DD9/033/464/BRT/2014/RD-63354 | Interpretacja indywidualna

Skoro sportowiec, będący wspólnikiem spółki jawnej, świadczy usługi, na rzecz Wnioskodawcy, wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody z tego tytułu są kwalifikowane do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”(art. 10 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy). Tym samym jeżeli sportowiec w tym zakresie złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas Wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru zaliczek od wypłaconych należności na podstawie art. 41 ust. 1 tej ustawy.
DD9/033/464/BRT/2014/RD-63354interpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność sportowa
 3. klub sportowy
 4. pozarolnicza działalność gospodarcza
 5. przychód
 6. spółka jawna
 7. wspólnik
 8. zaliczka na podatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej, najmu i dochodów zagranicznych
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, zmianę interpretacji indywidualnej z dnia 31 maja 2012 r. Nr DD3/033/209/OBQ/09/PK-1350, wydaną przez Ministra Finansów, stwierdzającą nieprawidłowość interpretacji indywidualnej z dnia 05 listopada 2007 r. Nr IPPB1/415-99/07-2/AM, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów, w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu usług sportowych świadczonych przez spółkę jawną osób fizycznych oraz obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2012 r. Minister Finansów, działając na podstawie art. 14e § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, zmienił z urzędu wydaną w dniu 5 listopada 2007 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie – działającego w imieniu Ministra Finansów na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - interpretację indywidualną Nr IPPB1/415-99/07-2/AM dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja wydana została na wniosek Spółki S.A. z dnia 20 sierpnia 2007 r. w którym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozważa możliwość podpisania umowy ze spółką, o świadczenie usług wymienionych w kategorii 92.62.Z PKD tj. działalność związana ze sportem, działalność prowadzona na własny rachunek przez sportowców. Spółka będzie miała formę spółki jawnej. Wspólnikami spółki będą niektórzy piłkarze, będący aktualnie zawodnikami Klubu, a także osoby niezwiązane obecnie z Klubem jakimikolwiek relacjami prawnymi.

Przedmiotem świadczonych przez Spółkę poprzez jej wspólników usług na rzecz Klubu będzie, działalność związana ze sportem, w zakres której będzie wchodziło w szczególności:

 • reprezentowanie przez wspólników Spółki barw Klubu w charakterze zawodnika, w zawodach organizowanych przez polski Związek Piłki Nożnej (PZPN), Europejską Unię Piłki Nożnej (UEFA) lub Światową Federację Piłki Nożnej (FIFA),
 • aktywne uczestnictwo przez wspólników Spółki w procesie szkoleniowym,
 • uczestniczenie w akcjach promocyjnych organizowanych przez Klub,
 • prowadzenie w określonym zakresie treningów z drużynami młodzieżowymi Klubu,
 • udział Spółki i wspólników w działaniach Klubu zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku Klubu oraz upowszechnianiu jego dokonań,
 • zgoda na rozpowszechnianie wizerunków wspólników Spółki przez Klub,
 • powstrzymanie się przez wspólników Spółki od współpracy i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności na czas obowiązywania umowy z Klubem,
 • powstrzymanie się od aktywności mogących zagrozić prawidłowemu wykonywaniu powyższych usług oraz działań mogących narazić na szwank dobre imię Klubu, jego akcjonariuszy, zawodników i innych osób związanych z Klubem.

Za świadczone na rzecz Klubu usługi, Spółka będzie otrzymywała wynagrodzenia na podstawie wystawionych na Klub faktur VAT.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy wynagrodzenie wypłacone Spółce przez Klub będzie mogło zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej wspólników Spółki zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy w konsekwencji, Klub nie będzie zobowiązany zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego spółce wynagrodzenia...

Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenie wypłacane Spółce przez Klub z tytułu świadczonych usług będzie stanowiło przychód wspólników Spółki z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i w konsekwencji Klub nie będzie obowiązany jako płatnik, stosownie do art. 41 ust. 1, w związku z art. 42 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia.

Strona uważa, iż zgonie z art. 10 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wśród źródeł wyróżnia się m.in. pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie natomiast do postanowień art. 5a pkt 6 ww. ustawy, pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, np. usługowa, prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Jednocześnie Wnioskodawca wyraża pogląd, iż zgodnie z art. 5b ust.1 ustawy za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączenie odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Należy podkreślić, iż dana czynność nie będzie uznana, w świetle przepisów ustawy za wykonaną w ramach działalności gospodarczej jedynie w przypadku, gdy powyższe warunki są spełnione łącznie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemającą osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce określone proporcjonalnie do jego prawa w udziale zysku, uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uwagi na fakt, iż wspólnicy działają w formie Spółki we własnym imieniu, w zorganizowany i ciągły sposób, gdyż ich działalność ma sformalizowany charakter i mają oni zamiar nierozerwalnie świadczyć te usługi w przyszłości, spełnione są tym samym przesłanki art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, w odniesieniu do zakresu usług świadczonych w ramach planowanej umowy, Strona uważa, iż nie są również spełnione łącznie negatywne przesłanki wskazane w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc bowiem pod uwagę charakter usług świadczonych przez Spółkę i jej wspólników na rzecz Klubu, należy wskazać, iż ponoszą oni odpowiedzialność za swoje działanie wobec osób trzecich. Sytuacja taka powstanie chociażby w przypadku nałożenia przez X.. kar za nieregulaminowe zachowanie wspólnika(ów) Spółki w trakcie meczu ( np. za otrzymane podczas meczu żółte i czerwone kartki, brutalną grę czy niesportowe zachowanie).

Dodatkowo, należy również wskazać, iż Spółka ponosić będzie ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach relacji z Klubem. Wynika to m.in. z faktu, iż wynagrodzenie Spółki, które ma otrzymać w ramach umowy z Klubem (a tym samym zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych także i jej wspólników) jest uzależniona od określonych czynników, w tym dużej mierze od jakości świadczonych przez nią usług. Na jej wynagrodzenie będą się składały m.in. premie za wygrany mecz, premie za zdobycie przez Klub okresowego trofeum tj. osiągnięcie określonego miejsca na koniec sezonu/rundy.

Oznacza to, iż wykonując usługi określone umową z Klubem w sposób nienależyty, Spółka w osobach wspólników naraża się na brak uzyskania określonej w umowie z Klubem wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi, lub możliwości jego znacznego zmniejszenia. W konsekwencji, Spółka ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną w tym zakresie działalnością gospodarczą.

Jak wyżej wskazano usługi wynikające z planowanej umowy, świadczone będą na rzecz Klubu przez spółkę jawną w osobach jej wspólników. Zgodnie z art. 22 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własna firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31.

Spółka jawna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i może zaciągać zobowiązania we własnym imieniu i samodzielnie występować jako strona umów w obrocie gospodarczym. Powyższe oznacza, iż spełnione są przesłanki wskazane w art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mówiące o sytuacji gdy pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej. W takim przypadku zgodnie z powyższym przepisem, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce określone proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku, uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację Wnioskodawca uważa, że należy uznać, iż dochody uzyskiwane przez wspólników Spółki z tytułu świadczenia usług dla Klubu stanowią przychody z działalności gospodarczej. Podstawą uzyskania tych przychodów będzie umowa zawarta między Spółką a Klubem, a wynagrodzenie za wykonane usługi będzie wypłacane Spółce.

Tym samym uzyskane w ten sposób wynagrodzenie nie będzie mogło być zakwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, ponieważ będzie uzyskiwane przez wspólników Spółki w ramach prowadzonej przez nich działalności jako wspólników spółki jawnej. Dochody te nie będą uzyskiwane bezpośrednio przez wspólników, a jedynie jako ich udział w zysku Spółki.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1 ustawy z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potracone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.

Natomiast art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od wypłaconych należności z tytułów , o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8 ww. ustawy m. in. z tytułu przychodów z uprawiania sportu oraz umów zleceń, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Kierując się powyższym Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z wolą ustawodawcy, czynności wymienione w art. 13 pkt 2 i 8 ww. ustawy, mogą być wykonywane w ramach działalności gospodarczej i opodatkowane według zasad przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dla tego źródła przychodu.

W konsekwencji, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólnicy Spółki, jako podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, będą zobowiązani samodzielnie wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3 do 7j tegoż artykułu, w zależności od wybranej formy opodatkowania i wpłaty zaliczek.

Na podstawie powołanych argumentów Strona uważa, że przychody uzyskiwane przez wspólników Spółki z tytułu świadczenia na rzecz Klubu usług związanych z działalnością sportową podlega opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla osób prowadzących pozarolniczą działalności gospodarczą. W konsekwencji Klub jako podmiot wypłacający wynagrodzenie Spółce, nie będzie miał zatem obowiązku poboru zaliczek, gdyż zgodnie z wskazanymi w art. 44 ust. 1 ustawy, wspólnicy Spółki będą zobowiązani do wpłacania ich samodzielnie.

Jednocześnie wnioskodawca na poparcie własnego stanowiska, powołuje się na interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane przez organy podatkowe tj.

 • Izbę Skarbową w Łodzi sygn. I-2/4150/IN-47/USŁ-ŚR./07/LP,
 • Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna sygn. I-415-52/05,
 • Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady sygn. DG/415-87/06,
 • Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów sygn. 1433/NG/GF/VI/415-106/05/06/WR,
 • Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku sygn. IISpbIA/1/415-23/120a/25/05/BB
 • Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile sygn. DD/415/1393/15/06 i DD-415/19/05

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 05 listopada 2007 r. Nr IPPB1/415-99/07-2/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe i na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Działając na podstawie art. 14e § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w dniu 31 maja 2012 r. Minister Finansów zmienił z urzędu interpretację indywidualną z dnia 5 listopada 2007 r. Nr IPPB1/415-99/07-2/AM, stwierdzając, że stanowisko Spółki S.A. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu usług sportowych świadczonych przez spółkę jawną, jest nieprawidłowe.

Biorąc ponownie pod uwagę przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe i stan prawny obowiązujący w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Wskazać należy, iż ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w art. 10 ust. 1 wymienia źródła przychodów, wśród których wyodrębniona została działalność wykonywana osobiście (pkt 2) oraz pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje działalności wykonywanej osobiście przez określenie jej cech, lecz wskazuje w art. 13 powołanej ustawy, jakiego rodzaju przychody kwalifikowane są do tej działalności. Są to m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności trenerskiej, przychody z uprawiania sportu, przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przy spełnieniu dodatkowych warunków.

Natomiast w przypadku źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, w ustawie przyjęto, że do tego źródła zaliczane są przychody podatnika, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą w warunkach określonych w ustawie, tj. zgodnie z definicją działalności gospodarczej zawartą art. 5a pkt 6 ustawy, obowiązującą dla celów podatku dochodowego.

Zgodnie z tą definicją za działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy.

Uzupełnieniem definicji działalności gospodarczej są przesłanki negatywne zawarte w art. 5b ust. 1 ustawy, których łączne spełnienie wyklucza możliwość zaliczenia przychodów z działalności podatnika do źródła przychodów – działalność gospodarcza. Zgodnie z tym przepisem za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Problematyka odpowiedniego kwalifikowania przychodów do właściwego źródła na gruncie powołanych wyżej przepisów, w sytuacji gdy przychody uzyskiwane przez podatnika są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście i jednocześnie działalność prowadzona przez podatnika spełnia warunki określone w definicji działalności gospodarczej, była przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych, które nie było jednolite.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny w składzie całej Izby Finansowej podjął w dniu 21 października 2013 r. uchwałę sygn. akt II FPS 1/13, w której stwierdził, że "wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu pełnomocnik wykonuje prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu – wynagrodzenie to należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy".

Minister Finansów, mając na uwadze brak uzasadnienia dla odmiennej wykładni tych samych przepisów wobec różnych grup zawodowych, wydał w dniu 22 maja 2014 r. interpretację ogólną Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 wskazując, iż (...) podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2–8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT. Potwierdzeniem tego stanowiska jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2015 r. sygn. akt II FPS 1/15, dotycząca możliwości zaliczenia przychodów sportowca do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Odnosząc się zatem do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro sportowiec, będący wspólnikiem spółki jawnej, świadczy usługi, na rzecz Wnioskodawcy, wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody z tego tytułu są kwalifikowane do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”(art. 10 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy). Tym samym jeżeli sportowiec w tym zakresie złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas Wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru zaliczek od wypłaconych należności na podstawie art. 41 ust. 1 tej ustawy.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

W konsekwencji należało zmienić, z urzędu, zmianę interpretacji indywidualnej z dnia 31 maja 2012 r. Nr DD3/033/209/OBQ/09/PK-1350, gdyż jest nieprawidłowa.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmiana interpretacji dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.