DD9.8220.2.152.2015.JQP | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia źródła przychodu do jakiego zaliczyć należy przychód z tytułu nagrody otrzymanej w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w loterii promocyjnej oraz sposobu jej opodatkowania.
DD9.8220.2.152.2015.JQPinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. loteria promocyjna
  3. nagrody
  4. opodatkowanie
  5. samochód
  6. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2014 r. Nr IBPBI/1/415-203/14/SK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2014 r., uzupełnionym w dniu 28 kwietnia 2014 r. oraz w dniu 02 maja 2014 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uzyskaniem nagrody w związku z uczestnictwem w loterii promocyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 19 maja 2014 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu oraz sposobu opodatkowania przychodu z tytułu uzyskania nagrody w związku z uczestnictwem w loterii promocyjnej. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 17 lutego 2014 r., uzupełniony w dniu 28 kwietnia 2014 r. oraz w dniu 02 maja 2014 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że:

W grudniu 2013 r. S.A. (Spółka) zorganizowała dla wszystkich klientów – konsumentów i przedsiębiorców, w całym kraju loterię promocyjną pod nazwą „ ...”. Warunkiem uczestnictwa w loterii było dokonanie zakupów na kwotę min. 250 zł brutto. Dokonanie zakupów na ww. kwotę uprawniało do otrzymania kuponu loteryjnego - zdrapki. Jeden kupon odpowiadał wydanej kwocie 250 zł, wielokrotność tej kwoty uprawniała do otrzymania wielu kuponów. Regulamin loterii nie ograniczał grona uczestników tylko do przedsiębiorców, dopuszczał do uczestnictwa wszystkich klientów Spółki, czyli również konsumentów. Warunkiem uczestnictwa w loterii było zarejestrowanie na stronie internetowej „ ...” swoich danych osobowych, jak również kodu z otrzymanej karty zdrapki. Po tej operacji należało oczekiwać do rozstrzygnięcia loterii – losowania, które odbyło się w styczniu 2014 r. Nagrodą główną w loterii był samochód oraz świadczenie pieniężne odpowiadające 11,11% wartości nagrody jako kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach. W wyniku losowania Wnioskodawca, jako przedsiębiorca, wygrał nagrodę główną – samochód. Przedmiotowy samochód Wnioskodawca nie zamierza przekazywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jako osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą Wnioskodawca zobowiązany jest potraktować wygraną, jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować na zasadach ogólnych, czy też potraktować opłacony 10% podatek zryczałtowany, jako wystarczające rozliczenie podatkowe z tytułu otrzymanej nagrody...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu wygranych w konkursach z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 68 updof - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 10% wygranej. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy pobiera płatnik, tj. podmiot dokonujący wypłaty wygranej. W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnik przekazuje kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, właściwego wg miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie ma siedziby.

Zgodnie z powyższymi przepisami zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wpłacono na konto Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej do 20 dnia po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy tj. po miesiącu w którym odebrano nagrodę - samochód od organizatora loterii.

Z literalnego brzmienia przepisów, jak i wykładni systemowej wynika, że ryczałtowe opodatkowanie ma zastosowanie do wszystkich wygranych i nagród. Można również z tego wywnioskować, że nagroda jest związana z działalnością gospodarczą, tylko jeśli stanowi upust cenowy albo ukryte wynagrodzenie.

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT odnosi się do wszystkich podatników. Nie ma w nim wymienionego podziału na podatników prowadzących i nie prowadzących działalność gospodarczą. Nie można wobec tego przyjąć, że ryczałtowy sposób rozliczenia nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Ze stanu faktycznego wynika, że mamy do czynienia z loterią (bo są w niej elementy losowości i przypadkowości), loteria nie była skierowana do wybranej grupy uczestników, a więc nie można wygranej potraktować jako upustu cenowego albo ukrytego wynagrodzenia.

Art. 30 ust. 8 ww. ustawy stanowi, że dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, w związku z czym podatnik nie ma obowiązku wykazywania dochodu z wygranej w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskania innych dochodów.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca uważa, że wygrana podlega tylko i wyłącznie pod zapisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie może być łączona z prowadzoną działalnością gospodarczą, a tym samym stanowić przychodu z tej działalności. Z tej też przyczyny wpłacony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% jest wystarczającym i prawidłowym sposobem rozliczenia przychodu i zapłaty należnego podatku dochodowego.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 19 maja 2014 r. Nr IBPBI/1/415-203/14/SK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie określenia źródła przychodu do jakiego zaliczyć należy przychód z tytułu nagrody otrzymanej w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w loterii promocyjnej, natomiast za prawidłowe w zakresie sposobu opodatkowania nagrody.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą”, zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą.

Systematyka ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że przychody osób fizycznych podlegające opodatkowaniu przyporządkowane są do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Każde źródło przychodów ma przypisane zasady opodatkowania. Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej regulują przepisy art. 9a ust. 1 i 2 ustawy. Dochody te są opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ustawy, tj. według skali podatkowej. Jednakże podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku - zgodnie z art. 30c ustawy albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy). Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, wziął udział w loterii promocyjnej zorganizowanej dla klientów przez S.A. Warunkiem uczestnictwa w loterii było dokonanie zakupów na kwotę określoną w regulaminie loterii. W styczniu 2014 roku w wyniku losowania Wnioskodawca „jako przedsiębiorca wygrał nagrodę główną, tj. samochód oraz świadczenie pieniężne.

Biorąc pod uwagę przedstawiony zaistniały stan faktyczny stwierdza się, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana nagroda główna w loterii promocyjnej, w której Wnioskodawca wziął udział jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, kwalifikowana jest do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochód (przychód) z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W takim przypadku nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, przewidujący 10% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową. Bez znaczenia pozostaje, że „przedmiotowy samochód Wnioskodawca nie zamierza przekazywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej”.

W konsekwencji stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W związku z powyższym należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że wartość nagrody należy opodatkować w formie ryczałtu w wysokości 10% nagrody nie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.