IBPB-1-1/4511-310/15/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomościach gruntowych, o których mowa we wniosku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 5 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 25 i 27 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomościach gruntowych, o których mowa we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomościach gruntowych, o których mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-310/15/AP, IBPP1/4512-491/15/DK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 25 i 27 sierpnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest przedsiębiorcą i podatnikiem VAT czynnym. Przedsiębiorcą i podatnikiem VAT czynnym jest także jej mąż. W dniu 24 lutego 2009 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską 1/2 części nieruchomości niezabudowanej, składającej się z pięciu działek, która w dacie nabycia znajdowała się w terenie nie objętym ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 1/2 części nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem, jako osoba fizyczna (nie jako przedsiębiorca) z zamiarem niewykorzystywania jej w działalności gospodarczej. Nabycie udziału w nieruchomości nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług i nie odliczała tego podatku (tzn. podatku VAT naliczonego) od tej transakcji. W dniu 6 maja 2015 r. uprawomocniła się decyzja prezydenta miasta zatwierdzająca podział nieruchomości na działki (zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości, wprowadzonego uchwałą rady miasta 25 sierpnia 2010 r.). Działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone zostały do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W wyniku podziału stwierdzonego decyzją, Wnioskodawczyni wraz z mężem nadal są właścicielami 1/2 części tej nieruchomości (poszczególnych działek), ich udział we własności nie zmienił się. Mąż Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej, której przedmiotem działalności będzie realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Wnioskodawczyni zamierza wraz z mężem rozporządzić prawem do działki:

 1. sprzedać swój udział w części działek spółce jawnej, której wspólnikiem jest mąż Wnioskodawczyni, wg aktualnej ceny rynkowej, albo
 2. wnieść (przez męża – wspólnika spółki jawnej) przedmiotowy udział w działkach do spółki jawnej tytułem aportu (wkład niepieniężnego).

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 20 sierpnia 2015 r., wskazano m.in., że:

 • od 23 stycznia 2004 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych. Od 2004 r. prowadzi również pozarolniczą działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej także opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych, zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;
 • nieruchomości gruntowe, o których mowa we wniosku nie były wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • wydatki dotyczące ww. nieruchomości nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów w żadnej z ww. form prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Wnioskodawczyni nabyła grunt z zamiarem wybudowania na nim domu dla swojej rodziny. Miała w planach zniesienie współwłasności gruntu przez jego podział (wydzielenie jej i jej męża połowy działki), jednak zrezygnowała z tych planów ze względów rodzinnych i finansowych;
 • ww. nieruchomość została nabyta na potrzeby osobiste. Zmiana decyzji nastąpiła około rok temu. Razem ze wspólnikiem zaczęli rozważać wykorzystywanie gruntu w działalności gospodarczej;
 • zakup nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych;
 • ww. nieruchomość nie została ujęta w ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, nie stanowiła również towaru handlowego tej działalności;
 • sprzedaż tej nieruchomości nie nastąpi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • w tym roku planowana jest sprzedaż trzech działek;
 • przedmiotem sprzedaży będą działki niezabudowane, a także w zależności od tego kiedy nastąpi przeniesienie własności (aport lub sprzedaż) zabudowane rozpoczętą budową budynków mieszkalnych, budowanych przez spółkę jawną na podstawie przeniesienia posiadania nieruchomości na spółkę jawną, bez przenoszenia własności;
 • przyczyną planowanej sprzedaży jest podjęcie decyzji w sprawie wykorzystywania gruntu w działalności gospodarczej, budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych;
 • środki ze sprzedaży ww. działek zostaną przeznaczone na cele osobiste;
 • podział nieruchomości został dokonany na wniosek Wnioskodawczyni i pozostałych współwłaścicielu gruntu w celu zrealizowania decyzji o przeznaczaniu gruntu do budowy. W wyniku podziału powstało 16 działek. Podziałowi podlegało wszystkie pięć działek;
 • Wnioskodawczyni podjęła działania polegające na uzbrojeniu terenu, wydzieleniu drogi, wyposażeniu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i sieci energetycznej, w celu rozpoczęcia budowy na tym gruncie;
 • wszystkie działki były wykorzystywane tylko do rekreacji (odbywania na nich spacerów, spędzania z rodziną wolnego czasu na świeżym powietrzu, przy rzece). Jeżeli spółka na podstawie przeniesienia posiadania do niektórych działek rozpocznie na nich inwestycje przed sprzedażą (aportem) gruntu, wówczas te działki zostaną wyłączone z tego wykorzystywania;
 • przedmiotowe działki nie były wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Wnioskodawczyni nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
 • Wnioskodawczyni nie dokonywała wcześniej sprzedaży innych nieruchomości;
 • Wnioskodawczyni nie jest wspólnikiem spółki jawnej, do której może zostać wniesiony w formie aportu lub sprzedany udział w nieruchomości, nie stanie się też wspólnikiem tej spółki po wniesieniu tego aportu.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży udziału w działkach powstanie dochód ze sprzedaży podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, z transakcji sprzedaży udziału w działkach nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i minęło pięć lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Okoliczności podjęcia działań mających na celu podział nieruchomości na działki budowlane w trakcie trwania prawa własności, przy jednoczesnym nie zmienionym stanie własności, nie mają znaczenia i wskazany stan zdarzenia przyszłego wyczerpuje przesłanki obligatoryjne do niepodlegania opodatkowaniu transakcji zbycia na mocy art. 10 ust. 1 pkt a (winno być art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jednak w myśl art. 10 ust. 3 ww. aktu prawnego, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Z powyższego wynika zatem, że aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów, określonego wyżej wskazanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy, spełnione winny zostać co najmniej dwie podstawowe przesłanki:

 • nieruchomość nie może być przedmiotem odpłatnego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nieruchomość nie może być nieruchomością niemieszkalną wykorzystywaną w tej działalności.

Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Przy czym, w myśl art. 22c pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są:

 • przychody z obrotu nieruchomościami (stanowiącymi towary handlowe lub wyroby gotowe w tej działalności),
 • przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i
 • przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane, w tym z powodu jej likwidacji. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że przepis art. 14 ust. 1 powołanej ustawy nie wymienia wszystkich przychodów z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy. Natomiast przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wskazuje na niektóre rodzaje przychodów zaliczanych również do przychodów z działalności gospodarczej („Przychodem z działalności gospodarczej są również:”).

Jak wykazuje analiza przytoczonych powyżej uregulowań prawa podatkowego, rodzajowy katalog przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza nie jest ograniczony. Wymienione kategorie przychodów mają charakter przykładowy (katalog otwarty).

Przy kwalifikacji przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie ma przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania.

Jak wynika z treści złożonego wniosku oraz jego uzupełnienia, od 23 stycznia 2004 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych. Od 2004 r. prowadzi również pozarolniczą działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej również opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych, zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Mąż Wnioskodawczyni także prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W dniu 24 lutego 2009 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską 1/2 części nieruchomości niezabudowanej, składającej się z pięciu działek, która w dacie nabycia znajdowała się w terenie nie objętym ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 1/2 części nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem, jako osoba fizyczna (nie jako przedsiębiorca) z zamiarem niewykorzystywania jej w działalności gospodarczej. W dniu 6 maja 2015 r. uprawomocniła się decyzja prezydenta miasta zatwierdzająca podział nieruchomości na działki (zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości, wprowadzonego uchwałą rady miasta 25 sierpnia 2010 r.). Działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone zostały do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W wyniku podziału stwierdzonego decyzją, Wnioskodawczyni wraz z mężem nadal są właścicielami 1/2 części tej nieruchomości (poszczególnych działek), ich udział we własności nie zmienił się. Mąż Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej, której przedmiotem działalności będzie realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Wnioskodawczyni zamierza wraz z mężem sprzedać swój udział w części działek spółce jawnej, której wspólnikiem jest mąż Wnioskodawczyni, wg aktualnej ceny rynkowej. Nieruchomości gruntowe, o których mowa we wniosku nie były wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej. Ww. nieruchomości nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, nie stanowiła również towarów handlowych tej działalności. Wydatki dotyczące ww. nieruchomości nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów w żadnej z ww. form prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nabyła grunt z zamiarem zbudowania na nim domu dla swojej rodziny. Miała w planach zniesienie współwłasności gruntu przez jego podział, jednak zrezygnowała z tych planów ze względów rodzinnych i finansowych. Ww. nieruchomość została nabyta na potrzeby osobiste. Zmiana decyzji nastąpiła około rok temu, wraz ze wspólnikiem zaczęli rozważać wykorzystywanie gruntu w działalności gospodarczej. Zakup nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych. W tym roku planowana jest sprzedaż trzech działek, która nie nastąpi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przestawiony we wniosku oraz jego uzupełnieniu opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro działki które zostały wyodrębnione z nieruchomości, o której mowa we wniosku:

 • nie zostały nabyte w ramach i przeznaczone na cele prowadzonych przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczych (pozostały w majątku osobistym Wnioskodawczyni i jej męża),
 • nie były i nie są w istocie wykorzystywane w tych działalnościach, a w szczególności nie stanowiły środków trwałych, ani innych składników majątku (np. towarów handlowych) tych działalności (bowiem jak wskazała Wnioskodawczyni są one wykorzystywane na potrzeby osobiste, tylko do rekreacji (odbywania na nich spacerów, spędzania z rodziną wolnego czasu na świeżym powietrzu, przy rzece),
 • wydatki dotyczące tych nieruchomości nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów prowadzonych działalności gospodarczych,

to brak jest przesłanek, by uznać, że ww. nieruchomości gruntowe (przedmiot planowanego zbycia), mają (miały) związek z prowadzoną przez Wnioskodawczynię (w obu formach) pozarolniczą działalnością gospodarczą, czy też, że sprzedaż tych nieruchomości nosić będzie znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, co skutkowałoby koniecznością opodatkowania dochodu osiągniętego ze sprzedaży ww. nieruchomości w ramach tego źródła przychodów.

Zbycie tych nieruchomości nie będzie także stanowić zbycia środka trwałego, towaru handlowego, czy też składnika majątku funkcjonalnie powiązanego z działalnością gospodarczą.

Podkreślić również należy, że istotne znaczenie ma również zamiar Wnioskodawczyni w chwili nabycia udziału w nieruchomościach gruntowych. Jak wynika bowiem bezsprzecznie z treści wniosku nieruchomości te nie zostały nabyte z zamiarem ich wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, lecz na potrzeby osobiste Wnioskodawczyni, z zamiarem wybudowania na nich domu dla swojej rodziny. Wnioskodawczyni miała w planach zniesienie współwłasności gruntu przez jego podział, jednak zrezygnowała z tych planów ze względów rodzinnych i finansowych.

Zatem przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału we wskazanych we wniosku nieruchomościach gruntowych nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowych, które nie są związane z działalnością gospodarczą reguluje cyt. powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Przepis ten formułuje generalną zasadę, że obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego powstaje w sytuacji sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości) dokonanej przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W związku z powyższym, mając na względzie okres jaki upłynął między nabyciem udziału w nieruchomości, z której zostały wydzielone mniejsze działki niewykorzystywane w działalności gospodarczej (tj. 2009 r.), a planowaną ich sprzedażą (w 2015 r.), a więc następującą po upływie 5-letniego okresu, o którym mowa w ww. przepisie, stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży udziału w przedmiotowych nieruchomościach nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać przy tym należy, że nieistotny dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest fakt, że w maju 2015 r. z przedmiotowych nieruchomości gruntowych zostały wydzielone mniejsze działki. W wyniku wyodrębnienia Wnioskodawczyni nie nabywa bowiem żadnych nowych nieruchomości ponad to, czego jest już współwłaścicielem od 2009 r. Fakt, że działki fizycznie powstały w 2015 r. pozostaje bez znaczenia, gdyż jak już wskazano wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomościach) od daty ich nabycia, a nie od daty podziału. W związku z tym również w przypadku sprzedaży wydzielonych działek bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy się od daty zakupu nieruchomości gruntowej (udziału w tej nieruchomości), tj. od 2009 r.

Jednocześnie zauważyć należy, że wydając niniejszą interpretację indywidualną, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, oparł się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego, przedstawionego przez Wnioskodawczynię we wniosku oraz jego uzupełnieniu. W tym też kontekście i zakresie, dokonano oceny przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawczyni. Pamiętać jednakże należy, że w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy, organ ten może zbadać całokształt podejmowanych przez Wnioskodawczynię działań oraz okoliczności planowanej sprzedaży udziału we wskazanych we wniosku nieruchomościach, w tym w szczególności w zakresie pozwalającym stwierdzić, czy nie noszą one znamion pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku ORD-IN, tj. w zakresie dot. pytań oznaczonego we wniosku nr 2 i 3, wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.