IBPB-1-1/4511-459/15/NL | Interpretacja indywidualna

Możliwość uznania przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę, jako biegłego sądowego za przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
IBPB-1-1/4511-459/15/NLinterpretacja indywidualna
 1. biegły sądowy
 2. działalność gospodarcza
 3. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 28 lipca 2015 r.), uzupełnionym 15 i 19 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę, jako biegłego sądowego za przychody z prowadzonej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę, jako biegłego sądowego za przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 października 2015 r., Znak: IBPP1/4512-629/15/AR oraz Znak: IBPB-1-1/4511-459/15/NL wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 15 i 19 października 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego i prowadzi jako osoba fizyczna jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu wyceny nieruchomości (PKD: 68.31.Z). Jest płatnikiem podatku VAT od początku prowadzenia działalności gospodarczej. Nie świadczy usług doradztwa, ani usług prawniczych i nie zamierza w przyszłości prowadzić tego rodzaju usług, a jedynie sporządza operaty szacunkowe, określając wartość nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości (ograniczone prawa rzeczowe, prawa użytkowania wieczystego).

Aktualnie Wnioskodawca jest także biegłym sądowym w zakresie szacowania nieruchomości. Opinie polegające na określaniu wartości nieruchomości Wnioskodawca wykonuje w formie operatów szacunkowych na zlecenie sądów.

Wartość sprzedaży opodatkowanej od początku działalności gospodarczej Wnioskodawcy nigdy nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 15 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał m.in., że wykonywane przez niego czynności w charakterze biegłego sądowego, w pełni pokrywają się z czynnościami wykonywanymi przez niego, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jako rzeczoznawcy majątkowego. Czynności te mają charakter zarobkowy, ciągły i są wykonywane we własnym imieniu w sposób zorganizowany.

Prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków, wynikających z przepisów wydawanych prze Ministra Sprawiedliwości. Biegły sądowy jest osobą, która samodzielnie wykonuje opinię zleconą mu przez sąd ponieważ posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości w danej dziedzinie.

Warunkiem wpisania na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym (w zakresie szacowania nieruchomości) jest przedstawienie stosownego dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalistycznej wiedzy, w tym przypadku uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

Do zadań rzeczoznawcy majątkowego pełniącego równocześnie funkcję biegłego sądowego należy sporządzanie opinii - operatów szacunkowych, w których określa się wartość prawa własności lub innych praw do nieruchomości.

Opinia opracowana przez biegłego jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny. Opinia jest także dowodem w postępowaniu sądowym i jak każdy inny dowód w sprawie podlega ocenie sądu, który nie jest związany opinią biegłego. Celem opinii nie jest doradzanie sądowi jak rozstrzygnąć dany problem ale udzielenie specjalistycznych wiadomości dla ustalenia i oceny okoliczności sprawy.

Jako rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe od roku 1993 i biegły sądowy od roku 1994, Wnioskodawca sporządza osobiście opinie dla sądów powszechnych, na zasadach określonych w art. 13 ust. 6 (winno być art. 13 pkt 6) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za wykonane opinie Wnioskodawca wystawia rachunek w formie faktury VAT. Zaliczki na poczet podatku dochodowego pobiera sąd, który następnie przekazuje Wnioskodawcy i urzędowi skarbowemu, któremu Wnioskodawca podlega informację o uzyskanych dochodach, tj. PIT-11.

Posiadając uprawienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego Wnioskodawca prowadzi także jako osoba fizyczna jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek z zakresu wyceny nieruchomości (PKD: 68.31.Z). W ramach tej działalności gospodarczej, zarejestrowanej w 1995 r., sporządza operaty szacunkowe dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Podstawą wynagrodzenia Wnioskodawcy za operat szacunkowy była i jest faktura VAT. Aktualnie większość sporządzanych przez Wnioskodawcę operatów szacunkowych ma charakter opinii wydawanych dla sądu w toczącej się sprawie, a wystawiane faktury VAT są ujmowane i rozliczane poza ww. działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym zadano mi.in. następujące pytanie:

Czy przychody osiągnięte z opinii wykonywanych osobiście na zlecenie sądów w zakresie wyceny nieruchomości Wnioskodawca może zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej tj. włączyć w zakres prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest także określanie wartości nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, która polega na sporządzaniu wycen dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz wykonując to samo na zlecenie sądów – Wnioskodawca ma prawo zaliczyć osiągane przychody z działalności, jako biegły sądowy, do jednego źródła przychodów tj. działalności gospodarczej.

Włączając przychody osiągane z pełnienia osobiście funkcji biegłego sądowego do zakresu prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest także określanie wartości nieruchomości w formie opinii, Wnioskodawca unika dublowania w zakresie sposobu dokumentowania usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz na rzecz sądów jako biegły sądowy.

Jako rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy Wnioskodawca sporządza operaty szacunkowe, które w toczących się postępowaniach noszą miano opinii, a zakres wykonywanych czynności w obu przy¬padkach jest taki sam i polega na szacowaniu wartości przedmiotu wyceny.

Zgodnie z przepisami działu IV ustawy o gospodarce nieruchomościami, w skład szacowania nieruchomości wchodzą m.in: analiza rynku nieruchomości, zbieranie danych (informacji) o nieruchomościach, wybór właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości, wybór nieruchomości podobnych i analiza różnic pomiędzy nimi, analiza cen transakcyjnych nieruchomości uznanych za podobne oraz sporządzanie operatu szacunkowego.

Na potwierdzenie ww. stanowiska, Wnioskodawca powołał:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zatem – co do zasady - nie są przychodami z działalności gospodarczej takie przychody, które zostały zaliczone przez ustawodawcę do pozostałych źródeł przychodów znajdujących się w katalogu źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy), tj. m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Ustawodawca wyraźnie bowiem rozróżnił w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu, m.in. działalność wykonywaną osobiście oraz pozarolniczą działalność gospodarczą; dokonany podział ma charakter rozłączny.

Zgodnie z art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Należy zauważyć, że przychodu z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego nie zalicza się do przychodu uzyskiwanego z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Użycie przez ustawodawcę w art. 13 pkt 6 ww. ustawy słowa „zleca” nie oznacza, że mamy do czynienia z umową zlecenia. Zlecenie dokonania czynności ma bowiem swoje źródło w stosownych przepisach prawa.

Ponadto należy podkreślić, że na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały na zlecenie sądu, prokuratury czy innych podmiotów określone czynności i osiągały z tego tytułu przychody. W takim przypadku zachodzi jednak konieczność zakwalifikowania osiąganych w ten sposób przychodów do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stwierdzić należy, że kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zależna od formy w jakiej dana osoba wykonuje swoją działalność zawodową.

Jeżeli biegły swoją działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a czynności podejmowane przez niego w charakterze biegłego są wykonywane w ramach tej działalności, wówczas wynagrodzenie z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast swoją działalność zawodową prowadzi w innej formie, np. w ramach stosunku pracy, czy umowy cywilnoprawnej wówczas wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego należy kwalifikować do przychodów z odrębnego od działalności gospodarczej źródła przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu wyceny nieruchomości (PKD: 68.31.Z). Aktualnie Wnioskodawca jest także biegłym sądowym w zakresie szacowania nieruchomości. Opinie polegające na określaniu wartości nieruchomości Wnioskodawca wykonuje w formie operatów szacunkowych na zlecenie sądów.

Wartość sprzedaży opodatkowanej od początku działalności gospodarczej Wnioskodawcy nigdy nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w charakterze biegłego sądowego, w pełni pokrywają się z czynnościami wykonywanymi przez niego, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jako rzeczoznawcy majątkowego. Czynności te mają charakter zarobkowy, ciągły i są wykonywane we własnym imieniu w sposób zorganizowany.

Jako rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe od roku 1993 i biegły sądowy od roku 1994, Wnioskodawca sporządza osobiście opinie dla sądów powszechnych.

Za wykonane opinie Wnioskodawca wystawia rachunek w formie faktury VAT.

Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że skoro czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w charakterze biegłego są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody osiągane z tego tytułu należy zakwalifikować jako przychody ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu czynności wykonywanych w charakterze biegłego nie powinny być kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.