IBPB-1-1/4511-445/16-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię (jako wspólnika spółki jawnej) z wynajmu lokalu na potrzeby prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej winny zostać określone proporcjonalnie do przysługującego jej prawa do udziału w zysku tej spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 23 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 29 lipca 2016 r.), uzupełnionym 8 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię (jako wspólnika spółki jawnej) z wynajmu lokalu na potrzeby prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej winny zostać określone proporcjonalnie do przysługującego jej prawa do udziału w zysku tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie ustalenia, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię (jako wspólnika spółki jawnej) z wynajmu lokalu na potrzeby prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej winny zostać określone proporcjonalnie do przysługującego jej prawa do udziału w zysku tej spółki. W dniu 8 września 2016 r. wniosek powyższy został uzupełniony.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 2008 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług specjalistycznej praktyki lekarskiej. Prowadzi przy tym podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej; „u.p.d.o.f.”) tj. opodatkowana jest jednolitą stawką – „podatkiem liniowym”.

Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierza utworzyć spółkę jawną (zwaną dalej także „Spółką”), w której oboje małżonkowie będą jedynymi wspólnikami. Wnioskodawczyni zamierza rozliczać się dalej z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c u.p.d.o.f., w tym także w zakresie przychodów uzyskanych z działalności w formie Spółki (tj. z całej prowadzonej działalności gospodarczej).

Zamierzeniem wspólników jest, aby utworzona spółka jawna zakupiła, przystosowała i wyposażyła pod wynajem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą lokale (gabinety lekarskie), a następnie wynajęła je tym przedsiębiorcom na cel prowadzenia działalności gospodarczej (działalności leczniczej). Innymi słowy przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie wynajmowanie powierzchni użytkowej lokali. Spółka jawna jako posiadająca podmiotowość i zdolność prawną wynajmie umowami najmu lokale użytkowe podmiotom prowadzącym dzielność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym wspólnikowi prowadzącemu jednoosobowo specjalistyczną indywidualną praktykę lekarską (tj. na cel prowadzenia pozarolniczej dzielności gospodarczej). Wynajęty przez przedsiębiorcę – wspólnika lokal (gabinet) będzie służył mu wyłącznie do prowadzenia dzielności gospodarczej (gabinetu lekarskiego).

Czynsz w wysokości rynkowej będzie przez wnioskodawczynię uiszczany na podstawie wystawionych przez Spółkę faktur zgodnie z umową najmu.

Dla porządku dodać należy, że mąż wnioskodawczyni (drugi wspólnik) nie mieszka w Polsce (nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce) a pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska. Wkłady wspólników wynosić będą odpowiednio – Wnioskodawczyni 360.000 zł, drugiego wspólnika 240.000 zł. Prawo do udziałów w zyskach i stratach odpowiadać będzie tym wkładom. Spółka będzie podatnikiem podatku VAT czynnym. Wnioskodawczyni nie zamierza być zatrudniona na umowę o pracę w Spółce, której będzie wspólnikiem, ani nie będzie pozostawała w stosunku pracy, ani w spółdzielczym stosunku pracy z podmiotami, dla których Spółka będzie świadczyła usługi.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychody Wnioskodawczyni (wspólnika Spółki) uzyskane w ramach Spółki z wynajęcia Wnioskodawczyni pod indywidualną działalność gospodarczą lokalu użytkowego (gabinetu lekarskiego), są określane proporcjonalnie do przysługującego jej prawa w udziale w zysku (udziału) tej Spółki tj. stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), z uwzględnieniem zastrzeżenia wynikającego z ust. 1 a tego artykułu?

(Pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni pomimo, że jest wspólnikiem Spółki przychody uzyskane w ramach Spółki z tytułu wynajęcia pod indywidualną działalność gospodarczą lokalu użytkowego (gabinetu lekarskiego) są określane proporcjonalnie do przysługującego jej prawa w udziale w zysku tej Spółki tj. stosownie do art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f., z uwzględnieniem zastrzeżenia wynikającego z ust. 1a tego artykułu.

Jeżeli chodzi o przychody z najmu to stanowią one dla wspólniczki spółki jawnej przychody w wysokości ustalonej proporcjonalnie do jej udziału w zysku spółki. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ww. u.p.d.o.f., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Ustawodawca poprzez art. 8 ust. 1a u.p.d.o.f. wskazuje, że między innymi przychodów, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Innymi słowy, aby określić wielkość przychodów, które przypadają na wspólnika (określić ich część odpowiadającą udziałowi wspólnika w zysku), trzeba w pierwszej kolejności określić wielkość przychodów spółki. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym bez znaczenia pozostaje okoliczność, że umowa najmu lokalu użytkowego zawarta jest pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej a tą spółką. Jak słusznie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 1 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 2980/12: Upatrywanie w umowie wspólnika ze spółką osobową kontraktowania z samym sobą jest nietrafne, gdyż pomija prawną, korporacyjną i majątkową odrębność spółki osobowej od podmiotów posiadających w niej udziały. (...)

Za takim stanowiskiem przemawia fakt podmiotowej i organizacyjnej odrębności spółki osobowej od wspólników tworzących spółkę, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w cyt. wcześniej wyroku z 1 marca 2013 r.:

Pogląd ten znajduje oparcie przede wszystkim w art. 8 § 1 k.s.h., zgodnie z którym spółka osobowa nie mając osobowości prawnej ma jednak podmiotowość prawną, wyrażającą się w możliwości nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu. Spółka osobowa kontraktuje, więc i zawiera umowę pożyczki we własnym imieniu, odpowiadając za zaciągnięte wskutek tego zobowiązania. Nie ma znaczenia, że kontraktuje i zawiera umowę z osobą fizyczną, która także jest jej wspólnikiem, skoro konieczną cechą umowy jest to, że zawierają ją dwie strony, składające stosowne oświadczenia woli i które muszą zgodnie zaaprobować jej warunki (...).

Z tych względów, zdaniem Wnioskodawczyni, wskazana we wniosku umowa najmu nieruchomości, zostanie zawarta pomiędzy dwoma odrębnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, tj. pomiędzy Spółką jawną oraz wspólnikiem Spółki. Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego, która zgodnie z art. 8 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), posiada odrębny majątek. W myśl bowiem tego przepisu, Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, (w przeciwieństwie do spółki cywilnej). Co za tym idzie występuje w obrocie gospodarczym jako odrębny podmiot prawa również w stosunkach prawnych ze swoimi wspólnikami. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm., winno być: Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), posiada nadto podmiotowość gospodarczą – jest odrębnym przedsiębiorcą. Jednocześnie zgodnie z art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody uzyskane w ramach Spółki z tytułu wynajęcia pod indywidualną działalność gospodarczą lokalu użytkowego (gabinetu lekarskiego), są określane Wspólnikowi proporcjonalnie do przysługującego mu prawa w udziale zysku (udziału) tej Spółki, tj. stosownie do art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. z uwzględnieniem zastrzeżenia wynikającego z ust. 1a tego artykułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „k.s.h.”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 22 § 1 k.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Na podstawie art. 8 § 1 k.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 k.s.h.). Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, nie jest zatem podatnikiem podatków dochodowych, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tych spółkach uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „u.p.d.o.f.”), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Art. 5b ust. 2 stanowi, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f., uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.).

Jak natomiast wskazuje art. 8 ust. 1a, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni od 2008 roku prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług specjalistycznej praktyki lekarskiej. Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierza utworzyć spółkę jawną (zwaną dalej także "Spółką"), w której oboje małżonkowie będą jedynymi wspólnikami. Zamierzeniem wspólników jest, aby utworzona spółka jawna zakupiła, przystosowała i wyposażyła pod wynajem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą lokale (gabinety lekarskie), a następnie wynajęła je tym przedsiębiorcom na cel prowadzenia działalności gospodarczej (działalności leczniczej). Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie zatem wynajmowanie powierzchni użytkowej lokali. Spółka jawna na podstawie umowy najmu wynajmie Wnioskodawczyni lokal (gabinet), który będzie służył jej wyłącznie do prowadzenia dzielności gospodarczej.

Zauważyć przy tym należy, że wskazana we wniosku umowa najmu zostanie zawarta pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami – Wnioskodawczynią (najemcą) oraz spółką (wynajmującym).

W odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, na tle powołanych przepisów, stwierdzić należy, że w wyniku wynajęcia przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej przez nią indywidualnie działalności gospodarczej lokalu użytkowego od spółki jawnej, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, po stronie Wnioskodawczyni (jako wspólnika Spółki) powstanie przychód, który należy ustalić proporcjonalnie do przysługującego jej prawa do udziału w zysku tej spółki.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.