IBPB-1-1/4511-476/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie za usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT?
IBPB-1-1/4511-476/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. przychód
 3. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 6 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawy PIT”).

Od 1 grudnia 1993 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której m.in. świadczy usługi serwisowe i wdrożeniowe dotyczące sieci teletechnicznych (internetowej, telefonicznej, informatycznej) oraz sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, a także tworzy szkoleniowo-techniczne prezentacje multimedialne oraz materiały techniczno-informacyjne. Wnioskodawca posiada numer NIP, który jest jego identyfikatorem podatkowym na potrzeby działalności gospodarczej oraz jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz kilku kontrahentów. Jednym z kontrahentów Wnioskodawcy jest spółka kapitałowa prawa handlowego, będąca polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka”), z którą Wnioskodawca zawarł dwie umowy cywilnoprawne o świadczenie usług. Zawarte przez Wnioskodawcę umowy nie mają charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Wnioskodawca uzyskuje również przychody ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką. W ramach stosunku pracy Wnioskodawca piastuje stanowisko Kierownika ds. Produkcji, podlegając służbowo Prezesowi Zarządu Spółki. Zakres obowiązków Wnioskodawcy wynikający ze stosunku pracy został szczegółowo określony w umowie o pracę oraz w dokumencie wewnętrznym Spółki pn. „Karta opisu stanowiska”. Obowiązki Wnioskodawcy, jako Kierownika ds. Produkcji, nie pokrywają się z zadaniami wykonywanymi przez Wnioskodawcę na podstawie umów zawartych ze Spółką w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedmiotowe obowiązki polegają w głównej mierze na organizowaniu i nadzorowaniu procesu produkcyjnego Spółki, w szczególności obejmują:

 • nadzorowanie procesu produkcyjnego,
 • ewidencjonowanie surowców, produktów i półproduktów,
 • zamawianie komponentów produkcyjnych,
 • przyjmowanie i realizacja zamówień produkcyjnych,
 • zarządzanie zespołem osób i koordynacja ich prac i działań,
 • dbałość o zapewnienie standardów jakościowych,
 • zapewnienie (rekrutacja) obsady stanowisk produkcyjnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy i BHP (współpraca z osobą odpowiedzialną za BHP).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie współpracy zawartej ze Spółką Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług serwisowych, wdrożeniowych przy sieciach teletechnicznych (internetowa, telefoniczna, informatyczna) oraz w zakresie sprzętu i oprogramowania specjalistycznego. Usługami tymi są w szczególności:

 • wykonywanie wszystkich zleconych przez Spółkę napraw wymienionych w umowie sieci,
 • konfiguracja i uruchomienie nowych urządzeń oraz oprogramowania na pisemne zlecenie Spółki,
 • współpraca z dostawcami usług i urządzeń do wymienionych w umowie sieci,
 • współpraca z administratorem sieci,
 • zapewnienie codziennej kopii danych z oprogramowania i serwerów,
 • codzienna kontrola synchronizacji kopii pomiędzy serwerami w różnych lokalizacjach,
 • zapewnienie całościowej opieki w ramach specjalistycznego oprogramowania, jak „HERMES SQL, „System Serwis, „System GIT” oraz inne systemy wykorzystywane przez Spółkę,
 • kontrola poprawności działania zasilania awaryjnego,
 • kontrola oraz naprawy eksploatacyjne zasilania elektrycznego.

Świadczenie opisanych powyżej usług przez Wnioskodawcę będzie się odbywało poza godzinami pracy Wnioskodawcy, tj. w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 8:00 dnia następnego oraz w weekendy.

Wnioskodawca we własnym zakresie będzie zapewniał wyposażenie techniczno-serwisowe niezbędne do wykonania usługi na rzecz Spółki. Wnioskodawca będzie świadczył usługi w sposób niezależny, wynikający z przyjętej pragmatyki w oparciu o posiadaną fachową wiedzę i doświadczenie.

Z tytułu świadczenia ww. usługi Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie w formie ryczałtu, które będzie wypłacane na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT. Za ewentualne dodatkowe usługi Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie odrębnie uzgodnione ze Spółką.

Na podstawie drugiej umowy o współpracę zawartej ze Spółką Wnioskodawca będzie świadczył usługi tworzenia materiałów techniczno-informacyjnych oraz multimedialnych. Usługami tymi są w szczególności:

 • wykonywanie wszelkich zleconych przez Spółkę prac dotyczących tworzenia informacji technicznych na potrzeby produktów multimedialnych, broszur, folderów, kart katalogowych, instrukcji obsługi stron www z zakresu produktów będących w ofercie Spółki,
 • wykonywanie wszelkich zleconych przez Spółkę prac dotyczących tworzenia informacji technicznych z zakresu produktów będących w ofercie Spółki wykorzystywanych w innych celach związanych z bieżącą działalnością Spółki.

Za każde wykonane zadanie na podstawie ww. umowy Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie, którego wysokość będzie indywidualnie ustalana przed rozpoczęciem zadania. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT.

W ramach obu opisanych powyżej umów o współpracę Wnioskodawca będzie świadczył usługi samodzielnie, w oparciu o własny sprzęt i wyposażenie oraz w oparciu o własne materiały. Spółka nie będzie miała prawa ingerencji w sposób realizacji usług. Wnioskodawca, jako usługodawca nie będzie podlegał jakiemukolwiek kierownictwu lub nadzorowi ze strony Spółki.

Wnioskodawca, jako usługodawca będzie ponosił wobec Spółki odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi. Za każdy przypadek wadliwego lub niezgodnego z umową wykonania zadania Spółka zastrzegła sobie prawo do żądania obniżenia przysługującego Wnioskodawcy wynagrodzenia w wysokości do 10%. Ponadto Wnioskodawca będzie odpowiedzialny wobec Spółki na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca oraz Spółka będą zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych oraz dokumentów uzyskanych w ramach wykonania ww. umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie za usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (z wyjątkami, które nie mają zastosowania w niniejszej sprawie).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, źródłem przychodów jest pozarolniczą działalność gospodarcza.

Jak wynika z art. 5a pkt 6 Ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 Ustawy PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych ze Spółką w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej będą stanowić dla niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ zostały spełnione wszystkie przesłanki przewidziane w ww. przepisach ustawy.

W szczególności należy pokreślić, że Wnioskodawca prowadzi wyłącznie we własnym imieniu działalność gospodarczą o charakterze wytwórczo-usługowym, w sposób zorganizowany i ciągły od dnia 1 grudnia 1993 r., tj. od daty jej zarejestrowania w odpowiednim organie.

Wnioskodawca dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i organizacyjnym, umożliwiającym świadczenie usług na rzecz różnych podmiotów w zamian za wynagrodzenie, należne na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów faktur VAT. W ramach tak prowadzonej działalności Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki odpłatnie usługi techniczno-serwisowe i usługi tworzenia materiałów techniczno- informacyjnych. Wnioskodawca będzie świadczył usługi we własnym imieniu, bez względu na rezultat wykonywanych czynności, w sposób zorganizowany (w oparciu o własny sprzęt i wyposażenie) i ciągły.

W niniejszej sprawie nie będą spełnione negatywne przesłanki wymienione w art. 5b ust. 1 Ustawy PIT. Wnioskodawca na zasadach ogólnych będzie ponosił odpowiedzialność za rezultat wykonanych czynności, zarówno w stosunku do Spółki, jak i do osób trzecich. Będzie samodzielnie organizował zaplecze techniczne i sposób wykonania usług. Wnioskodawca w sposób niezależny od Spółki będzie decydował o czasie i miejscu realizacji prac (jak każdy usługodawca, Wnioskodawca będzie związany jedynie ustalonym umownie terminem wykonania prac; ponadto, ze względu na specyfikę świadczonych usług o miejscu ich wykonania będą mogły decydować względy techniczne - np. lokalizacja serwisowanej sieci etc). Wykonując usługi Wnioskodawca nie będzie podlegał kierownictwu, nadzorowi, ani instrukcjom Spółki.

Wnioskodawca świadczy i będzie świadczył usługi również na rzecz innych, niż Spółka kontrahentów. Na Wnioskodawcy spoczywa i będzie spoczywało ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, w tym ryzyko poniesienia straty. Należne od Spółki wynagrodzenie Wnioskodawca będzie uzyskiwał na podstawie faktur VAT, przy czym kwota wynagrodzenia będzie mogła być uzależniona od rezultatu prac. Wnioskodawca samodzielnie ponosi i będzie ponosił stałe i zmienne koszty prowadzonej działalności.

Wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie umów o współpracę ze Spółką nie może być uznane za przychód z żadnego innego, niż działalność gospodarcza źródła. Umowy o współpracę zawarte zostały przez Wnioskodawcę w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie stanowią zatem działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 Ustawy PIT. Umowy nie dotyczą usług zarządzania przedsiębiorstwem, nie znajduje więc zastosowania art. 13 ust. 9 (winno być art. 13 pkt 9) Ustawy PIT.

Usługi nie będą także wykonywane w ramach stosunku pracy łączącego Wnioskodawcę ze Spółką. Wnioskodawca będzie świadczył usługi niezależnie od piastowanego w Spółce stanowiska Kierownika ds. Produkcji. Zakres usług i zakres obowiązków służbowych nie będą się pokrywały - będą dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania Spółki. Usługi wykonywane będą poza godzinami pracy.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółki w ramach umów o współpracę będzie stanowić dla niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał:

 1. interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2013 r. znak: IPPB1/415-56/13-3/ES, z 6 lutego 2013 r. znak: IPPB1/415-55/13-3/ES, z 23 grudnia 2011 r. znak: IPPB1/415-867/11-4/IF i z 16 kwietnia 2014 r. znak: IPPB1/415-120/14-4/KB oraz
 2. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów z 14 lutego 2007 r. Znak: 1433/NG/GF/415/ art. 14a-17/07/MK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, be względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry określona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W myśl art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że od 1 grudnia 1993 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której m.in. świadczy usługi serwisowe i wdrożeniowe dotyczące sieci teletechnicznych (internetowej, telefonicznej, informatycznej) oraz sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, a także tworzy szkoleniowo-techniczne prezentacje multimedialne oraz materiały techniczno-informacyjne. Świadczy usługi na rzecz kilku kontrahentów. Jednym z kontrahentów Wnioskodawcy jest spółka kapitałowa prawa handlowego, z którą Wnioskodawca zawarł dwie umowy cywilnoprawne o świadczenie usług. Zawarte przez Wnioskodawcę umowy nie mają charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Wnioskodawca jest również zatrudniony na podstawie umowy o pracę w ww. Spółce, na stanowisku Kierownika ds. Produkcji, podlegając służbowo Prezesowi Zarządu Spółki. Zakres obowiązków Wnioskodawcy wynikający ze stosunku pracy został szczegółowo określony w umowie o pracę oraz w dokumencie wewnętrznym Spółki pn. „Karta opisu stanowiska”. Obowiązki Wnioskodawcy, jako Kierownika ds. Produkcji, polegające w głównej mierze na organizowaniu i nadzorowaniu procesu produkcyjnego Spółki, nie pokrywają się z zadaniami wykonywanymi przez Wnioskodawcę na podstawie umów zawartych ze Spółką w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy o współpracy zawartej ze spółką kapitałową Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki wskazanych we wniosku usług serwisowych, wdrożeniowych przy sieciach teletechnicznych (internetowej, telefonicznej, informatycznej) oraz w zakresie sprzętu i oprogramowania specjalistycznego.

Świadczenie usług przez Wnioskodawcę będzie się odbywało poza godzinami pracy Wnioskodawcy, tj. w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 8:00 dnia następnego oraz w weekendy. Wnioskodawca we własnym zakresie będzie zapewniał wyposażenie techniczno-serwisowe niezbędne do wykonania usług na rzecz spółki, usługi będzie świadczył w sposób niezależny, wynikający z przyjętej pragmatyki, w oparciu o posiadaną fachową wiedzę i doświadczenie. Z tytułu świadczenia ww. usług Wnioskodawca będzie otrzymywał od spółki wynagrodzenie w formie ryczałtu, które będzie wypłacane na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT. Za ewentualne dodatkowe usługi Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie odrębnie uzgodnione ze spółką.

Natomiast na podstawie drugiej umowy o współpracę zawartej ze spółką kapitałową Wnioskodawca będzie świadczył wskazane we wniosku usługi tworzenia materiałów techniczno-informacyjnych oraz multimedialnych. Za każde wykonane zadanie na podstawie ww. umowy Wnioskodawca będzie otrzymywał od spółki wynagrodzenie, którego wysokość będzie indywidualnie ustalana przed rozpoczęciem zadania. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT.

W ramach obu umów o współpracę Wnioskodawca będzie świadczył usługi samodzielnie, w oparciu o własny sprzęt i wyposażenie oraz w oparciu o własne materiały. Spółka nie będzie miała prawa ingerencji w sposób realizacji usług. Wnioskodawca, jako usługodawca nie będzie podlegał jakiemukolwiek kierownictwu lub nadzorowi ze strony spółki. Wnioskodawca będzie ponosił wobec spółki odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi. Za każdy przypadek wadliwego lub niezgodnego z umową wykonania zadania spółka zastrzegła sobie prawo do żądania obniżenia przysługującego Wnioskodawcy wynagrodzenia w wysokości do 10%. Ponadto Wnioskodawca będzie odpowiedzialny wobec spółki na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie usług, które Wnioskodawca świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów zawartych ze spółką kapitałową należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w ramach tych umów, nie zlecono bowiem Wnioskodawcy zarządzania przedsiębiorstwem, a więc umowy o świadczenie usług pozbawione będą podstawowego elementu charakterystycznego dla wymienionych umów. Uzyskanych w wykonaniu ww. umów przychodów, nie sposób również uznać za przychody ze stosunku pracy, a wiec źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem wynika z wniosku, na podstawie umowy o pracę Wnioskodawca zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem procesu produkcyjnego Spółki, a takich czynności nie będzie wykonywał w ramach zawartych umów.

Stwierdzić zatem należy, że przychody ze świadczenia usług w zakresie opisanym we wniosku, w którym wskazano m.in., że Zawarte przez Wnioskodawcę umowy nie mają charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, jak również, że Obowiązki Wnioskodawcy, jako Kierownika ds. Produkcji, nie pokrywają się z zadaniami wykonywanymi przez Wnioskodawcę na podstawie umów zawartych ze Spółką w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że okoliczności powyższe mogą zostać zweryfikowane przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy, z ww. zastrzeżeniem, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.