0115-KDIT3.4011.107.2018.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy wynagrodzenie za świadczenie na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku powiadomienia właściwego urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2018 r. (data wpływu 22 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2017 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o. o. z siedzibą w X (dalej jako: Spółka). Ponadto, Wnioskodawca jest wspólnikiem w Spółce oraz pełni w niej funkcję członka zarządu.

Wnioskodawca również przed 31 grudnia 2017 r. był wspólnikiem Spółki oraz pełnił w niej funkcję członka zarządu.

Wnioskodawca zamierza w 2018 r. podjąć współpracę ze Spółką na podstawie cywilnoprawnej umowy, która zostanie zawarta przez Wnioskodawcę w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Pozarolnicza działalność gospodarcza zostanie podjęta (zarejestrowana) przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca zgodnie z art. 9a ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „ustawa o PIT”) zawiadomi właściwy urząd skarbowy o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT.

Wnioskodawca, jako przedsiębiorca, zamierza, na podstawie zawartej ze Spółką umowy świadczyć na rzecz Spółki (oraz potencjalnie innych podmiotów) m.in. następujące usługi o charakterze doradczym:

 • doradztwo w zakresie ustalania strategii Spółki;
 • opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju Spółki;
 • doradztwo w opracowaniu prognoz dotyczących działalności Spółki;
 • doradztwo w zakresie rozwoju biznesu i pozyskiwanie nowych zleceń dla Spółki;
 • poszukiwanie nowych rynków zbytu;
 • utrzymywanie kontaktów z kontrahentami zagranicznymi;
 • koordynowanie prac nad projektami;
 • zapewnianie przepływu informacji w Spółce;
 • promowanie interesów Spółki, przyczynianie się do rozwoju Spółki oraz wzrostu jej wartości;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki;
 • organizowanie szkoleń i konferencji dla kontrahentów Spółki;
 • monitorowanie zmian na rynku;
 • prowadzenie negocjacji warunków handlowych oraz budżetów marketingowych z dostawcami.

Świadczenie tych usług odbywałoby się w oparciu o zawartą umowę która będzie określać wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi oraz będzie określać rodzaj i zakres świadczonych usług. Usługi doradztwa na rzecz Spółki nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te usługi (Spółki), Spółka nie będzie również wyznaczać miejsca i czasu świadczenia tych usług, a Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi usługami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie za świadczenie na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku powiadomienia właściwego urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi doradcze świadczone na rzecz Spółki w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o PIT (19% podatkiem liniowym) jeśli Wnioskodawca rozwiąże istniejący stosunek pracy do dnia 31 grudnia 2017 r., podejmie pozarolniczą działalność gospodarczą w roku 2018, a przed dniem jej rozpoczęcia powiadomi właściwy urząd skarbowy o wyborze tego sposobu opodatkowania, zgodnie z terminami określonymi w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z kolei zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, „działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.”

Zdaniem Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości okoliczność, iż w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi doradcze będą się mieścić w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, a ponadto, nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, tj. w szczególności w omawianym przypadku nie będzie istnieć stosunek podporządkowania (kierownictwa) pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką (wynikać to będzie nie tylko z treści umowy o świadczenie usług ale również ze specyfiki wykonywanych usług) oraz Wnioskodawca ponosić będzie ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Podsumowując, skoro Wnioskodawca w 2018 r. nie będzie wykonywał czynności na rzecz Spółki w ramach stosunku pracy, to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem fakt świadczenia usług w 2018 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy na podstawie umowy o świadczenie usług (umowy o współpracy), zawartej ze Spółką będzie pozwalał na opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w 2018 r. w ramach tej działalności 19% podatkiem liniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.