1061-IPTPB1.4511.269.2016.2.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do podatku liniowego – lekarz.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2016 r. (data wpływu 22 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 13 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.269.2016.1.AP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 13 maja 2016 r. (data doręczenia 17 maja 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 23 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), nadanym za pośrednictwem ..... dnia 24 maja 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Lekarski ..... specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonywał usługi medyczne dla pacjentów w oparciu o umowę zawartą z Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej ..... (dalej: PS ZOZ ). Za wykonywane usługi Wnioskodawca wystawiał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rachunki dla PS ZOZ .

Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej na rzecz PS ZOZ wykonywał następujące usługi medyczne:

 1. wykonywanie zadań zleconych przez Ordynatora Oddziału, w tym czynności diagnostyczno-leczniczych i odpowiedzialność za przebieg leczenia,
 2. nadzór nad chorymi, kwalifikowanie do leczenia inwazyjnego, udział w zabiegach diagnostyczno-inwazyjnych, wykonywanie badań diagnostycznych,
 3. udzielanie porad dla pacjentów ambulatoryjnych, udzielanie konsultacji dla pacjentów innych oddziałów, szpitali oraz pacjentów poradni, analiza powikłań po wykonanych zabiegach,
 4. zabezpieczenie medyczne osobiste dla pacjentów w dni powszednie, niedziele i święta oraz w Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć,
 5. sporządzanie dokumentacji medycznej i statystycznej, prowadzenie dokumentacji medycznej, prowadzenie stażów kierunkowych dla lekarzy,
 6. wprowadzanie nowych udokumentowanych metod rozpoznawania i leczenia,
 7. koordynacja pracy na Oddziale Kardiologii.

Jako koordynator Wnioskodawca:

 1. ściśle współpracował z Ordynatorem Oddziału:
 2. planował i organizował pracę personelu lekarskiego Oddziału,
 3. współpracował z pielęgniarką oddziałową,
 4. zapewniał całodobową opiekę pacjentom leczonym na Oddziale,
 5. dopilnowywał, aby personel optymalnie wykorzystywał czas pracy,
 6. czuwał nad sprawnym, prawidłowym i terminowym wykonywaniem zleconych zabiegów leczniczych,
 7. czuwał nad bezpieczeństwem pacjentów,
 8. uczestniczył w systematycznych wizytacjach chorych, organizował pracę i przebieg staży lekarzy na Oddziale,
 9. planował i organizował doskonalenia zawodowe personelu lekarskiego,
 10. sprawował nadzór nad zabezpieczeniem fachowej obsługi sprzętu medycznego,
 11. kontrolował dokumentację medyczną,
 12. informował rodziny pacjenta o stanie zdrowia chorego.

Wszystkie te działania były podejmowane tylko i wyłącznie za zgodą i akceptacją Ordynatora Oddziału, który ponosił odpowiedzialność za funkcjonowanie Oddziału.

Wnioskodawca od 2009 r. dochody z działalności gospodarczej rozlicza na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w formie podatku liniowego.

Dnia 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawca został zatrudniony w PS ZOZ w ramach umowy o pracę na stanowisku p.o. Ordynatora Oddziału. W ramach stosunku pracy Wnioskodawca odpowiada za:

 1. prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Oddziału,
 2. organizowanie pracy personelu pod kątem zapewnienia całodobowej opieki pacjentom leczonym na Oddziale w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
 3. nadzór nad gospodarowaniem lekami i środkami sanitarnymi,
 4. nadzór nad wykorzystaniem łóżek na Oddziale,
 5. kontrolę i sporządzanie dokumentacji medycznej,
 6. omawianie z lekarzami przypadków chorobowych i metod ich leczenia.

Jako p.o. Ordynatora Oddziału, Wnioskodawca pełnił przede wszystkim obowiązki organizacyjno-kierowniczo-nadzorcze związane z organizacją pracy na Oddziale. Do zadań Wnioskodawcy należy przede wszystkim zarządzanie i kierowanie Oddziałem, nadzór nad personelem, organizacja pracy personelu, podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem Oddziału, a także reprezentowanie Oddziału na zewnątrz. Jako p.o. Ordynatora Oddziału, Wnioskodawca nie wykonywał żadnych usług medycznych. Ponosił również odpowiedzialność bezpośrednio przed Dyrektorem Szpitala.

Wnioskodawca od dnia 8 grudnia 2014 r. będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku p.o. Ordynatora Oddziału Kardiologii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej .... nie wykonywał usług medycznych dla pacjentów, nie był lekarzem prowadzącym. Po dniu 8 grudnia 2014 r. usługi medyczne nie były również wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej ..... Umowa została rozwiązana. Po dniu 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawcę z Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej ..... łączyła tylko umowa o pracę jako p.o. Ordynatora Oddziału Kardiologii.

W piśmie z dnia 23 maja 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że od momentu zatrudnienia w ramach umowy o pracę na stanowisku p.o. Ordynatora Oddziału Kardiologii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ....., tj. od dnia 8 grudnia 2014 r. nie wykonywał już żadnych usług medycznych dla pacjentów w ramach działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej z Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej ..... - umowa taka została rozwiązana przed dniem 8 grudnia 2014 r. Od dnia 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawcę z Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ..... łączyła jedynie umowa o pracę.

Zakres obowiązków i funkcji p.o. Ordynatora Oddziału Kardiologii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej .....:

 1. odpowiada za prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Oddziału pod względem zapewnienia całokształtu opieki lekarskiej i pielęgniarskiej pacjentom leczonym w Oddziale,
 2. planuje i organizuje pracę podległego personelu pod kątem zapewnienia całodobowej opieki pacjentom leczonym na Oddziale,
 3. organizuje pracę personelu w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy i osiąganie przez pracowników jak najlepszej jakości usług medycznych,
 4. sprawuje nadzór nad zabezpieczeniem fachowej i starannej obsługi aparatury i sprzętu medycznego,
 5. sprawuje nadzór nad zapewnieniem prawidłowego, oszczędnego i zgodnego z normami gospodarowania lekami, środkami sanitarnymi i opatrunkowymi,
 6. sprawuje nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem łóżek w Oddziale,
 7. kontroluje dokumentację medyczną i nadzoruje jej dokładne i terminowe sporządzanie oraz należyte jej przechowywanie,
 8. omawia z lekarzami wybrane przypadki chorobowe, sposób ustalenia rozpoznania i metodę ich leczenia,
 9. czuwa, aby lekarz dyżurny był powiadomiony o wszystkich ciężko chorych na Oddziale,
 10. sprawuje nadzór nad Poradnią Kardiologiczną,
 11. osobiście lub przez wyznaczonego w tym celu asystenta informuje rodzinę o stanie zdrowia chorych, a w razie stwierdzenia stanu grożącego życiu lub w razie pogorszenia się stanu chorego, winien dopilnować aby została o tym powiadomiona rodzina chorego lub jego opiekunowie,
 12. przestrzega aby środki odurzające i silnie działające były przechowywane w Oddziale we właściwy sposób pod zamknięciem i wydane wyłącznie na zlecenie lekarza oraz czuwa nad właściwą ewidencją i rozchodowaniem tych środków.

Zakres uprawnień p.o. Ordynatora:

 1. kieruje pracą lekarzy zatrudnionych na Oddziale, czuwa nad pogłębianiem przez nich wiedzy oraz zachęca ich do pracy naukowej i udziela pomocy przy prowadzeniu prac badawczych,
 2. organizuje szkolenia wewnątrzoddziałowe według planu uwzględniającego potrzeby oraz zainteresowania personelu,
 3. udziela bieżącego instruktażu, co do właściwości stosowanych nowych leków i środków na Oddziale,
 4. informuje podległy personel na bieżąco o wszystkich nowościach z dziedziny wiedzy medycznej,
 5. bierze osobiście udział wraz z lekarzami w posiedzeniach naukowych, zgłasza do swego Oddziału do referowania i dyskusji prace naukowe, referaty poglądowe itp.,
 6. kieruje pracą lekarzy specjalizujących się na jego Oddziale, dopilnowuje, aby we właściwym czasie przerobili program specjalizacji, oraz zapewnia im właściwe warunki pracy,
 7. sprawuje nadzór nad właściwym przygotowaniem i prawidłowym funkcjonowaniem zaplecza diagnostycznego Oddziału,
 8. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel przepisów bhp i p.poż. oraz utrzymaniem właściwego stanu sanitarnego, higienicznego i estetycznego Oddziału,
 9. nadzoruje wyposażenie stanowisk pracy, celem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami pracy,
 10. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, egzekwuje poddawanie się badaniom okresowym pracowników,
 11. zawiadamia bezzwłocznie dyrektora lub zastępcę o każdym wykroczeniu przeciwko ustalonym zasadom pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej, o nieprzestrzeganiu reguł etycznych oraz naruszeniu dyscypliny pracy,
 12. przeprowadza okresową analizę chorób leczonych na Oddziale,
 13. czuwa nad prawidłową realizacją kosztów oddziałowych,
 14. informuje właściwe komórki o wadliwym funkcjonowaniu aparatury, bądź jej uszkodzeniu,
 15. jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu zatrudnionego na Oddziale,
 16. zatwierdza comiesięczny grafik dyżurów medycznych,
 17. przeprowadza kontrolę pracy podległego personelu w zakresie właściwego i rzetelnego wykonywania czynności zawodowych.

Jako p.o. Ordynatora, Wnioskodawca nie był już lekarzem prowadzącym.

Natomiast, w ramach działalności gospodarczej na rzecz PS ZOZ .....Wnioskodawca wykonywał następujące usługi medyczne:

 • wykonywanie zadań zleconych przez Ordynatora Oddziału, w tym czynności diagnostyczno-leczniczych i odpowiedzialności za przebieg leczenia,
 • nadzór nad chorymi, kwalifikacja do leczenia inwazyjnego, udział w zabiegach diagnostyczno-inwazyjnych, wykonywanie badań diagnostycznych,
 • udzielanie porad dla pacjentów ambulatoryjnych, udzielanie konsultacji dla pacjentów innych oddziałów, szpitali oraz pacjentów poradni, analiza powikłań po wykonanych zabiegach,
 • osobiste zabezpieczenie medyczne dla pacjentów w dni powszechne, niedziele i święta oraz w Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć,
 • sporządzanie dokumentacji medycznej i statystycznej, prowadzenie dokumentacji medycznej, prowadzenie stażów kierunkowych dla lekarzy,
 • wprowadzanie nowych udokumentowanych metod rozpoznawania i leczenia,
 • koordynacja pracy na Oddziale Kardiologii.

Jako koordynator, Wnioskodawca ściśle współpracował z Ordynatorem Oddziału, organizował pracę personelu lekarskiego Oddziału, współpracował z pielęgniarką oddziałową, zapewniał całodobową opiekę pacjentom leczonym na Oddziale, pilnował aby personel wykorzystywał czas pracy, czuwał nad sprawnym, prawidłowym, terminowy wykonywaniem zleconych zabiegów leczniczych, czuwał nad bezpieczeństwem pacjentów, uczestniczył w systematycznych wizytacjach chorych, organizował pracę i przebieg staży, które lekarze odbywali na Oddziale, planował i organizował doskonalenie zawodowe personelu lekarskiego, sprawował nadzór nad zabezpieczeniem fachowej obsługi sprzętu medycznego, kontrolował dokumentację medyczną, informował rodziny pacjenta o stanie zdrowia chorego.

Od 2009 r. Wnioskodawca dochody z działalności gospodarczej rozlicza na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w formie podatku liniowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca miał prawo opodatkować dochody osiągane z działalności gospodarczej w 2014 r. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle wyżej wymienionego przepisu wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania, tzw. podatkiem liniowym.

Na gruncie przedmiotowej sprawy, w ocenie Wnioskodawcy, istotny jest fakt, że Wnioskodawca rozpoczął wykonywanie usług na rzecz PS ZOZ ..... w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przed zatrudnieniem Go przez Dyrektora PS ZOZ .......

W ocenie Wnioskodawcy, zapis art. 30c ww. ustawy, wprowadza wyłączenie w stosunku do osób, które pracują bądź pracowały w podmiocie na rzecz którego następnie świadczą usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast, Wnioskodawca najpierw świadczył sługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz PS ZOZ ....., a następnie został tam zatrudniony.

Ponadto, w przedmiotowej sprawie znaczenie ma istota (charakter) wykonywanych czynności a nie sam zakres czynności. W ramach umowy cywilnoprawnej Wnioskodawca świadczył usługi medyczne na rzecz PS ZOZ ......

W świetle art. 32e ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, przez usługi medyczne należy rozumieć świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi. Z kolei, świadczeniem zdrowotnym, w myśl art. 3 tej ustawy, są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Koordynacja pracą Oddziału odbywała się natomiast w sposób określony przez Ordynatora Oddziału, który podejmował wiążące decyzje dla Oddziału i akceptował działania Wnioskodawcy w zakresie koordynacji pracy na Oddziale.

Natomiast, w ramach umowy o pracę Wnioskodawca wykonywał obowiązki związane z zarządzaniem Oddziałem, reprezentowaniem Oddziału na zewnątrz, nadzorem nad organizacją pracy podległego personelu. Jako p.o. Ordynatora Oddziału Wnioskodawca nie wykonuje żadnych usług medycznych, a jedynie kierował pracą Oddziału i nadzorował działania personelu, ponosił również odpowiedzialność przed Dyrektorem Szpitala za funkcjonowanie Oddziału.

W ocenie Wnioskodawcy, faktyczne wykonywanie czynności w ramach stosunku pracy jako p.o. Ordynatora Oddziału nie pokrywało się z usługami medycznymi świadczonymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również z działaniami podejmowanymi jako koordynator. Tym bardziej, że Wnioskodawca zaprzestał świadczenia usług medycznych na rzecz Szpitala w ramach działalności gospodarczej po zatrudnieniu Go na stanowisku p.o. Ordynatora Oddziału Kardiologii.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w 2014 r. miał prawo do opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek (art. 9a ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy).

Przy czym, w myśl art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie zaś do art. 30c ust. 1 cyt. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W świetle powyższych przepisów, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona m.in. w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (w sytuacji, gdy usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej - wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy). Zauważyć przy tym należy, że wskazany powyżej przepis nie ogranicza możliwości wyłączenia jedynie do sytuacji, gdy wszystkie, czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej, odpowiadają czynnościom wykonywanym na rzecz pracodawcy. Oznacza to, że jeśli chociaż część czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to stanowi to podstawę wyłączenia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., że Wnioskodawca będący specjalistą chorób wewnętrznych oraz specjalistą kardiologii prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi medyczne dla pacjentów w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca na rzecz ww. pracodawcy odpowiadał m.in. za: wykonywanie zadań zleconych przez Ordynatora Oddziału, w tym czynności diagnostyczno-leczniczych oraz ponoszenie odpowiedzialności za przebieg leczenia, a także koordynację pracy na Oddziale Kardiologii. Ponadto, Wnioskodawca od 8 grudnia 2014 r. z tym samym podmiotem zawarł umowę o pracę na stanowisku p.o. Ordynatora Oddziału. Jako p.o. Ordynatora Oddziału Wnioskodawca pełni przede wszystkim obowiązki organizacyjno-kierowniczo-nadzorcze związane z organizacją pracy na Oddziale. Do zadań Wnioskodawcy należy przede wszystkim zarządzanie i kierowanie Oddziałem, nadzór nad personelem, organizacja pracy personelu, podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem Oddziału, a także reprezentowanie Oddziału na zewnątrz. Jako p.o. Ordynatora Oddziału Wnioskodawca nie wykonywał żadnych usług medycznych.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, od momentu zatrudnienia w ramach umowy o pracę na stanowisku p.o. Ordynatora Oddziału Kardiologii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ....., tj. od dnia 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawca nie wykonywał już żadnych usług medycznych dla pacjentów w ramach działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej z Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej ..... - umowa taka została rozwiązana przed dniem 8 grudnia 2014 r. Od dnia 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawcę z Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ..... łączyła jedynie umowa o pracę. Zatem, w 2014 r. faktyczne wykonywanie czynności przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy jako p.o. Ordynatora Oddziału nie pokrywało się z usługami medycznymi świadczonymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że Wnioskodawca uzyskując w 2014 r. przychody z działalności gospodarczej ze świadczenia usług medycznych na rzecz Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...... – w zakresie nieodpowiadającym czynnościom, które w 2014 r. wykonywał u tego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy, miał prawo do opodatkowania dochodu uzyskiwanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2014 r. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać również należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Tak więc, jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym, wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.