zamówienie. Natomiast przedmiotem umowy z 23 grudnia 2013 r., jest świadczenie usług zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej ZOZ, takich jak: udzielanie przez Wnioskodawcę (przyjmującego zamówienie) świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie, kierowanych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pacjentom bez skierowania, udzielanie porad specjalistycznych opłacanych przez pacjentów nie posiadających uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanie porad specjalistycznych na rzecz pacjentów kierowanych przez zakłady opiekuńczo-lecznicze, z którymi ZOZ jest związany umowami na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pacjentów skierowanych przez Sp. z o.o., przeprowadzanie badań lekarskich na rzecz osób stawających się do kwalifikacji wojskowej.

Ponadto od 19 grudnia 2006 r. Wnioskodawca jest zatrudniony w charakterze starszego asystenta oddziału zabiegowego w ww. ZOZ na Oddziale Chirurgii Ogólnej, podlegając merytorycznie i fachowo Ordynatorowi Oddziału. Świadczy pracę na rzecz pracodawcy zgodnie z zakresem czynności oraz regulaminem pracy. Do jego obowiązków, jako pracownika należy w szczególności czynne uczestnictwo w procesie leczenia chorych pod kierunkiem przełożonego, w tym wykonywanie wskazanych we wniosku czynności. Zdaniem Wnioskodawcy istotnym jest, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy wymienione usługi w innym czasie (wg osobnego harmonogramu) oraz w innym miejscu (w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Poradni Chirurgii Ogólnej ZOZ) niż te, które wynikają z zatrudnienia etatowego. Nie podlega zależności służbowej, jak też nie jest chroniony ubezpieczeniem ZUS od trwałych następstw wypadków w pracy. Za wykonywane usługi zdrowotne ponosi odpowiedzialność chronioną jedynie indywidualnie zawartą polisą ubezpieczeniową. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 2 lutego 2016 r., w związku z zadanym w wezwaniu z 25 stycznia 2016 r. Znak: IBPBI/1/4511-723/15/ZK pytaniem czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje na rzecz podmiotu, w którym jest również zatrudniony, jakiekolwiek tożsame czynności, Wnioskodawca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (jako chirurg) nie wykonuje na rzecz podmiotu, w którym jest zatrudniony jakichkolwiek tożsamych czynności. Zdaniem Wnioskodawcy, z porównania znajdujących się na stronie Ministerstwa Zdrowia definicji leczenia szpitalnego i leczenia ambulatoryjnego wynika podstawowa różnica między leczeniem szpitalnym, a ambulatoryjnym, którą jest brak możliwości diagnozowania, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji stanu zdrowia w warunkach ambulatoryjnych. Wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej czynności na rzecz ZOZ nie są wykonywane w ramach leczenia szpitalnego. Wykonywanie zawodu lekarza, polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie oznacza, że świadczenia te oraz inne działania medyczne realizowane przez lekarza, jako pracownika, czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mają zawsze ten sam przedmiot, zakres, czy sposób przeprowadzania lub ich udzielania. Wykonywanie przez niego czynności leczenia szpitalnego oraz leczenia ambulatoryjnego różnią się i nie są tożsame.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy, nie są tożsame z czynnościami, które wykonuje w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (kwestia ta stanowi element przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i jako taka nie podlega ocenie w niniejszej interpretacji), a zatem nie będą zachodzić okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy, o ile w stosownym a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, terminie dokonał on skutecznego wyboru tej formy opodatkowania.

Wskazać przy tym należy, że ocena w ww. zakresie może nastąpić w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego. Mając na uwadze treść art. 14b Ordynacji podatkowej, w przedmiotowej sprawie tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy o pracę (leczenie szpitalne), są faktycznie tożsame z czynnościami, które wykonuje on w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (leczenie ambulatoryjne). Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego. Opodatkowanie wykonywanych usług tzw. podatkiem liniowym leży natomiast w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że nie spełnia przesłanek wynikających z art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy, z ww. zastrzeżeniem, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.