1462-IPPB1.4511.1137.2016.1.KS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie możliwości zaliczenia przychodów z tytułu świadczenia usług wskazanych we wniosku do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2016 r. (data wpływu 25 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów z tytułu świadczenia usług wskazanych we wniosku do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów z tytułu świadczenia usług wskazanych we wniosku do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, z wykształcenia magistrem inżynierem, która pełni obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). W Spółce jest także udziałowcem. Formalnoprawną podstawą pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w wyżej wymienionej Spółce jest powołanie Wnioskodawcy na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 sierpnia 2008 roku. Zakres obowiązków Wnioskodawcy, zgodnie z wyżej wymienionym powołaniem jako Wiceprezesa Zarządu obejmuje bieżące prowadzenie spraw Spółki i reprezentowanie Spółki przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością Spółki tj. obowiązkami wynikającymi z brzmienia stosownych przepisów ustaw, w tym Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W chwili obecnej Wnioskodawca w zakresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu nie ma zawartej ze Spółką umowy o pracę, lecz wynagrodzenie za pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu pobiera na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 stycznia 2016 roku. Jednocześnie Wnioskodawca, biorąc pod uwagę swoją specjalistyczną wiedzę, wykształcenie, znajomość branży w której działa oraz umiejętności - zamierza rozpocząć prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym (kod PKD: 71.12.Z). Wnioskodawca planuje rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych (usług doradztwa w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym) na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium Polski i z siedzibą za granicą. Przy czym, Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na rzecz Spółki, w której pełni obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Współpraca Wnioskodawcy ze Spółką będzie zatem dwutorowa, tzn. Wnioskodawca nadal będzie zarządzał spółką w ramach zajmowanego stanowiska Wiceprezesa Zarządui jednocześnie, Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej i w ramach tej działalności będzie świadczył dodatkowo na rzecz Spółki usługi doradztwa w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym (umowa firma-firma). Umowa na świadczenie usług doradczych zawarta ze Spółką będzie regulować w szczególności: zakres świadczeń, kwestie miesięcznego wynagrodzenia, okres wypowiedzenia, minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, okres trwania umowy, poufność, zakaz konkurencji, kwestie własności intelektualnej.

Przedmiotem usług doradczych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki będzie:

 1. doradztwo techniczne w zakresie inżynierii obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
 2. opiniowanie techniczne projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych,
 3. optymalizacja techniczno-kosztowa projektów wskazanych powyżej,
 4. opracowanie rozwiązań technicznych ofert składanych przez Spółkę.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że:

 • usługi doradcze na rzecz Spółki będzie świadczyć osobiście lub przy pomocy swoich pracowników lub podwykonawców,
 • będzie ponosić pełne ryzyko gospodarcze związane z należytym świadczeniem usług doradczych,
 • będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat swoich czynności oraz ich wykonywanie,
 • będzie świadczyć usługi doradcze jako niezależny przedsiębiorca, niepodlegający kierownictwu Spółki,
 • będzie posiadać swobodę w zakresie określenia miejsca i czasu wykonywania usług doradczych.

Wyniki wykonywanych działań i czynności będą przedstawiane Spółce w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. W tej samej formie Spółka będzie przekazywała Wnioskodawcy zlecenia na wykonanie poszczególnych czynności doradczych. Ustalone zostanie stałe wynagrodzenie miesięczne, z możliwością renegocjacji stawki, płatne na podstawie faktury VAT wystawianej przez świadczącego usługi. W oparciu o planowaną umowę na świadczenie usług doradczych, Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności kierowania/zarządzania i reprezentowania na zewnątrz Spółki, w której obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Wymienione czynności związane z kierowaniem/zarządzeniem i reprezentowaniem Spółki wykonywane będą w ramach pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu za wynagrodzeniem wynikającym z Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, natomiast w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ma zamiar świadczyć na rzecz Spółki wyłącznie usługi doradcze. Zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą umowa na świadczenie usług doradczych nie będzie zatem miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani też umowy o podobnym charakterze. Będą to czynności prowadzone w ramach działalności gospodarczej świadczącego usługi i umowa ta zostanie zawarta w ramach tej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca będzie świadczył usługi zlecone przez Spółkę w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie wykonywać te czynności we własnym zakresie i na swoją rzecz oraz na własne ryzyko i rachunek. Wykonując obowiązki wynikające z tej umowy Wnioskodawca nie będzie podejmował wiążących decyzji oraz nie będzie wyrażał woli Spółki. Nie będzie reprezentował podmiotu gospodarczego na zewnątrz, ani nie będzie występował w jego imieniu wobec osób trzecich. Przed dniem uzyskania pierwszego przychodu Wnioskodawca złoży właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) lub też, dokona wyboru opodatkowania w tej formie w chwili złożenia wniosku rejestrującego działalność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki (w której obecnie pełni on za wynagrodzeniem funkcję Wiceprezesa Zarządu) usług doradczych o zakresie wskazanym w umowie o świadczenie usług doradczych i opisanym w niniejszym wniosku, będą stanowić przychody, w latach następnych, z tytułu z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. - dalej „ustawy u.p.d.o.f”) podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie wskazanym powyżej na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki, w której obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu (na podstawie powołania uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników), będą mogły być opodatkowane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w latach następnych według zasad wskazanych w art. 30c ustawy u.p.d.o.f. (tj. 19% podatek liniowy), jeśli Wnioskodawca przed dniem uzyskania pierwszego przychodu z tytułu prowadzonej działalności zawiadomi właściwy urząd skarbowy o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy u.p.d.o.f., źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy u.p.d.o.f., działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9 ww. ustawy.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ustawy u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy u.p.d.o.f, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej, działalności gospodarczej w trakcie roku, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów, może złożyć oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowemu do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 ustawy u.p.d.o.f, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w i ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust 1 oraz odsetek za, zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opinii Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości okoliczność, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi doradcze mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy u.p.d.o.f. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy w omawianym zdarzeniu przyszłym nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, tj. w szczególności w omawianym przypadku nie istnieje stosunek podporządkowania (kierownictwa) pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką (wynikać to będzie nie tylko z treści umowy o świadczenie usług, ale również ze specyfiki wykonywanych usług) oraz Wnioskodawca ponosi pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością. Wnioskodawca świadczący usługi z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w oparciu o umowę o świadczenie usług doradczych nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania), a jedynie szereg czynności, których istotą jest doradzanie. Usługi te w żaden sposób nie będą związane z podejmowaniem decyzji co do gospodarowania majątkiem Spółki. W związku z wykonywaniem usług objętych umową o świadczenie usług, świadczącemu usługi nie będzie podlegał personel Spółki. Nie będzie on również posiadał uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w związku z wykonywaniem umowy, co oznacza brak pełnej samodzielności w wykonywaniu działań.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług doradztwa wyżej wymienionych, stanowić będą przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy u.p.d.o.f.

Obok tego Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody (wynagrodzenie) za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu i de facto zarządzanie, w oparciu o wskazaną wyżej uchwałę NZW Spółki z dn. 21 sierpnia 2008 r. oraz uchwałę NZW z dn. 21 stycznia 2016 r., które to wynagrodzenie po potrąceniu kosztów uzyskania przychodów podlegać będzie, opodatkowaniu według skali, a Spółka będzie płatnikiem.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy u.p.d.o.f., podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (stawka liniowa). Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 ustawy u.p.d.o.f. wskazuje, że ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które świadczył w roku bieżącym i poprzednim na rzecz byłego pracodawcy (o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy u.p.d.o.f.).

A zatem, wyżej wymienione ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku, Wnioskodawcy, ponieważ mimo, iż łączy go obecnie ze Spółką stosunek powołania, Wnioskodawca wykonywał będzie w ramach zawartej umowy o świadczenie usług inne czynności (usługi w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym (kod PKD: 71.12.Z)) od tych, które wykonuje obecnie jako osoba na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, czyli zarządzania Spółką.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę zarówno fakt pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji Wiceprezesa Zarządu i otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia jak i zakres usług doradczych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w ramach umowy o świadczenie usług doradczych, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki za świadczenia usług doradczych 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych.

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne, które wydane zostały w oparciu o podobne stany faktyczne: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r. sygn. IPPB1/415-1420/14-2/MS1, z dnia 9 maja 2012 r. sygn. IPPB1/415-202/24-4/ES, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. ITPB1/415-1252/12/IG, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 dnia 2 lipca 2012 r., sygn. IBPBI/1/415-412/12/ZK. A w tym także, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2014 r. sygn. IPTPB1/415-176/14-3/KO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie Tut. Organ wskazuje, iż aktualnie obowiązującą w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późń. zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.