DD9/033/418/BRT/2014/RD-57201 | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest „działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych” (PKD 59.20Z) a następnie oświadczy organizacji zbiorowego zarządu, iż korzysta z praw autorskich do utworów Twórcy, którymi zarząd powierzyła tej organizacji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie mogła traktować wynagrodzenie wypłacane za pośrednictwem organizacji jako przychód z działalności gospodarczej i tym samym odprowadzać z tego tytułu podatek dochodowy na zasadach wynikających z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
DD9/033/418/BRT/2014/RD-57201interpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. prawa autorskie
 3. umowa powiernictwa
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z praw majątkowych

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 08 października 2013 r. Nr IBPBII/1/415-698/13/BJ, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów z tytułu honorariów związanych z prawami autorskimi do utworów muzycznych otrzymywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza” oraz opodatkowania dochodów z tego tytułu wg 19% stawki podatku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 08 października 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do właściwego źródła. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 04 lipca 2013 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest spadkobiercą twórcy oraz wykonawcy (dalej: Twórca) utworów (muzycznych/słownych/słowno-muzycznych) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Ponadto, Wnioskodawczyni wykonuje autorskie prawa osobiste Twórcy.

Wnioskodawczyni w celu zagwarantowania ochrony służących jej praw (w tym prawa do wynagrodzenia z tytułu korzystania przez podmioty trzecie z utworów autorstwa Twórcy i wykonań Twórcy), powierzyła ich zarząd odpowiednim organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, zawierając umowy o ich powierniczym przeniesieniu. Wnioskodawczyni wyjaśnia, że przeniesienie powiernicze praw nie może być utożsamiane z przeniesieniem prawa, gdyż polega jedynie na możności występowania powiernika (organizacji zbiorowego zarządu) na zewnątrz, wobec użytkowników, we własnym imieniu jako zarządzającego prawami. W ramach stosunków wewnętrznych powiernictwo jest wykonywaniem czynności na rzecz Wnioskodawczyni w odniesieniu do jego praw. Organizacja zbiorowego zarządu nie działa jak właściciel praw, ale w ramach pośrednictwa zarządczego działa na rzecz Wnioskodawczyni, w jej interesie i na jej rachunek Jest ona upoważniona na podstawie obowiązujących przepisów prawa między innymi do udzielania licencji na korzystanie z utworów oraz poboru wynagrodzeń z tytułu korzystania z praw autorskich.

Od uzyskanego z tytułu prawa autorskiego i praw pokrewnych przychodu, organizacja zbiorowego zarządu potrąca tzw. koszty inkasa a pozostałą część przekazuje Wnioskodawczyni w formie wynagrodzenia, pobierając przy tym (jako płatnik na podstawie art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponieważ Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „(...)” której przedmiotem jest „Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20Z)” polegająca m.in. na wykonywaniu autorskich praw osobistych Twórcy oraz zarządzaniu autorskimi prawami majątkowymi Twórcy, prowadząc taką działalność, Wnioskodawczyni zamierza korzystać ze służących jej praw autorskich. Wnioskodawczyni zamierza złożyć organizacji zbiorowego zarządu oświadczenie wskazujące, że jej wynagrodzenie wypłacane za pośrednictwem tejże organizacji winno być traktowane jako przychód z działalności gospodarczej bez pobierania, przez wypłacającego, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i powiększone o podatek VAT.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest „działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych” (PKD 59.20Z) a następnie oświadczy organizacji zbiorowego zarządu, iż korzysta z praw autorskich do utworów Twórcy, którymi zarząd powierzyła tej organizacji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie mogła traktować wynagrodzenie wypłacane za pośrednictwem organizacji jako przychód z działalności gospodarczej i tym samym odprowadzać z tego tytułu podatek dochodowy na zasadach wynikających z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku gdy prowadzi ona jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest „działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD: 59.20Z) i jeśli w ramach tej działalności korzysta z praw autorskich do utworów Twórcy, nabytych w drodze spadkobrania, zgłoszonych do organizacji zbiorowego zarządzania w związku z powierzeniem ich zarządu i zawiadomi o tym organizację zbiorowego zarządzania, wynagrodzenie wypłacane przez organizację zbiorowego zarządzania stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Tym samym Wnioskodawczyni, będzie uprawniona do rozliczenia podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni wskazała, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Tak więc, osoba uprawniona z tytułu majątkowych praw autorskich, w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20Z), o ile spełni kryteria: ekonomicznej klasyfikacji działalności, zarobkowego celu działalności, zawodowego charakteru, zorganizowania i ciągłości.

Ekonomiczna klasyfikacja działalności dotyczy sklasyfikowania danej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, która została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885). Zarobkowy cel działalności występuje wówczas, gdy dana działalność ma charakter odpłatny oraz jest nastawiona na zysk.

Zawodowy charakter działalności oznacza, że dana działalność ma charakter trwały, profesjonalny, a nie amatorski, czy okazjonalny. Zorganizowanie wskazuje, że działalność gospodarcza związana jest z wyborem określonej formy organizacyjno - prawnej jej wykonywania. Ciągłe prowadzenie działalności oznacza wykonywanie szeregu czynności, które zmierzają do osiągnięcia zamierzonego celu. Cecha ciągłości pozwala na odróżnienie działalności gospodarczej od działalności okazjonalnej, która może być wykonywana jednorazowo.

Zdaniem Wnioskodawczyni, działalność jaką wykonuje, realizuje wyżej wymienione warunki, ponieważ:

 1. została sklasyfikowana w zgodzie z PKD jako: „Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych” - PKD 59.20Z);
 2. ma cel zarobkowy i zawodowy charakter - Wnioskodawczyni przenosi powierniczo służące jej prawa autorskie w celu uzyskania przychodu wypłacanego za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządu, od podmiotów korzystających z utworów, jednocześnie w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykluczających pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami, własnym staraniem udziela stosownych zgód i licencji uzyskując przychód;
 3. jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i zorganizowana w reżimie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 4. jest prowadzona w sposób ciągły.

Z kolei ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera definicję działalności gospodarczej (pozarolniczej działalności gospodarczej) na potrzeby opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W art. 5a pkt 6 powyższej ustawy wskazano, że działalność gospodarcza albo pozarolniczą działalność gospodarcza oznacza ,,działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Natomiast w myśl art. 5b ust. 1 powyższej ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z powyższym, jeżeli dana działalność polega m.in. na wykorzystywaniu praw autorskich i jest wykonywana zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek, to działalność taka będzie miała charakter pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli więc Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej m.in. upoważnia organizację zbiorowego zarządzania prawami do zarządzania prawami autorskimi oraz poboru wynagrodzeń z tytułu korzystania z praw autorskich, to otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie z tego tytułu związane jest z prowadzoną przez nią pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz stanowi przychód określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawczynię zostało potwierdzone między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 października 2012 r. znak: ITPB1/415-877/12/MR, w której wskazano, że majątkowe prawa autorskie, wchodzące w skład majątku twórcy (jako przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą) mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej, gdyż łącznie z innymi składnikami przedsiębiorstwa twórcy służą realizacji określonych działań gospodarczych.

Tym samym Wnioskodawczyni uważa, że będzie uprawniona do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 08 października 2013 r. Nr IBPBII/1/415-698/13/BJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe, stwierdzając m.in., że (...) zasadą jest, że działalnością gospodarczą jest taka aktywność, z której przychody nie są zaliczane do innej kategorii źródeł ściśle wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Przy prawnopodatkowej ocenie zagadnienia, będącego przedmiotem wniosku, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy, zgodnie z którą jest to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy).

Podatnicy do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą wybrać sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj. wg 19% stawki podatku (art. 9a ust. 2 ustawy).

Jednocześnie zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”. Ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji) i stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza możliwości osiągania przez twórców przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1684/13, wyrok NSA z 07 lutego 2007 r. sygn. akt II FSK 211/06, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 września 2005 r. sygn. akt I SA/Gd 1561/02.

Odnosząc się do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wskazać należy, że przychody z tytułu usług wymienionych przez Wnioskodawczynię w tym odpłatnego zbycia praw majątkowych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie ma przy tym znaczenia, iż świadczone usługi są „utworem” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wszelkie autorskie prawa majątkowe do „utworu” zostają przeniesione na zamawiającego.

Konsekwencją zaliczenia osiąganych przez Wnioskodawczynię przychodów do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jest możliwość wyboru opodatkowania dochodów na zasad określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg 19% stawki podatku.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.