IBPB-1-1/4511-59/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia źródła przychodów, do którego zaliczyć należy przychód ze zbycia wskazanej we wniosku nieruchomości.
IBPB-1-1/4511-59/15/SKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 10 kwietnia 2015 r.), częściowo uzupełnionym w dniach 25 i 30 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia źródła przychodów, do którego zaliczyć należy przychód ze zbycia wskazanej we wniosku nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie określenia źródła przychodów, do którego zaliczyć należy przychód ze zbycia wskazanej we wniosku nieruchomości. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 17 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-59/15/SK wezwano do jego uzupełnienia, co też częściowo nastąpiło 25 i 30 czerwca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 15 września 1998 r. Wnioskodawczyni nabyła położoną w mieście „X” nieruchomość składającą się z dwóch działek o łącznej powierzchni 7a 48 m2, na której wybudowany jest murowany budynek hotelu częściowo podpiwniczony o kubaturze 2651 m3. Nieruchomość tą Wnioskodawczyni nabyła od spółdzielni „Y”, która była właścicielem tej nieruchomości od 11 października 1994 r. i sprzedała ją jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zorganizowaną odrębną część swojej działalności) z całym wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia hotelu. W nieruchomości tej od 15 września 1998 r. do dnia złożenia wniosku Wnioskodawczyni prowadzi działalność - usługi hotelowe. Nieruchomość stanowi środek trwały. Budynek hotelowy - zgodnie z art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - był amortyzowany przez okres 10 lat. W związku z dużą konkurencją Wnioskodawczyni jest zmuszona zbyć całą nieruchomość. Nie może jednak zaprzestać prowadzenia działalności gdyż nie wie czy znajdzie nabywcę.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 24 czerwca 2015 r. wskazano m.in., że Wnioskodawczyni opodatkowuje dochody z prowadzonej działalności hotelowej w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości w wykonaniu działalności gospodarczej prowadzonej przez 15 lat od dnia nabycia tej nieruchomości będzie opodatkowana 10% ryczałtowym podatkiem od przychodu ze sprzedaży, czy też od dochodu obliczonego jako przychód ze sprzedaży minus koszty nabycia...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 ww. ustawy, źródłami przychodów są: pozarolnicza działalność gospodarcza, odpłatne zbycie nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie następuje w wykonaniu działalności. Wnioskodawczyni wskazała, że opodatkowanym przychodem, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt II SA/G 1398/13, z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, o ile odpowiada wartości rynkowej, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe zrozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne aby transakcja odpłatnego zbycia mogła dojść do skutku.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 24 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni sprecyzowała, że jej zdaniem przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą będącej środkiem trwałym ujętym w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, całkowicie zamortyzowanym, będzie stanowić przychód z tej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie oceny stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie określenia źródła przychodów, do którego zaliczyć należy przychód ze zbycia wskazanej we wniosku nieruchomości. W pozostałym zakresie, wynikającym z zadanego przez Wnioskodawczynię pytania, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

-pozarolnicza działalność gospodarcza,

-odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 2c ww. ustawy).

Ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegają m.in.:

 • środki trwałe w postaci budowli, budynków oraz lokali będących odrębną własnością o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 – o których mowa w art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
 • grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntu (art. 22c pkt 1 ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika zatem, że (co do zasady) przychody ze zbycia nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – za wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych – stanowią przychód z tej działalności. Podatnik zobowiązany jest zatem doliczyć go do pozostałych przychodów uzyskanych z tej działalności i uwzględnić go przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Ustalony dochód zobowiązany jest następnie opodatkować podatkiem dochodowym według wybranej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni od 15 września 1998 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług hotelowych. Na potrzeby tej działalności wykorzystuje środki trwałe – nieruchomość w postaci dwóch działek zabudowanych budynkiem hotelu, który był amortyzowany przez okres 10 lat. W związku z dużą konkurencją na rynku Wnioskodawczyni planuje zbyć całą nieruchomość.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że zbycie wskazanych we wniosku składników majątku, będących środkami trwałymi wykorzystywanymi na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej będzie skutkować u Wnioskodawczyni powstaniem przychodu ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychód ten Wnioskodawczyni będzie zobowiązana uwzględnić obliczając dochód uzyskany z działalności gospodarczej, który będzie podlegał opodatkowaniu stosownie do wybranej przez Wnioskodawczynię formy opodatkowania dochodów z tej działalności.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie określenia źródła przychodów, do którego zaliczyć należy przychód ze zbycia wskazanej we wniosku nieruchomości jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPP1/4512-461/15-2/AŻ | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPB-2-2/4511-44/15/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.