0115-KDIT1-1.4012.732.2018.1.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sposób odliczania podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z gosp. wodociągową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.), uzupełnionym w dniu 10 grudnia 2018 r. – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z realizacja zadania „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 10 grudnia 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z realizacja zadania „....

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr .. z dnia 6 lipca 2017 r. zawartej przez Gminę K. z Samorządem Województwa ... Gmina K. otrzyma środki na realizację operacji typu „Gospodarka Wodno-Ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „...” poprzez:

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy K.,
  2. Zakup i montaż zestawu do gospodarki osadem ściekowym na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w m. R.,
  3. Budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej z rur PE 110 w m. D. dz. nr ...U. dz. nr ... gmina K.,
  4. Wymianę zestawu hydroforowego na terenie stacji uzdatniania wody w m. G., gmina K.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy K. poprzez ....

Zgodnie z umową zostały zrealizowane poniższe zadania:

Zadanie 1

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - obiekty budowane na nieruchomościach, których właścicielami są mieszkańcy Gminy będący jednocześnie uczestnikami projektu.

Wartość brutto zadania 1 – ... zł, mieszkańcy partycypują w kosztach budowy kwotą ... brutto.

Zadanie 2

Zakup i montaż zestawu do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w miejscowości R. - zadanie to będzie służyło do wykonywania czynności opodatkowanych poprzez odbiór ścieków od mieszkańców i sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, gdyż oczyszczalnia odbiera i oczyszcza ścieki ze świetlicy wiejskiej, której pomieszczenia wynajmowane są raz w miesiącu, a poza tym służy do zebrań sołeckich. Wartość zadania brutto ... zł.

Zadanie 3

Budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach D. i U. – z odcinka sieci będą korzystały gospodarstwa domowe. Wartość zadania brutto ...zł.

Zadanie 4

Wymiana zestawu hydroforowego na SUW G. - będzie służyło czynnościom opodatkowanym, gdyż sprzedaż wody dokonywana będzie na rzecz gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych działających na terenie jej działania oraz czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu ponieważ dostarcza wodę do budynków oświatowych (szkoły i przedszkole) oraz świetlicy wiejskiej. Wartość zadania brutto ... zł.

Pre-wskaźnik wyliczony na rok 2018 wynosi 26%.

Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina K. ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem instalacji podatku VAT w odpowiednim zakresie przy poniższych zadaniach:

Zadanie 1.

Czy zadanie 1 - tj. budowa oczyszczalni przydomowych na nieruchomościach mieszkańców podlega odliczeniu VAT w 100%?

Zadanie 2:

Czy zadanie 2 - tj. Zakup i montaż zestawu do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w miejscowości R. - służące do czynności opodatkowanych, takich jak odbiór ścieków od mieszkańców i sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu - na terenie nieruchomości takich jak świetlica wiejska, której pomieszczenia wynajmowane są raz w miesiącu, a poza tym służy do zebrań sołeckich - podlega odliczeniu VAT prewskaźnikiem?

Zadanie 3:

Czy zadanie 3 - tj. Budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach D. i U., z którego odcinka będą korzystały wyłącznie gospodarstwa domowe podlega odliczeniu VAT w 100%?

Zadanie 4:

Czy zadanie 4 - tj. Wymiana zestawu hydroforowego na SUW w miejscowości G. - służącego czynnościom polegającym na sprzedaży wody, opodatkowanym i niepodlegającym opodatkowaniu, gdyż na obsługiwanym terenie znajdują się budynki oświatowe i świetlica wiejska - podlega odliczeniu VAT prewskaźnikiem?

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, w odniesieniu do zadania 1 i 3 – Gmina mogła odliczyć podatek w całości.

Gmina dokonała odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.”

W odniesieniu do zadania 2 i 4, Gmina uważa, że w przypadku nabycia towarów i usług, których nie da się przypisać w całości do działalności gospodarczej, kwotę podatku naliczonego należy obliczyć zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

W stosunku do tego rodzaju wydatków zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym Gmina chcąc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług o charakterze „mieszanym” jest zobowiązana do zastosowania proporcji, o której mowa w powołanym wyżej przepisie prawa zwanej w dalszej części wniosku „prewspółczynnikiem”.

Stosownie zaś do art. 86 ust 2b ustawy o VAT, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje jednego, obowiązującego sposobu wyliczania prewspółczynnika, przewiduje natomiast, jakie dane mogą być wykorzystywane przez podatników w celu jego ustalenia - art. 86 ust. 2c cyt. ustawy. Odrębny klucz ustalania prewspółczynnika jest przewidziany dla określonych podmiotów, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Sposób określenia proporcji w analizowanym przypadku określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, dalej zwanym „rozporządzeniem”.

Zgodnie z § 3 pkt 1 powołanego rozporządzenia, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to: urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę budżetową lub zakład budżetowy.

Dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy K.) wysokość prewspółczynnika określa się w trybie § 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia.

Dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego Rozporządzenie przewiduje sposób określenia proporcji według wzoru:

X =Ax 100/ Dujst

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,

A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego
z działalności gospodarczej,

Dujst - dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.

Podstawę obliczeń prewspółczynnika stanowią sprawozdania finansowe Gminy i jej jednostek budżetowych sporządzane w trybie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm) takie jak:

  • sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych RB-27S, (zwane dalej RB-27S), -sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych RB-28S, (zwane dalej RB-28S),

Ustalając prewspółczynnik na dany rok Gmina przyjęła dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy i dokonała wyliczeń w obu sytuacjach faktycznych wskazanych we wniosku jako zadanie 2 i 4 zgodnie z powyżej wskazanymi przepisami tj. art. § 3 pkt 2 Rozporządzenia oraz art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać trzeba, że w niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wyłącznie kwestie objęte pytaniami, natomiast nie oceniano innych kwestii zawartych we wniosku, gdyż nie były one przedmiotem zapytania.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postepowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.