1061-IPTPB1.4511.14.2016.1.KLK | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki (w której będzie on pełnić funkcję Prezesa Zarządu) usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
1061-IPTPB1.4511.14.2016.1.KLKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. opodatkowanie
 4. podatek liniowy
 5. usługi doradcze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, z wykształcenia ekonomistą, która zamierza objąć funkcję Prezesa Zarządu w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będzie także udziałowcem. Formalnoprawną podstawą pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Wnioskodawczynię w Spółce będzie stosunek powołania Wnioskodawczyni na stanowisko Prezesa Zarządu.

Jako Prezes Zarządu Wnioskodawczyni będzie bieżąco reprezentowała Spółkę przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością Spółki, tj. obowiązkami wynikającymi z brzmienia stosownych przepisów ustaw, w tym ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) – funkcje zarządzania.

Zgodnie z regulaminem Zarządu, prowadzenie spraw Spółki (zarządzanie Spółką) obejmuje:

 1. zarządzanie majątkiem Spółki i jej finansami;
 2. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów, z zastrzeżeniem przypadków, gdy wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników,
 3. ustanawianie i odwoływanie prokury oraz udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw,
 4. zatwierdzanie regulaminów określających wewnętrzny porządek, organizację oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy,
 5. wprowadzenie regulaminu wynagrodzenia, jeżeli jest wymagany przepisami prawa,
 6. wprowadzanie regulaminów organizacyjnych poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych, określających ich strukturę, zadania i kompetencje,
 7. składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki,
 8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników,
 9. składanie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
 10. zawieranie i rozwiązywanie z pracownikami Spółki umów o pracę, ustalanie ich wynagrodzeń na zasadach określonych w regulaminie wynagrodzenia (jeżeli regulamin taki jest wymagany przepisami prawa),
 11. występowanie do innych organów Spółki z wnioskami,
 12. prowadzenie księgi udziałów,
 13. określanie strategii Spółki oraz działań skutkujących na zewnątrz Spółki związanych z realizacją strategii,
 14. określenie stanowiska Zarządu wobec pozostałych władz Spółki,
 15. wytaczanie powództwa o uchylenie uchwały wspólników lub o stwierdzeniu nieważności uchwały wspólników,
 16. przekładanie na Zgromadzeniu Wspólników:
  • rocznego sprawozdania z działalności Zarządu i Spółki,
  • sprawozdania finansowego,
 1. ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników, w tym premiowania,
 2. przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków dotyczących:
  • zmian w kapitale zakładowym Spółki,
  • zmian umowy Spółki, połączenia, przekształcenia, jak i jej rozwiązania i likwidacji,
  • wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy zgoda taka nie musi zostać wyrażona przez Zgromadzenie Wspólników,
  • wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz udzielenie przez Spółkę pożyczki lub poręczenia, gdy zgoda taka nie musi zostać wyrażona przez Zgromadzenie Wspólników,
 1. dokonywanie inwestycji kapitałowych Spółki,
 2. nabycie i zbycie nieruchomości, gdy zgoda taka nie musi zostać wyrażona przez Zgromadzenie Wspólników,
 3. występowanie z powództwem,
 4. przystąpienie Spółki do spółki handlowej,
 5. składanie do sądu rejestrowego wszelkich wymaganych prawem wniosków.

Jednocześnie Wnioskodawczyni, biorąc pod uwagę swoją specjalistyczną wiedzę i wykształcenie oraz umiejętności, zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rachunkowo-księgowych i doradztwa.

Działalność gospodarcza Wnioskodawczyni polegałaby na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych ksiąg przychodu i rozchodów swoich klientów obejmujących także świadczenie usług doradczych (w zakresie finansów, księgowości, rachunkowości zarządczej) na rzecz tych klientów oraz w przyszłości rozszerzenie tej działalności doradczej na rzecz innych podmiotów. Przy czym Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi doradcze na rzecz Spółki, w której pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu. Wnioskodawczyni zamierza podpisać z tym podmiotem umowę o świadczeniu usług – współpraca Wnioskodawczyni ze Spółką byłaby zatem dwutorowa, tzn. Wnioskodawczyni zarządzałaby Spółką w ramach zajmowanego stanowiska Prezesa Zarządu i jednocześnie, Wnioskodawczyni świadczyłaby usługi doradztwa na rzecz tej Spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Umowa na świadczenie usług doradczych zawarta ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawierałaby następujące paragrafy główne: (I) zamiary i oświadczenia stron, (II) przedmiot umowy, (III) obowiązki stron, (IV) termin realizacji prac, (V) nadzór klienta Wnioskodawczyni nad należytym wykonaniem umowy – roszczenia klienta Wnioskodawczyni, (VI) wynagrodzenie i warunki płatności, (VII) poufność, (VIII) obowiązujące prawo, (IX) rozstrzyganie sporów, (X) zawiadomienia.

Zakres usług doradczych (tj. przedmiot umowy o świadczenie usług) świadczony byłby zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i obejmowałby usługi doradcze i analityczne w zakresie umów zawartych przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (w której Wnioskodawczyni będzie Prezesem Zarządu) ze swoimi klientami, a także usługi doradcze przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych klienta.

Dla celów umowy o świadczenie usług zawartej przez Wnioskodawczynię ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną klientem Wnioskodawczyni), usługobiorcy usług określonych w poszczególnych umowach zawartych przez klientów Wnioskodawczyni ze swoimi klientami (podmiotami trzecimi) nazwani zostaną „Podmiotami”.

Zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług, wykonywane przez Wnioskodawczynię usługi doradcze obejmowałby w szczególności:

 1. Doradztwo w zakresie zapewnienia prawidłowości poniższych działań realizowanych przez pracowników:
  1.1. prowadzonych ksiąg rachunkowych, kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych oraz rejestrów VAT podmiotów,
  1.2. dokumentacji cen transferowych sporządzonej na rzecz podmiotów,
  1.3. kont rozrachunkowych podmiotów pod kątem prawidłowości rozliczeń,
  1.4. analiza kwestii podatkowych, w tym wymagających konsultacji z doradcą podatkowym (o ile klient Wnioskodawczyni zawarł z nim umowę) oraz bieżąca komunikacja z doradcą podatkowym w celu prawidłowego ujęcia tych zagadnień w księgach rachunkowych podmiotów pod kątem prawidłowości rozliczeń,
  1.5. doradztwo przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych klienta Wnioskodawczyni,
  1.6. inne usługi doradcze wykonywane w ramach zapotrzebowania klienta Wnioskodawczyni, na rzecz podmiotów pod kątem prawidłowości rozliczeń.
 1. Wykonywanie prac doradczych i analitycznych, których wykonanie nie może zostać powierzone pracownikom klienta Wnioskodawczyni, ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji lub czasu niezbędnego na ich wykonanie (kumulacji zadań), w szczególności doradztwo i prace analityczne:
  2.1. w zakresie opiniowania umów na rzecz podmiotów,
  2.2. przy wyborze ofert instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, w przypadku takiego wymogu ze strony podmiotów,
  2.3. przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, a także deklaracji podatkowych,
  2.4. księgowym i podatkowym ujęciu dokumentów podmiotów,
  2.5. uczestnictwo w realizacji umów doradczych o charakterze tymczasowym, w zakresie ustalonym pomiędzy stronami,
  2.6. inne usługi doradcze i analityczne wykonywane w ramach zapotrzebowania klienta Wnioskodawczyni.

Przedmiot umowy o świadczenie usług nie będzie obejmować swym zakresem prowadzenia spraw Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 208 KSH, tj. usług zarządzania, które to czynności realizowane będą przez Zarząd (w tym Prezesa Zarządu) na podstawie powołania. Umowa o oświadczenie usług nie stanowiłaby więc kontraktu menedżerskiego, nie byłaby umową o zarządzanie. Innymi słowy, zakres umowy byłby inny od wykonywanych przez Wnioskodawczynię czynności zarządzania realizowanych w ramach stosunku powołania. W zakresie podstawowych obowiązków stron umowa o świadczenie usług (doradztwa) zakładałaby, że usługi mogą być świadczone przez Wnioskodawczynię, Jej pracowników lub Jej podwykonawców, których wykorzystanie nie wymaga uprzedniej zgody klienta Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni ponosiłaby przy tym odpowiedzialność za działania i zaniechania oraz uchybienia każdego pracownika i podwykonawcy w takim stopniu, jakby to były działania lub zaniechania Wnioskodawczyni. Jednocześnie Wnioskodawczyni zapewni w umowie, że wykona jej przedmiot z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Nią działalności oraz usunie w nich ewentualne usterki powstałe z Jej winy.

Wnioskodawczyni świadczyłaby usługi doradcze na własny rachunek i na własne ryzyko.

Ponadto zapisy umowy zobowiązałyby Wnioskodawczynię do:

 1. miesięcznego informowania klienta Wnioskodawczyni o wykonanych pracach, celem potwierdzenia przez klienta Wnioskodawczyni ich jakości i terminowości,
 2. realizowania poleceń klienta Wnioskodawczyni w zakresie niniejszej Umowy,
 3. organizacji prac w sposób, który nie spowoduje wydłużenia terminów realizacji Umowy,
 4. zapewnienia nadzory merytorycznego nad prowadzonymi pracami,
 5. zapewnienie porządku w posiadanej dokumentacji do czasu jej przyjęcia przez klienta Wnioskodawczyni, jej zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz umożliwienia bieżącego ich przeglądania i weryfikacji przez klienta na każde jego żądanie,
 6. terminowego usuwania wad i usterek przedmiotu Umowy, powstałych z Jej winy, za które ponosi odpowiedzialność, stwierdzonych przez klienta Wnioskodawczyni w czasie trwania Umowy. W takim przypadku zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie ustalonym między Stronami,
 7. bieżącego informowania klienta Wnioskodawczyni o ewentualnych problemach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, mogących skutkować znacznymi przesunięciami w terminach realizacji Umowy.

Z kolei, klient Wnioskodawczyni zobowiązany byłby:

 1. niezwłocznie (w terminie 2 dni od ich otrzymania) udostępnić Usługodawcy wszystkie niezbędne informacje, dokumenty, w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie niniejszej Umowy,
 2. do niezwłocznego (w terminie 2 dni od daty otrzymania powiadomienia) udzielenia Usługodawcy wszystkich niezbędnych pełnomocnictw w celu realizacji niniejszej Umowy,
 3. zapłaty wynagrodzenia na podstawie zaakceptowanego miesięcznego Protokołu Odbioru.

Zawarta umowa nie będzie przewidywać zapisów narzucających Wnioskodawczyni czas i miejsce wykonywania usług, a także narzucających sposób wykonywania usług (ewentualne polecenia klienta Wnioskodawcy będą realizowanej jedynie, jeżeli nie są sprzeczne z prawem, czy standardami świadczenia usług doradczych lub dobrymi obyczajami). Zawarta umowa nie będzie przewidywać zapisów uprawniających Wnioskodawczynię do podejmowania wiążących decyzji oraz wyrażania woli Spółki. Umowa nie będzie przewidywać, aby Wnioskodawczyni w jej ramach reprezentowała swojego klienta na zewnątrz, ani występowała w jego imieniu wobec osób trzecich. W związku z tym Wnioskodawczyni nie będzie uprawniona na mocy umowy o świadczenie usług do podejmowania wiążących decyzji, wyrażana woli Spółki, jej reprezentowania na zewnątrz czy też występowania w jej imieniu wobec osób trzecich.

Jeżeli chodzi o termin realizacji prac, umowa zawarta będzie na czas określony.

Co do podstawy wystawiania faktur za wykonane usługi oraz samego wynagrodzenia, to faktury wystawiane będą i wynagrodzenie płatne będzie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru obejmującego swym zakresem dane za okres miesięczny, do dnia kończącego miesiąc kalendarzowy przy zastosowaniu określonej w umowie stawki godzinowej za wykonanie usługi.

Umowa zawarta ze Spółką przewidywać będzie, że protokoły takie stanowić będą potwierdzenie jakości, terminowości, zgodności wykonanych prac z przedmiotem umowy.

Umowa podpisana będzie przez Wnioskodawczynię oraz pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników (ze strony Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Wnioskodawczyni złożyła wcześniej (w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej) właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki (w której będzie Ona pełniła funkcję Prezesa Zarządu) usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej także ustawą)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, usługi doradcze świadczone na rzecz Spółki, w której pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane w latach następnych według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 19% podatek liniowy).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: (I) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; (II) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; (III) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (I) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, (II) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, (III) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów, może złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opinii Wnioskodawczyni nie budzi wątpliwości okoliczność, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi doradcze (konsultacyjne/analityczne) mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej, zdaniem Wnioskodawczyni w omawianym zdarzeniu przyszłym nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy.

Po pierwsze, zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku usług, które zamierza wykonywać na rzecz Spółki na podstawie umowy o świadczenie usług, warunek zapisany w art. 5b ust. 1 pkt 1 ustawy ma ograniczone praktyczne zastosowanie ze względu na charakter tych samych usług, które ze swojej natury nie przewidują uwarunkowań, które mogłyby prowadzić do odpowiedzialności Wnioskodawczyni wobec osób trzecich, z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni świadczy usługi na rzecz Spółki, a ta z kolei na rzecz swoich klientów, to Spółka odpowiada za jakość świadczonych usług bezpośrednio wobec swoich klientów. Wnioskodawczyni nie jest związana węzłem prawnym z klientami Spółki, a jedynie ze Spółką. Po drugie, z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni ponosić będzie pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi. Wnioskodawczyni zgodnie z postanowieniami umowy ponosić będzie także odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługiwać się będzie przy świadczeniu usług, jak za własne działania lub zaniechania. Jednocześnie o tym, że Wnioskodawczyni będzie ponosiła pełne ryzyko gospodarcze za świadczone usługi świadczy także przyjęty w umowie sposób kalkulacji wynagrodzenia wg stawek godzinowych i rzeczywistego czasu poświęconego na wykonywanie usługi. Za pracę niewykonaną wynagrodzenie nie będzie należne. Tym samym, zdaniem Wnioskodawczyni, nie będzie spełniona przesłanka z art. 5b ust. 1 pkt 3 ustawy.

Po trzecie, nie zostanie spełniony również warunek zapisany w art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy, bo Wnioskodawczyni będzie samodzielnie podejmowała decyzję w zakresie czasu i miejsca wykonywania usług, mając na uwadze swoją odpowiedzialność za wykonanie umowy z należytą starannością. O ilości czasu koniecznego do prawidłowego i terminowego wykonania usługi również decydować będzie Wnioskodawczyni samodzielnie. Strony podpisywać będą comiesięczne (na koniec każdego miesiąca) Protokoły Odbioru, jako potwierdzenie jakości, terminowości, zgodności wykonanych prac z przedmiotem umowy, co jest praktyką rynkową we współczesnym obrocie gospodarczym. Protokoły te stanowić będą przy tym jedynie potwierdzenie jakości, terminowości i zgodności wykonywanych usług z przedmiotem umowy, dokonywane już po wykonaniu usług przez Wnioskodawczynię, o których sposobie wykonania decydować będzie sama Wnioskodawczyni w trakcie danego okresu (miesiąca). W ocenie Wnioskodawczyni, na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego można uznać, że świadczenie usług nie będzie odbywać się pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie określonym przez zlecającego - ustalenia stron umowy nie będą zawierać bowiem postanowień narzucających Wnioskodawczyni zasad w tym zakresie. W konsekwencji nie zostanie spełniona przesłanka negatywna z art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które świadczył w roku bieżącym i poprzednim na rzecz byłego pracodawcy (o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy). A zatem, wyżej wymienione ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawczyni, ponieważ łączyć Ją będzie ze spółkami stosunek powołania, a jak zostało zaznaczone w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni wykonywać będzie w ramach zawartej umowy o świadczenie usług inne czynności (usługi doradcze) od tych, które wykonywać będzie jako osoba na stanowisku Prezesa Zarządu (zarządzanie Spółką).

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawczyni, będzie miała prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki, w której pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu (na podstawie powołania) z tytułu świadczenia usług doradczych, 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych.

Powyższe stanowisko jest akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne, które wydane zostały w oparciu o podobne stany faktyczne:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2012 r., Nr IPPB1/415-493/12-3/IF,
 2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2012 r., Nr IPPB1/415-202/24-4/ES,
 3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lipca 2012 r., Nr IBPBI/1/415-412/12/ZK,
 4. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r., Nr IPPB1/415-1509/12-4/JB,
 5. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2013 r., Nr ITPB1/415-1252/12/IG,
 6. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2014 r., Nr IPTPB1/415-176/14-3/KO,
 7. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r., Nr IPPB1/415-1420/14-2/MS1,
 8. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 listopada 2015 r., Nr IPTPB3/4511-44/15-6/KJ.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.