IBPB-1-1/4511-351/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń na rzecz zawodników świadczących na rzecz Klubu usługi sportowe
IBPB-1-1/4511-351/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. klub sportowy
 3. obowiązek płatnika
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 24 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń na rzecz zawodników świadczących na rzecz Klubu usługi sportowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń na rzecz zawodników świadczących na rzecz Klubu usługi sportowe.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (klub sportowy) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera kontrakty na profesjonalne uprawianie piłki nożnej z zawodnikami trudniącymi się zawodowo grą w piłkę nożną, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 734 Kodeksu cywilnego). Na podstawie tych umów Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zawodników do ZUS oraz wykonuje obowiązki płatnika (oblicza, pobiera od podatników podatek oraz wpłaca go w wymaganym terminie organowi podatkowemu). Przychody zawodników z tytułu tych umów zlecenia (kontraktów) są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: „updof”). Dotychczas zawodnicy nie prowadzili działalności gospodarczej. Obecnie, niektórzy zawodnicy planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, która obejmować będzie głównie świadczenie usług polegających na profesjonalnym uprawianiu sportu (grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich). W takich przypadkach kontrakty (umowy zlecenia) będą zawierane przez Wnioskodawcę z zawodnikami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Wnioskodawca, po złożeniu przez zawodników oświadczenia, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej na podstawie art. 41 ust. 2 updof, zamierza rozpoznawać przychód zawodników (podatników) z tytułu uprawiania sportu na podstawie zawartych z Wnioskodawcą kontraktów, jako przychód uzyskiwany przez nich z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof). Wskutek powyższego, Wnioskodawca nie będzie wykonywać obowiązków płatnika (obliczania i pobierania podatku od zawartych umów), albowiem obowiązki podatkowe wynikające z zawartych umów wykonywać będą samodzielnie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przychód uzyskiwany przez zawodników, na podstawie kontraktów (umów zlecenia) zawartych z Wnioskodawcą na profesjonalne uprawianie piłki nożnej, może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof), mając na uwadze, że zawodnicy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym uprawianiu sportu...
 2. Czy Wnioskodawca nie jest obowiązany do wykonywania obowiązków płatnika (obliczania, pobierania od podatników zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłacania go w wymaganym terminie do urzędu skarbowego) w przypadku, gdy strony zawartych z Wnioskodawcą kontraktów (zawodnicy) rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będą zawodowo świadczyć usługi polegające na profesjonalnym uprawianiu sportu oraz dodatkowo złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód zawodników na podstawie zawartych z Wnioskodawcą kontraktów na profesjonalne uprawianie piłki nożnej może być zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: „updof”), jeżeli zawodnicy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym uprawianiu sportu.

Przychody uzyskiwane z uprawiania sportu zgodnie z art. 13 pkt 2 updof są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście (do tej samej kategorii należą: działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa, publicystyczna oraz przychody z umów zlecenia i o dzieło).

Działalność gospodarczą, zgodnie z przepisami updof stanowi działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 updof.

Nadto, przychód nie może być uznany za przychód uzyskany z działalności gospodarczej, jeżeli spełnione są warunki (przesłanki negatywne):

 1. za rezultat zleconych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo, że przychody z uprawiania sportu wymienione są w art. 13 pkt 2 updof, to możliwe jest zaliczenie takich przychodów, jako uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli nie zachodzą ww. przesłanki negatywne. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w dorobku orzeczniczym, wedle którego przychody pełnomocników świadczących obronę z urzędu, przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, mogą stanowić przychód zaliczany do źródeł przychodu z działalności gospodarczej, jeżeli uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej (uchwała NSA z 21 października 2013 r., sygn. akt II FPS 1/13, wyrok WSA w Warszawie z 27 lutego 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1455/11). W ocenie Wnioskodawcy, dorobek orzeczniczy znalazł także swoje potwierdzenie w stanowisku Ministra Finansów, który na mocy interpretacji ogólnej z 21 listopada 2013 r. uznał, że kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła jest zależna od formy prawnej wykonywania przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego czy rzecznika patentowego. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z tytułu takiej działalności mogą zostać zaliczone do źródła przychodów - działalność gospodarcza, pomimo faktu, iż są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Taką możliwość, jego zdaniem, przewiduje wprost art. 13 pkt 8 updof i art. 41 ust. 2 updof. Z treści art. 13 pkt 8 updof wynika jednoznacznie, że ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nadto art. 41 ust. 2 updof statuuje zasadę, iż płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym także ten przepis wprost wskazuje, że możliwe jest uzyskiwanie przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 updof w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje również, że potwierdzeniem prawidłowości prezentowanego przez niego stanowiska jest także stanowisko wynikające z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2014 r. Znak: DD2/033/30/KBF/14/RD-47426.

Mając na uwadze powyższe twierdzenia, w ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu uprawiania sportu może być uznany za przychód z działalności gospodarczej, a w konsekwencji tego faktu w przypadku, gdy zawodnicy:

 1. prowadzący działalność gospodarczą będą zawierać z Wnioskodawcą kontrakty na profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowy zlecenia) w ramach prowadzonej przez zawodników działalności gospodarczej, oraz
 2. złożą Wnioskodawcy oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 updof,

-to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczania i pobierania od podatników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacania go we właściwym terminie do organu podatkowego. Obowiązki w tym zakresie spoczywać będą na zawodnikach, jako przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zatem – co do zasady - nie są przychodami z działalności gospodarczej takie przychody, które zostały zaliczone przez ustawodawcę do pozostałych źródeł przychodów znajdujących się w katalogu źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy), tj. m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Ustawodawca wyraźnie bowiem rozróżnił w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu, m.in. działalność wykonywaną osobiście oraz pozarolniczą działalność gospodarczą; dokonany podział ma charakter rozłączny.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Jak z powyższego wynika ustawodawca wyraźnie rozróżnia działalność wykonywaną osobiście i działalność gospodarczą jako dwa odrębne (różne) źródła przychodu.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ww. ustawy powoduje, że na podmiotach dokonujących wypłat z powyższego tytułu jako płatnikach ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik ma (w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę pobrano) obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy).

Na gruncie powołanych wyżej przepisów prawa pojawiły się jednak wątpliwości w zakresie kwalifikacji przychodów do właściwego źródła w sytuacji, gdy przychody uzyskiwane przez podatnika są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście i jednocześnie działalność prowadzona przez podatnika spełnia warunki określone w definicji działalności gospodarczej.

W związku z powstałymi wątpliwościami, kierując się orzecznictwem, Minister Finansów w dniu 21 listopada 2013 r. wydał interpretację ogólną, Nr DD3/033/181/CRS/13/RD–90955/13, dotyczącą kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu. W interpretacji tej uznał, że kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła jest zależna od formy prawnej wykonywania przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, czy rzecznika patentowego. Zatem przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą zostać zaliczone do źródła przychodów – działalność gospodarcza, pomimo iż są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Skoro tak, to nie ma też powodów, aby inaczej traktować przychody innych osób, które działają na zlecenie organów władzy, administracji państwowej lub samorządowej, sądu czy prokuratora.

W interpretacji ogólnej z dnia 22 maja 2014 r. Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, Minister Finansów wskazał natomiast, że jeżeli podatnik, uzyskuje przychody w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej, może zakwalifikować te przychody do źródła – działalność gospodarcza, nawet w sytuacji, gdy wymienione są w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Do takiego wniosku prowadzi analiza przepisu art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tylko w art. 13 pkt 9 ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że przychody w nim wymienione zawsze będą kwalifikowane do źródła przychodów – „działalność wykonywana osobiście”, nawet jeżeli będą uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. Ustawodawca dopuszcza więc możliwość zaliczenia przychodów – z działalności wykonywanej osobiście do działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej.

Jak z powyższego wynika, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza, aby przychody uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej, jeśli wykonywane są one właśnie w warunkach spełniających przesłanki „działalności gospodarczej”. Powyższy sposób kwalifikacji należy stosować wobec wszystkich grup zawodowych wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy, a zatem także wobec sportowców wykonujących określone czynności w ramach prowadzonych przez nich pozarolniczych działalności gospodarczych. Zauważyć przy tym należy, że skoro jak wskazano powyżej ustawa dopuszcza możliwość takiej kwalifikacji, to nie oznacza to, że przychody uzyskiwane przez ww. osoby muszą być zawsze zaliczane do działalności gospodarczej. Analiza wskazanych przepisów prowadzi do wniosku, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza możliwości osiągania przychodów z działalności wykonywanej osobiście we wskazanym zakresie w ramach działalności gospodarczej. Zatem wskazane przychody mogą być kwalifikowane zarówno do działalności gospodarczej, jak i działalności wykonywanej osobiście.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca (klub sportowy) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera kontrakty na profesjonalne uprawianie piłki nożnej z zawodnikami trudniącymi się zawodowo grą w piłkę nożną, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 734 kodeksu cywilnego). Na podstawie tych umów Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zawodników do ZUS oraz wykonuje obowiązki płatnika (oblicza, pobiera od podatników podatek oraz wpłaca go w wymaganym terminie organowi podatkowemu). Przychody zawodników z tytułu tych umów zlecenia (kontraktów) są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotychczas zawodnicy nie prowadzili działalności gospodarczej. Niektórzy zawodnicy planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, która obejmować będzie głównie świadczenie usług polegających na profesjonalnym uprawianiu sportu (gra w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich). W takich przypadkach kontrakty (umowy zlecenia) będą zawierane przez Wnioskodawcę z zawodnikami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Po złożeniu przez zawodników oświadczenia, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej na podstawie art. 41 ust. 2 updof Wnioskodawca zamierza rozpoznawać przychód zawodników (podatników) z tytułu uprawiania sportu na podstawie zawartych z Wnioskodawcą kontraktów, jako przychód uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof). Wskutek powyższego. Wnioskodawca nie będzie wykonywać obowiązków płatnika (obliczania i pobierania podatku od zawartych umów), albowiem obowiązki podatkowe wynikające z zawartych umów wykonywać będą samodzielnie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

W świetle powyższego wskazać należy, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma przeszkód, aby dochody z działalności wykonywanej osobiście kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. Taka sytuacja dotyczyć będzie sportowców prowadzących działalność gospodarczą, świadczących usługi sportowe na rzecz klubu w ramach kontraktów zawartych z nimi, jako z podmiotami gospodarczymi. Przychody uzyskiwane w takich warunkach można kwalifikować do działalności gospodarczej. Takiej też kwalifikacji należy dokonać w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego. Wynika bowiem z niego, że zlecone przez Wnioskodawcę sportowcom czynności wykonywane są w warunkach działalności gospodarczej. Skoro więc wykonanie czynności zleconych przez Wnioskodawcę odbywa się w takich właśnie warunkach, to nie ma podstaw, aby przychody tychże osób kwalifikować do innego źródła niż działalność gospodarcza.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli sportowcy wykonujący na rzecz klubu określone czynności, w jakikolwiek sposób dadzą wyraz temu, że świadczone przez nich usługi wykonywane są w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych (np. poprzez złożenie oświadczenia o opodatkowaniu określonych przychodów w ramach działalności gospodarczej), przychody uzyskane z tego tytułu będą przychodami ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a na Wnioskodawcy nie będą ciążyły z tego tytułu obowiązki płatnika. W przeciwnym wypadku, ww. przychody będą przychodami ze źródła jakim jest działalność wykonywana osobiście, a klub jako płatnik obowiązany będzie do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy z ww. zastrzeżeniem uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/4511-233/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

klub sportowy
ILPP4/443-412/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

obowiązek płatnika
ILPB1/415-1461/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.