IBPB-1-1/4511-332/16/ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca może być opodatkowany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w oparciu o art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 maja 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 24 maja 2016 r.), uzupełnionym 7 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej, tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej, tzw. podatkiem liniowym. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 czerwca 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-332/16/ZK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 7 lipca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca na podstawie umowy o pracę pełni funkcje Prezesa Zarządu oraz Dyrektora generalnego i Dyrektora finansowego w spółce akcyjnej. Jak wynika z przedmiotowej umowy, do obowiązków Wnioskodawcy należy:

 1. pełnienie funkcji Prezesa Zarządu spółki, odpowiedzialnego za sprawowanie ogólnego zarządu w spółce,
 2. uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach Zarządu i na zaproszenie Rady Nadzorczej spółki w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 3. wspieranie interesu spółki i przekazywanie Radzie Nadzorczej spółki wszelkich informacji, które mogą pomóc lub być korzystne dla spółki w związku z transakcjami lub projektami realizowanymi przez spółkę,
 4. niedopuszczanie do sytuacji, w których występuje lub może wystąpić konflikt interesów pomiędzy nim a spółką oraz bezzwłoczne zawiadamiane spółki akcyjnej o sprawach powodujących powstanie konfliktu interesów pomiędzy nim a spółką, jej działalnością i interesami,
 5. w zakresie obowiązków Dyrektora generalnego reprezentowanie spółki,
 6. w zakresie obowiązków Dyrektora finansowego dbanie o wypełnienie przez spółkę obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca podkreśla, że opisana powyżej umowa o pracę nie była zmieniana w okresie pomiędzy 1 stycznia 2016 r., a datą złożenia przedmiotowego wniosku o interpretację.

Wnioskodawca jest również wspólnikiem (komandytariuszem) w spółce komandytowej (dalej jako "Spółka"). Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw (PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania).

Wnioskodawca złożył zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy.

Spółka i spółka akcyjna zawarły umowę o świadczenie usług doradczych (dalej "Umowa"), na podstawie której Spółka będzie świadczyć na rzecz spółki akcyjnej za wynagrodzeniem usługi doradcze w zakresie finansowania działalności spółki akcyjnej, w tym m.in.:

 1. usługi doradztwa w zakresie strategii refinansowania dla spółek z grupy kapitałowej, do której należy spółka akcyjna,
 2. usługi doradztwa i wsparcia w trakcie negocjacji w zakresie dokumentów umów kredytowych,
 3. usługi doradztwa dotyczącego współpracy z instytucjami finansowymi,
 4. usługi doradztwa w zakresie zakresu i brzmienia wszelkich dokumentów, takich jak oceny, analizy, raporty, prezentacje i innych dokumentów przedstawianych przez spółkę akcyjną instytucjom finansowym.

Spółka będzie wykonywać wszystkie ww. czynności składające się na usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako niezależny przedsiębiorca, na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zgodnie z Umową, zakres wykonywanych usług nie będzie obejmował usług zarządzania. Umowa nie daje również Spółce uprawnień do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu spółki akcyjnej. W trakcie wykonywania usług Spółka nie będzie również podlegać kierownictwu spółki akcyjnej (Spółka będzie samodzielnie określać miejsce i czas świadczenia usług doradczych wykonywanych na podstawie Umowy).

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami, Spółka rozpocznie wykonywanie usług określonych w Umowie w dniu 1 lipca 2016 r. i będzie je wykonywać do 31 marca 2017 r. Jednocześnie ze świadczeniem usług doradczych przez Spółkę, Wnioskodawca nadal będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora generalnego i Dyrektora finansowego w spółce akcyjnej na podstawie umowy o pracę i będzie pobierał z tego tytułu należne, określone w umowie o pracę wynagrodzenie. Zakres usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki akcyjnej na podstawie umowy o pracę nie będzie pokrywał się z zakresem usług wykonywanych przez Spółkę na rzecz spółki akcyjnej na podstawie Umowy.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 1 lipca 2016 r. wskazano, że:

 1. Przedmiotem działalności spółki akcyjnej, zgodnie z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:
  • działalność firm centralnych (head offices) i holdingów (PKD 70.10.Z),
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).
 2. Spółka komandytowa (dalej "Spółka"), której wspólnikiem (komandytariuszem) jest Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz innych niż spółka akcyjna podmiotów gospodarczych. Dowodem na to jest zawarta przez Spółkę komandytową w dniu 15 stycznia 2016 r. umowa o świadczenie usług doradczych na rzecz spółki akcyjnej mającej siedzibę w X. Na podstawie wskazanej umowy, Spółka komandytowa świadczy szeroko pojęte usługi doradztwa finansowego i consultingu w tym m.in. polegające na dokonywaniu analiz finansowo-ekonomicznych, kalkulacji poziomu przychodów i kosztów, ocenie efektywności inwestycji, przygotowaniu strategii rozwoju i strategii branżowych, sporządzaniu wieloletnich prognoz finansowych, a ponadto na identyfikacji rodzajów ryzyka mających wpływ na projekt i przygotowanie prezentacji wyników analiz. Z tytułu świadczenia wyżej wskazanych usług, Spółka komandytowa uzyskuje regularne przychody.
 3. W 2016 r. Wnioskodawca, jak również żaden z pozostałych wspólników Spółki w ramach działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej nie świadczył, nie świadczy i nie będzie świadczył na rzecz spółki akcyjnej usług tożsamych z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy na rzecz tej spółki akcyjnej.
 4. Zgodnie z przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego, umowa zawarta pomiędzy spółką akcyjną a spółką komandytową (dalej: "Umowa"), przewiduje, że spółka komandytowa świadczy na rzecz spółki akcyjnej za wynagrodzeniem usługi doradcze w zakresie finansowania działalności tej spółki, w tym m.in.:
  • usługi doradztwa w zakresie strategii refinansowania dla spółek z grupy kapitałowej, do której należy spółka akcyjna,
  • usługi doradztwa i wsparcia w trakcie negocjacji w zakresie dokumentacji umów kredytowych,
  • usługi doradztwa dotyczącego współpracy z instytucjami finansowymi,
  • usługi doradztwa dotyczące zakresu i brzmienia wszelkich dokumentów, takich jak oceny, analizy, raporty, prezentacje i innych dokumentów przedstawianych przez spółkę akcyjną instytucjom finansowym.

Spółka wykonuje wszystkie wskazane czynności składające się na usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako niezależny przedsiębiorca, na własne ryzyko i odpowiedzialność. Jednocześnie, jak Wnioskodawca wskazywał we wniosku, zgodnie z Umową, zakres wykonywanych usług nie będzie obejmował usług zarządzania. Umowa nie daje również Spółce uprawnień do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu spółki akcyjnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód z tytułu udziału w Spółce, która będzie uzyskiwać przychody z tytułu wykonywania usług na rzecz spółki akcyjnej zgodnie z Umową będzie mógł podlegać po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku, na zasadach określonych w art. 30c powołanej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez niego z tytułu udziału w Spółce świadczącej usługi doradcze na rzecz spółki akcyjnej na podstawie Umowy, będą podlegały opodatkowaniu liniową, 19% stawką podatku dochodowego, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „Updof”).

Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej. Jednocześnie, jak wynika z art. 1 Updof, spółki niemające osobowości prawnej nie są podatnikami podatku dochodowego, niezależnie od tego, czy ich wspólnikami są osoby prawne, czy osoby fizyczne, i jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają natomiast poszczególni wspólnicy spółki osobowej, a zasady ich opodatkowania w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną określa art. 8 ustawy Updof. Zgodnie z tą regulacją, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa wspólników do udziału w zysku takiej spółki są równe). Ze względu na przyjętą w Updof konstrukcję przypisywania poszczególnych dochodów do określonych źródeł przychodów, w art. 5b ust. 2 powołanej ustawy określone zostało, że jeżeli spółka niemająca osobowości prawnej prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (zdefiniowaną w art. 5a pkt 6 Updof), to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy Updof, czyli za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uwagi na wskazane regulacje, przychód Wnioskodawcy uzyskiwany z udziału w Spółce należy uznać za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W planowanej sytuacji nie wystąpi bowiem żaden z negatywnych warunków wskazanych w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, których łączne spełnienie wyłącza uznanie danych czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą. Jak bowiem wynika z Umowy pomiędzy Spółką i spółką akcyjną:

 1. Spółka będzie wykonywać określone w Umowie usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako niezależny przedsiębiorca, na własne ryzyko i odpowiedzialność, wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 pkt 1 Updof,
 2. Spółka nie będzie podlegać kierownictwu spółki akcyjnej - Spółka będzie samodzielnie określać miejsce i czas świadczenia usług doradczych wykonywanych na podstawie Umowy. Z uwagi na powyższe, nie będzie spełniony również negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 pkt 2 Updof,
 3. Umowa nie zawiera żadnych zapisów ograniczających ryzyko gospodarcze związane ze świadczeniem usług. Spółka ponosi więc pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie usług wobec spółki akcyjnej, wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 pkt 3 Updof.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 Updof, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.

Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 Updof, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opinii Wnioskodawcy, nie budzi wątpliwości, że w analizowanym przypadku wskazane w art. 9a ust. 3 przesłanki (wyłączające możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów wg 19% stawki liniowej podatku) nie będą spełnione. Jak bowiem wynika z analizy porównawczej przeprowadzonej w stanie faktycznym niniejszego wniosku, usługi wykonywane przez Spółkę na rzecz spółki akcyjnej będą miały inny zakres przedmiotowy, niż działania podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach umowy o pracę, wiążącej go ze spółką akcyjną.

Jak wynika z umowy o pracę, Wnioskodawca ma pełnić w spółce następujące funkcje:

 1. Prezesa Zarządu, odpowiedzialnego za sprawowanie ogólnego zarządu w spółce akcyjnej (tj. odpowiedzialnego za zarządzanie Spółką),
 2. Dyrektora generalnego, w zakres obowiązków którego wchodzi reprezentowanie spółki akcyjnej,
 3. Dyrektora finansowego, do którego obowiązków należy wypełnienie przez spółkę akcyjną obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego.

Z kolei Umowa zawarta pomiędzy Spółką i spółką akcyjną określa zakres wykonywanych przez Spółkę czynności doradczych i jednoznacznie wyłącza możliwość świadczenia na jej podstawie jakichkolwiek usług z zakresu zarządzania. Umowa nie zawiera również żadnych umocowań do reprezentowania spółki akcyjnej, a usługi wykonywane na jej podstawie mają charakter czysto doradczy. Zakres usług wskazanych w Umowie (dotyczący wykonywania czynności doradztwa w zakresie finansowania działalności spółki akcyjnej) jest również rozbieżny z obowiązkami Dyrektora finansowego, który jest odpowiedzialny w spółce akcyjnej za relacje z organami administracji podatkowej.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, będzie on miał prawo do opodatkowania dochodów z udziału w Spółce 19% podatkiem liniowym.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 Kodeksu spółek handlowych spółka komandytowa jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, nie są zatem podatnikami podatków dochodowych, a dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy) prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (a więc również spółkę komandytową).

Z powyższego przepisu wynika wprost, że wspólnik spółki osobowej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą osiąga przychody z działalności gospodarczej, o ile ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zalicza ich do odrębnych źródeł przychodów.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, że prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w formie spółki niebędącej osobą prawną (w tym spółki komandytowej) oznacza, że osoba fizyczna będąca wspólnikiem takiej spółki, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznawana jest za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie czynności pozostających w związku z działalnością tej spółki. Zatem dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowej, stanowiący dla jej wspólnika - osoby fizycznej, co do zasady, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy, czyli tzw. podatkiem liniowym, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w art. 9a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Stwierdzić zatem należy, że w świetle cyt. wyżej art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi (czynności), obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Istotne jest przy tym faktyczne wykonywanie takich samych (tożsamych) czynności. Przy czym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną, warunek powyższy dotyczy wykonywania tożsamych czynności przez któregokolwiek ze wspólników spółki.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, m.in., że Wnioskodawca jest wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej, której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw. Ponadto na podstawie umowy o pracę Wnioskodawca pełni funkcje Prezesa Zarządu oraz Dyrektora generalnego i Dyrektora finansowego w spółce akcyjnej, w której wykonuje w związku z tym wskazane we wniosku czynności. Spółka komandytowa, której Wnioskodawca jest wspólnikiem (komandytariuszem) zawarła ze spółką akcyjną umowę o świadczenie usług doradczych, na podstawie której spółka komandytowa będzie świadczyć na rzecz spółki akcyjnej za wynagrodzeniem wskazane we wniosku usługi doradcze w zakresie finansowania działalności spółki akcyjnej. Spółka komandytowa będzie wykonywać wszystkie czynności składające się na usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako niezależny przedsiębiorca, na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zgodnie z umową zakres wykonywanych usług nie będzie obejmował usług zarządzania. Umowa nie daje również spółce komandytowej uprawnień do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu spółki akcyjnej. W 2016 r., ani Wnioskodawca, ani żaden z pozostałych wspólników, w ramach działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej nie świadczył, nie świadczy i nie będzie świadczył na rzecz spółki akcyjnej usług tożsamych z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy na rzecz tej spółki.

Mając powyższe na względzie, w pierwszej kolejności stwierdzić należy, że jeżeli w istocie usługi wykonywane w ramach spółki komandytowej nie będą miały charakteru czynności zarządczych, to Wnioskodawca będzie osiągał z tego tytułu przychody ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem wspólnicy spółki komandytowej w ramach prowadzonej w formie tej spółki pozarolniczej działalności gospodarczej będą świadczyć na rzecz spółki akcyjnej wyłącznie usługi doradcze (nie będą wykonywać żadnych czynności kierowania, czy zarządzania) i usługi świadczone na rzecz tej spółki nie będą tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę zawartej z tą spółką przez Wnioskodawcę lub któregokolwiek ze wspólników (nie będą świadczyć tych usług równocześnie na podstawie stosunku pracy), to dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w tej spółce komandytowej, mogą być opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy.

Wskazać przy tym należy, że ocena w tym zakresie może nastąpić w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego. Mając na uwadze treść art. 14b Ordynacji podatkowej, w przedmiotowej sprawie tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego w ww. zakresie. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego. Opodatkowanie wykonywanych usług tzw. podatkiem liniowym leży natomiast w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych w tej formie.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy, z ww. zastrzeżeniem, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.