0461-ITPB1.4511.773.2016.2.DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1) Czy pobierane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie w ramach realizowanego Projektu stanowi przychód dla osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą?
2) Czy przychód taki będzie dla tej osoby fizycznej wiązał się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego?
3) Czy istnieje możliwość wykazania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu dla danej jednostki w ramach realizowanego przedsięwzięcia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2016 r. (data wpływu 12 września 2016 r.), uzupełnionym pismami z dnia 22 listopada 2016 r. (data wpływu) oraz z dnia 29 listopada 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą osoby fizycznej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży zielarskiej oraz zdrowej żywności, produkuje m.in. mieszanki i herbatki, kawy (suplement), przyprawy zaprawki do nalewek, zioła do kąpieli, surowce zielarskie, oleje. Wnioskodawca legitymuje się szeroką wiedzą i wieloletnim doświadczeniem we wskazanym powyżej zakresie, posiada tytuł naukowy.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi pełną rachunkowość w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca zawarł Umowę o dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego pt. „Z.” w ramach Działania (...) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanego dalej Projektem.

Umowa o dofinansowanie została zawarta z jednostką finansującą – Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja Projektu nastąpi w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1.918.463,52 zł, całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 1.918.463,52 zł, zaś kwota dofinansowania wynosi 1.325.669,05 zł.

Celem Projektu jest opracowanie technologii wykorzystania odpadów z ziół i żołędzi oraz opracowanie nowych produktów o właściwościach biobójczych. Znaczna część tych odpadów potencjalnie zawiera składniki, które można wykorzystywać w innych procesach lub do zupełnie nowatorskich produktów. Planuje się przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych potwierdzających te właściwości oraz zaprojektowanie i zbudowanie prototypowych urządzeń pozwalających na przemysłowe przetwarzanie tych odpadów. W chwili obecnej nie wykorzystuje się ich w dalszej produkcji przemysłowej ze względu na brak wiedzy o składzie chemicznym i działaniu biologicznym oraz technologii w celu ich dalszego przetwarzania. Niezbędnym jest zatem przeprowadzenie szeregu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, pozyskanie wiedzy oraz wdrożenie jej w postaci opracowania procesu technologicznego i wytworzenie produktu o znanych i zbadanych właściwościach biologicznych.

W ramach realizacji wskazanego powyżej celu Projektu prowadzone będą prace B+R, które zostaną zlecone jednostce naukowej, jak również naukowcom w wybranej dziedzinie. Ponadto, założono uwzględnienie pracy merytorycznej Wnioskodawcy pełniącego funkcję koordynatora prac badawczych prowadzonych w ramach Projektu. Do zadań Wnioskodawcy należy m.in. koordynacja poszczególnych zadań, bezpośrednie uczestnictwo w prowadzonych badaniach, zapewnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu, analiza wyników badań, ocena postępów prac i wnoszenie uwag w zakresie usprawnienia pracy, określenie wariantów zastępczych w przypadku pojawienia się ryzyka niewykonania, tudzież nie uzyskania planowanych wyników, a także bieżąca współpraca z uczestnikami Projektu. Wiedza i doświadczenie Wnioskodawcy będzie wykorzystywana w trakcie realizacji całego Projektu. Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonywanie wymienionych powyżej czynności. Rozliczenie kosztów pracy Wnioskodawcy nastąpi według ustalonej stawki godzinowej.

W złożonym do wniosku uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 • Środki na realizację opisanego we wniosku projektu badawczego są środkami publicznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przekazywanych w formie płatności. Płatność w rozumieniu Umowy o dofinansowanie oznacza środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
 • Płatności są i będą przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą (NCBiR) Zlecenia Płatności, przekazuje płatności.
 • Pomoc zostanie udzielona ze środków finansowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. Jest to pomoc pochodząca z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Dofinansowanie w ramach realizowanego projektu stanowi 69,1% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy pobierane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie w ramach realizowanego Projektu stanowi przychód dla osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą?
 2. Czy przychód taki będzie dla tej osoby fizycznej wiązał się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego?
 3. Czy istnieje możliwość wykazania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu dla danej jednostki w ramach realizowanego przedsięwzięcia?

W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie pobierane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego (...) w ramach Działania (...) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, będzie stanowić – w części pokrytej dotacją – przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 oraz art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, istnieje możliwość zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu danej jednostki w ramach realizowanego przedsięwzięcia – Projektu.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika, że co do zasady, wszelkie przysporzenia majątkowe uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią przychód z tej działalności, chyba że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolniczą działalność gospodarcza.

Art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji (dofinansowań) i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 został opracowany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217). Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest jednym z funduszy strukturalnych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki, co ma wpłynąć na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w opracowanym przewodniku kwalifikowalności kosztów w projektach wskazuje, iż wydatkami kwalifikowanymi mogą być m.in. wynagrodzenia dla pracowników. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia (są finansowane z zysku), mogą one rozliczać koszty swojej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu. Warunkiem uznania takiego wynagrodzenia za koszt kwalifikowany jest posiadanie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu. Istotnym jest, iż Wnioskodawca posiada takie kwalifikacje. W związku z powyższym przedmiotowy koszt może zostać uznany za koszt kwalifikowany, a tym samym dopuszczalna jest możliwość zaewidencjonowania jako kosztu kwalifikowanego w ramach realizowanego Projektu, co zostało potwierdzone przez pozytywną ocenę merytoryczną projektu. Wynagrodzenie, w części nie finansowanej dotacją, lecz środkami własnymi stanowić będzie koszt uzyskania przychodu.

Rozważając charakter środków pieniężnych, o których mowa w przytoczonych powyżej przepisach, należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), dalej powoływanej jako u.f.p. Zgodnie z art. 2 pkt 5 u.f.p. ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 u.f.p. do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b. Zgodnie z art. 117 ust 1 u.f.p. budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013 natomiast ust. 2 wskazanego artykułu ustawy stanowi: W budżecie środków europejskich ujmuje się: dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Podkreślić należy, że w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki z Unii Europejskiej pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak mając na względzie treść art. 186 pkt 2 u.f.p. wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto zgodnie z art. 126 u.f.p., dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca posiada kilkadziesiąt lat doświadczenia w dziedzinie objętej Projektem. Rolą Wnioskodawcy będzie nie tylko koordynacja poszczególnych zadań ale także bezpośrednie uczestnictwo w prowadzonych badaniach. Podstawowym kapitałem jest wieloletnie doświadczenie i wiedza. Niektóre zadania realizowane będą przez Wnioskodawcę osobiście.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie cytowanych uprzednio przepisów art. 21 ust. 1 pkt 129 (w części stanowiącej dotację z budżetu państwa) i pkt 136 (w części sfinansowanej ze środków europejskich) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu nie będzie stanowiło wynagrodzenia za pracę. Jest to przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pozarolniczej działalności gospodarczej). Przychód ten jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 oraz art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

Art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

W świetle powyższego niewątpliwym jest, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach tej działalności, np. w postaci dotacji, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba, że przeznaczone zostaną na nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dotację/subwencję otrzyma od agencji wykonawczej, która środki pieniężne na ten cel otrzymała z budżetu państwa. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że środki te zostaną wypłacone tytułem wynagrodzenia należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności przy realizacji projektu), czy też nadzoru nad projektem. Ze środków otrzymanych z dotacji Wnioskodawca ponosi wydatki m.in. na swoje własne wynagrodzenie. Środki przyznane na realizację Projektu to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Beneficjentem Projektu będzie Wnioskodawca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest stroną umowy z Instytucją Pośredniczącą i uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu w wysokości części kosztów.

Ponadto w ocenie Wnioskodawcy, koszty związane z realizacją Projektu nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46,47a, 47d, 116,122, 129, 136 i 13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika, że co do zasady, wszelkie przysporzenia majątkowe uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią przychód z tej działalności, chyba że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach tej działalności, np. w postaci dotacji, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba, że przeznaczone zostaną na nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dotację/subwencję otrzyma od agencji wykonawczej, która środki pieniężne na ten cel otrzymała z budżetu państwa. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że środki te zostaną wypłacone tytułem wynagrodzenia należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności przy realizacji projektu), czy nadzoru nad projektem, czy też na pokrycie wydatków innych niż nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zaznaczyć także należy, że niektóre środki finansowe korzystają ze zwolnienia od opodatkowania. I tak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Rozważając charakter środków pieniężnych, o których mowa w ww. przepisach, należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.: środki przeznaczone na realizację:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej (...).

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 • dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 omawianej ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, że w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki z Unii Europejskiej pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Stosownie do art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności (...).

Ponadto zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. EFRR jest jednym z funduszy strukturalnych, które to fundusze są instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc władzom centralnym i regionalnym (słabiej rozwiniętych regionów Unii) w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki, co ma wpłynąć na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Zgodnie z art. 9 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą agencje wykonawcze. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa (art. 18 ww. ustawy). W myśl natomiast art. 127 ust. 1 lit. d) ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1788), Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:

 1. dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora,
 2. dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów, o których mowa w art. 38 ust. 1,
 3. dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

Stosownie do art. 46 ust. 2 ww. ustawy, przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z: tytułu realizacji innych zadań Centrum oraz zadań, o których mowa w art. 27 ust. 3,

 1. budżetu Unii Europejskiej,
 2. międzynarodowych programów badawczych,
 3. komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych,
 4. odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 5. zapisów i darowizn.

W myśl art. 40 ust. 1 ww. ustawy, przyznawanie przez Centrum środków finansowych na wykonanie projektów następuje w drodze decyzji Dyrektora wydawanej na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, Dyrektor zawiera z wykonawcą projektu, wybranym w drodze konkursu, umowę o wykonanie i finansowanie projektu. W umowie określa się m.in. wysokość środków finansowych i tryb ich przekazywania przez Centrum (art. 41 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w dniu 1 kwietnia 2016 r. zawarł Umowę o dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego (...) w ramach Działania (...) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanego dalej Projektem. Umowa o dofinansowanie została zawarta z jednostką finansującą – Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja Projektu nastąpi w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Celem Projektu jest opracowanie technologii wykorzystania odpadów z ziół i żołędzi oraz opracowanie nowych produktów o właściwościach biobójczych. Niezbędnym jest zatem przeprowadzenie szeregu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, pozyskanie wiedzy oraz wdrożenie jej w postaci opracowania procesu technologicznego i wytworzenie produktu o znanych i zbadanych właściwościach biologicznych. W ramach realizacji wskazanego powyżej celu Projektu prowadzone będą prace B+R, które zostaną zlecone jednostce naukowej, jak również naukowcom w wybranej dziedzinie. Ponadto, założono uwzględnienie pracy merytorycznej Wnioskodawcy pełniącego funkcję koordynatora prac badawczych prowadzonych w ramach Projektu. Do zadań Wnioskodawcy należy m.in. koordynacja poszczególnych zadań, bezpośrednie uczestnictwo w prowadzonych badaniach, zapewnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu, analiza wyników badań, ocena postępów prac i wnoszenie uwag w zakresie usprawnienia pracy, określenie wariantów zastępczych w przypadku pojawienia się ryzyka niewykonania, tudzież nie uzyskania planowanych wyników, a także bieżąca współpraca z uczestnikami Projektu. Wiedza i doświadczenie Wnioskodawcy będzie wykorzystywana w trakcie realizacji całego Projektu. Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonywanie wymienionych powyżej czynności. Rozliczenie kosztów pracy Wnioskodawcy nastąpi według ustalonej stawki godzinowej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 • Środki na realizację opisanego we wniosku projektu badawczego są środkami publicznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przekazywanych w formie płatności. Płatność w rozumieniu Umowy o dofinansowanie oznacza środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
 • Płatności są i będą przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą (NCBiR) Zlecenia Płatności, przekazuje płatności.
 • Pomoc zostanie udzielona ze środków finansowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. Jest to pomoc pochodząca z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
 • Dofinansowanie w ramach realizowanego projektu stanowi 69,1% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Mając powyższe na względzie, zważywszy, że Wnioskodawca będzie beneficjentem Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i otrzyma środki finansowe (wynagrodzenie) za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowiącego państwową agencją wykonawczą, to ta część przyznanego od ww. agencji wykonawczej dofinansowania, która pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez agencję na ten cel z budżetu państwa, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączona będzie z przychodów podatkowych. Natomiast w pozostałej części otrzymane dofinansowanie stanowić będzie przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Środki te jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie cytowanego uprzednio art. 21 ust. 1 pkt 129 (w części stanowiącej dotację z budżetu państwa) oraz art. 21 ust. 1 pkt 136 (w części sfinansowanej ze środków europejskich).

Konsekwencją zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę ww. środków, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków z nich pokrytych (sfinansowanych), w myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Również wydatki sfinansowane ze środków wyłączonych z przychodów podatkowych na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy, nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, należy wskazać, że wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa nie będzie stanowiło wynagrodzenia za pracę, lecz przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), jednakże tylko w tej części, która nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13. Przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania w części pochodzącej ze środków europejskich wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z budżetu państwa – na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa nie może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Końcowo wskazać należy, że cytowany przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku przepis art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem środki które Wnioskodawca otrzyma nie będą stanowiły środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ponadto należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Zatem tutejszy organ dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016, poz. 718 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.