DD9/033/337/BRT/2014/RD-38458 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów z odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych do zdjęć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
DD9/033/337/BRT/2014/RD-38458interpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. handel
 3. karta podatkowa
 4. prawa majątkowe
 5. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Karta podatkowa
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2013 r. Nr ILPB1/415-205/13-7/IM wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2013 r. (data wpływu), uzupełnionym pismami z dnia 13 maja 2013 r. i 09 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów z odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych do zdjęć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 14 czerwca 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 21 lutego 2013 r. (data wpływu), uzupełniony pismami z dnia 13 maja 2013 r. i 09 czerwca 2013 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Od 2008 roku Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach usług fotograficznych. Działalność jest objęta opodatkowaniem w formie karty podatkowej. W sprawie firmy Wnioskodawcy nie toczy się żadne postępowanie.

Zainteresowany planuje założenie sklepu internetowego, w którym sprzedawałby zdjęcia (na początku w formie elektronicznej, później również w formie odbitek na papierze fotograficznym). Płatność byłaby dokonywana głównie za pośrednictwem bankowości internetowej. Wnioskodawca chciałby w nim sprzedawać zarówno zdjęcia wykonane przez siebie, jak i innych fotografów. Interesuje go obsługa fotograficzna bieżących wydarzeń, a także sprzedaż zdjęć archiwalnych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że planuje założenie strony internetowej, poprzez którą będzie dokonywana sprzedaż zdjęć. Na początku sprzedawane będą tylko zdjęcia w formie elektronicznej (w formie pliku ze zdjęciem), a w późniejszym czasie również w formie odbitek na papierze fotograficznym. Sprzedaż zdjęć będzie odbywać się w ramach obecnie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Zdjęcia, które będą przedmiotem sprzedaży, będą wykonywane:

 1. początkowo przez Wnioskodawcę,
 2. później także przez innych fotografów.

Ad a)

Zdjęcia będą wykonywane przede wszystkim w trakcie różnego rodzaju imprez. Ich wykonywanie będzie poprzedzone umową z organizatorem imprezy, na podstawie której udzieli on Wnioskodawcy zgody na sporządzanie zdjęć z przebiegu imprezy. Po zakończeniu imprezy Wnioskodawca przekaże wykonane zdjęcia, w formie elektronicznej, organizatorowi imprezy. jednocześnie w ramach umowy organizator zobowiąże się do nieudostępniania tych zdjęć innym osobom i wykorzystania ich jedynie do celów własnych. Prawo do udostępniania tych zdjęć na rzecz innych osób będzie zastrzeżone jedynie dla Wnioskodawcy. Udostępnianie zdjęć będzie dokonywane w drodze ich sprzedaży poprzez prowadzoną stronę internetową.

Sprzedaż zdjęć, która jest planowana przez Wnioskodawcę, mówiąc ściślej będzie polegać na odpłatnym udzieleniu licencji na rzecz nabywcy uprawniającej go do dowolnego wykorzystania nabytego zdjęcia, jak również jego sprzedaży na rzecz osób trzecich. Prawa autorskie do zdjęcia będą jednak pozostawać przy Wnioskodawcy.

Ad b)

Inni fotografowie będą mogli udostępniać na stronie internetowej Wnioskodawcy wykonane przez siebie zdjęcia, po akceptacji regulaminu zamieszczonego na stronie. Zgodnie z umową między innymi fotografami a Wnioskodawcą, nie będzie on nabywał praw autorskich do udostępnianych zdjęć, lecz będzie tylko nabywał licencję uprawniającą go do sprzedaży zdjęcia w swoim imieniu (będzie występował jako sprzedawca). Cena sprzedaży będzie przychodem wykonawcy zdjęcia (właściciela praw autorskich do niego), a przychodem Wnioskodawcy będzie prowizja naliczana w stosunku do ceny.

Wnioskodawca planuje dokonywać również sprzedaży zdjęć archiwalnych, wykonanych zarówno przez siebie, jak i innych fotografów.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wykonywane przez niego zdjęcia, o których mowa we wniosku, stanowią utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każde zdjęcie posiada walor indywidualności i oryginalności, a zatem jest przejawem działalności twórczej Wnioskodawcy, a tym samym stanowi utwór w rozumieniu ww. ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Czy, w razie przejścia na opodatkowanie działalności gospodarczej według zasad ogólnych, przychody uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej w części dotyczącej sprzedaży zdjęć wykonywanych przez Wnioskodawcę będą stanowić przychód z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich, a tym samym przychód ze źródła prawa majątkowe, do którego będzie można stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie przejścia na opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, przychody uzyskiwane w części dotyczącej sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć będą stanowić przychód ze źródła prawa majątkowe, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT. W konsekwencji do przychodów ze sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a ustawy o PIT.

Uzasadnienie

Jak zostało wyjaśnione w opisie zdarzenia przyszłego, sprzedaż zdjęć będzie polegać na odpłatnym udzieleniu licencji nabywcy, uprawniającej go do korzystania z nabytego zdjęcia w dowolny sposób, w tym do dalszej sprzedaży. Prawo autorskie do zdjęcia będzie więc nadal należeć do Wnioskodawcy, który wykonał zdjęcie.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że w zakresie sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć, Wnioskodawca jako twórca będzie korzystał z posiadanych praw autorskich poprzez udzielanie licencji uprawniających do korzystania ze zdjęć i z tego tytułu będzie uzyskiwał przychody. W związku z tym, będzie on osiągał przychód ze źródła prawa majątkowe, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT.

Takie stanowisko w zakresie wykładni przepisów przy zbieżnym stanie faktycznym przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2010 r. (sygn. ITPB1/415-216/l0/MR). Uznał on bowiem, że: „W piśmiennictwie podkreśla się, że sposobem korzystania z praw własności intelektualnej jest ustanowienie możliwości korzystania z tych praw albo z przedmiotów objętych prawami poprzez udzielenie uprawnionemu licencji. Prawo majątkowe pozostaje wówczas przy podatniku, a inne osoby mają możliwość korzystania z tego prawa w ramach udzielonej licencji. W tym przypadku przychodem będzie wynagrodzenie wypłacane podatnikowi za udzielenie licencji (por. Komentarz do art. 10, art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176), A. Bartosiewicz, P. Kubacki, P/T. Komentarz, Lex, 2010, wyd. II). Sytuacja taka zachodzi na gruncie niniejszej sprawy. Wnioskodawca udostępnia odpłatnie prawo majątkowe (licencję) do wykorzystania, przy czym nadal jest właścicielem praw autorskich.

Konsekwencją powyższego jest to, iż przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cyt. powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodami z praw majątkowych”.

Ponadto, Wnioskodawca będzie również uprawniony do stosowania podwyższonych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu w związku ze spełnieniem warunków przewidzianych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.

W ocenie Wnioskodawcy nie będzie mieć do tych przychodów zastosowania norma wynikająca z art. 22 ust. 12 ustawy o PIT, gdyż przychody ze sprzedaży własnych zdjęć, chociaż będą osiągane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie będą należały do źródła przychodów, o którym mowa w art. 14 tej ustawy (działalność gospodarcza), lecz jak już wykazano wyżej ze źródła, o którym mowa w art. 18 (prawa majątkowe).

Zgodnie bowiem z art. 5a ust. 6 ustawy o PIT:

„ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1. 2 i 4-9” (podkreślenie Wnioskodawcy).

Z podkreślonego fragmentu przepisów wynika, zdaniem Wnioskodawcy, że jeżeli jakikolwiek przychód osiągany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zalicza się do przychodów z innego źródła niż działalność gospodarcza, tj. jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9, to bez względu na to, że został on uzyskany w związku z prowadzoną działalnością należy go przyporządkować do innego źródła.

Takie stanowisko zostało przedstawione m.in. w interpretacji Dyrektora tut. Izby Skarbowej z dnia 3 czerwca 2011 r. (sygn. ILPB1/415-275/11-2/AGr), w którym uznał on, że przychód ze sprzedaży w formie udzielenia licencji na korzystanie z programu komputerowego, chociaż był osiągnięty w ramach działalności, podlegał zaliczeniu do źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe (art. 18 ustawy o PIT). Mianowicie:

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wyniku, że Wnioskodawca prowadzi działalność wytwórczą, polegającą na tworzeniu oprogramowania i jego sprzedaży. Formą sprzedaży jest udzielenie licencji na wytworzone przez Wnioskodawcę oprogramowanie. (...)

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż opłaty z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich są przychodem z tych praw. Konsekwencją powyższego jest to, iż przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw autorskich. Oznacza to, iż na mocy wyłączenia, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody te, nie są zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.”

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, Wnioskodawca uważa, że przychody uzyskane ze sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć będą stanowić przychód z praw majątkowych, które posiada on do tych zdjęć, a w konsekwencji do przychodów tych będzie uprawniony do zastosowania zryczałtowanych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu (do limitu przewidzianego w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT).

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 14 czerwca 2013 r. Nr ILPB1/415-205/13-7/IM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe i na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Przy prawnopodatkowej ocenie zagadnienia, będącego przedmiotem wniosku, należy mieć na uwadze, że w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) odrębnymi źródłami przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3) oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit.a-c (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Przychodem z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ustawy, są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast przychód z praw majątkowych zdefiniowany został w art. 18 ustawy, zgodnie z którym za przychód ten uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Jednocześnie należy zauważyć, że kwalifikacja uzyskanych przychodów do odpowiedniego źródła przychodów determinuje sposób ustalania kosztów uzyskania tych przychodów. Koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i z praw majątkowych ustalane są według różnych zasad.

Kosztami uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Na gruncie powyższej regulacji podstawową cechą kosztów podatkowych jest ich związek z przychodem albo związek z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów podatkowych pod warunkiem, że dany koszt nie został wymieniony w katalogu kosztów negatywnych zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy.

Natomiast 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich oraz z praw pokrewnych przez artystów wykonawców, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. W roku podatkowym stosownie do art. 22 ust. 9a ustawy, łączne 50% koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”. Ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); fotograficzne.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji) i stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje założenie sklepu internetowego i opodatkowanie dochodów według „zasad ogólnych”. W ramach działalności Wnioskodawca m.in. zamierza sprzedawać zdjęcia których był autorem i nabyte od innych fotografów przy pomocy utworzonej strony internetowej oraz będzie udzielać licencji na rzecz nabywcy uprawniającej do dowolnego wykorzystania nabytego zdjęcia.

Przechodząc zatem na grunt przepisów prawa podatkowego podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza możliwości osiągania przez twórców przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Konsekwencją wyboru przez podatnika sposobu realizacji swojej działalności twórczej poprzez prowadzenie w tym zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej jest brak możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 ustawy. Przepis art. 22 ust. 12 tej ustawy jednoznacznie stanowi, że do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w ust. 9. Stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1684/13, wyrok NSA z 07 lutego 2007 r. sygn. akt II FSK 211/06, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 września 2005 r. sygn. akt I SA/Gd 1561/02. W tym ostatnim wyroku Sąd wskazał, że „zgodnie z art. 22 ust 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zmianami) - do przychodów, o których mowa w art. 14 (...), nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w ust 9 pkt 3 (z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami 50%). Interpretacja tegoż przepisu nie budzi wątpliwości. Podmiot bowiem, prowadzący działalność gospodarczą, mógł również w ramach tej działalności, wytworzyć utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U Nr 24, poz. 83 z poźn. zm), podlegający ochronie w świetle tejże ustawy. Jednakże wskazać należy, iż z brzmienia wyżej wskazanego przepisu art. 22 ust 12 w zw. z ust. 9 wynika również, iż twórca takiego utworu w określonej wyżej sytuacji, nie mógł skorzystać z możliwości określenia zryczałtowanej wielkości kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 % w stosunku do uzyskanego przychodu, mając na względzie wyraźne wyłączenie takiej możliwości w świetle przepisu art. 22 ust 12 wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wskazać należy, że przychody, które będą uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży zdjęć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowić będą przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie ma przy tym znaczenia, iż zbywane zdjęcia stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W konsekwencji do przychodów tych nie mogą mieć zastosowania 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, potwierdzone przez organ upoważniony, jest nieprawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Natomiast powołane, we wniosku, interpretacje indywidualne z dnia 27 maja 2010 r. Nr ITPB1/415-216/l0/MR i z dnia 3 czerwca 2011 r. Nr ILPB1/415-275/11-2/AGr są przedmiotem weryfikacji w trybie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.