DD9/033/326/BRT/2014/RWPD-32420 | Interpretacja indywidualna

Przychody z tytułu usług wymienionych przez Wnioskodawcę wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie ma przy tym znaczenia, iż świadczone usługi są „utworem” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wszelkie autorskie prawa majątkowe do „utworu” zostają przeniesione na zamawiającego.
DD9/033/326/BRT/2014/RWPD-32420interpretacja indywidualna
 1. aktor
 2. działalność gospodarcza
 3. licencja
 4. prawa autorskie
 5. prawa majątkowe
 6. usługi
 7. usługi artystyczne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z praw majątkowych

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2013 r. Nr IPPB1/415-834/13-4/MT wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 06 sierpnia 2013 r., uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów z tytułu usług artystycznych i związanych z nimi praw autorskich do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 31 października 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze wszystkich wskazanych we wniosku usług (świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 06 sierpnia 2013 r., uzupełniony pismem z dnia 23 października 2013 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do działalności ewidencji gospodarczej. W ramach planowanej działalności Wnioskodawca będzie wykonywał następujące usługi:

 1. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 2. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
 3. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
 4. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z).

Wnioskodawca będzie ww. usługi wykonywał osobiście, na podstawie umowy zawartej z zamawiającymi podmiotami. Z tego tytułu otrzymywał będzie umowne wynagrodzenie obejmujące – w przypadku usług, o których mowa w pkt 2-4 – zarówno udzielenie licencji do autorskich praw majątkowych jak i całość czynności organizacyjno-technicznych związanych z daną usługą.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, iż:

 1. Wykonywanie opisanych we wniosku usług polegać będzie w przeważającej mierze na reżyserii spektakli i przedstawień teatralnych. Jednocześnie Wnioskodawca planuje prowadzić zajęcia warsztatowe z zakresu reżyserii - w tym przypadku będą to usługi edukacyjne.
 2. Wnioskodawca wykonując w/w zadania artystyczne w zakresie reżyserii występować będzie jako twórca (reżyser) bądź jako artysta wykonawca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku usług edukacyjnych również będzie występował jako twórca (autor) - koncepcja owych zajęć oraz ich tematyka jest bowiem prawem autorskim Wnioskodawcy.
 3. Za każdym razem, gdy Wnioskodawca podpisuje umowę z podmiotem zamawiającym, umowa ta określa sposób przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych, czy to w formie licencji czy też całkowitego przeniesienia. Jednakże, jak wskazano we wniosku, umowa nie określa odrębnego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych/udzielenia licencji. Powyższe dotyczyć będzie usług w zakresie reżyserii.
W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w sytuacji osobistego świadczenia usług artystycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osiągane przez Wnioskodawcę przychody stanowią przychód z tej działalności w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też stanowią przychód, o którym mowa w treści art. 13 pkt 2 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy jeżeli podatnik decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej oraz związane z tym faktem konsekwencje organizacyjno-prawne to należy przyjąć domniemanie, że stosownie do treści art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszystkie przychody osiągane w ramach tej działalności stanowią przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane wynagrodzenie obejmuje bowiem zarówno udzielenie licencji do ewentualnych autorskich praw majątkowych jak i całość czynności organizacyjno-technicznych związanych z daną usługą.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 31 października 2013 r. Nr IPPB1/415-834/13-4/MT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że (...)przychody uzyskiwane przez podatników z tytułu korzystania z praw autorskich oraz z praw pokrewnych, jakimi są artystyczne wykonania, a także z rozporządzania tymi prawami, czy też z tytułu wykorzystywania wizerunku, stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w cyt. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie zmienia tego fakt, iż wykonywanie przez artystę/twórcę konkretnego zadania artystycznego (w ramach których korzysta z tych praw lub rozporządza nimi) odbywa się w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Przy prawnopodatkowej ocenie zagadnienia, będącego przedmiotem wniosku, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy, zgodnie z którą jest to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ustawy)

Jednocześnie zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”. Ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji) i stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza możliwości osiągania przez twórców przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym działalność związana z reżyserią spektakli i przedstawień teatralnych, prowadzeniem warsztatów z zakresu reżyserii i w związku z tą działalnością przenoszenie na zamawiających usługi autorskich praw majątkowych, nosi znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przytoczonej powyżej ustawowej definicji, spełniając wszystkie jej przesłanki. Wnioskodawca m.in. będzie tworzył nowe dzieła niewątpliwie we własnym imieniu i na własny rachunek, w sposób ciągły (powtarzalny i stały). Wypełnia również kryterium zorganizowania w ramach podmiotu określonego administracyjnoprawnie, uczestniczącego w obrocie gospodarczym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wskazane we wniosku czynności podejmowane przez Wnioskodawcę oraz związane z tym „utwory” zostaną wytworzone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako jej efekt, towar.

Natomiast majątkowe prawa autorskie do tych „utworów”, wchodzące w skład majątku przedsiębiorcy mogą być w niej wykorzystywane, gdyż łącznie z innymi składnikami przedsiębiorstwa służą realizacji określonych działań gospodarczych. Stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1684/13, wyrok NSA z 07 lutego 2007 r. sygn. akt II FSK 211/06, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 września 2005 r. sygn. akt I SA/Gd 1561/02.

Odnosząc się do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wskazać należy, że przychody z tytułu usług wymienionych przez Wnioskodawcę wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie ma przy tym znaczenia, iż świadczone usługi są „utworem” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wszelkie autorskie prawa majątkowe do „utworu” zostają przeniesione na zamawiającego.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż jest nieprawidłowa.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.