IBPB-1-1/4511-315/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wydając klientowi: osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółce cywilnej, spółce jawnej prezent, należy pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 12 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych różnych firm oraz wykonawcą instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest też czynnym podatnikiem podatku VAT. Jest m.in. dystrybutorem urządzeń L, M, T, G. Przy sprzedaży produktów zarówno firmy L, jak i innych obowiązują różnego rodzaju promocje, które są ogłaszane na stronach tych firm. Wnioskodawca może brać w nich udział na podstawie zawartej z konkretną firmą umowy. Organizuje też własne promocje ogłaszane na stronie internetowej. Promocje dotyczyć będą wyłącznie podmiotów gospodarczych, firma nie sprzedaje osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Przewiduje się następujące rodzaje promocji:

  1. przy zakupie urządzeń np. L, bądź ich części za 1.500-2.999 zł klient otrzyma za darmo prezent wg wyboru: bon Sodexo lub kartę paliwową BP o wartości 50 zł, przy zakupie urządzeń L za 3.000-4499 zł otrzymuje 2 bony Sodexo lub karty paliwowe BP o wartości 50 zł, itd., a zatem każdy zakup o wartości 1.500 zł jest premiowany bonem lub kartą o wartości 50 zł,
  2. drugi przewidywany rodzaj promocji jest identyczny tyle, że przy zakupie za 1.500 zł otrzymuje bon Sodexo lub kartę paliwową o wartości 50 zł za cenę 1 zł, kontrahent zostanie obciążony notą 1 zł za każdy bon,
  3. przy zakupie urządzeń L za 3.000 zł kontrahent otrzymuje za 1 zł ubranie montażysty, przy zakupie urządzeń T, M do każdego zakupionego urządzenia kontrahent otrzymuje za 1 zł ubranie montażysty, przy zakupie urządzeń L , M, T, G za 3.000 zł kontrahent za 1 zł otrzymuje wg wyboru manometr, wagę elektroniczną, zestaw narzędzi lub inny przedmiot z wcześniej opublikowanej listy, przy zakupie urządzeń za 15.000 zł kontrahent otrzymuje telefon komórkowy, tablet lub inny przedmiot wg wcześniej opublikowanej listy.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydając klientowi: osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółce cywilnej, spółce jawnej prezent za darmo, bądź za 1 zł + VAT, należy pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 i 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, towary wydawane w ramach akcji promocyjnej osobom fizycznym oraz spółkom cywilnym i jawnym należy opodatkować 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, co wynika z art. 30 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej, zawiera m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych różnych firm oraz wykonawcą instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Organizuje własne promocje ogłaszane na stronie internetowej, które dotyczyć będą wyłącznie podmiotów gospodarczych. Za zakup określonej wartości konkretnego asortymentu towarów zamierza premiować osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej lub jawnej, określonymi nagrodami rzeczowymi. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia obowiązku pobrania przez niego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wydaniem nagrody osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółce cywilnej bądź jawnej, której wspólnikiem jest osoba fizyczna.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej lub jawnej powstanie przychód w związku z otrzymaniem nagrody z tytułu sprzedaży premiowej (kwestia ta nie była przedmiotem niniejszej interpretacji), to będzie to przychód z działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych dochodów.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku od towarów i usług, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.