IBPB-1-1/4511-456/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń na rzecz wskazanych we wniosku trenerów
IBPB-1-1/4511-456/15/ESZinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 28 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń na rzecz wskazanych we wniosku trenerów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń na rzecz wskazanych we wniosku trenerów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sportowa Spółka Akcyjna (dalej jako: „Wnioskodawca” bądź „Spółka”) prowadzi dwa profesjonalne zespoły sportowe - jeden występujący w zawodowej lidze piłkarskiej oraz drugi występujący w zawodowej lidze hokeja na lodzie. Ponadto prowadzi również zespoły młodzieżowe. Spółka działa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (dalej jako: „ustawa o sporcie”) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w formie spółki akcyjnej. W ramach prowadzonej działalności Spółka zawarła szereg kontraktów sportowych ze sportowcami, którymi są zawodnicy piłkarscy oraz hokeiści (dalej łącznie określani jako: „sportowcy”). Kontrakty te mają charakter cywilnoprawnych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, tj. art. 734 i nast. w związku z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „Kodeks cywilny”). Na chwilę obecną, wynagrodzenia wypłacane w ramach wspomnianych kontraktów Wnioskodawca kwalifikuje, jako przychód powstający po stronie Sportowców z „działalności wykonywanej osobiście”, a więc ze źródła o jakim mowa w art. 10 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „Ustawa PIT”). W związku z powyższym, Wnioskodawca, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy PIT oraz art. 8 Ordynacji podatkowej, oblicza oraz pobiera od wynagrodzeń wypłacanych Sportowcom zaliczkę na podatek dochodowy, a następnie wpłaca ją na konto właściwych urzędów skarbowych.

Jednocześnie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zawarł szereg umów na świadczenie usług trenerskich z osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i przygotowanie do pełnienia funkcji trenera zawodowego. W tym przypadku chodzi o trenerów drużyn piłkarskich oraz hokejowych (dalej jako: „Trenerzy”). Umowy o jakich mowa, również mają charakter cywilnoprawnych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, tj. art. 734 i nast. w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego. Na chwilę obecną wynagrodzenia wypłacane Trenerom w związku ze wspomnianymi umowami, Wnioskodawca traktuje w analogiczny sposób, jak wynagrodzenia Sportowców, a zatem jako przychód, który powstaje po ich stronie z „działalności wykonywanej osobiście”. W związku z tym przy wypłacie tego wynagrodzenia Wnioskodawca oblicza oraz pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i wpłacają następnie na konto właściwych urzędów skarbowych.

W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FPS 1/15) zgodnie z którą przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, w najbliższym czasie część Sportowców zamierza rozpocząć prowadzenie na własny rachunek pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta obejmować będzie przede wszystkim świadczenie usług polegających na profesjonalnym uprawianiu sportu, tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich (w przypadku piłkarzy), bądź grze w hokeja na rzecz drużyn hokeja (w przypadku hokeistów). W związku z powyższym Spółka zamierza rozwiązać aktualne umowy zawarte z tymi Sportowcami oraz zawrzeć z nimi nowe umowy na profesjonalne uprawnianie sportu w ramach prowadzonych przez Sportowców działalności gospodarczych.

Również część Trenerów zamierza w najbliższym czasie rozpocząć prowadzenie na własny rachunek pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta będzie polegać przede wszystkim na świadczeniu usług polegających na profesjonalnym trenowaniu i szkoleniu drużyn piłkarskich (odnośnie trenerów piłkarskich) bądź trenowaniu i szkoleniu drużyn hokeja (w przypadku trenerów hokeja). W tych przypadkach Spółka również zamierza rozwiązać aktualne umowy łączące ją z tą częścią Trenerów, która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczych i podpisać nowe umowy na profesjonalne świadczenie usług trenerskich w ramach prowadzonej przez tych trenerów działalności gospodarczej.

Warunki umów, które Spółka zamierza zawierać ze Sportowcami oraz Trenerami będą określane przez same strony w drodze negocjacji w zakresie w jakim część dyspozycji tych umów nie będzie musiała być obligatoryjnie określona przez obowiązujące przepisy prawne i regulacje „branżowych” związków sportowych. Należy bowiem zauważyć, że wpływ na warunki umów zawieranych z określonymi kategoriami sportowców, mają określone instytucje związkowe - np. w przypadku piłkarzy instytucją taką jest P. W odniesieniu do piłki nożnej - wedle obowiązujących przepisów – P. ma wyłączną kompetencję ustanawiania reguł organizacyjnych i dyscyplinarnych zarówno dla klubów sportowych, jak i dla samych piłkarzy. W związku z przepisami P. kontrakty (umowy) piłkarskie muszą być zawierane z wykorzystaniem jednolitego wzorca przygotowanego przez P., bądź muszą obowiązkowo zawierać pewne określone przez P. postanowienia i regulacje wynikające z ustanowionych przez P. przepisów prawa związkowego.

Natomiast w zakresie, w jakim wspomniane umowy nie będą musiały zawierać regulacji odgórnie narzuconych przez przepisy, o których mowa powyżej w odniesieniu do piłkarzy, będą one podlegać swobodnym negocjacjom prowadzonym przez strony. W zależności od wyniku tych negocjacji będą one mogły przyjmować różne ustalenia - np. że część wynagrodzenia wypłacanego Sportowcom oraz Trenerom będzie mieć charakter zmienny, zależny od różnych czynników, takich jak np. ilość meczów rozegranych dla Wnioskodawcy, wyniki tych meczów itp. (w przypadku piłkarzy i hokeistów) oraz ilość przeprowadzonych treningów, wyniki meczów trenowanych drużyn itp. (w odniesieniu do Trenerów).

Wedle zamiarów stron, ich wzajemna współpraca zostanie ułożona w ten sposób, że Sportowcy oraz Trenerzy będą wykonywać usługi na rzecz Spółki we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany oraz w świadczeniu tych usług będą od niej niezależni. Odpowiednie zapisy dotyczące powyższych postanowień zostaną zawarte w treści umów.

Ponadto Spółka będzie wymagać, aby każdy ze Sportowców oraz Trenerów złożył oświadczenie, że wykonywane przez niego na rzecz Spółki usługi w postaci profesjonalnego uprawniania sportu bądź profesjonalnego trenowania drużyn piłkarskich lub drużyn hokejowych, wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności, innymi słowy Spółka będzie wymagać aby każdy z nich złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy PIT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) - tj. w sytuacji, gdy Wnioskodawca zawrze z Trenerami umowy na profesjonalne, zawodowe wykonywanie usług w postaci trenowania drużyn piłkarskich lub hokejowych w ramach prowadzonych przez Trenerów działalności gospodarczych, a ponadto osoby te złożą oświadczenia, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy PIT - Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy i wpłacania jej we właściwym terminie odpowiedniemu organowi podatkowemu w związku z wypłatą wynagrodzenia na podstawie wspomnianych umów, czy też będzie zwolniony z tego obowiązku...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie, jakie będzie wypłacać na rzecz Trenerów w związku z planowanym zawieraniem z nimi umów na profesjonalne, zawodowe świadczenie usług trenerskich, powinno zostać potraktowane jako wynagrodzenie wypłacane w ramach źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „ustawa PIT”), tj. źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W związku z tym przy wypłacie środków pieniężnych stanowiących wynagrodzenie z tych umów, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy, bowiem zapłata zaliczki na podatek będzie obowiązkiem samych Trenerów.

Należy bowiem zauważyć, że jeżeli Trener będzie mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, którą będzie prowadził we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany, oraz w ramach tej działalności podpisze umowę z klubem sportowym (tj. Wnioskodawcą), w takim zakresie w jakim będzie prowadził działalność i jednocześnie złoży Wnioskodawcy pisemne oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, to w takim przypadku Spółka zwolniona będzie od obowiązku obliczania oraz pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych temu Trenerowi wynagrodzeń, bowiem jest to w takiej sytuacji obowiązek samego Trenera. Jak zaznaczono w opinie stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego), w analizowanej w niniejszym wniosku sytuacji, nie wystąpią przesłanki negatywne, o jakich mowa w art. 5b ust. 2 ustawy PIT.

Uzasadniając powyższe stanowisko, Wnioskodawca zwraca uwagę, że za pozarolniczą działalność gospodarczą w świetle art. 5a pkt 6 ustawy PIT uważa się działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy PIT przychód nie może być uznany za uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. za rezultat zleconych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Należy również zauważyć, że w świetle art. 13 pkt 2 ustawy PIT przychody uzyskiwane z uprawiania sportu są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście (tj. ze źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT), podobnie jak działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa i publicystyczna, a także przychody uzyskiwane z umów zlecenia czy umów o dzieło.

Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, okoliczność, że przychody uzyskiwane z działalności trenerskiej są wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza uznania takich przychodów jako uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Warunkiem takiego uznania jest ziszczenie się przesłanek pozwalających uznać wykonywanie usługi za dokonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (w rozumieniu powyższego przepisu art. 5b pkt 6, winno być: art. 5a pkt 6) oraz brak wystąpienia negatywnych przesłanek wyłączających możliwość uznania określonego przychodu za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które to przesłanki zostały wyszczególnione w art. 5b ust. 1 ustawy PIT.

Powyższe stanowisko potwierdza brzmienie art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 ustawy PIT. Z art. 13 pkt 8 ww. ustawy, wprost bowiem wynika, że ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z art. 13 pkt 9 przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nawet jeżeli umowy te będą zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, zawsze będą zakwalifikowane do źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście. Należy jednakże zwrócić uwagę, że brak jest podobnego zastrzeżenia w odniesieniu do pozostałych czynności wymienionych w art. 13 pkt 2 ustawy PIT, w związku z czym wnioskować należy, że takie przychody, co do zasady, mogą być zaliczane do uzyskanych w ramach działalności gospodarczej.

Natomiast przepis art. 41 ust. 2 ustawy PIT przewiduje, że płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem przepis art. 41 ust. 2 wprost wskazuje, że pewne rodzaje działalności wykonywanej osobiście mogą być również wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli podatnik złoży odpowiednie oświadczenie.

Ponadto powyższe stanowisko znajduje silne oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych. W orzecznictwie tym ukształtował się bowiem pogląd, że niektóre przychody z działalności wykonywanej osobiście np. przychód pełnomocników świadczących obronę z urzędu oraz przychód sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, mogą stanowić przychód zaliczany do źródeł przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej (stanowisko wyrażone w uchwale NSA w składzie całej Izby Finansowej z 21 października 2013 r., sygn. akt II FPS 1/13, wyroku WSA w Warszawie z 27 lutego 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1455/11). Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest także interpretacja ogólna Ministra Finansów z 21 listopada 2013 r. Znak: DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13, zgodnie z którą kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła jest zależna od formy prawnej wykonywania przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, czy rzecznika patentowego. Zatem przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą zostać zaliczone do źródła przychodów - działalność gospodarcza, pomimo że są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Należy zauważyć, że powyższe stanowisko znajduje także oparcie w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 27 maja 2014 r. Znak: DD2/033/30/KBF/14/RD-47426. W interpretacji tej Minister Finansów stwierdza: (...) nie znajdując uzasadnienia dla odmiennej wykładni tych samych przepisów wobec różnych grup zawodowych, stwierdzam, iż podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych Trenerom po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek obliczania oraz pobierania zaliczki na podatek dochodowy bowiem wynagrodzenie to powinno zostać zakwalifikowane jako, przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i tym samym to Trenerzy zobowiązani będą obliczyć oraz wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IBPB-1-1/4511-455/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

wynagrodzenia
ITPP3/4512-512/15-1/APR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.