1061-IPTPB1.4511.435.2016.2.SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy nieodpłatne wycofanie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności wzniesionych na nieruchomości zabudowań ze Spółki do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz pozostałych wspólników, w ten sposób, że każdy z nich nabędzie ułamkowy udział w tych prawach, w drodze uchwały wspólników, będzie czynnością podatkowo neutralną dla Wnioskodawcy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego wycofania udziału w prawie własności i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności wzniesionych na nieruchomości zabudowań ze Spółki jawnej do majątku osobistego wspólnika tej Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr 1061 IPTPB1.4511.435.2016.1.SJ, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 15 czerwca 2016 r. (data doręczenia 20 czerwca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem, które wpłynęło w dniu 29 czerwca 2016 r., nadanym w dniu 27 czerwca 2016 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, wspólnikiem „...” ... Spółka jawna (dalej Spółka) i posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a przedmiotem jej działalności ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest działalność przeważająca: 14.31.Z produkcja wyrobów pończoszniczych oraz działalność pozostała: 14.39.Z - produkcja pozostałej odzieży dzianej; 46.16.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych; 14.14.Z produkcja bielizny; 46.42.Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; 47.51.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internetowej; 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności Spółka nabyła w dniu 21 marca 2007 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w ... wraz z prawem własności posadowionych na niej: budynku w postaci hali magazynowej oraz budowli w postaci zjazdu i bramy wjazdowej.

Spółka nabywając powyższe prawa skorzystała, w części obejmującej nabycie hali magazynowej, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu wówczas obowiązującym, z tytułu nabycia towaru używanego.

W części obejmującej nabycie budowli w postaci bramy i zjazdu dostawa opodatkowana została podatkiem od towarów i usług w stawce 22%, którego zapłata na rzecz dostawcy stanowiła dla Spółki podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu opodatkowane zostało częściowo podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, a częściowo podlegało zwolnieniu od tego podatku, przy czym proporcja wynikała ze stosunku naniesień zwolnionych z podatku do naniesień podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Posadowiona na ww. nieruchomości hala magazynowa została przez Spółkę zmodernizowana, poprzez jej rozbudowę, przy czym kwota wydatków związanych z tym ulepszeniem stanowiła ponad 30% wartości początkowej modernizowanego budynku. Modernizacja zakończona została wydaniem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie ww. hali w dniu 27 listopada 2012 r. Wskazany budynek i budowle nie podlegały później innym ulepszeniom.

Ponadto, po dniu nabycia ww. nieruchomości, Spółka dokonała jej dalszej zabudowy, poprzez wzniesienie na niej budynku hali wysokiego składowania. Budowa wskazanej hali została zakończona wydaniem pozwolenia na jej użytkowanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 6 marca 2014 r. Hala wysokiego składowania nie podlegała, po jej wybudowaniu dalszym ulepszeniom.

Spółka nabyła również prawo własności nieruchomości położonej w .... Nieruchomość ta jest nieruchomością niezabudowaną, przy czym Spółka rozważa zabudowanie tej nieruchomości poprzez utwardzenie jej powierzchni wylewką betonową. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków jakie poniosła w związku z nabyciem tej nieruchomości.

Wspólnicy Spółki planują restrukturyzację prowadzonej przez siebie działalności poprzez zakończenie prowadzenia w ramach Spółki działalności polegającej na wynajmie nieruchomości i zwolnienie Spółki z konieczności prowadzenia zarządu wspomnianymi nieruchomościami. W związku z tym planują nieodpłatne wycofanie z tej Spółki składników jej majątku w postaci ww. nieruchomości do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz majątków prywatnych pozostałych wspólników w ten sposób, że każdy ze wspólników nabędzie ułamkowy udział w prawie użytkowania wieczystego oraz w prawie własności. Udziały wspólników we współużytkowaniu i współwłasności określone zostaną proporcjonalnie do ich udziałów kapitałowych w Spółce. Wskazana czynność nie będzie miała formy umowy sprzedaży, umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej pomiędzy Spółką i jej wspólnikami, a dokonana zostanie w drodze uchwały wspólników Spółki, która jedynie wykonana zostanie poprzez czynność przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, w formie aktu notarialnego zawartego pomiędzy Spółką i jej wspólnikami. Z tytułu wycofania nieruchomości nie ulegnie zmniejszeniu udział kapitałowy Wnioskodawcy lub któregokolwiek z pozostałych wspólników w Spółce, a z tytułu przekazania nieruchomości do majątku prywatnego, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz Spółki lub pozostałych wspólników, jak też nie będzie zobowiązany do nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego, który prowadziłaby do powstania obowiązku takiego świadczenia. Wycofaniu nieruchomości do majątku prywatnego nie będzie towarzyszyło dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Wnioskodawcy. Powyższa transakcja miałaby mieć miejsce w trzecim kwartale 2016 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że przychody Wnioskodawcy osiągane z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki jawnej opodatkowane są podatkiem liniowym, na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka prowadzi dokumentację podatkową w postaci ksiąg rachunkowych.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z umową wspólnicy posiadają odpowiednio udziały w zyskach i stratach Spółki - ... udział wysokości 51%, ... udział wysokości 37%, ... udział wysokości 12%. W celu uniknięcia wątpliwości Wnioskodawca jednocześnie wyjaśniał, że przeniesienie praw do nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy i pozostałych wspólników nie zostanie dokonane na poczet wypłaty przypadającego im zysku ze Spółki. Siedzibą Spółki jest .... Nieruchomość przy ul. ..., jak też jej zabudowania, są wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej poprzez ich wynajem. Nieruchomość przy ul. ... nie jest jeszcze wykorzystywana w tym celu, ponieważ trwają na niej odpowiednie prace adaptacyjne i ponoszone są w związku z tym nakłady finansowe, które podjęte zostały z zamiarem wykorzystania tej nieruchomości w przyszłości w celu wynajmu miejsc parkingowych.

Wymienione we wniosku zbudowania stanowią środki trwałe i zostały wprowadzone przez Spółkę do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz są amortyzowane - hala magazynowa od czerwca 2007 r., hala wysokiego składowania od marca 2014 r., zjazd i brama wjazdowa, ujęte pod pozycją w ewidencji środków trwałych „Ogrodzenie i wjazd na ul. ...” od grudnia 2012 r. Spółka nabyła prawo własności nieruchomości położonej w ... w maju 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy nieodpłatne wycofanie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności wzniesionych na nieruchomości zabudowań ze Spółki do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz pozostałych wspólników, w ten sposób, że każdy z nich nabędzie ułamkowy udział w tych prawach, w drodze uchwały wspólników, będzie czynnością podatkowo neutralną dla Wnioskodawcy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), nieodpłatne wycofanie nieruchomości z majątku Spółki do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz pozostałych wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w Spółce, nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy dochodu do opodatkowania, a tym samym będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi działalność pod własną firmą. Spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez Spółkę w czasie jej istnienia i jest on prawnie wydzielony od majątku poszczególnych wspólników, a tym samym możliwe jest dokonanie operacji polegającej na przesunięciu określonego składnika majątkowego ze spółki jawnej do majątku jednego, kilku lub wszystkich ze wspólników. Wszelkie przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką jawną a jej wspólnikami są więc zbyciem i nabyciem odpowiednio dla spółki oraz jej wspólników.

Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz z zastrzeżeniem ust. 1a tej ustawy, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł z których dochód podlega opodatkowaniu.

Oznacza to, że spółka jawna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych, zgodnie natomiast z art. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody osób fizycznych będących jej wspólnikami.

Tym samym, spółka jawna jest jedynie jedną z form organizacyjnych, za pośrednictwem których osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Wobec tego spółka jawna jest transparentna podatkowo, a wszelkie wypracowane przez nią dochody opodatkowane zostają bezpośrednio u jej wspólników. Z tego względu, konsekwencje podatkowe czynności opisanej w powyższym zdarzeniu przyszłym należy rozpatrywać bezpośrednio u Wnioskodawcy.

W związku z tym, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, należy wskazać, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, odrębnymi źródłami przychodów są m.in. określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stosownie natomiast do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeśli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jak wskazano natomiast w art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W myśl zaś art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są ponadto przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi,

-ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Jak więc wynika z powołanych przepisów, przychodami z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, a więc podstawowym i koniecznym warunkiem opodatkowania danej transakcji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest jej odpłatność, rozumiana jako uzyskanie w jej wyniku określonej korzyści majątkowej.

Oznacza to, że w przypadku nieodpłatnego przeniesienia składnika majątku, transakcja ta, jako niewiążąca się z jakąkolwiek korzyścią majątkową na rzecz przenoszącego, nie będzie powodowała konsekwencji w podatku dochodowym.

W opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, prawa do nieruchomości zostaną przekazane do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz pozostałych wspólników Spółki w wyniku czynności korporacyjnej dokonanej w ramach struktury Spółki jawnej, w oparciu o przepisu Kodeksu spółek handlowych, bez obowiązku dokonania z tego tytułu jakiegokolwiek przysporzenia przez Wnioskodawcę lub pozostałych wspólników, na rzecz Spółki oraz bez obniżania ich udziału kapitałowego w Spółce.

W takim wypadku, choć w wyniku opisanej transakcji niewątpliwie dojdzie do pewnego rodzaju zbycia składnika majątku przez Spółkę, to zbycie takie nie będzie miało jednak dla Spółki charakteru odpłatnego, ponieważ w zamian za przeniesienie ww. praw do nieruchomości do majątku prywatnego jej wspólników, Spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych.

W związku z tym, skoro zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami ustawy o PIT, dochodami podlegającymi opodatkowaniu u wspólnika Spółki jawnej są, co do zasady, przysporzenia uzyskane przez tę Spółkę w wyniku dokonanych przez nią czynności, to wycofanie składnika z majątku Spółki do majątku prywatnego Wnioskodawcy, jako następujące w ramach nieodpłatnej czynności korporacyjnej, nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu, a więc będzie neutralne podatkowo na gruncie przepisów ww. ustawy, ponieważ nie będzie związane z jakimkolwiek przysporzeniem dla Spółki. Ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie u Wnioskodawcy dopiero w momencie odpłatnego zbycia praw do nieruchomości wycofanych z majątku Spółki. Wnioskodawca podkreśla, że powyższe stanowisko podzielone zostało przez organy podatkowe w szeregu dotychczasowych interpretacji, m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 maja 2014 r., Nr IBPBII/415-130/14/ESZ, gdzie wskazano: „W przypadku nieodpłatnego przekazania lokalu użytkowego przez spółkę jawną do majątku prywatnego jej wspólników, mamy niewątpliwie do czynienia ze zbyciem ww. składnika majątku. (...) Zbycie to nie będzie miało jednak dla spółki charakteru odpłatnego, bowiem w zamian za przeniesienie prawa własności ww. składników majątku z majątku spółki do majątku prywatnego jej wspólników, spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych. (...) Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli przekazanie wskazanego we wniosku składnika majątku spółki jawnej do majątku osobistego Wnioskodawcy będzie miało w istocie charakter nieodpłatny, a w wyniku tej czynności prawnej wkład Wnioskodawcy w tej Spółce nie ulegnie obniżeniu, to czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Powyższe znajduje potwierdzenie również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 września 2013 r., Nr IPTPB1/415-404/13-4/MAP, czy Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2011 r., Nr ILPB1/415-670/11-2/AG.

Zaznaczyć należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę określonego prawa majątkowego w wyniku wyżej opisanej transakcji nie będzie, samo w sobie, stanowiło dla Niego przychodu, bowiem ze specyfiki praw majątkowych wynika, że samo ich posiadanie nie generuje przychodów, a te powstają dopiero w skutek zbycia takiego prawa lub pobierania z niego pożytków w sposób zgodny z istotą danego prawa, np. poprzez jego wynajem lub dzierżawę. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 26 października 2012 r., Nr IPTPB2/415-562/12-4/JR. Prawa majątkowe są bowiem jedynie źródłem przychodów, a przychodami w rozumieniu ustawy podatkowej, jak wynika z treści art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są przychody uzyskiwane z tych praw, a więc przysporzenia uzyskiwane za te prawa lub w ich wykonywaniu. W przypadku gdyby intencją ustawodawcy było natomiast przyjęcie, że przychodem są już same nabyte prawa majątkowe, to zamiast wskazywania, że „za przychody z praw majątkowych uważa się...” zastrzegłby, że za przychody uważa się „wartość praw majątkowych” przyjąłby inną, analogiczną regulację.

Wobec powyższego, wycofanie praw do nieruchomości z majątku Spółki i przekazanie ich do majątku prywatnego Wnioskodawcy, jako niezwiązane z jakimkolwiek przysporzeniem na rzecz Spółki, nie będzie stanowiło czynności odpłatnej, a w konsekwencji, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ww. ustawy w zw. z art. 14 ust. 1 tej ustawy, nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym, ponieważ opisana transakcja nie będzie generowała przychodu mogącego podlegać zakwalifikowaniu do jakiegokolwiek innego źródła przychodów podlegających opodatkowaniu, transakcja ta będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo na gruncie ustawy o PIT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nieodpłatne wycofanie nieruchomości z majątku Spółki do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz pozostałych wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów w Spółce, zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy o PIT, nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy dochodu do opodatkowania, a tym samym będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. Kodeksu, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Z kolei, art. 28 ww. Kodeksu precyzuje, że majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

Przechodząc na grunt podatku dochodowego od osób fizycznych wskazać należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomościach,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przy czym, stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 (odnoszącym się co do zasady do odpłatnego zbycia wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z treści powyższych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku zaś, np. nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez Spółkę jawną do majątku prywatnego Jej wspólników, mamy niewątpliwie do czynienia ze zbyciem tych praw. W wyniku bowiem takich czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności ze Spółki (posiadającej odrębny majątek) na Jej wspólników. Czynności takie nie będą miały jednak dla Spółki charakteru odpłatnego, bowiem w zamian za przeniesienie prawa własności z majątku Spółki do majątku prywatnego Jej wspólników, Spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej, która w swoim majątku posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej: budynku w postaci hali magazynowej, budowli w postaci zjazdu i bramy wjazdowej oraz budynku hali wysokiego składowania i prawo własności nieruchomości niezabudowanej. Spółka jawna planuje restrukturyzację prowadzonej przez siebie działalności, poprzez zakończenie prowadzenia w ramach Spółki działalności polegającej na wynajmie nieruchomości i zwolnieniu Spółki z konieczności prowadzenia zarządu wspomnianymi nieruchomościami. Spółka jawna zamierza w formie aktu notarialnego w drodze uchwały wspólników tej Spółki przekazać nieodpłatnie powyższe nieruchomości do majątku osobistego wspólników. Każdy ze wspólników nabędzie ułamkowy udział w prawie użytkowania wieczystego oraz w prawie własności, przy czym udziały wspólników we współużytkowaniu i współwłasności określone zostaną proporcjonalnie do ich udziałów kapitałowych w Spółce. Z tytułu wycofania ww. składników majątku nie ulegnie zmniejszeniu udział kapitałowy Wnioskodawcy lub któregokolwiek ze wspólników w Spółce, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz Spółki lub pozostałych wspólników. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany także do nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego, który prowadziłby do powstania obowiązku takiego świadczenia. Wycofaniu ww. nie będzie towarzyszyło dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że czynność nieodpłatnego wycofania udziału prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności wzniesionych na nieruchomości zabudowań, ze Spółki jawnej do majątku prywatnego Wnioskodawcy, nie będzie rodziła dla Niego, jako wspólnika Spółki jawnej, skutków podatkowych w postaci powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego. A zatem mając na uwadze powyższe, interpretacja indywidualna dotyczy Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników Spółki jawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.