1061-IPTPB1.4511.66.2016.1.MH | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie opisanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego ma On możliwość od 1 stycznia 2016 r. opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19%?
1061-IPTPB1.4511.66.2016.1.MHinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. lekarze
 3. opodatkowanie
 4. podatek liniowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 27 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od dnia 1 grudnia 2015 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – specjalistyczną indywidualną praktykę lekarską. Od 2008 r. do 31 grudnia 2015 r. był zatrudniony w szpitalu A na podstawie kilku następujących po sobie umów o pracę. Ostatnia umowa zawarta w dniu 1 maja 2015 r. na czas nieokreślony została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 31 grudnia 2015 r. Wynagrodzenie, za ostatni miesiąc pracy na podstawie umowy o pracę w szpitalu A (tj. grudzień 2015 r.), zostało przelane na konto Wnioskodawcy w dniu 8 stycznia 2016 r. (tytuł przelewu: „wynagrodzenie za m-c XII/2015”). Po pytaniu skierowanym do księgowej szpitala, jak to zostanie rozliczone na PIT-11, Wnioskodawca uzyskał odpowiedź, że skoro wypłata odbyła się 8 stycznia 2016 r., to otrzyma PIT-11 także za 2016 r. z rozliczeniem tej jednej wypłaty.

Od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca jest zatrudniony w tym samym szpitalu A na podstawie umowy kontraktowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych (w tym samym zakresie obowiązków, co na umowie o pracę, która została rozwiązana w dniu 31 grudnia 2015 r.).

Od 1 grudnia 2015 r. Wnioskodawca udziela świadczeń zdrowotnych również dla innego szpitala B na podstawie umowy kontraktowej. Jednakże pierwsza faktura została wystawiona dopiero 8 stycznia 2016 r., a wynagrodzenie z tego tytułu Wnioskodawca otrzymał 11 stycznia 2016 r. Do 30 listopada 2015 r. Wnioskodawca wykonywał usługi dla tego szpitala na podstawie umowy zlecenia. Nigdy nie łączył Go z tym szpitalem stosunek pracy.

Do 2015 r. włącznie, Wnioskodawca podlegał ogólnym zasadom rozliczania podatkowego (18% i 32%). Przy zakładaniu działalności gospodarczej (od 1 grudnia 2015 r.) również wybrał taki sposób rozliczenia za 2015 r. w CEIDG. W dniu 1 stycznia 2016 r., po zapoznaniu się z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 9a ust. 2 z uwzględnieniem ograniczeń opisanych w ust. 3 tego samego artykułu, poprzez dostęp internetowy, Wnioskodawca złożył wniosek do CEIDG o zmianę formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na podatek liniowy 19% (art. 30c ust. 1). W dniu 11 stycznia 2016 r. złożył również do Naczelnika Urzędu Skarbowego stosowne pisemne oświadczenie o wyborze podatku liniowego (19%) dla dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie opisanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego ma On możliwość, od dnia 1 stycznia 2016 r., opodatkowania dochodów z prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro z dniem 31 grudnia 2015 r. zakończył dla szpitala A wszelkie świadczenia (pracę) na podstawie umowy o pracę (rozwiązanie umowy) i od dnia 1 stycznia 2016 r., udziela świadczeń zdrowotnych, co prawda w tym samym zakresie dla tego szpitala, ale wyłącznie na podstawie umowy kontraktowej, to może On wybrać podatek liniowy (przy terminowym złożeniu oświadczenia), jako formę opodatkowania działalności gospodarczej w 2016 r. i latach następnych.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi fakt opóźnionej wpłaty wynagrodzenia od szpitala A za miesiąc grudzień 2015 r., która to wypłata wpłynęła na konto Wnioskodawcy w dniu 8 stycznia 2016 r. i będzie z tego powodu wystawiony przez szpital A PIT-11 za 2016 r., z uwzględnieniem tylko tej jednej wpłaty. Zgodnie z art. 9a ust. 3 ww. ustawy sytuacją wykluczającą możliwość zastosowania podatku liniowego, w opinii Wnioskodawcy byłoby wykonywanie pracy dla tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w tym samym roku podatkowym (2016), a nie samo otrzymanie wynagrodzenia w tym roku podatkowym za pracę w poprzednim roku podatkowym, spowodowane przesunięciami płacowymi szpitala.

Ponadto, Wnioskodawca uznał, że świadczenia zdrowotne dla szpitala B wykonywane w oparciu o umowę kontraktową również nie dyskwalifikują Go od wyboru podatku liniowego, gdyż z tym pracodawcą nigdy nie łączył Wnioskodawcy stosunek pracy.

Wnioskodawca doszukał się dwóch pozytywnych interpretacji (dopuszczających podatek liniowy) w analogicznych sytuacjach związanych ze styczniowym przelewem grudniowego wynagrodzenia, tj. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1);
 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2);
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstawy opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy – w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy – uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 – o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od dnia 1 grudnia 2015 r., prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która obejmuje specjalistyczną praktykę lekarską. Od 2008 r. do 31 grudnia 2015 r. był zatrudniony w szpitalu A na podstawie kilku następujących po sobie umów o pracę. Ostatnia umowa zawarta w dniu 1 maja 2015 r. na czas nieokreślony została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 31 grudnia 2015 r. Wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy na podstawie umowy o pracę w szpitalu A (tj. grudzień 2015 r.) zostało przelane na konto Wnioskodawcy 8 stycznia 2016 r. (tytuł przelewu: „wynagrodzenie za m-c XII/2015”).

Od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca jest zatrudniony w tym samym szpitalu A na podstawie umowy kontraktowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych (w tym samym zakresie obowiązków, co na umowie o pracę, która została rozwiązana 31 grudnia 2015 r.).

Od 1 grudnia 2015 r. Wnioskodawca udziela świadczeń zdrowotnych również dla innego szpitala B na podstawie umowy kontraktowej. Wnioskodawca wykonywał usługi dla tego szpitala na podstawie umowy zlecenia. Nigdy nie łączył Go z tym szpitalem stosunek pracy.

Do 2015 r. włącznie, Wnioskodawca podlegał ogólnym zasadom rozliczania podatkowego (18% i 32%). W dniu 11 stycznia 2016 r. złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego stosowne pisemne oświadczenie o wyborze podatku liniowego (19%) dla dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca w roku podatkowym 2016 nie wykonuje czynności tożsamych na rzecz szpitala A oraz szpitala B w ramach stosunku pracy, to w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, fakt zawarcia w 2016 r. umowy kontraktowej na świadczenie usług medycznych w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej z tymi szpitalami pozwala na opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w 2016 r. w ramach tej działalności 19% podatkiem liniowym.

Zauważyć jednocześnie należy, że na opodatkowanie w formie podatku liniowego nie ma wpływu fakt otrzymania w 2016 r. wynagrodzenia za pracę wykonywaną w roku poprzednim.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Informuje się jednocześnie, że jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.