2461-IBPP3.4512.692.2016.1.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Ustalenie czy w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca jest zobowiązany do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 września 2016 r. (data wpływu 7 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca jest zobowiązany do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca jest zobowiązany do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

X. Biuro Festiwalowe (Biuro/Wnioskodawca) jest posiadającą osobowość prawną samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Y. pod nr 19. Biuro działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz Statutu nadanego przez Organizatora. Biuro jest podatnikiem VAT zrejestrowanym dla potrzeb VAT jako podatnik VAT czynny.

Na prowadzenie działalności Biuro otrzymuje dotację podmiotową od Organizatora z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów. Na sfinansowanie części kosztów działalności Biuro pozyskuje także dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa, itp. oraz pozyskuje dofinansowanie ze środków pochodzących ze źródeł pomocowych UE.

Głównym źródłem finansowania działalności Biura są jednak wpływy pozyskane z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług takich jak organizacja imprez, działalność reklamowa, działalność agencyjna sprzedaż towarów, wynajem pomieszczeń.

Statutowe cele działalności Biura to:

 • działalność w zakresie tworzenia zróżnicowanej, oryginalnej, interdyscyplinarnej, kulturotwórczej i konkurencyjnej oferty odpowiadającej najnowszym trendom w kulturze,
 • tworzenie programów, organizacja wydarzeń kulturalnych, zamówienia artystyczne, koprodukcje i produkcje filmowe, działalność w zakresie upowszechniania i digitalizacji, promocji i ochrony dzieł kultury, popularyzację dorobku twórców, a także promocję uniwersalnych wartości humanistycznych,
 • działalność w kluczowych obszarach kultury, takich jak: sztuka najnowsza, sztuka publiczna, film oraz produkcja filmowa, edukacja audiowizualna i filmowa, literatura i promocja czytelnictwa, media i nowe technologie, działalność wydawnicza i promocyjna, muzyka i produkcja muzyczna, święta publiczne, taniec, teatr, przemysły kreatywne (w szczególności design, media arts, moda, projektowanie graficzne, gastronomia, sztuka publiczna), przemysły kultury, przemysły spotkań, przemysły czasu wolnego.

W świetle Statutu Biura do zadań Biura należy;

 1. organizowanie lub współorganizowanie imprez i przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 2. integrowanie różnorodnych środowisk artystyczno-kulturalnych i podmiotów działających w sektorze kreatywnym poprzez budowanie sieci kontaktów;
 3. badanie poszczególnych sektorów kultury i uczestnictwa w kulturze;
 4. promowanie kultury jako czynnika kluczowego dla zrównoważonego rozwoju Miasta . i przyczyniającego się do wzrostu jakości życia w mieście, a także uczestnictwa w kulturze;
 5. wzmacnianie tożsamości kulturalnej Miasta ;
 6. wytyczanie długoterminowych strategii rozwoju dla sektora kultury;
 7. poszerzanie kręgu odbiorców, a także zapewnienie równego dostępu do kultury w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem z kultury i edukacji kulturalnej, a także dla grup niedoreprezentowanych;
 8. rewitalizacja przestrzeni miejskiej i tkanki społecznej poprzez inicjowanie i wspieranie działań o charakterze kulturalnym i prospołecznym;
 9. wspieranie lokalnych artystów, a szczególnie debiutantów w obszarze całego sektora kultury innowacji;
 10. promowanie wiedzy na temat kultury i sztuki poprzez współtworzenie programów edukacyjnych oraz edukację artystyczną i profesjonalną;
 11. organizowanie lub współorganizowanie konferencji, szkoleń, kongresów, seminariów, warsztatów i spotkań tematycznych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 12. podejmowanie działań na rzecz łączenia kultury z sektorem innowacji i sektorem nowych technologii we współpracy ze środowiskami uniwersyteckimi i jednostkami badawczymi;
 13. wspieranie innowacyjności i kreatywności poprzez łączenie działalności kulturalnej z szeroko rozumianymi sektorami biznesu, turystyki, nowych technologii, przemysłami kreatywnymi, nowymi mediami;
 14. łączenie kultury z przemysłem spotkań;
 15. łączenie i sieciowanie Miasta w ramach krajowych oraz międzynarodowych inicjatyw kulturalnych, federacji i stowarzyszeń z międzynarodowymi projektami strategicznymi dla rozwoju i promocji kultury Miasta ;
 16. promowanie różnorodności kulturowej, idei równości, społeczeństwa otwartego, wolności słowa i wypowiedzi artystycznej oraz dostępu do kultury jako prawa podstawowego;
 17. promowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze proekologicznym i promujących postawy proekologiczne, w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz w celu nieustannego podnoszenia jakości życia mieszkańców;
 18. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie tworzenia, koprodukcji, upowszechniania, rozwoju, promocji i ochrony kultury oraz dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta ;
 19. promowanie czytelnictwa i koordynacja działań związanych z przyjętym przez Miasto programem ....;
 20. prowadzenie i zarządzanie Siecią Informacji Miejskiej.

Biuro może również prowadzić działalność gospodarczą. Osiągnięty zysk z tego tytułu Biuro przeznacza na realizację zadań statutowych, w tym na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Wartość obrotu Biura z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych VAT w 2015 r. wyniosła 95%.

W ramach prowadzonej działalności Biuro realizuje następujące działania:

Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych

Biuro zajmuje się realizacją i promocją wielkich wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W tym gronie znajdują się zarówno najbardziej prestiżowe i doceniane przez światową krytykę wydarzenia muzyczne – od festiwalu M... poprzez Festiwal i S.... P...., aż po wielkie widowiska plenerowe z udziałem stutysięcznej publiczności – jak i nowatorskie działania w dziedzinie sztuki współczesnej (A....), czy literatury (C....).

Zasadniczo Biuro organizuje imprezy biletowane (Festiwal M...., , S... P..., ... C....., itp.), z tytułu których uzyskuje wynagrodzenie opodatkowane VAT.

Ponadto, Biuro organizuje imprezy ze wstępem wolnym w ramach których Biuro promuje swoją działalność, działalność kulturalną miasta, działalność ...., którego jest operatorem oraz sponsorów/reklamodawców na rzecz, których Biuro świadczy usługi reklamowe. Do grona tego typu imprez zaliczyć można ......, Sylwester lub też imprezy literackie typu: ...., Festiwal ..... Sponsorzy/reklamodawcy imprez biletowanych oraz tych ze wstępem wolnym otrzymują za wynagrodzeniem kompleksową usługę reklamową sprowadzającą się do promocji sponsora/reklamodawcy w trakcie imprez organizowanych przez Biuro, w wydawnictwach Biura, na portalu internetowym Biura, w materiałach reklamowych Biura promujących daną imprezę. Renoma imprez organizowanych przez Biuro powoduje, że sponsorzy często wskazują konkretne imprezy biletowane lub niebiletowane, w trakcie których chcą być reklamowani.

W katalogu działalności Biura występują także wydarzenia ze wstępem wolnym, które realizują cele statutowe Biura, w ramach których nie pojawia się przychód od sponsorów, czy reklamodawców. Podczas tych wydarzeń Biuro promuje swoją działalność, z której osiąga przychody, działalność kulturalną miasta, działalność ...., którego jest operatorem (np. współorganizacja ... w ramach ...). Wydarzenia ze wstępem wolnym oprócz promowania działalności Biura mają na celu przyczynić się do zwiększenia widowni na imprezach biletowanych organizowanych przez Biuro poprzez zwiększenie wiedzy uczestników o imprezach biletowanych odbywających się w centrum kongresowym i samym centrum, a także poprzez zachęcenie uczestników tych wydarzeń do wzięcia udziału w imprezach odpłatnych organizowanych przez Biuro. Mają więc ścisły związek z działalnością odpłatną Biura i sprzyjają osiągnięciu w przyszłości większych przychodów z odpłatnego świadczenia usług podlegających VAT, a więc z działalności gospodarczej Biura w rozumieniu ustawy VAT.

Portale internetowe

Biuro prowadzi portale internetowe zawierające stale aktualizowaną bazę niezbędnych turyście informacji praktycznych o mieście, informacji o wydarzeniach (w tym odrębnie wydarzeniach dla dzieci) oraz towarzyszące strony internetowe. Serwis wzbogacony jest m.in. o ciekawostki i anegdoty historyczne oraz bogatą kolekcję współczesnych i archiwalnych zdjęć

W ramach portali Biuro uzyskuje przychody z reklam znajdujących się na portalu oraz

promuje własne wydarzenia przyczyniające się w ten sposobów do zwiększania obrotów biura w związku z organizowanymi imprezami. W ramach świadczeń reklamowych dla sponsorów/partnerów/patronów medialnych w każdym przypadku umieszczane są ich logotypy na portalu promującym daną imprezę/ wydarzenie.

Portal infoxxx.pl dotyczący informacji kulturalnej promuje sprzedaż pamiątek, gadżetów, biletów, które można zakupić w Punktach Informacji Turystycznej.

Punkty Informacji Turystycznej

Biuro prowadzi całościowy, zintegrowany system informacji turystycznej i kulturalnej. Sieć oferuje kompleksowe usługi zarówno dla turystów krajowych i zagranicznych, jak i dla mieszkańców . W ramach punktów informacji turystycznej Biuro prowadzi następujące działania:

 • udzielanie informacji, również w językach obcych,
 • dystrybucja bezpłatnych materiałów promujących . i województwo małopolskie,
 • sprzedaż biletów na imprezy kulturalne własne i realizowane za wynagrodzeniem prowizyjnym na podstawie umów agencyjnych,
 • sprzedaż pamiątek, wydawnictw i przewodników po mieście i okolicy, zarówno zakupionych do dalszej odprzedaży jak i za wynagrodzeniem prowizyjnym na podstawie umów agencyjnych,
 • rezerwacja miejsc noclegowych za wynagrodzeniem prowizyjnym na podstawie umów agencyjnych,
 • pośrednictwo w usługach przewodnickich i transportowych i innych za wynagrodzeniem prowizyjnym na podstawie umów agencyjnych,
 • rezerwacja transferów lokalnych, regionalnych, międzynarodowych, do/z Lotniska za wynagrodzeniem prowizyjnym na podstawie umów agencyjnych,
 • prowadzenie badań statystycznych ruchu turystycznego.

Oprócz ww. działalności, z której Biuro prowadząc punkty informacji turystycznej uzyskuje wynagrodzenie opodatkowane VAT Biuro prowadzi sprzedaż:

 • wydawnictw związanych z miastem (przewodniki, mapy, kartki pocztowe, itp.),
 • wydawnictw dotyczących obiektów kulturalnych zlokalizowanych w ...,
 • wycieczek po mieście i okolicy,
 • biletów na imprezy kulturalne (koncerty, wydarzenia organizowane przez X. Biuro Festiwalowe, wybrane spektakle, kabarety),
 • gadżetów promocyjnych (parasole, t-shirty, breloczki, kubki, itp.),
 • innych (znaczki pocztowe, karty turystyczne),
 • miejsc noclegowych, biletów wstępu na imprezy organizowane przez zewnętrzne podmioty, transferów, itp. na zasadach prowizji.

Wszystkie wymienione wyżej czynności stanowią czynności podlegające VAT (opodatkowane lub zwolnione od VAT) albo jako sprzedaż towarów i usług własnych, albo jako pośrednictwo w sprzedaży towarów i usług (np. usługi hotelarskie, bilety wstępu, transfery), z tytułu których biuro uzyskuje prowizję opodatkowaną VAT.

Działalność wydawnicza

Biuro prowadzi dwujęzyczny miesięcznik kulturalny oraz towarzyszący mu portal internetowy. Na jego łamach co miesiąc opisanych jest kilkaset wydarzeń – festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, Miesięcznik jest dystrybuowany nieodpłatnie wśród turystów i mieszkańców . Na łamach miesięcznika Biuro promuje organizowane przez siebie imprezy przyczyniając się do ich rozpropagowania wśród turystów i mieszkańców, a przez to zwiększenie przychodów Biura z wydarzeń biletowanych Dodatkowo, Biuro uzyskuje wynagrodzenie ze świadczenia usług reklamowych, umieszczając na łamach miesięcznika reklamy imprez organizowanych przez inne podmioty lub reklamy innych podmiotów, które pokrywa część kosztów wydawniczych. Podobnie na prowadzonym przez Biuro portalu internetowym znajdują się informacje o odbywających się w mieście wydarzeniach wraz z linkami do stron umożliwiających zakup biletów na te wydarzenia.

Koprodukcja filmów

Biuro wspiera realizacje produkcji filmowych: pomaga przy uzyskiwaniu wszelkich wymaganych zezwoleń, a także dostępie do lokacji publicznych na terenie całego regionu. Koordynuje kontakty producentów z urzędami, policją, strażą miejską, strażą pożarną oraz pogotowiem ratunkowym.

Biuro pomaga partnerom również na wcześniejszych etapach produkcji m.in. w znalezieniu odpowiednich lokacji filmowych, co ułatwia baza danych prezentująca kilkaset atrakcyjnych lokacji zdjęciowych na terenie całego województwa. Pomaga także w udostępnianiu dla potrzeb ekip filmowych obiektów znajdujących się na terenie miasta. Biuro także dofinansowuje produkcje filmowe.

Będąc koproducentem produkcji filmowych Biuro uzyskuje wynagrodzenie stanowiące część zysków z filmu w zależności od postanowień umownych bez żadnych ograniczeń, albo ograniczone, biorąc pod uwagę wysokość finansowego zaangażowania Biura w produkcje filmów.

Operator Centrum

Biuro jest operatorem Centrum w ramach, którego udostępnia odpłatnie przestrzeń centrum na rzecz osób trzecich pragnących realizować własne przedsięwzięcia na terenie obiektu. Są to m.in. konferencje, kongresy, targi, koncerty, przedstawienia teatralne i inne wydarzenia. Dodatkowo w ramach działalności statutowej Biuro organizuje w centrum własne festiwale, koncerty czy konferencje. Przeważająca część własnych wydarzeń organizowanych w centrum kongresowym to imprezy biletowane. Zdarza się jednak, że organizowane są również wydarzenia ściśle związane z funkcją operatora, takie jak Dni Otwarte w ... , pokaz filmu połączony z próbną ewakuacyjną, próba akustyczna, na które rozdawane są bezpłatne wejściówki czy szkolenia dla własnych pracowników. Wydarzenia te mają integralny związek z działalnością gospodarczą Biura, gdyż służą poszerzaniu grona przyszłych najemców oraz widzów, którzy ostatecznie skorzystają z oferty odpłatnych usług. W centrum kongresowym znajdują się również powierzchnie biurowe, przeznaczone m.in. dla pracowników Biura zajmujących się obsługą techniczną Centrum, Dyrekcji, działu promocji, kadr.

Pozostała działalność

Ponadto, w ramach swojej działalności Biuro zarządza kilkoma nieruchomościami wykorzystując je do swojej działalności statutowej. Nieruchomości te wykorzystywane są w różny sposób i przeznaczone są do różnych celów, tj. pod powierzchnie biurowe, magazynowe, handlowe Biura czy też przeznaczone do odpłatnego wynajmu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego Biuro jest zobowiązane do odliczania podatku naliczonego od dokonanych zakupów towarów i usług z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następnych ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego Biuro nie jest zobowiązane do odliczania podatku naliczonego od dokonanych zakupów z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następnych ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyf... wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Natomiast w świetle art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zdaniem Biura wszystkie aspekty działalności Biura przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Zarówno wykonywane przez Biuro czynności odpłatne wykonywane w ramach działalności statutowej jak i te nieodpłatne mają ścisły związek z działalnością gospodarczą Biura i przyczyniają się do osiągania przez Biuro przychodów z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT.

Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych

Nie ulega wątpliwości, że odpłatne organizowanie wydarzeń kulturalnych przez Biuro stanowi dla potrzeb VAT działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. Podobnie organizowane przez Biuro imprezy ze wstępem wolnym, z jednej strony wprost generują obrót podlegający opodatkowaniu (działalność reklamowa), a z drugiej stanowią działalność towarzyszącą działalności gospodarczej i mają bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów z działalności opodatkowanej VAT poprzez zwiększenie wiedzy uczestników o imprezach biletowanych odbywających się w centrum kongresowym i samym centrum, a także poprzez zachęcenie uczestników tych wydarzeń do wzięcia udziału w imprezach odpłatnych organizowanych przez Biuro.

Za uznaniem, że organizowane przez Biuro imprezy ze wstępem wolnym stanowią działalność gospodarczą Biura w rozumieniu VAT stanowi wykładnia art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Opodatkowaniu VAT podlega więc nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Imprezy niebiletowane organizowane przez Biuro mają ścisły związek prowadzoną przez Biuro działalnością gospodarczą i jako takie nie podlegają opodatkowaniu VAT. W związku tym stanowią one czynności towarzyszące działalności gospodarczej Biura, co skutkuje brakiem obowiązku zastosowania w tej sytuacji współczynnika na podstawie art. 86 ust. 2a i n. ustawy o VAT.

Takie stanowisko jest powszechnie potwierdzane w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe w sprawach podmiotów organizujących imprezy i wydarzania kulturalne: „Nieodpłatne usługi świadczone przez wnioskodawcę tj. <...> i <...> nie stanowią odrębnego obok działalności gospodarczej przedmiotu działalności Teatru i tym samym wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem organizowanie przez Teatr <...> i <...> nie będzie powodowało obowiązku stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ww. ustawy, w związku z wykorzystaniem nabywanych towarów i usług wyłącznie do działalności gospodarczej.”(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 sierpnia 2016 r., nr IBPP3/4512-331/16-1/SR).

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 20 września 2016 r., nr IBPP3/512-372/16-2/EJ: „Nieodpłatne przedsięwzięcia mają na celu realizację działalności statutowej teatru w zakresie upowszechniania kultury, która docelowo ma przynosić teatrowi dochód. Uczestnicy wydarzeń bezpłatnych stanowią bazę potencjalnych przyszłych widzów przedstawień. Wydarzenia nieodpłatne mają z jednej strony charakter artystyczny, prospołeczny i edukacyjny, jednak nie można pomijać ich roli promocyjnej i marketingowej. Ich efektem jest także poszerzenie grona widzów: Wnioskodawca obserwuje powrót uczestników wydarzeń bezpłatnych do teatru na wydarzenia płatne, tj. np. uczestnicy warsztatów dla dzieci wykupują bilety na przedstawienia dla dzieci itp. Jednocześnie uczestnicy bezpłatnych wydarzeń otrzymują bezpośrednio pełną ofertę repertuarową teatru. Nieodpłatne wstępy na wydarzenia kulturalne realizowane są dla celów działalności gospodarczej Teatru i niewątpliwie sprzyjają osiągnięciu w przyszłości większych przychodów z działalności gospodarczej. Przedstawione nieodpłatne działania nie stanowią odrębnego przedmiotu działalności teatru, lecz są jego integralną częścią. Każda wizyta w teatrze wiąże się z zapoznaniem z aktualną ofertą repertuarową teatru, zarówno dzięki materiałom drukowanym i wideo, jak i dzięki możliwości rozmowy z pracownikami Biura Obsługi Widzów. Poprzez te działania Wnioskodawca dąży do zwiększania przychodów ze sprzedaży biletów jako jednego ze źródeł finansowania działalności teatru.

Zatem stwierdzić należy, że nieodpłatne statutowe przedsięwzięcia realizowane przez Teatr mają ścisły związek z prowadzoną odpłatną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji mieszczą się w pojęciu „celu prowadzonej działalności gospodarczej", o którym stanowi przepis art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

W sytuacji Biura przedstawionej w opisie stanu faktycznego organizowane przez Biuro imprezy ze wstępem wolnym z jednej strony generują przychody od sponsorów wyrażających chęć promowania się w trakcie tych wydarzeń, zaś z drugiej strony promują samo Biuro oraz imprezy odpłatne organizowane przez Biuro. Ponadto zasięg imprez ze wstępem wolnym poszerza grono potencjalnych uczestników imprez odpłatnych organizowanych przez Biuro. Tym samym organizowane przez Biuro imprezy z wolnym wstępem wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Podobne stanowisko w zbliżonych okolicznościach zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 2 sierpnia 2016 r. nr IBPP3/4512-297/16-1/EJ.

Portale internetowe

Prowadzone przez Biuro portale internetowe generują przychody z reklam znajdujących się na portalu oraz promują własne wydarzenia przyczyniając się w ten sposób do zwiększania obrotów Biura w związku z organizowanymi imprezami. Ponadto portal infoxxx.pl promuje sprzedaż pamiątek, gadżetów, biletów, które można zakupić w Punktach Informacji Turystycznej.

Tym samym działalność Biura w tym zakresie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust.2 ustawy o VAT i nie rodzi obowiązku stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2 a ustawy o VAT.

Punkty Informacji Turystycznej

Biuro prowadząc punkty informacji turystycznej uzyskuje wynagrodzenie opodatkowane VAT ze sprzedaży opodatkowanej VAT albo jako sprzedaż towarów i usług własnych, albo jako pośrednictwo w sprzedaży towarów i usług (np. usługi hotelarskie, bilety wstępu, transfery), z tytułu których Biuro uzyskuje prowizję opodatkowaną VAT. Pozostałe działania w punktach informacji zmierzają do zwiększenia ruchu turystycznego w tych punktach, który pozwala wygenerować większy obrót ze sprzedawanych pamiątek, biletów na imprezy organizowane przez Biuro oraz imprezy innych organizatorów, usługi noclegowe i inne.

Tym samym działalność Biura w tym zakresie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i nie rodzi obowiązku stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Działalność wydawnicza

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Biuro publikuje dwujęzyczny miesięcznik kulturalny, a na jego łamach promuje organizowane przez siebie imprezy przyczyniając się do ich rozpropagowania wśród turystów i mieszkańców. Zwiększa w ten sposób przychody Biura z wydarzeń biletowanych. Dodatkowo, Biuro uzyskuje wynagrodzenie ze świadczenia usług reklamowych, umieszczając na łamach miesięcznika reklamy imprez organizowanych przez inne podmioty lub reklamy innych podmiotów, które pokrywa część kosztów wydawniczych. Działalność Biura w tym zakresie jest zbliżona do działalności komercyjnych wydawców czasopism nieodpłatnie udostępnianych przechodniom. Podstawowe dwa cele osiągane przez Biuro dzięki wydawaniu miesięcznika to promocja własnych imprez biletowanych wśród turystów i mieszkańców, co w założeniu ma skutkować zwiększeniem oglądalności tych imprez a przez to przychodów biura oraz uzyskiwanie wynagrodzenia z reklam zamieszczanych na łamach miesięcznika.

Tym samym działalność Biura w tym zakresie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust.2 ustawy o VAT i nie rodzi obowiązku stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2 a ustawy o VAT.

Koprodukcja filmów

Zdaniem Biura, nie ulega wątpliwości, że działalność koproducencka w zakresie tworzenia filmów stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Dodatkowo, będąc koproducentem produkcji filmowych Biuro uzyskuje wynagrodzenie stanowiące część zysków z filmu w zależności od postanowień umownych bez żadnych ograniczeń, albo ograniczone, biorąc pod uwagę wysokość finansowego zaangażowania Biura w produkcję filmów.

Same organy podatkowe w interpretacjach wskazują, że wynagrodzenie uzyskiwane ramach umowy koprodukcji filmów podlega opodatkowaniu VAT.

„Na mocy umowy audycja telewizyjna lub film staje się wspólną własnością koproducentów a autorskie prawa majątkowe przysługują koproducentom w częściach odpowiadających ich wkładowi w produkcję dzieła audiowizualnego. Umowa określa pola eksploatacji do korzystania i rozporządzania przez koproducentów audycją lub filmem w postaci ukończonej i nieukończonej. Zwieńczeniem umowy koprodukcyjnej jest postanowienie stron o treści napisów czołowych i końcowych audycji lub filmu, zastrzeżeniu w napisach końcowych praw autorskich dla wszystkich koproducentów i zobowiązaniu koproducenta wiodącego do przekazania ukończonego dzieła audiowizualnego w określonym formacie i na określonym nośniku pozostałym stronom umowy.

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie wystąpiły wszystkie konieczne elementy świadczenia opodatkowanego podatkiem VAT określone w art. 8 Ustawy o VAT. Świadczeniem w tym przypadku jest wtórne przeniesienie przez Producenta praw do filmu na koproducenta i ma ono charakter odpłatny, bowiem zgodnie z umową koproducent ponosi określony koszt, wkład finansowy.”(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 sierpnia 2010 r., nr IPPP1- 443-525/10-4/EK)

Tym samym działalność Biura w tym zakresie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust.2 ustawy o VAT i nie rodzi obowiązku stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2 a ustawy o VAT.

Operator Centrum

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, przeważająca część własnych wydarzeń organizowanych w centrum kongresowym to imprezy biletowane. Zdarza się jednak, że organizowane są również wydarzenia ściśle związane z funkcją operatora, takie jak Dni Otwarte w ... ......, w ramach których promowane jest centrum kongresowe, pokaz filmu połączony z próbną ewakuacyjną, próba akustyczna, na które rozdawane są bezpłatne wejściówki czy szkolenia dla własnych pracowników. Wszystkie powyższe pozostają w ścisłym związku z działalnością gospodarczą prowadzoną dla potrzeb VAT prowadzoną przez Biuro. Działania o charakterze nieodpłatnym zmierzają do zwiększenia poziomu widowni na imprezach odpłatnych organizowanych przez Biuro w centrum kongresowym (Dni Otwarte, próba akustyczna) oraz promowania działalności centrum kongresowego, którego Biuro jest operatorem, a także dla bieżącej działalności Biura.

Oprócz powołanych już w treści wniosku interpretacji indywidualnych organy podatkowe w szeregu innych interpretacji potwierdzały, iż działania nieodpłatne instytucji kultury zmierzające do promowania jej podstawowej działalności, z której generuje on przychód stanowią działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust.2 ustawy o VAT i nie rodzą obowiązku stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2 a ustawy o VAT:

„Odnosząc się natomiast do bezpłatnego wstępu na imprezy plenerowe, koncerty, występy artystyczne, spotkania autorskie, konferencje naukowe i inne wydarzenia kulturalne o podobnym charakterze organizowane przez Muzeum, należy wskazać, że mają one pośredni związek z prowadzoną działalnością. Zauważyć, bowiem należy, że forma nieodpłatnej oferty programowej realizowanej przez Muzeum skierowana jest nie tylko do popularyzowania działalności Muzeum, ale również – jak wskazał Wnioskodawca – w celach promocyjno-marketingowych, aby powiększyć grono osób, które odwiedzą muzeum i skorzystają z odpłatnych usług, co ma wpływ na działalność opodatkowaną muzeum. Wnioskodawca wskazał, że Muzeum podejmuje opisane we wniosku nieodpłatne działania celem uzyskania w przyszłości wzrostu przychodów z tytułu odpłatnej działalności kulturalnej (działalności gospodarczej) obejmującej wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, odpłatnych form (zajęć i warsztatów) edukacyjnych, sprzedaży wydawnictwa, pamiątek, usług reklamy, najmu, odpłatnego udostępniania muzealiów, itp.

Z treści wniosku wynika, że umożliwienie bezpłatnego wstępu na imprezy plenerowe, koncerty i występy artystyczne itp. organizowane przez Muzeum ma na celu wzbudzenie zainteresowania uczestników kulturą Orawy, co w przyszłości przełoży się na zwiększenie sprzedaży biletów wstępu na wystawy stałe i czasowe oraz odpłatne zajęcia i warsztaty edukacyjne organizowane przez Muzeum. Uczestnictwo w spotkaniach autorskich oraz w spotkaniach z twórcami ludowymi znacząco wpływa na zainteresowanie tradycyjnymi zajęciami (w tym sztuką i rzemiosłem Orawy) oraz dorobkiem poetyckim i literackim twórców dawnych i współczesnych, efektem, czego jest zwiększenie sprzedaży usług (zajęć i warsztatów edukacyjnych), wydawnictw, wyrobów sztuki ludowej oraz innych pamiątek rozprowadzanych przez Muzeum.

Powyższe czynności mają, zatem wpływ na działalność odpłatną (opodatkowaną podatkiem VAT) i są wykonywane w ramach działalności gospodarczej (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 sierpnia 2016 r., nr IBPP3/4512-302/16-1/EJ).

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2016 r„ nr ILPP1/4512-1-270/16-6/AS: „skoro – jak wskazał Wnioskodawca – wymienione we wniosku nieodpłatne czynności, mają na celu poszerzanie grona zwiedzających w dni, w których obowiązuje odpłatność za wstęp do oddziałów Muzeum, czy kupowanie biletów na ekspozycje płatne, to działania te mają związek z realizowaną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (odpłatną).

Tym samym, tut. Organ stwierdził, że wykonywane przez Wnioskodawcę czynności należy zakwalifikować jako wykonywane w ramach działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W konsekwencji, otrzymywane dotacje podmiotowe i celowe mają związek z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, a co za tym idzie, ich otrzymanie nie nakłada na Muzeum obowiązku stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ww. ustawy”.

Tym samym działalność Biura w tym zakresie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i nie rodzi obowiązku stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Pozostała działalność

Pozostała działalność sprowadza się do zarządzenia nieruchomościami znajdującymi się w zasobach Biura, które są zajęte albo na powierzchnie biurowe, magazynowe lub handlowe Biura albo też są wynajmowane osobom trzecim.

Tym samym działalność Biura w tym zakresie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust.2 ustawy o VAT i nie rodzi obowiązku stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Podsumowując, zdaniem Biura w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego Biuro nie jest zobowiązane do odliczania podatku naliczonego od dokonanych zakupów towarów i usług z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art, 86 ust. 2a i n. ustawy o VAT, gdyż wszystkie działania Biura prowadzone są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyf... wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyf... wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie ust. 2c analizowanego artykułu, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy (art. 86 ust. 2d ustawy).

Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Zgodnie z art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy).

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyf... wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego – art. 86 ust. 22 ustawy.

Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy, wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „Towarzyszą” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT. Natomiast przez cele inne, rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie a art. 8 ust. 2 ustawy – za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca jest zobowiązany do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług z zastosowaniem współczynnika o którym mowa w art. 86 ust 2a i następne ustawy o VAT.

Ocena w konkretnym przypadku czy dane nieodpłatne przedsięwzięcia realizowane przez instytucję kultury będą skutkować (wykluczać) stosowanie przez nią zasad, o których określonych w art. 86 ust. 2a – 2h ustawy o VAT, wymaga każdorazowo zbadania okoliczności faktycznych występujących w indywidualnej sprawie pod kątem spełnienia przesłanek omówionych wyżej. W przypadku instytucji kultury, która podejmuje nieodpłatne przedsięwzięcia w celach promocyjnych i marketingowych, a ich elementem ma być poszerzenie grona widzów, którzy skorzystają ostatecznie z odpłatnej usługi świadczonej przez daną instytucję kultury mogłoby spełniać przesłanki do uznania ich za związane z działalnością gospodarczą, jednakże ocena każdego przypadku wymaga analizy w oparciu o przesłanki obiektywne występujące w konkretnej sprawie.

Należy bowiem podkreślić, że z uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów i usług, będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości oraz przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Powyższe jest zgodne z utrwalonym już orzecznictwem TSUE dotyczącym prawa do odliczenia podatku naliczonego np. w wyroku TSUE w sprawie C-126/14 (pkt 28), w którym m.in. stwierdzono: „Jednak jak wskazała rzecznik generalna w pkt 33 i 34 opinii, Trybunał przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a transakcją lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy poniesione wydatki należą do kosztów ogólnych tego podatnika i jako takie stanowią elementy cenotwórcze dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Tego rodzaju wydatki mają bowiem bezpośredni i ścisły związek z całością działalności gospodarczej podatnika (podobne wyroki: Investrand, C-435/05, EU:C:2007:87, pkt 24, SKF, C 29/08, EU:C:2009:665, pkt 58)”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest posiadającą osobowość prawną samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską. Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu nadanego przez Organizatora. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla potrzeb VAT jako podatnik VAT czynny. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca może prowadzić działalność gospodarczą. Osiągnięty zysk z tego tytułu Wnioskodawca przeznacza na realizację zadań statutowych, w tym na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Wartość obrotu Wnioskodawcy z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych VAT w 2015 r. wyniosła 95%.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca organizuje imprezy i wydarzenia kulturalne, prowadzi portale internetowe oraz Punkty Informacji Turystycznej, prowadzi działalność wydawniczą oraz pozostałą działalność, wspiera koprodukcję filmów, a także jest operatorem Centrum.

Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca zajmuje się realizacją i promocją wielkich wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zasadniczo Wnioskodawca organizuje imprezy biletowane z tytułu których uzyskuje wynagrodzenie opodatkowane VAT. Ponadto, Wnioskodawca organizuje imprezy ze wstępem wolnym w ramach których Wnioskodawca promuje swoją działalność, działalność kulturalną miasta, działalność ..., którego jest operatorem oraz sponsorów/reklamodawców na rzecz, których Wnioskodawca świadczy usługi reklamowe. Do grona tego typu imprez zaliczyć można ... ......, Sylwester lub też imprezy literackie typu: .... M.... Sponsorzy/reklamodawcy imprez biletowanych oraz tych ze wstępem wolnym otrzymują za wynagrodzeniem kompleksową usługę reklamową sprowadzającą się do promocji sponsora/reklamodawcy w trakcie imprez organizowanych przez Wnioskodawcę, w wydawnictwach Wnioskodawcy, na portalu internetowym Wnioskodawcy, w materiałach reklamowych Wnioskodawcy promujących daną imprezę. Renoma imprez organizowanych przez Biuro powoduje, że sponsorzy często wskazują konkretne imprezy biletowane lub niebiletowane, w trakcie których chcą być reklamowani. W katalogu działalności Wnioskodawcy występują także wydarzenia ze wstępem wolnym, które realizują cele statutowe Wnioskodawcy, w ramach których nie pojawia się przychód od sponsorów, czy reklamodawców. Podczas tych wydarzeń Biuro promuje swoją działalność, z której osiąga przychody, działalność kulturalną miasta, działalność ..., którego jest operatorem (np. współorganizacja ... w ramach ....). Wydarzenia ze wstępem wolnym oprócz promowania działalności Wnioskodawcy mają na celu przyczynić się do zwiększenia widowni na imprezach biletowanych organizowanych przez Biuro poprzez zwiększenie wiedzy uczestników o imprezach biletowanych odbywających się w centrum kongresowym i samym centrum, a także poprzez zachęcenie uczestników tych wydarzeń do wzięcia udziału w imprezach odpłatnych organizowanych przez Biuro. Mają więc ścisły związek z działalnością odpłatną Wnioskodawcy i sprzyjają osiągnięciu w przyszłości większych przychodów z odpłatnego świadczenia usług podlegających VAT, a więc z działalności gospodarczej Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy VAT.

Także portale internetowe jak wskazał Wnioskodawca mają na celu promowanie wydarzeń organizowanych przez Wnioskodawcę przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia obrotów Wnioskodawcy w związku z organizowanymi imprezami. Portal dodatkowo promuje sprzedaż pamiątek, gadżetów, biletów, które można zakupić w Punktach Informacji Turystycznej. Wnioskodawca podał również, że prowadzone przez niego portale generują przychody z reklam znajdujących się na tych portalach.

Ponadto Wnioskodawca w stanie faktycznym podał, że w ramach działalności wydawniczej publikuje miesięcznik kulturalny. Na łamach miesięcznika Wnioskodawca promuje organizowane przez siebie imprezy przyczyniając się do ich rozpropagowania wśród turystów i mieszkańców, a przez to zwiększenia przychodów Wnioskodawcy z wydarzeń biletowanych Dodatkowo, Wnioskodawca uzyskuje wynagrodzenie ze świadczenia usług reklamowych, umieszczając na łamach miesięcznika reklamy imprez organizowanych przez inne podmioty lub reklamy innych podmiotów, które pokrywa część kosztów wydawniczych. Podobnie na prowadzonym przez Wnioskodawcę portalu internetowym znajdują się informacje o odbywających się wydarzeniach wraz z linkami do stron umożliwiających zakup biletów na te wydarzenia.

Wnioskodawca wskazał również, że prowadzi Punkty Informacji Turystycznej. Opis stanu faktycznego wskazuje, że w ramach tych Punktów prowadzone są takie działania jak udzielanie informacji (również w językach obcych) dystrybucja bezpłatnych materiałów promujących Miasto i województwo, prowadzenie badań statystycznych ruchu turystycznego oraz szereg działań, w ramach których uzyskuje wynagrodzenie opodatkowane VAT. Wnioskodawca wskazał, że wymienione czynności stanowią czynności podlegające VAT (opodatkowane lub zwolnione od VAT) albo jako sprzedaż towarów i usług własnych albo jako pośrednictwo w sprzedaży towarów i usług (np. usługi hotelarskie, bilety wstępu, transfery) z tytułu których uzyskuje prowizje opodatkowaną VAT.

Poza tym Wnioskodawca jest Operatorem ..., w ramach którego udostępnia odpłatnie przestrzeń centrum na rzecz osób trzecich. Dodatkowo w ramach działalności statutowej Wnioskodawcy organizuje w centrum własne wydarzenia, których przeważająca część – jak wskazał Wnioskodawca – to imprezy biletowane. Jednak Wnioskodawca podał, że zdarza się że organizowane są również wydarzenia ściśle związane z funkcją operatora, na które rozdawane są bezpłatne wejściówki (Dni Otwarte w ..., pokaz filmu połączony z próbną ewakuacją, próba akustyczna) czy szkolenia własnych pracowników. Jak wskazał Wnioskodawca wydarzenia te mają integralny związek działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, gdyż służą poszerzeniu grona przyszłych najemców oraz widzów, którzy ostatecznie skorzystają z oferty odpłatnych usług.

Analiza wskazanych okoliczności stanu faktycznego w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa prowadzi do wniosku, że nieodpłatnie realizowane przez Wnioskodawcę wydarzenia ze wstępem wolnym, wydarzenia ściśle związane z funkcją operatora ..., jak również prowadzenie portali internetowych, Punktów Informacji Turystycznej oraz nieodpłatne dystrybuowanie dwujęzycznego miesięcznika kulturalnego i prowadzenie towarzyszącego mu portalu internetowego – skoro jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego przyczyniają się do zwiększenia przychodów z odpłatnego świadczenia usług podlegających VAT – nie stanowią odrębnego obok działalności gospodarczej przedmiotu działalności Wnioskodawcy i tym samym wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto w stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że będąc koproducentem produkcji filmowych uzyskuje wynagrodzenie stanowiące część zysków z filmu w zależności od postanowień umownych bez żadnych ograniczeń, albo ograniczone, biorąc pod uwagę wysokość finansowego zaangażowania Wnioskodawcy w produkcję filmów.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca podał również, że prowadzi również pozostałą działalność, która sprowadza się do zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w zasobach Wnioskodawcy, które są zajęte na powierzchnie biurowe, magazynowe lub handlowe albo są odpłatnie wynajmowane osobom trzecim.

Ww. czynności realizowane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wynika z faktu, że mają one charakter odpłatny (wynagrodzenie z koprodukcji filmów, odpłatny wynajem osobom trzecim), a działania nieodpłatne nie stanowią odrębnego obok działalności gospodarczej przedmiotu działalności Wnioskodawcy.

W świetle powyższego, skoro rzeczywiście – jak wynika z wniosku – opisane nieodpłatne świadczenie usług związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i nie wykonuje on innych czynności poza działalnością gospodarczą, to nie ma obowiązku stosowania art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem sprawy. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji przyjęto jako element opisu stanu faktycznego twierdzenia Wnioskodawcy, że nieodpłatne czynności, o których mowa we wniosku, służą poszerzeniu grona przyszłych najemców oraz widzów, którzy ostatecznie skorzystają z oferty odpłatnych usług czy też wpłyną na zwiększenie przychodów z wydarzeń biletowanych. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.