IBPB-1-1/4511-271/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie obowiązku złożenia korekt zeznań podatkowych za lata 2012-2014

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 2 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 26 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązku złożenia korekt zeznań podatkowych za lata 2012-2014 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązku złożenia korekt zeznań podatkowych za lata 2012-2014. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-271/15/BK, IBPB-2-1/4515-35/15/BD wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 sierpnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z planowaną reorganizacją szpitala, którego Wnioskodawca jest etatowym pracownikiem, w dniu 23 lipca 2012 r. założył działalność gospodarczą (indywidualną praktykę lekarską). Nigdy jednak nie podjął działalności (nigdy nie wystawił żadnego rachunku i nie odprowadzał składek).

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 24 sierpnia 2015 r., Wnioskodawca wskazał, m.in. że:

  • w zgłoszeniu, jako formę opodatkowania przychodów (winno być dochodów) z działalności gospodarczej Wnioskodawca wskazał „Podatek dochodowy od osób fizycznych – zasady ogólne”,
  • działalność została zawieszona z dniem 21 marca 2014 r.,
  • od momentu założenia działalności gospodarczej, tj. 23 lipca 2012 r. do jej zawieszenia, Wnioskodawca nie uzyskał jakichkolwiek przychodów i nie poniósł kosztów związanych z tą działalnością,
  • za lata 2012-2014 Wnioskodawca złożył zeznania podatkowe na formularzu PIT-37,
  • wykazane w zeznaniach dochody pochodzą z zatrudnienia na umowę o pracę.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z faktycznym niepodjęciem działalności gospodarczej za lata 2012-2014 należy złożyć korektę PIT-37 na PIT-36...

(pytania oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktycznym niepodjęciem działalności gospodarczej, wystarczającym zeznaniem podatkowym winien być PIT-37.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2015 r., dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jednocześnie ww. ustawa wśród źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 wymienia m.in. wskazane w pkt 1 i 3 tego przepisu:

  • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę,
  • pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 45 ust. 1 cyt. ustawy w ww. brzmieniu, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Zgodnie z art. 45b pkt 4 ww. ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a - wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania; rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez płatnika lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek.

W § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 27 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1674), określono odpowiednio, wzór:

  • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia oraz
  • wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. (§ 5 ww. rozporządzenia), uchylając uprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1303).

Wzór zeznania podatkowego właściwego do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. określało natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 252, poz. 1518 oraz z 2012 r. poz. 1331).

Wprowadzone zmiany jednakże nie dotyczyły kwestii będących istotą niniejszej interpretacji indywidualnej.

Z druku formularza PIT-36, wymienionego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia wynika, że formularz ten przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. Natomiast formularz PIT-37, wymieniony w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, przeznaczony jest dla podatników, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Powyższe przepisy nakładające obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych oraz wskazujące właściwy dla spełnienia tego obowiązku formularz podatkowy nie zawierają zwolnienia z tego obowiązku podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, jak również nie przewidują możliwości odmiennego traktowania podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy z tej działalności gospodarczej nie uzyskali dochodu podlegającego opodatkowaniu, od podatników którzy takie dochody faktycznie uzyskali i opodatkowali.

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w związku z planowaną reorganizacją szpitala, którego Wnioskodawca jest etatowym pracownikiem, w dniu 23 lipca 2012 r. zarejestrował on działalność gospodarczą (indywidualną praktykę lekarską). Nigdy jednak nie podjął tej działalności (nigdy nie wystawił żadnego rachunku i nie odprowadził). W zgłoszeniu działalności gospodarczej, jako formę opodatkowania dochodów z ww. tytułu wskazał tzw. zasady ogólne (opodatkowanie wg skali podatkowej). Działalność została zawieszona z dniem 21 marca 2014 r. Od momentu założenia działalności gospodarczej tj. 23 lipca 2012 r. do jej zawieszenia, Wnioskodawca nie uzyskał jakichkolwiek przychodów i nie poniósł kosztów związanych z tą działalnością. Za lata 2012-2014 Wnioskodawca złożył zeznania podatkowe na formularzu PIT-37, w których wykazał dochody ze stosunku pracy.

Mając powyższe na względzie wskazać należy, że obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu został określony w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zeznania winny być przy tym składane na odpowiednim formularzu zeznania podatkowego, uwzględniającym odpowiednie źródła przychodów. Oznacza to, że skoro Wnioskodawca nie zlikwidował działalności gospodarczej, obowiązek w zakresie składania przez niego zeznań podatkowych jako osobę działalność taką prowadzącą nie ustaje. Z obowiązku tego nie zwalnia Wnioskodawcy również fakt, że w ramach tego źródła przychodu nie uzyskał przychodów, ani też nie ponosił żadnych kosztów, jak również, że działalność gospodarcza została zawieszona.

Wobec powyższego, w świetle przytoczonych przepisów, należy stwierdzić, że Wnioskodawca pomimo że w latach 2012-2014 nie uzyskał żadnych dochodów z zarejestrowanej działalności gospodarczej, ani nie ponosił kosztów tej działalności, a 21 marca 2014 r. zawiesił tą działalność, obowiązany był do złożenia za ww. lata zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu przeznaczonym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (na gruncie niniejszej sprawy na formularzu PIT-36). W konsekwencji, skoro za lata 2012-2014 Wnioskodawca złożył zeznania podatkowe na formularzu PIT-37, to zobowiązany jest do skorygowania tych zeznań poprzez złożenie stosownych korekt na formularzu PIT-36.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (...).

Zauważyć jednakże należy, że co do zasady, zmiana formularza podatkowego na gruncie przedmiotowej sprawy będzie neutralna podatkowo.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym był upoważniony do złożenia zeznań podatkowych za lata 2012-2014 na formularzu PIT-37 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.