0115-KDIT3.4011.498.2018.2.PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy przychód uzyskany z tytułu świadczenia usług dla Spółki z o.o. powinien być opodatkowany w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jako przychód pracownika ze stosunku pracy na stanowisku kierownika działu bhp i szkolenia w Spółce z o.o., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 grudnia 2018 r. (data wpływu).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan pracownikiem Spółki z o.o. zatrudnionym od dnia 1 lutego 2002 r. na umowę o pracę, na stanowisku kierownika działu bhp i szkolenia p/z. Jako pracownika służby bhp, zakres Pana czynności jest zgodny z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służb bhp.

Zgodnie z art. 23711 § 1 i 3 Kodeksu pracy, pracownik służby bhp nie może wykonywać innych zadań niż określa to ww. rozporządzenie w ramach umowy o pracę.

Spółka, w której jest Pan zatrudniony na umowę o pracę, jest firmą specjalistyczną wykonującą usługi dla ... w zakresie prac .... Posiada duże zaplecze warsztatowe oraz swoje budynki administracyjno-biurowe.

W ramach prowadzonej od dnia 30 lipca 1996 r. pozarolniczej działalności gospodarczej (wpisanej do CEIDG w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz kształcenia ustawicznego dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia) świadczy Pan usługi jako biuro rozliczeniowe dla ponad 20 podmiotów gospodarczych w zakresie ZUS, kadr i płac, prawa pracy, ochrony środowiska oraz bhp i ppoż. Za świadczone usługi wystawia Pan faktury VAT.

Z uwagi na brak bieżącego doradztwa, przy ciągle nowelizowanych ustawach m.in. o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, Kodeksie pracy, o ppoż., Zarząd Spółki z o.o. zawarł z Pana firmą umowę o świadczenie usług na czas nieokreślony z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiotem umowy jest doradztwo w zakresie prawa, ppoż. oraz ZUS-u na rzecz Spółki.

Wynik tej umowy w zakresie ppoż. jest rezultatem materialnym. Pozostałe doradztwo polega na spotkaniach po godzinach Pana pracy w ramach stosunku pracy (Spółka pracuje w systemie trzyzmianowym), z zarządem Spółki, sporadycznie z pracownikami kadr i płac.

Przygotowanie stanowiska w konkretnej sprawie, przygotowanie dokumentów, realizowane jest na infrastrukturze w siedzibie Pana firmy.

Ponadto od 10 lat Pana firma prowadzi prace konserwacyjne Urządzeń Transportu Bliskiego zarejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego. Dla wielu podmiotów organizuje Pan kursy kwalifikacyjne do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prace konserwacyjne prowadzi Pan również dla Spółki z o.o., w której zatrudniony jest Pan na umowę o pracę.

Za wszystkie wykonywane czynności, w ramach umowy o świadczenie usług dla Spółki z o.o. wystawia Pan faktury VAT.

Działalność gospodarcza opodatkowana jest na zasadach ogólnych, opłaca Pan podatek liniowy oraz jest Pan płatnikiem podatku VAT.

Wątpliwości Pana dotyczą stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym w myśl art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany z tytułu świadczenia usług dla Spółki z o.o. powinien być opodatkowany w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jako przychód pracownika ze stosunku pracy na stanowisku kierownika działu bhp i szkolenia w Spółce z o.o., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wykonywane na rzecz Spółki z o.o. na podstawie umowy zlecenia faktycznie wchodzą w zakres prowadzonej przez Pana indywidualnej działalności gospodarczej (zdefiniowanej w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i wynagrodzenie uzyskane z tytułu takiej umowy należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy – w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy – uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu ...,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z tak skonstruowanej definicji wynika, że w sytuacji, gdy działalność spełnia warunki wskazane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy a nie spełnia warunków określonych w art. 5b ustawy, to przychody osiągane z tego tytułu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy stwierdzić również należy, że tylko łączne spełnienie trzech warunków, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza możliwość zaliczenia czynności do źródła przychodów działalność gospodarcza. Do wyłączenia czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wystarczy okoliczność, że podatnik wykonuje te czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, jeżeli równocześnie ponosi ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera natomiast regulacji, z których wynikałoby, że nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług na rzecz pracodawcy.

Ze stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG w zakresie zarządzania oraz kształcenia ustawicznego dla dorosłych, świadczy Pan usługi jako biuro rozliczeniowe w zakresie ZUS, kadr i płac, prawa pracy, ochrony środowiska oraz bhp i ppoż, ponadto prowadzi Pan prace konserwacyjne Urządzeń Transportu Bliskiego zarejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Umowę na świadczenie usług dla Spółki z o.o. zawarł Pan w ramach tej działalności gospodarczej. Oznacza to, że z tytułu zawartej umowy – tak jak w przypadku pozostałych czynności wykonywanych w ramach tej działalności – ponosi Pan ryzyko gospodarcze oraz odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat podejmowanych czynności.

Skoro więc opisane we wniosku usługi, świadczone na rzecz Spółki z o.o., są wykonywane w ramach działalności gospodarczej, tj. w warunkach określonych definicją działalności gospodarczej zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie są spełnione łącznie wszystkie warunki określone w art. 5b ustawy, to przychody osiągane z tytułu usług świadczonych przez Pana na rzecz Spółki z o.o. stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zastrzec należy, iż z uwagi na zakres wniosku, a w szczególności postawione pytanie, kwestia możliwości opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym nie została poddana ocenie w ramach niniejszej interpretacji indywidualnej.

Należy również zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie przepisów prawa podatkowego. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie jest elementem prawa podatkowego, wobec czego przepisy tej ustawy nie mogą być przedmiotem interpretacji udzielanej przez tutejszy organ. Interpretacja taka wykraczałaby poza zakres interpretacji prawa podatkowego udzielanej w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, do której uprawniony jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podkreślić należy, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.