1061-IPTPB1.4511.199.2016.2.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do podatku liniowego – lekarz.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.199.2016.1.AP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 22 kwietnia 2016 r. (data doręczenia 25 kwietnia 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), nadanym dnia 29 kwietnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni od 4 stycznia 2005 r jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioskodawczyni działa pod firmą ....., prowadząc swój indywidualny gabinet medyczny w ramach praktyki lekarskiej. Wnioskodawczyni jest również zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ...., na stanowisku starszego asystenta, na Oddziale Pulmonologii, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków Wnioskodawczyni zatrudnionej na tym stanowisku należy:

 • przeprowadzanie wstępnego obchodu, obecność na obchodzie Ordynatora/Kierownika, referowanie stanu zdrowia chorych znajdujących się pod jego opieką oraz notowanie poleceń Ordynatora wydanych podczas obchodu,
 • przeprowadzanie na polecenie Ordynatora popołudniowych lub wieczornych obchodów chorych,
 • prowadzenie historii chorób chorych, powierzonych Jej opiece, przygotowywanie dokumentów niezbędnych przy wypisywaniu lub w razie śmierci chorego oraz przygotowywanie wyciągów z historii chorób,
 • obecność przy badaniach radiologicznych chorych powierzonych Jej pieczy oraz konsultacja z lekarzem pracowni radiologicznej wyników badania,
 • aktywny udział w naradach lekarskich oraz obecność przy sekcji zwłok chorych, którzy pozostawali pod Jej opieką,
 • pełnienie dyżurów lekarskich w szpitalu,
 • wypisywanie leków w receptariuszach oraz przedkładanie receptariuszy do podpisu Ordynatorowi Oddziału,
 • prowadzenie „księgi zleceń dla lekarza dyżurnego”,
 • kontrola przestrzegania przez chorych regulaminu szpitalnego,
 • egzekwowanie odpowiedniego odnoszenia się personelu szpitalnego do chorych,
 • udzielanie na zlecenie Ordynatora informacji rodzinom o stanie zdrowia chorych,
 • nadzór nad utrzymywaniem należytego stanu sanitarnego i porządku na powierzonej Jej części Oddziału,
 • osobisty nadzór nad wykonywaniem zarządzeń wydanych przez Ordynatora w razie ujawnienia w Oddziale choroby zakaźnej.

Ponadto, Wnioskodawczyni jako starszy asystent ma za zadanie doszkalać lekarzy, prowadzić dokumentację gospodarki lekami w Oddziale, udzielać fachowych wskazówek osobom współpracującym, kontrolować wykonanie zaleceń lekarskich i pielęgnowania chorych, uczestniczyć w konsultacjach, starannie prowadzić dokumentację pacjenta z wykorzystaniem programów komputerowych.

Wobec powyższego Wnioskodawczyni wskazuje, że jako starszy asystent na Oddziale Pulmonologii wykonuje zadania o charakterze administracyjnym, koordynacyjnym oraz nadzorczym. Wnioskodawczyni nie zajmuje się właściwym leczeniem pacjentów – nie rozpoznaje chorób, nie kieruje do dalszego leczenia – generalnie nie sprawuje samodzielnej opieki lekarskiej, a Jej czynności na Oddziale ograniczają się do kwestii porządkowych i pomocniczych wobec Ordynatora na Oddziale.

Zarazem Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. W ramach zawartej umowy zlecenia Wnioskodawczyni prowadzi samodzielną opiekę lekarską w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach dyżurów medycznych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Do głównych zadań Wnioskodawczyni należy:

 • kompleksowa opieka nad pacjentem hospitalizowanym,
 • konsultacja i interwencja w innych Oddziałach szpitalnych w zakresie posiadanej specjalizacji,
 • udział w odprawach,
 • właściwa współpraca z personelem zatrudnionym w Oddziale,
 • przestrzeganie regulaminu Oddziału i regulaminu Szpitala,
 • realizacja świadczeń, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej,
 • wykonywanie świadczeń medycznych w szczególnych przypadkach, tj. zagrożenia życia chorego, wypadkach o charakterze masowym i katastrofach.

Wnioskodawczyni udziela w tym samym zakresie świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wnioskodawczyni wykonując pracę w ramach samodzielnej opieki medycznej, korzysta ze specjalistycznych urządzeń, środków, aparatury medycznej i pomieszczeń niezbędnych do wykonywania niezakłóconej działalności, a także z nabytej wiedzy i umiejętności jako lekarza. W zakresie pracy na SOR Wnioskodawczyni podejmuje działania o charakterze merytorycznym, sprawuje osobiście opiekę lekarską nad pacjentami, nie zajmując się kwestiami porządkowymi i organizacyjnymi. Przy wykonywaniu czynności określonych w umowie zlecenia Wnioskodawczyni wykorzystuje aktualną wiedzę medyczną i posługuje się specjalistycznym do tego celu sprzętem.

Zakres wykonywanych czynności określonych w umowie o pracę i umowie zlecenia nie pokrywa się, jest rozłączny. Poza różnicami wyszczególnionych obowiązków, zadaniem Wnioskodawczyni w charakterze starszego asystenta jest działanie organizacyjne o charakterze administracyjnym i porządkowym, natomiast na SOR są to podejmowane działania jako samodzielny lekarz sprawujący osobistą opiekę nad pacjentami, do którego pacjenci w zakresie swoich dolegliwości mogą się bezpośrednio zwrócić o pomoc lekarską.

Czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są całkowicie odmienne od czynności wykonywanych przez Wnioskodawczynię w ramach umowy o pracę. Wnioskodawczyni nadmienia, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w postaci indywidualnej praktyki lekarskiej nie uzyskuje, ani też nie będzie uzyskiwała przychodów ze świadczenia usług odpowiadających czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy. Katalog czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest rozłączny od katalogu czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy.

W piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że od dnia 30 kwietnia 2014 r. świadczy na podstawie umowy usługi medyczne związane z prowadzeniem samodzielnej opieki lekarskiej z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz dodatkowo w dniu 31 grudnia 2014 r. zawarła umowę, w ramach której świadczyła usługi medyczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz SPZOZ w Wieluniu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Współpracę zakończyła 31 maja 2015 r. Specjalizacją Wnioskodawczyni są choroby wewnętrzne i medycyna rodzinna. Wnioskodawczyni nie wykonuje na Oddziale wprost rozumianych jako niesienie pomocy usług medycznych (dowód: wykaz obowiązków starszego asystenta na Oddziale Pulmonologii w załączeniu). Wnioskodawczyni przeprowadza wstępną ocenę stanu zdrowia pacjenta, która nie jest wiążąca dla Ordynatora i pozostałego personelu - jest to opinia, którą przedstawia Ordynatorowi, który niezależnie i samodzielnie bada pacjenta, wydaje ostateczną diagnozę i zalecenia, co do sposobu leczenia. Wnioskodawczyni na Oddziale Pulmonologii nie prowadzi pacjenta samodzielnie, tylko dba o dokumentację, zgodnie z zaleceniami Ordynatora Oddziału. Wnioskodawczyni doraźnie ma obowiązek, zgodnie z przysięgą Hipokratesa, w stanach zagrożenia życia udzielić bezpośrednio koniecznej pomocy lekarskiej. Wnioskodawczyni koordynuje pracę pielęgniarek i zleca wykonanie czynności, monitoruje stan pacjentów i może zasugerować wykonanie zabiegu operacyjnego, czy operacji, lecz jej nie wykona. Uprawnieniem Wnioskodawczyni na Oddziale jest skierowanie pacjentów do szpitali o wyższym stopniu referencyjności, jeśli oczywiście pacjentowi ze względu na sprzęt medyczny Szpital w Wieluniu nie pomoże. Wówczas Wnioskodawczyni wykonuje rozmowy telefoniczne z innym ośrodkiem i wzywa transport medyczny. Ordynator decyduje o leczeniu, natomiast Wnioskodawczyni przepisuje na tej podstawie leki i przekazuje zalecenia. Ogółem, Wnioskodawczyni nie wykonuje usług medycznych wynikających z bezpośredniego udzielania pomocy medycznej. Wnioskodawczyni kontroluje wykonanie zaleceń Ordynatora i nadzoruje czynności pielęgniarskie.

Ponadto, odnosząc się do wskazanych przez Organ podatkowy kwestii związanych ze sprzecznością, co do prowadzenia historii choroby pacjenta oraz nieudzielania mu usług medycznych - w historii choroby musi znaleźć się ocena stanu zdrowia (diagnoza) i rozpoznanie będące podstawą hospitalizacji i dane lekarza kierującego zarówno do szpitala, jak i decydującego o przyjęciu. Na Oddziale ostateczną diagnozę stawia Ordynator i on decyduje o sposobie leczenia. Wnioskodawczyni wpisuje czas przyjęcia chorego do Szpitala z podaniem godziny i minuty. Po rozpoznaniu pacjent jest kierowany do właściwego prowadzącego go lekarza. Mając na względzie załączony zakres obowiązków, czynności wykonywane jako starszy asystent na Oddziale Pulmonologii mają głównie charakter administracyjny, koordynacyjny, nadzorczy. Dyżury były pełnione przez Wnioskodawczynię jednoosobowo, podejmując odpowiedzialność za wszystkie własne decyzje, co do organizacji pracy. W zakres pełnienia dyżurów wchodzi kontrola stanu pacjentów, kontrola wykonania zaleceń Ordynatora i sposobu pielęgnacji przez personel pielęgniarski. Jedynie w sytuacji nagłego zagrożenia życia, Wnioskodawczyni podejmuje czynności bezpośrednio zmierzające do oceny stanu zdrowia pacjenta w danym momencie i podjęcia działań niezbędnych (pomocy lekarskiej) w celu ratowania życia i zdrowia. Każdy lekarz, co podkreślono wcześniej, składający przysięgę Hipokratesa, niezależnie od tego, czy pracuje na podstawie umowy o pracę, czy też prowadzi własną działalność gospodarczą jest zobowiązany do podjęcia koniecznej pomocy lekarskiej w celu ratowania życia. Zakres obowiązków Wnioskodawczyni przedstawiła w załączeniu. Natomiast generalna różnica między obowiązkami Ordynatora, a asystenta na Oddziale polega na tym, że Wnioskodawczyni nie podejmuje samodzielnych decyzji, co do diagnozy i sposobu leczenia pacjenta, natomiast prowadzi nadzór nad przebiegiem planu leczenia, ustalonym przez Ordynatora. Wnioskodawczyni uczestniczy w obchodach lekarskich pod kierownictwem Ordynatora, przyjmuje nowych chorych, których leczenie jest ostatecznie ustalane przez ocenę stanu zdrowia i decyzję Ordynatora. Zajmuje się Ona także wypisem pacjentów. Rozpoznanie i proponowane leczenie jest ostatecznie ustalane przez Kierownika Oddziału, a Wnioskodawczyni jedynie może przekazać te informacje pacjentom. Odpowiedzialność Wnioskodawczyni za pacjentów jest jedynie częściowa. Wnioskodawczyni jako asystent ma obowiązek wyrazić swoją opinię jako lekarz o stanie pacjenta, natomiast ostatecznie sposób leczenia na Oddziale ustala Ordynator. Następnie plan leczenia wdraża wyznaczony lekarz lub inny personel pielęgniarski, nad którym Wnioskodawczyni sprawuje nadzór.

Podkreślono również, że na Oddziale Pulmonologii Wnioskodawczyni bierze udział faktycznie w planie leczenia i diagnostyki, umawia konsultacje, wprowadza wpisy do dokumentacji medycznej. Jednak na dyżurze na SOR-ze Wnioskodawczyni interweniuje w sytuacjach zagrażających życiu, bądź zdrowiu.

Wnioskodawczyni wskazała ponadto, że przytoczyła w pierwotnym wniosku aktualny wyrok WSA w Gliwicach w sprawie I SA/GI 1001/08, gdzie Sąd stwierdził, że: „wyłączenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 updof, nie dotyczy posiadanych kwalifikacji, uprawnień, czy wypełniania obowiązków koniecznych do wykonywania określonego zawodu, lecz ograniczone jest do konkretnych czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy przez podatnika świadczącego usługi na rzecz pracodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z przepisami art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma Ona prawo do opodatkowania uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z przepisami art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czynności wykonywane na rzecz obecnego pracodawcy są całkowicie odmienne niż czynności wykonywane w ramach stosunku pracy, czyli zatrudnienia jako starszego asystenta na Oddziale Pulmonologii.

Na uzasadnienie powyższego, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21. 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Tym samym, ustawodawca wyraźnie rozróżnia źródła przychodu, stosownie do przepisów ustawy. W art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy, określono odrębne źródła przychodów, do których zalicza się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1) i pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 2).

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mają prawo wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli te usługi odpowiadają czynnościom, które podatnik lub przynajmniej jeden ze wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy bądź wykonywał w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

W niniejszej sprawie, Wnioskodawczyni uzyskuje przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy, jednakże czynności te nie odpowiadają czynnościom, które Wnioskodawczyni wykonuje w ramach stosunku pracy. Charakter świadczonej pracy na podstawie umowy o pracę różni się całkowicie - zakresem obowiązków - od świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie zachodzi tożsamość wykonywanych czynności w ramach stosunku pracy i usług zlecenia także z uwagi na cel wykonywanych obowiązków.

Wskazuje się w orzecznictwie, że nie będą tożsame w rozumieniu art. 9a ust. 3 ww. ustawy, czynności, które pokrywają się tylko w części z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę. W analizowanym przypadku, czynności podejmowane przez Wnioskodawczynię, w ogóle się ze sobą nie pokrywają. Wykonywanie przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską działalności gospodarczej (zawodowej) na rzecz Szpitala jako aktualnego pracodawcy, w postaci świadczenia usług polegających na udzielaniu określonych, w łączącej te strony umowie zlecenia, świadczeń zdrowotnych na rzecz osób do nich uprawnionych, w ambulatorium i izbie przyjęć szpitala, nie odpowiada czynnościom wykonywanym przez tego lekarza w ramach stosunku pracy na Oddziale szpitalnym, o ile umowa o pracę nie obejmuje tego rodzaju czynności.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 cyt. ustawy, nie dotyczy posiadanych kwalifikacji, uprawnień, czy wypełnienia obowiązków koniecznych do wykonywania określonego zawodu, lecz ograniczone jest do konkretnych czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy przez podatnika świadczącego usługi na rzecz pracodawcy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach I SA/ Gl 1001/08).

A te, przedstawione w stanie faktycznym, są niewątpliwie faktycznie odmienne. Co istotne, Wnioskodawczyni prowadząca własną działalność gospodarczą, zawierając umowę zlecenie ze Szpitalem, z którym wiąże Ją również umowa o pracę, świadcząc opiekę lekarską, charakteryzuje się samodzielnością w jej wykonywaniu, nie podlegając poleceniom pracodawcy w tym zakresie.

W związku z tym, zgodnie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W rozpatrywanej sprawie, Wnioskodawczyni na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym odpowiada osobiście za podejmowane czynności, które nie są przez nikogo zlecane, a jedynie regulowane przez miesięczny rozkład wykonywania usług obowiązujący wszystkich lekarzy na danym oddziale, jak również ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Reguły wymienione w powyższych trzech punktach odnoszą się za to do pracy Wnioskodawczyni w charakterze starszego asystenta, w ramach umowy o pracę.

Stanowisko powyższe poparte jest licznymi interpretacjami indywidualnymi, np.:

oraz orzecznictwem sądownictwa administracyjnego - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Po 1036/13.

W świetle powyższego Wnioskodawczyni twierdzi, że ma prawo do opodatkowania uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z przepisami art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek (art. 9a ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy).

Przy czym, w myśl art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie zaś do art. 30c ust. 1 cyt. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W świetle powyższych przepisów, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona m.in. w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (w sytuacji, gdy usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy). Zauważyć przy tym należy, że wskazany powyżej przepis nie ogranicza możliwości wyłączenia jedynie do sytuacji, gdy wszystkie, czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej, odpowiadają czynnościom wykonywanym na rzecz pracodawcy. Oznacza to, że jeśli chociaż część czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to stanowi to podstawę wyłączenia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., że Wnioskodawczyni w ramach umowy o pracę od 30 kwietnia 2014 r., jako starszy asystent na Oddziale Pulmonologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, wykonuje zadania o charakterze administracyjnym, koordynacyjnym oraz nadzorczym. Wnioskodawczyni nie zajmuje się właściwym leczeniem pacjentów – nie rozpoznaje chorób, nie kieruje do dalszego leczenia - generalnie nie sprawuje samodzielnej opieki lekarskiej, a Jej czynności na Oddziale ograniczają się do kwestii porządkowych i pomocniczych wobec Ordynatora na Oddziale. Zarazem Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawarła umowę w dniu 31 grudnia 2014 r. o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. W ramach zawartej umowy zlecenia Wnioskodawczyni prowadzi samodzielną opiekę lekarską w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach dyżurów medycznych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Współpraca została zakończona 31 maja 2015 r.

Wnioskodawczyni wskazała również, że czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są całkowicie odmienne od czynności wykonywanych przez Nią w ramach umowy o pracę. Wnioskodawczyni nadmienia, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w postaci indywidualnej praktyki lekarskiej nie uzyskuje, ani też nie będzie uzyskiwała przychodów ze świadczenia usług odpowiadających czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy. Katalog czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest rozłączny od katalogu czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie - jak wskazano we wniosku - czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię w ramach stosunku pracy jako starszy asystent na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, nie są tożsame z czynnościami, które wykonuje Ona na podstawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych (w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej), to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskiwanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy również, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów (jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i Jej stanowiskiem).

Wskazać również należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Tak więc, jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym, wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.