IBPB-1-1/4511-490/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym przychód ze sprzedaż przedmiotów z wykonanym nadrukiem?
IBPB-1-1/4511-490/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ryczałt ewidencjonowany
 3. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, z 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 18 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 6 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości i sposobu opodatkowania wskazanej we wniosku działalności gospodarczej, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości i sposobu opodatkowania wskazanej we wniosku działalności gospodarczej, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 października 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-490/15/WRz, IBPP2/4512-750/15/WN wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 6 listopada 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, będąc jednocześnie czynnym podatnikiem VAT, opodatkowując swoje dochody zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zamierza podjąć działania polegającą na zakupie oraz sprzedaży towarów w postaci gadżetów do telefonów komórkowych w tym futerałów na telefon komórkowy (PKWIU: 47.00.86.0 - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów konsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych). Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na rzecz klientów, polegające na usługowym wykonywaniu nadruków na przedmiotach dostarczonych przez klientów, jak również na tych zakupionych u Wnioskodawcy i jednocześnie powierzonych do wykonania usługi nadruku (PKWIU: 18.12.19.0 - Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane).

Sprzedaż towarów i usług będzie prowadzona na rzecz podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych. Zamówienia przyjmowane będą głównie przez Internet. Klienci będą mogli zlecić Wnioskodawcy usługę nadrukowania na zakupionym przedmiocie dowolnego tekstu lub grafiki. Może to być na przykład ich imię, nazwisko, data urodzenia, tekst z dedykacją itp. Tak więc będzie to usługa zindywidualizowana. W momencie wykonywania usługi nadruku klient, na podstawie złożonego zamówienia, będzie już zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar, na który zostanie nałożony druk. Na podstawie złożonego zamówienia oraz zapisu w regulaminie sklepu Wnioskodawcy, który stanowi podstawę zawartej umowy kupna sprzedaży, klient będzie miał prawo do dysponowania towarem jak właściciel, w tym zlecenia nadruku. Tak więc towar będzie miał charakter powierzonego przez klienta. W przeciwnym razie, gdyby Wnioskodawca dokonywał nadruku na własnym towarze, a nie powierzonym, to z uwagi na indywidualny charakter nadruku w sytuacji rezygnacji klienta z zakupu towar stałby się bezużyteczny dla Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy istnieje możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów oddzielnie z tytułu sprzedaży towaru i wykonanej na tym towarze na zamówienie klienta usługi nadruku odpowiednio stawką 3 % i 8,5 %...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.) stanowią, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Natomiast przepisy art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy przewidują stosowanie zróżnicowanych stawek ryczałtu, w zależności od zakresu wykonywanej działalności gospodarczej.

Stawki te wynoszą przykładowo:

 1. 8,5 % przychodów z działalności usługowej,
 2. 3,0 % przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Za działalność usługową, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Za działalność usługową, w rozumieniu PKWiU, uważa się działalność, której przedmiotem są:

 • wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, tzn. usługi dla celów produkcji,
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowe i ogólnospołecznej.

Według PKWiU do usług zalicza się między innymi czynności o charakterze usługowym wykonaniu nadruku wraz z opracowaniem projektu graficznego. W odniesieniu do usług nadruku, w rozumieniu powołanej PKWiU, ma zastosowanie stawka ryczałtu w wysokości 8,5 % przychodu.

Za działalność usługową w zakresie handlu, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy, uważa się sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. A zatem sprzedaż gadżetów w tym futerałów na telefon w planowanym przez Wnioskodawcę sklepie internetowym stanowi działalność usługową w zakresie handlu, w odniesieniu do której stosuje się stawkę ryczałtu w wysokości 3 % przychodu. Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od braku przesłanek określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy użyte w tej ustawie określenia oznaczają:

 1. działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. ze zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
 2. działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Przychodem z działalności usługowej jest kwota należna za wykonane usługi (pomniejszona o należny podatek od towarów i usług), które obejmuje wartość robocizny, materiałów, części i innych składników kalkulacyjnych ceny usługi.

Wskazać przy tym należy, że kwalifikacji poszczególnych przychodów, jako pochodzących ze świadczonych usług lub sprzedaży wyrobów własnej produkcji, do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), tj. jeżeli przychód związany będzie z realizacją indywidualnych zamówień na usługi poligraficzne, w tym również z zastosowaniem własnych materiałów wykonawcy, to zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług nie jest zaliczany do działalności wytwórczej, lecz do usługowej podlegającej opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki (art.12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm. ), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 definiującym; działalność gastronomiczną oraz działalność usługową w zakresie handlu. Przy czym, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu, to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, definiuje natomiast działalność wytwórczą, t.j. działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU, pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności z materiałów własnych wykonawcy.

Przychodem z działalności usługowej jest kwota należna za wykonanie usługi, która obejmuje wartość robocizny, materiałów, części i innych składników kalkulacyjnych ceny usługi.

Natomiast wyroby w myśl PKWiU to: surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i ich części.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, nie wymieniono wskazanych przez Wnioskodawcę symboli PKWiU 47.00.86.0 - Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów konsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych i 18.12.19.0. - Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane, co oznacza, że działalność ta, co do zasady może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5 % przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b tej ustawy),
 • 8,5 % przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego ( art. 12 ust. 3 pkt lit. f),
 • 3 % przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b tej ustawy).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że uzyskane przez Wnioskodawcę przychody ze sprzedaży w stanie nie przetworzonym, uprzednio nabytych (stanowiących własność Wnioskodawcy) towarów, jako przychody z działalności usługowej w zakresie handlu podlegają opodatkowaniu 3% stawką, określoną w art. art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b tej ustawy.

Dotyczy to również, przychodów ze sprzedaży tych towarów, które następnie zostaną udostępnione wnioskodawcy przez nabywców, celem wykonania na nich nadruków, o ile w istocie dojdzie uprzednio do ich faktycznej (skutecznej) sprzedaży (kwestię tą regulują przepisy prawa cywilnego – nie będące przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej), a następnie do przekazania tych towarów celem wykonania na nich nadruków. Natomiast przychody uzyskane z prowadzonej działalności usługowej, polegającej na wykonaniu nadruków na przedmiotach przekazanych przez zamawiających, będą podlegały opodatkowaniu 8,5% stawką, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z ww. zastrzeżeniem przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić przy tym należy, że stosownie do zadanego pytania, wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena, czy obecnie prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza, może podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wskazać także trzeba, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ITPB1/4511-327/15/PW | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IBPB-1-1/4511-256/15/WRz | Interpretacja indywidualna

wyłączenie
IPTPB1/415-516/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.