IBPB-1-1/4511-569/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie za usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT?
IBPB-1-1/4511-569/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. przychód
 3. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 21 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawy PIT”).

Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której m.in. świadczy usługi polegające na analizie i sporządzaniu sprawozdań w przedmiocie używania sprzętu elektronicznego. Wykonuje on również przeglądy, montaż, naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego, komputerowego, telekomunikacyjnego, a także sprzętu kontrolno-pomiarowego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ponadto świadczy usługi polegające na zapewnieniu sprawozdawczości zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska oraz dokonuje aktualizacji procedur dotyczących urządzeń, pod kątem obowiązujących przepisów i norm. Wnioskodawca posiada numer NIP, który jest jego identyfikatorem podatkowym na potrzeby działalności gospodarczej oraz jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Kontrahentem Wnioskodawcy jest spółka kapitałowa prawa handlowego, będąca polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka”). Umowa o świadczenie usług pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką nie ma charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze.

Wnioskodawca uzyskuje obecnie przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką. W ramach stosunku pracy Wnioskodawca piastuje stanowisko zastępcy Kierownika ds. Produkcji, podlegając służbowo Prezesowi Zarządu Spółki. Zakres obowiązków Wnioskodawcy wynikający ze stosunku pracy został szczegółowo określony w umowie o pracę oraz w dokumencie wewnętrznym Spółki pn. „Karta opisu stanowiska”. Obowiązki Wnioskodawcy, jako zastępcy Kierownika ds. Produkcji, nie pokrywają się z zadaniami objętymi umową o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej.

Przedmiotowe obowiązki Wnioskodawcy wynikające z umowy o pracę polegają bowiem na organizowaniu i nadzorowaniu procesu produkcyjnego Spółki i obejmują w szczególności:

 • nadzorowanie procesu produkcyjnego,
 • ewidencjonowanie surowców, produktów i półproduktów,
 • zamawianie komponentów produkcyjnych,
 • zarządzanie zespołem osób i koordynacja ich prac i działań,
 • koordynowanie prac „monterów” zewnętrznych,
 • zapewnienie wsparcia technicznego klientom,
 • współpraca z działem marketingu, księgowości i administracji.

Podczas, gdy w ramach stosunku pracy Wnioskodawca realizuje obowiązki odnoszące się bezpośrednio do procesów produkcyjnych, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą Wnioskodawca będzie realizował czynności wpływające na sprawność i płynność funkcjonowania zakładów Spółki.

Mianowicie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy o współpracy zawartej ze Spółką, Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia w przyszłości, na rzecz Spółki usług doradczych polegających na analizowaniu i sporządzaniu sprawozdań w przedmiocie używania sprzętu i urządzeń wykorzystywanych przez Spółkę, pod kątem zgodności z odpowiednimi normami oraz przepisami prawa, jak również do wykonywania ich przeglądów, montażu i konserwacji, a także do sprawowania bieżącego nadzoru nad ich prawidłowym działaniem.

Przedmiotowe usługi będą obejmowały w szczególności:

a.realizację obowiązków w zakresie sprawozdawczości, zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, w szczególności sprawozdawczości i analiz w zakresie:

 • wprowadzania na rynek zużytego sprzętu elektronicznego,
 • zebranego, zużytego sprzętu elektronicznego,
 • gospodarowania opakowaniami,
 • wprowadzania na rynek baterii elektrycznych,

b.nadzór nad zgodnością maszyn, urządzeń oraz sprzętu pomiarowego z obowiązującymi przepisami i normami (we współpracy ze służbami BHP) wraz z aktualizacją wewnętrznych procedur,

c.bieżące utrzymanie i konserwację sieci energetycznej w oddziałach Spółki,

d.nadzór (kontrolę działania) nad:

 • wewnętrzną siecią telefoniczną Spółki, z uwzględnieniem sieciowania oddziałów,
 • instalacją alarmową wraz z systemem powiadamiania do stacji monitorującej znajdującej się w oddziałach firmy,
 • instalacją CCTV (telewizji dozorowej),

e.wykonywanie okresowych przeglądów sprzętu oraz maszyn elektrycznych i pomiarowych,

f.konserwację, naprawę oraz nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu odciągu oparów ze stanowisk produkcyjnych oraz odciągu oparów ze stanowiska impregnacji obwodów PCB,

g.konserwację, naprawę, modernizację:

 • maszyn i urządzeń elektrycznych i energetycznych (zlecenie dodatkowe),
 • sieci telefonicznej wewnętrznej (zlecenie dodatkowe),
 • instalacji alarmowej w oddziałach Spółki (zlecenie dodatkowe),
 • instalacji CCTV (zlecenie dodatkowe),
 • sprzętu kontrolno-pomiarowego (zlecenie dodatkowe),

h.modernizację i naprawę sieci energetycznej w oddziałach Spółki (zlecenie dodatkowe).

Świadczenie opisanych powyżej usług przez Wnioskodawcę będzie się odbywało poza godzinami pracy Wnioskodawcy.

Wnioskodawca we własnym zakresie będzie zapewniał wyposażenie techniczno-serwisowe niezbędne do wykonania usługi na rzecz Spółki. Wnioskodawca będzie świadczył usługi w sposób niezależny, wynikający z przyjętej pragmatyki w oparciu o posiadaną fachową wiedzę i doświadczenie.

Z tytułu świadczenia ww. usług Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie w formie ryczałtu, które będzie wypłacane na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT. Jednak w przypadku większej ilości przekazanych Wnioskodawcy zadań, będzie istniała możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia.

W ramach powyżej umowy o współpracę Wnioskodawca będzie świadczył usługi samodzielnie, w oparciu o własny sprzęt i wyposażenie oraz w oparciu o własne materiały. Spółka nie będzie miała prawa ingerencji w sposób realizacji usług. Wnioskodawca, jako usługodawca nie będzie podlegał jakiemukolwiek kierownictwu lub nadzorowi ze strony Spółki. Spółka będzie jedynie przekazywała Wnioskodawcy informacje niezbędne na potrzeby wykonania usług.

Wnioskodawca, jako usługodawca będzie ponosił wobec Spółki odpowiedzialność za nienależyte, tj. wadliwe lub sprzeczne z umową wykonanie usługi. Za każdy przypadek wadliwego lub niezgodnego z umową wykonania zadania Spółka zastrzegła sobie prawo do żądania obniżenia przysługującego Wnioskodawcy wynagrodzenia w wysokości do 5%. Ponadto Wnioskodawca będzie odpowiedzialny wobec Spółki na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie za usługi świadczone w przyszłości przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za usługi świadczone w przyszłości na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej będzie stanowić dla niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (z wyjątkami, które nie mają zastosowania w niniejszej sprawie).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, źródłem przychodów jest pozarolniczą działalność gospodarcza.

Jak wynika z art. 5a pkt 6 Ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 Ustawy PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane w przyszłości z tytułu świadczenia na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze Spółką w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej będą stanowić dla niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ zostaną spełnione wszystkie przesłanki przewidziane w ww. przepisach ustawy.

W szczególności należy pokreślić, że Wnioskodawca prowadzi wyłącznie we własnym imieniu działalność gospodarczą o charakterze usługowym, w sposób zorganizowany i ciągły.

Wnioskodawca dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i organizacyjnym, umożliwiającym świadczenie usług na rzecz różnych podmiotów w zamian za wynagrodzenie, należne na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów faktur VAT. W ramach tak prowadzonej działalności Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki odpłatnie usługi polegające na wykonywaniu przeglądów, napraw, montażu i konserwacji sprzętu i urządzeń wykorzystywanych przez Spółkę, w tym także sprzętu kontrolno-pomiarowego. Dodatkowo Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki usługi w zakresie sprawozdawczości, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów dot. ochrony środowiska, jak i innych normach prawnych. Ponadto Wnioskodawca zobowiązał się do opracowywania, wdrażania oraz aktualizacji procedur związanych z prawidłowym i niezakłóconym wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz sprzętu kontrolno-pomiarowego, wykorzystywanych w zakładach Spółki. Wnioskodawca będzie świadczył wspomniane usługi we własnym imieniu, bez względu na rezultat wykonywanych czynności, w sposób ciągły i zorganizowany (w oparciu o własny sprzęt i wyposażenie).

W niniejszej sprawie nie będą spełnione negatywne przesłanki wymienione w art. 5b ust. 1 Ustawy PIT. Wnioskodawca na zasadach ogólnych będzie ponosił odpowiedzialność za rezultat wykonanych czynności, zarówno w stosunku do Spółki, jak i do osób trzecich. Będzie samodzielnie organizował zaplecze techniczne i sposób wykonania usług. Wnioskodawca w sposób niezależny od Spółki będzie decydował o czasie i miejscu realizacji prac (jak każdy usługodawca, Wnioskodawca będzie związany jedynie ustalonym umownie terminem wykonania prac; ponadto, ze względu na specyfikę świadczonych usług o miejscu ich wykonania będą mogły decydować względy techniczne - np. lokalizacja badanego, montowanego lub konserwowanego sprzętu etc). Wykonując usługi Wnioskodawca nie będzie podlegał kierownictwu, nadzorowi, ani instrukcjom Spółki.

Na Wnioskodawcy spoczywać będzie ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, w tym ryzyko poniesienia straty. Należne od Spółki wynagrodzenie Wnioskodawca będzie uzyskiwał na podstawie faktur VAT, przy czym kwota wynagrodzenia będzie mogła być uzależniona od rezultatu prac i ilości wykonanych zadań. Wnioskodawca będzie samodzielnie ponosił stałe i zmienne koszty prowadzonej działalności.

Wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie umowy o współpracę ze Spółką nie będzie mogło zostać uznane za przychód z żadnego innego, niż działalność gospodarcza źródła. Umowa o współpracę zawarta została przez Wnioskodawcę w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie stanowi zatem działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 Ustawy PIT. Umowa nie dotyczy usług zarządzania przedsiębiorstwem, nie będą miały więc zastosowania przepisy art. 13 ust. 9 Ustawy PIT.

Usługi nie będą także wykonywane w ramach stosunku pracy łączącego Wnioskodawcę ze Spółką. Wnioskodawca będzie świadczył usługi niezależnie od piastowanego w Spółce stanowiska zastępcy Kierownika ds. Produkcji. Zakres usług i zakres obowiązków służbowych nie będą się pokrywały - będą dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania Spółki. Usługi wykonywane będą poza godzinami pracy.

Jak potwierdził m.in. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów w postanowieniu z 14 lutego 2007 r. znak: 1433/NG/GF/415/art.l4a-17/07/MK możliwym jest jednoczesne uzyskiwanie przychodów ze stosunku pracy, jak i z pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz tego samego podmiotu. Stanowisko takie znajduje również potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie organów podatkowych. Jako przykład powołać można m.in. interpretacje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2013 r., znak: IPPB1/415-56/13-3/ES, z 6 lutego 2013 r., znak: IPPB1/415-55/13-3/ES, czy z 23 grudnia 2011 r. znak: IPPB1/415-867/11-4/IF), w których potwierdzono dopuszczalność uzyskiwania od tego samego podmiotu zarówno przychodu ze stosunku pracy, jak i przychodu z działalności gospodarczej.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdza również interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 kwietnia 2014 r. znak IPPB1/415-120/14-4/JB, w której treści organ pozytywnie ocenił stanowisko wnioskodawczyni (z odstąpieniem od uzasadnienia), że: „możliwe jest pozostawanie w stosunku pracy z przedsiębiorstwem i jednoczesne świadczenie usług na rzecz tego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że zakresy tych umów nie pokrywają się. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika p.d.o.f. określa się wówczas odrębnie dla każdego z tytułów współpracy z danym specjalistą.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych w przyszłości na rzecz Spółki w ramach umowy o współpracę będzie stanowić dla niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, be względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry określona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W myśl art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której m.in. świadczy usługi polegające na analizie i sporządzaniu sprawozdań w przedmiocie używania sprzętu elektronicznego, wykonuje przeglądy, montaż, naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego, komputerowego, telekomunikacyjnego, a także sprzętu kontrolno-pomiarowego, a ponadto świadczy usługi polegające na zapewnieniu sprawozdawczości, zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska oraz dokonuje aktualizacji procedur dotyczących urządzeń, pod kątem obowiązujących przepisów i norm. Kontrahentem Wnioskodawcy jest spółka kapitałowa prawa handlowego. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką nie ma charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze. Obecnie Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w ww. Spółce, na stanowisku zastępcy Kierownika ds. Produkcji, podlegając służbowo Prezesowi Zarządu Spółki. Zakres obowiązków Wnioskodawcy wynikający ze stosunku pracy został szczegółowo określony w umowie o pracę oraz w dokumencie wewnętrznym Spółki pn. „Karta opisu stanowiska”. Obowiązki Wnioskodawcy, jako zastępcy Kierownika ds. Produkcji, polegające na organizowaniu i nadzorowaniu procesu produkcyjnego Spółki, nie będą pokrywać się z zadaniami objętymi umową o świadczenie usług zawartą ze Spółką w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy o współpracy zawartej ze spółką kapitałową Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia w przyszłości, na rzecz Spółki usług doradczych, polegających na analizowaniu i sporządzaniu sprawozdań w przedmiocie używania sprzętu i urządzeń wykorzystywanych przez Spółkę, pod kątem zgodności z odpowiednimi normami oraz przepisami prawa, jak również do wykonywania ich przeglądów, montażu i konserwacji, a także do sprawowania bieżącego nadzoru nad ich prawidłowym działaniem.

Świadczenie usług przez Wnioskodawcę będzie się odbywało poza godzinami pracy Wnioskodawcy. Wnioskodawca we własnym zakresie będzie zapewniał wyposażenie techniczno-serwisowe niezbędne do wykonania usług na rzecz spółki, usługi będzie świadczył w sposób niezależny, wynikający z przyjętej pragmatyki, w oparciu o posiadaną fachową wiedzę i doświadczenie. Z tytułu świadczenia ww. usług Wnioskodawca będzie otrzymywał od spółki wynagrodzenie w formie ryczałtu, które będzie wypłacane na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT. W przypadku większej ilości przekazanych Wnioskodawcy zadań, będzie istniała możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia. W ramach umowy o współpracę Wnioskodawca będzie świadczył usługi samodzielnie, w oparciu o własny sprzęt i wyposażenie oraz w oparciu o własne materiały. Spółka nie będzie miała prawa ingerencji w sposób realizacji usług. Wnioskodawca, jako usługodawca nie będzie podlegał jakiemukolwiek kierownictwu lub nadzorowi ze strony spółki. Wnioskodawca będzie ponosił wobec spółki odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi. Za każdy przypadek wadliwego lub niezgodnego z umową wykonania zadania spółka zastrzegła sobie prawo do żądania obniżenia przysługującego Wnioskodawcy wynagrodzenia w wysokości do 5%. Ponadto Wnioskodawca będzie odpowiedzialny wobec spółki na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie usług, które Wnioskodawca będzie świadczył w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze spółką kapitałową należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w ramach tych umów, nie zlecono bowiem Wnioskodawcy zarządzania przedsiębiorstwem, a więc umowa o świadczenie usług pozbawiona będzie podstawowego elementu charakterystycznego dla wymienionych umów. Uzyskanych w wykonaniu ww. umowy przychodów, nie sposób również uznać za przychody ze stosunku pracy, a wiec źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem wynika z wniosku, na podstawie umowy o pracę Wnioskodawca zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem procesu produkcyjnego Spółki, a takich czynności nie będzie wykonywał w ramach zawartej umowy.

Stwierdzić zatem należy, że przychody ze świadczenia usług w zakresie opisanym we wniosku, w którym wskazano m.in., że Umowa o świadczenie usług pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką nie ma charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, jak również, że Obowiązki Wnioskodawcy, jako zastępcy Kierownika ds. Produkcji, nie pokrywają się z zadaniami objętymi umową o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej, można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że okoliczności powyższe mogą zostać zweryfikowane przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy, z ww. zastrzeżeniem, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.