DD9/033/270/SEW/2014/RD-21437 | Interpretacja indywidualna

1. Czy uzyskane przychody z tytułu obrony z urzędu winny być księgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, skoro wnioskodawca jest adwokatem i prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług prawniczych oraz wystawia na tę okoliczność fakturę VAT?
2. Czy też obrony z urzędu są poza działalnością gospodarczą, opodatkowane tylko przez płatnika?
DD9/033/270/SEW/2014/RD-21437interpretacja indywidualna
 1. adwokat
 2. działalność gospodarcza
 3. działalność wykonywana osobiście
 4. pomoc prawna
 5. usługi prawnicze
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr IBPB1/415-432/08/MW wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 25 sierpnia 2008 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług adwokackich wykonywanych na zlecenie sądu. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 19 maja 2008 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest adwokatem i prowadzi działalność gospodarczą – usługi prawne (PKWiU 74.11.Z). W związku z wykonywanym zawodem zobowiązany jest przez Sąd do obrony z urzędu, za którą Sąd przelewa na jego konto bankowe należność w kwocie netto (pobiera i odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy).

Wnioskodawca jest przez Sąd zobowiązany do wystawiania faktury do każdej sprawy, w której występuje jako obrońca z urzędu. Faktury VAT wystawia w dniu uprawomocnienia się orzeczenia, nie później jednak niż w dniu otrzymania należności na konto bankowe. Fakturę ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w rejestrze sprzedaży VAT. Jest ona opodatkowana dwukrotnie. Jeden raz przez Sąd, a drugi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W ustawowym terminie Sądy przesyłają rozliczenia roczne PIT-11, ujmując w nich przychody, o których mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, naliczając koszty uzyskania przychodu i wykazując pobrane zaliczki.

Sporządzając zeznanie roczne, aby uzyskany przychód wykazać w prawidłowej wysokości oraz nie zawyżyć kosztów uzyskania przychodu, z PIT-11 uzyskanych z Sądu wnioskodawca wykazuje jedynie te kwoty, które nie miały związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także przypisane do nich koszty oraz pobrane przez Sąd zaliczki. Przychód z prowadzonej działalności gospodarczej jest wówczas zgodny z podatkową księgą przychodów i rozchodów, a koszty odzwierciedlają zapisy prawidłowo ujęte w kolumnie 13 i 14 księgi, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na wezwanie Urzędu Skarbowego wnioskodawca musiał złożyć korektę zeznania. Wszystkie dane wykazane w PIT-11 musiał przenieść do zeznania rocznego w pozycje 60, 61, 62 i 64, a przychód z działalności gospodarczej pomniejszyć o przychód z obrony z urzędu potwierdzony PIT-11. Przez korektę, zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów rozbieżne są w stosunku do danych zawartych w zeznaniu rocznym i PIT-B. Inne kwoty przychodu wykazane są i zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w rejestrach VAT, a inne w PIT-36. Zaksięgowane koszty uzyskania przychodów nie mają powiązania z przychodami, które wcześniej były w ramach działalności gospodarczej, a po korekcie są przychodem wynikającym z art. 13 przytoczonej wcześniej ustawy.

W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy uzyskane przychody z tytułu obrony z urzędu winny być księgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, skoro wnioskodawca jest adwokatem i prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług prawniczych oraz wystawia na tę okoliczność fakturę VAT...
 2. Czy też obrony z urzędu są poza działalnością gospodarczą, opodatkowane tylko przez płatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro prowadzi działalność gospodarczą to konsekwentnie wystawiona faktura VAT winna być opodatkowana z tego tytułu, gdyż jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie może wystawiać faktury VAT. Jeżeli Sądy muszą pobierać i odprowadzać po raz drugi podatek dochodowy od osób fizycznych to w zeznaniu rocznym winno się ten podatek rozliczyć, łącząc go ze wszystkimi innymi źródłami dochodu na zasadach ogólnych. W opinii wnioskodawcy, gdyby zgodnie z wolą Urzędu Skarbowego zmieniać przychód z podatkowej księgi przychodów i rozchodów i dopasować go do PIT-11 otrzymanych z Sądów, to wszystkie przepisy podatkowe, ustawy, rozporządzenia, które mówią jak prawidłowo rejestrować przychody i ewidencjonować wydatki w koszty byłyby łamane.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr IBPB1/415-432/08/MW, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że (...) przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług adwokackich wykonywanych na zlecenie Sądu będą zawsze traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście i jako takie winny być obowiązkowo opodatkowane tylko za pośrednictwem płatnika. Wobec powyższego wnioskodawca nie może zaliczyć ww. przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy jest to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywania kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Podkreślić przy tym należy, że umocowanie do świadczenia pomocy prawnej z urzędu obliguje pełnomocnika do podejmowania stosownych czynności procesowych na rzecz strony (oskarżonego), dla której został ustanowiony pełnomocnikiem (obrońcą) z urzędu, i jednocześnie stanowi zobowiązanie Skarbu Państwa do wypłaty ustanowionemu w tym trybie pełnomocnikowi wynagrodzenia nieopłaconej pomocy prawnej.

Problematyka, na gruncie przepisów wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiedniego kwalifikowania do źródła przychodów wynagrodzenia otrzymywanego przez pełnomocników (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych) ustanowionych z urzędu, wykonujących zawód w różnych formach prawnych przewidzianych dla tych pełnomocników, z tytułu udzielonej przez nich nieopłaconej pomocy prawnej, była przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych, które nie było jednolite.

Wobec zaistniałej rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie całej Izby Finansowej, podjął w dniu 21 października 2013 r. uchwałę, sygn. akt II FPS 1/3, w której stwierdził, że "wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu pełnomocnik wykonuje prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu – wynagrodzenie to należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy".

Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów wydał interpretację ogólną z dnia 21 listopada 2013 r. Nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13, w której stwierdził m.in., że (...) kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, jest zależna od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego czy rzecznika patentowego.

Jeżeli adwokat, radca prawny, doradca podatkowy czy rzecznik patentowy działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, wówczas wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła.

Jeżeli natomiast radca prawny, doradca podatkowy czy rzecznik patentowy wykonuje swoją działalność zawodową w innej formie, np. w ramach stosunku pracy, wówczas ich wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy PIT. W tym przypadku na sądzie spoczywają obowiązki płatnika, określone w art. 41 ust. 1 oraz w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy PIT(...).

Należy również wskazać, że wyżej wymienioną interpretacją ogólną, Minister Finansów zmienił dotychczasową interpretację ogólną z dnia 4 września 2002 r. Nr PB5/KD-033-317-2122/02, kwalifikującą omawiane przychody do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, należy uznać za prawidłowe.

W konsekwencji należało również, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.