DD9.8220.2.24.2015.KCT | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Skoro nieruchomość, wykorzystywana przez Wnioskodawczynię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to jej odpłatne zbycie nie generuje przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konsekwencji sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (udział w 1/2 części) należy kwalifikować do źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a powołanej ustawy. Opodatkowaniu podlega dochód na zasadach określonych w art. 30e ustawy.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2011 r. Nr IPPB1/415-664/11-2/MS, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości wykorzystywanej w pozarolniczej działalności gospodarczej, niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 18 sierpnia 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 19 lipca 2011 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Aktem notarialnym z dnia 25 maja 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem Krzysztofem K. nabyła udziały po 1/2 części w nieruchomości składającej się z działek o numerach 11,14, 9/2,10/2 i 12/2 o łącznej powierzchni 0,3193 ha, na której znajduje się pawilon handlowo-usługowy. Udziały w nieruchomości (współwłasność w częściach ułamkowych) Wnioskodawczyni i Jej mąż nabyli za fundusze pochodzące z majątków osobistych do majątków odrębnych jako że zawarli 12 lipca 2006 r. umowę o rozdzielności majątkowej. Udziały w nieruchomości nabyli od przedsiębiorcy podatnika VAT, sprzedaż była zwolniona od podatku od towarów i usług. W 2006 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą, z której dochody są opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzona działalność gospodarcza obejmuje między innymi wynajem nieruchomości na własny rachunek. Wnioskodawczyni nie prowadzi i nie prowadziła działalności handlowej.

Umową z maja 2007 r. Wnioskodawczyni i Jej mąż ustalili sposób korzystania z tej wspólnej nieruchomości w ten sposób że Wnioskodawczyni została upoważniona do wykorzystywania nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Nieruchomość ta nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych firmy, a dla potrzeb prowadzonej działalności wykorzystywany był budynek (pawilon handlowo-usługowy), który stanowił przedmiot najmu. Najemcy korzystali także z prawa do dojazdu i miejsc parkingowych na tej nieruchomości. Przychody uzyskiwane z tego tytułu rozpoznawane były jako przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Budynek ten nie był remontowany nie czyniono nań jakichkolwiek nakładów w szczególności takich, które dawałyby podstawę do odliczenia podatku VAT. Wnioskodawca ani Współwłaściciel nie ponosili nakładów na uzbrojenie terenu czy doprowadzenie mediów.

W najbliższym czasie Wnioskodawczyni i Jej mąż mają zamiar dokonać sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, przy czym w umowie przedwstępnej zobowiązali się do przeprowadzenia rozbiórki budynku handlowo - usługowego do czasu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. W granicach nieruchomości, pod jej gruntem, położone są czynne sieci techniczne: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, kabel techniczny i wodociąg, które istniały w chwili nabycia przedmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała pytania:
  1. Czy sprzedaż udziałów (1/2) w nieruchomości (niezabudowanej) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
  2. Czy w przypadku gdy sprzedaż podlegałaby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawa może być objęta zwolnieniem określonym w art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług...
  3. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży 1/2 udziału w tej nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) czy też jako dochód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a tej ustawy)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pytania trzeciego należy wskazać, co następuje. Zgodnie z art. 14 ust 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątkowych będących środkami trwałymi lub składnikami wskazanymi w art. 22d ust. 1 (z wyłączeniami) albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, ujętymi w ewidencji środków trwałych. Zatem do przychodów z tego źródła nie zalicza się sprzedaży składników majątkowych, które wprawdzie były wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, jednakże nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych, co wywołało określone skutki podatkowe. Zatem w niniejszej sprawie przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości (wraz z sieciami technicznymi) nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Przychód ten należy kwalifikować, jako przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji dochód uzyskany z tej sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy, liniowym 19 % podatkiem dochodowym, jako że nabycie udziału w nieruchomości miało miejsce po 31 grudnia 2006 r.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 18 sierpnia 2011 r. Nr IPPB1/415-664/11-2/MS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że „(...) biorąc pod uwagę iż przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana przez Wnioskodawczynię w prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej oraz była nieruchomością niemieszkalną, przychód ze sprzedaży części nieruchomości należącej do Wnioskodawczyni stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (...).

Organ upoważniony wskazał również, że przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego jest pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 3.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony nie jest prawidłowa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu według zasad określonych dla danego źródła przychodów.

Jednym ze źródeł przychodów określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., przychodem z działalności gospodarczej jest również przychód uzyskany z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących:

  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Problematyka, na gruncie przepisów wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiedniego kwalifikowania do źródła przychodów odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, była przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych, które nie było jednolite.

Wobec zaistniałej rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie siedmiu sędziów, podjął w dniu 17 lutego 2014 r. uchwałę, sygn. akt II FPS 8/13, w której stwierdził, że „W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a które nie stanowią składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy.”

Po wydaniu uchwały, w przedmiotowym zakresie, ukształtowała się linia orzecznicza sądów administracyjnych np. wyrok NSA z dnia 21 lutego 2014 r. sygn. akt II FSK 408/12, wyrok NSA z dnia 20 marca 2014 r. sygn. akt II FSK 912/12, wyrok NSA z dnia 15 maja 2014 r. sygn. akt II FSK 1426/12, wyrok WSA w Opolu z dnia 04 kwietnia 2014 r. sygn. akt I SA/Op 233/14, wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 288/14, która zgodna jest z podjętą przez NSA uchwałą.

Odnosząc się zatem do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdza się, że skoro nieruchomość, wykorzystywana przez Wnioskodawczynię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to jej odpłatne zbycie nie generuje przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konsekwencji sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (udział w 1/2 części) należy kwalifikować do źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a powołanej ustawy. Opodatkowaniu podlega dochód na zasadach określonych w art. 30e ustawy.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej.

Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.