DD9/033/342/BRT/2014/RWPD-38458 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” przychodów z tytułu przeniesienia na nabywcę praw autorskich do projektowanych wzorów przemysłowych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych prowizji.
DD9/033/342/BRT/2014/RWPD-38458interpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. prawa autorskie
  3. przychód z praw majątkowych
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2013 r. Nr ILPB1/415-998/13-4/TW wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2013 r., uzupełnionym w dniu 06 grudnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” przychodów z tytułu przeniesienia na nabywcę praw autorskich do projektowanych wzorów przemysłowych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych prowizji, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 19 grudnia 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 30 sierpnia 2013 r., uzupełniony w dniu 06 grudnia 2013 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

Wnioskodawca jest artystą plastykiem projektującym wzornictwo przemysłowe. Stworzony w ramach umowy o dzieło wzór (projekt) stanowi autorskie prawo majątkowe, które przenoszone jest na nabywcę na podstawie umowy przeniesienia praw do projektu zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z umów tych wynika prawo twórcy do otrzymywania określonego wynagrodzenia: z umowy o dzieło – wynagrodzenie za wykonanie dzieła, a z umowy przeniesienia praw do projektu – wynagrodzenie okresowe – tantiemy, które są uzależnione od wielkości sprzedaży i uzyskanych wpływów z tego tytułu przez nabywcę (zgodnie z art. 43 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Przeniesienie praw do projektu jest konsekwencją zawarcia umowy o stworzenie dzieła (wzoru). Przeniesienie autorskich praw do projektu następuje bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych przez prawo autorskie i prawa pokrewne. Zamawiający ma prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych, udzielania licencji, subwencji oraz udzielania wszelkich zezwoleń osobom trzecim dotyczących dzieła.

Do kwietnia 2013 r. Wnioskodawca uzyskiwał przychody w zakresie przedstawionym powyżej wyłącznie na podstawie zawartych umów o dzieło zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty uzyskania przychodów z tytułu powyższych umów, określono zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a.

Od kwietnia 2013 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie projektowania przemysłowego, a więc w tym samym zakresie co wykonywane do tej pory usługi w zakresie umów o dzieło. Z umów zawartych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Wnioskodawca otrzymuje nadal i będzie otrzymywał w przyszłości wynagrodzenia okresowe z tytułu przeniesionych wcześniej na nabywcę praw do projektów.

Prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych i prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zadano pytania:
  1. Czy przychody z przeniesienia praw do projektu (wynagrodzenie okresowe – tantiemy) wynikające z wcześniej zawartych umów o dzieło (przed rozpoczęciem działalności gospodarczej) i otrzymane po dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej, będzie można zaliczyć do przychodów z działalności pozarolniczej, czy trzeba uznać je za przychody z działalności wykonywanej osobiście w myśl art. 13 pkt 8...
  2. Czy przychody z przeniesienia praw do projektu (wynagrodzenie okresowe – tantiemy) otrzymane w przyszłości i wynikające z realizowanych obecnie projektów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie można zaliczyć do przychodów z działalności pozarolniczej, tak jak wynagrodzenie z tytułu realizacji projektu, czy trzeba uznać je za przychody z działalności wykonywanej osobiście w myśl art. 13 pkt 8...
  3. Czy prowizja od tantiem wypłacana kwartalnie agentowi na podstawie umowy agencyjnej, będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu w działalności pozarolniczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie projektowania wzornictwa przemysłowego i przenosi na nabywcę prawa autorskie. Zakres obejmujący prowadzenie działalności gospodarczej jest zatem taki sam jak zakres wykonywanych przez niego usług w ramach wcześniej zawartych umów o dzieło.

Wnioskodawca przychody okresowe – tantiemy – wynikające z wcześniejszych umów o dzieło tj. przeniesienia praw autorskich do projektów otrzymuje i będzie otrzymywał nadal w przyszłości przy równoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawca uzyskane przychody okresowe – tantiemy – po rozpoczęciu działalności gospodarczej zaliczył do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca uznał bowiem, że dotyczą one tego samego zakresu co prowadzona działalność gospodarcza i rozliczył je łącznie z przychodami z tej działalności przy zastosowaniu faktycznych kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów prowizję wypłaconą agentowi na podstawie umowy agencyjnej.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 19 grudnia 2013 r. Nr ILPB1/415-998/13-4/TW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że (...) jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do źródła innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu, ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Przy prawnopodatkowej ocenie zagadnienia, będącego przedmiotem wniosku, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy, zgodnie z którą jest to działalność zarobkowa:

  1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W przypadku, gdy działalność podatnika spełnia warunki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy, a nie spełnia kryteriów określonych w art. 5b ustawy, to przychody osiągnięte z tego tytułu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ustawy).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęć takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”. Ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), wzornictwa przemysłowego.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji) i stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza możliwości osiągania przez twórców przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem prowadzenie działalności twórczej może następować również wówczas, gdy sam twórca jest przedsiębiorcą i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje utwory (wzornictwo przemysłowe), do których prawa przenosi na inne osoby. Przychody uzyskane w tym przypadku są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że jest artystą plastykiem projektującym wzornictwo przemysłowe świadczącym usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody uzyskuje ze sprzedaży, wymienionych we wniosku, usług jak również z tytułu tantiem związanych z tymi usługami przynależnych twórcy. A zatem nie ma przeszkód, aby przychody z tytułu wykonywanych przez Wnioskodawcę usług i otrzymywanych przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworu, mogły być kwalifikowane do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie ma przy tym znaczenia, iż świadczone usługi są „utworem” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1684/13, wyrok NSA z 07 lutego 2007 r. sygn. akt II FSK 211/06, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 września 2005 r. sygn. akt I SA/Gd 1561/02.

Konsekwencją zaliczenia osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jest ustalanie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie mają zastosowania 50% koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 ustawy, co jednoznacznie wynika z przepisu art. 22 ust. 12 tej ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, jest prawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż jest nieprawidłowa.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IBPBII/2/4511-339/15/MM | Interpretacja indywidualna

prawa autorskie
DD9/033/339/BRT/2014/RWPD-38458 | Interpretacja indywidualna

przychód z praw majątkowych
IPPB4/4511-89/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.