IBPB-1-1/4511-391/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy dochód ze sprzedaży udziału przypadającego Wnioskodawcy we współwłasności będzie opodatkowany zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako związany z działalnością gospodarczą?
IBPB-1-1/4511-391/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. sprzedaż
 3. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 1 lipca 2015 r.), uzupełnionym 30 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia źródła przychodu ze sprzedaży wskazanych we wniosku nieruchomości gruntowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia źródła przychodu ze sprzedaży wskazanych we wniosku nieruchomości gruntowych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 września 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-391/15/ZK, IBPP1/4512-559/15/LSz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 30 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W listopadzie 2011 r. na podstawie aktu notarialnego, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, Wnioskodawca zakupił działkę z przeznaczeniem na prowadzoną przez niego indywidualną działalność gospodarczą. Faktury dokumentujące sprzedaż były wystawione na firmę Wnioskodawcy. Wnioskodawca prowadzi tylko działalność opodatkowaną, dlatego VAT wykazany na fakturach odliczył, a działki przyjął do ewidencji środków trwałych w cenie nabycia w kwocie 157.486,20 zł. Wnioskodawca planował wybudowanie budynku dla potrzeb działalności gospodarczej. Na środkach trwałych w budowie w bilansie firmy figurują nakłady na ogrodzenie i przyłącze do sieci energetycznej ww. działki w wysokości 68.788,35 zł, w tym: 63.272,27 zł nakłady poniesione w 2013 r. i 5.516,08 zł w 2014 r. Wnioskodawca odliczył VAT. Powyższe wydatki nie stanowiły kosztów w firmie - grunty i środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji.

Trwa okres uprawomocnienia się wyroku rozwodowego i wkrótce wygaśnie wspólnota majątkowa, podział majątku dorobkowego może się przedłużać, a w działalności gospodarczej Wnioskodawca nie może swobodnie dysponować składnikami, których będzie współwłaścicielem w części ułamkowej (bez zgody współwłaściciela). W przyszłości może się zdarzyć, że Wnioskodawca wykreśli z działalności 1/2 wartości nieruchomości i nakładów na środki trwałe, którymi nie ma prawa dysponować, tak jak do tej pory, a w późniejszym okresie każdy z małżonków sprzeda swój udział we współwłasności.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 27 września 2015 r., wskazano m.in., że:

 1. od 9 maja 1994 r. Wnioskodawca prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej drobnych wyrobów metalowych PKD 47.52.Z (w całości opodatkowaną podatkiem od towarów i usług),
 2. Wnioskodawca wraz z żoną kupił nieruchomość, obejmującą wg ewidencji gruntu, działki o numerach: 365/104 o powierzchni 0,1504 ha zabudowaną budynkiem gospodarczym wymagającym remontu, niezabudowane: nr 365/107 o powierzchni 0,15 ha, 365/110 o powierzchni 0,0060 ha, udział do 2/3 części działki 365/106 o powierzchni 070288 ha stanowiącej drogę dojazdową do ww. działek,
 3. wg wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego działki 365/104, 365/106, 365/107 przeznaczone są pod tereny usług komercyjnych, a działka 365/110 pod tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
 4. ww. nieruchomość zakupiono z przeznaczeniem na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a stosowne oświadczenie w tym zakresie umieszczono w § 3 aktu notarialnego dokumentującego nabycie nieruchomości. Zakupu dokonano z majątku wspólnego i dlatego żona Wnioskodawcy figuruje w akcie notarialnym,
 5. żona Wnioskodawcy nie wykorzystywała w żaden sposób tej nieruchomości,
 6. działki wprowadzono do ewidencji środków trwałych w dniu 23 listopada 2011 r. (akt notarialny z 21 listopada 2011 r.) - każdy numer wg ewidencji gruntu, jako odrębna pozycja w ewidencji środków trwałych,
 7. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca planował wybudowanie budynku z przeznaczeniem na własny sklep, magazyn (prowadzi działalność w wynajmowanym lokalu) i na wynajem. Prowadził prace porządkowe na zakupionym gruncie. Po usunięciu gruzu z uszkodzonych ścian zamierzał rozpocząć remont w zakupionym budynku. W czasie prac porządkowych doszło do zawalenia budynku i wg opinii rzeczoznawcy budynek nadawał się tylko do rozbiórki. Wnioskodawca usunął gruz, uporządkował i wyrównał teren. W dniu 21 marca 2012 r. rozburzony budynek został wykreślony z ewidencji gruntów i budynków. Koszty z tym związane Wnioskodawca zaliczył jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.
 8. Wnioskodawca poniósł nakłady na:
  • przyłącze do sieci elektroenergetycznej do granicy nieruchomości) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - rodzaj 210 KŚT, w 2013 r. nakłady 7.750 zł, w 2014 r. nakłady 5.516,08 zł,
  • ogrodzenie, jedno dla całej nieruchomości - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - rodzaj 291 KŚT - jedna strona od wspólnej drogi dojazdowej nie została ogrodzona - nakłady w kwocie 55.522,27 zł poniesione w 2013 r. Powstające w wyniku prowadzonych prac obiekty nie są klasyfikowane w PKOB, ogrodzenie i przyłącze do sieci elektroenergetycznej zmienia charakter nieruchomości na uzbrojoną, ale nie czyni jej zabudowaną w rozumieniu prawa budowlanego. Coraz mniejsza opłacalność prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej była przyczyną wstrzymania prac inwestycyjnych.
 9. ww. nakłady poniesione w 2013 i 2014 r. figurują w księgach firmy, jako środki trwałe w budowie - nie zostały oddane do używania, ponieważ jako niezakończone nie spełniają definicji środka trwałego. Od marca 2014 r. nie prowadzono żadnych prac inwestycyjnych, nieruchomość nie była wykorzystywana w działalności, nie była również wynajmowana. Nie poniesiono żadnych nakładów na ulepszenie środków trwałych.
 10. żona Wnioskodawcy prowadzi wraz z nim działalność w formie spółki cywilnej, nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej,
 11. w dniu 7 lipca 2015 r. uprawomocnił się wyrok w sprawie rozwodu i z mocy prawa wspólność małżeńska zamieniła się we współwłasność ułamkową i od tego dnia Wnioskodawca nie może rozporządzać majątkiem dorobkowym, jak właściciel, o czym został powiadomiony w wezwaniu do wyceny majątku, wg stanu na dzień rozwodu,
 12. nieruchomość, która obejmuje cztery numery działek w ewidencji gruntu, zakupiona w 2011 r. wg aktu notarialnego będzie podlegała sprzedaży w całości łącznie z nakładami,
 13. obecnie w działalności gospodarczej Wnioskodawca nie wykorzystuje ww. nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodu nie zaliczył żadnych wydatków związanych z nabyciem nieruchomości - cena zakupu i koszt związany w nabyciem stanowią wartość początkową gruntu - grunty nie podlegają amortyzacji. Nakłady na ogrodzenie i przyłącze do sieci, jako niezakończone i nie ujęte w ewidencji środków trwałych również nie generowały kosztów podatkowych.
 14. oświadczenie żony Wnioskodawcy o zgodzie na wykorzystywanie nieruchomości w jego działalności gospodarczej straciło moc w dniu uprawomocnienia się rozwodu. Obecnie Wnioskodawca nie używa w działalności tej nieruchomości, czyli nie czerpie korzyści z majątku, którym nie może dysponować jak właściciel.
 15. podział majątku nastąpi na pewno po rozwodzie, ale w bliżej nieokreślonym terminie. Wydanie nieruchomości w części przypadającej jego byłej żonie nastąpi w dniu, w którym wystąpi ona o wydanie rzeczy lub w momencie sprzedaży.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochód ze sprzedaży przypadającego Wnioskodawcy udziału we współwłasności będzie opodatkowany zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako związany z działalnością gospodarczą...

(pytanie oznaczone Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprzestanie wykorzystywania majątku prywatnego osoby fizycznej w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie nie rodzi skutków na gruncie ww. ustawy. Wnioskodawca uważa, że tylko sprzedaż nieruchomości pozwoli zaakceptować jej wartość przyjętą do rozliczenia, a w takim przypadku on i jego była żona sprzedają swój udział we współwłasności. Żaden przepis nie określa sposobu ani terminu kiedy powinno nastąpić przeniesienie majątku z działalności do majątku prywatnego i czy musi nastąpić. Przychód ze sprzedaży stanowiący 1/2 ceny uzgodnionej z kupującym będzie dla niego przychodem z działalności gospodarczej, w oparciu o art. 10 ust. l pkt 3 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...); w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

W świetle cytowanych powyżej przepisów zauważyć należy, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, które winny podlegać ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), stanowią przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten powstaje również w związku ze sprzedażą składników majątku (środków trwałych) wycofanych z działalności gospodarczej, o ile sprzedaż ta nastąpi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania z działalności ww. składników majątku (a wiec i po likwidacji tej działalności).

Z kolei w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, o ile zbycie to następuje w warunkach określonych w tym przepisie.

Z istoty rozwiązań zawartych w ww. przepisach wynika, że odpłatne zbycie rzeczy i określonych praw może następować w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Podkreślić należy, że ustawodawca wyraźnie odróżnia, jako odrębne źródło przychodów, sprzedaż określonych rzeczy i praw (art. 10 ust. 1 pkt 8), wymagając jedynie, aby nie następowało to „w wykonaniu działalności gospodarczej”. Szczegółowe wskazanie, co jest przychodem z wykonywania działalności gospodarczej zawiera art. 14 ww. ustawy. W ww. przepisie ustawodawca ustanowił reguły, w oparciu o które do przychodu z działalności gospodarczej zalicza się m.in. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w zakresie sprzedaży detalicznej drobnych wyrobów metalowych. W listopadzie 2011 r. w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, zakupił nieruchomości gruntowe, w tym jedną zabudowaną budynkiem gospodarczym, z przeznaczeniem na potrzeby prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej. W dniu 23 listopada 2011 r. ww. składniki majątku wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca planował wybudowanie budynku z przeznaczeniem na własny sklep, magazyn (prowadzi działalność w wynajmowanym lokalu) i na wynajem. Prowadził prace porządkowe na zakupionym gruncie. W czasie prac porządkowych doszło do zawalenia budynku i wg opinii rzeczoznawcy budynek nadawał się tylko do rozbiórki. Wnioskodawca poniósł nakłady na ogrodzenie i przyłącze do sieci energetycznej w wysokości 68.788,35 zł (w tym: 63.272,27 zł nakłady poniesione w 2013 r. i 5.516,08 zł w 2014 r.). Od marca 2014 r. nie prowadzono żadnych prac inwestycyjnych, nieruchomości gruntowe nie były wykorzystywane w działalności, nie była również wynajmowane. W dniu 7 lipca 2015 r. uprawomocnił się wyrok w sprawie rozwodu i z mocy prawa wspólność małżeńska obejmująca ww. nieruchomości zamieniła się we współwłasność w częściach ułamkowych. Wnioskodawca zamierza sprzedać udział w ww. nieruchomościach gruntowych, wraz z poczynionymi nakładami.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży udziału we wskazanych we wniosku nieruchomościach gruntowych wraz z nakładami poniesionymi na tych nieruchomościach, należy zaliczyć do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Skoro bowiem przedmiotowe nieruchomości stanowiły środki trwałe, ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to ich sprzedaż będzie generować przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku od towarów i usług, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.