0114-KDIP4.4012.369.2018.1.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie za podatnika podatku VAT organizacji pożytku publicznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2018 r. (data wpływu 19 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za podatnika podatku VAT organizacji pożytku publicznego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za podatnika podatku VAT organizacji pożytku publicznego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Celem Fundacji jest pomoc i działanie na rzecz osób chorych somatycznie (i ich rodzin), w tym osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na nowotwory oraz profilaktyka i promocja zdrowia. Przedmiotem działalności jednostki jest:

 1. działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia;
 2. działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, w tym terapia indywidualna i grupowa, superwizja dla psychoterapeutów;
 3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, w tym warsztaty psychoedukacyjne, szkolenie lekarzy, personelu medycznego i terapeutów;
 4. działalność paramedyczna;
 5. działalność wspomagająca edukację, w tym działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 6. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, w tym tworzenie i prowadzenie grup wsparcia;
 7. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 8. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym kursy jogi leczniczej;
 9. pozaszkolne formy edukacji artystycznej, w tym kursy i terapia tańcem i ruchem;
 10. działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów, aukcji charytatywnych;
 11. reklamowanie sponsorów i partnerów Fundacji;
 12. wydawanie książek;
 13. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 14. pozostała działalność wydawnicza;
 15. reprodukcja zapisanych nośników informacji;
 16. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 17. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej dla osób chorych i ich bliskich, w postaci warsztatów, indywidualnych sesji psychoterapeutycznych (szczególnie w oparciu o Program S.) oraz grup wsparcia;
 • organizowanie i prowadzenie innych form terapii (treningi relaksacyjne, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, śmiechoterapia, joga lecznicza, itp.) dla osób chorych somatycznie i innych zainteresowanych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie psychoedukacji dla personelu medycznego;
 • budzenie świadomości społecznej w obszarze znaczenia czynników psychologicznych dla etiologii i przebiegu chorób somatycznych m.in. poprzez działania medialne organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń służących wymianie myśli i doświadczeń związanych z celami Fundacji;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych;
 • organizowanie akcji i imprez charytatywnych;
 • skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i za granicą;
 • współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych;
 • propagowanie założeń Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych.

Jedną z form z działań Fundacji mających na celu pozyskanie środków na realizacje wyżej wymienionych zadań jest organizowanie Aukcji Charytatywnej. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby. Dochód z aukcji jest przeznaczony na realizację Programu X. Zasady, zgodnie z którymi odbywa się aukcja są opisane w stosownym regulaminie. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą 200,00 PLN. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wylicytowanej, wywoławczej lub powyżej, stanowi zobowiązanie dla nabywcy do przekazania środków na konto Fundacji. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorowi przez ich właścicieli – artystów, mających autorskie prawa osobiste i majątkowe do dzieła, na podstawie umowy darowizny z poleceniem. Zamiarem Darczyńcy jest wsparcie działalności Obdarowanego w zakresie pomocy chorym onkologicznie i ich rodzinom, a Obdarowany zobowiązuje się przeznaczyć darowiznę wyłącznie na realizację Programu X, w ramach działalności statutowej Fundacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze sprzedażą przedmiotów darowizny, która to sprzedaż, w ustawie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest wymieniona w art. 8.1.3) jako jedna z form prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego, w związku z art. 15.1 Ustawy o VAT, zgodnie, z którym podatnikami podatku od towarów i usług są jednostki wykonujące działalność gospodarczą, Fundacja będzie podatnikiem Vat? W tym miejscu przytoczyć należy treść art. 6 ustawy o działaności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z którą działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą. Przedmioty darowizny są przekazywane na mocy umowy darowizny z poleceniem na rzecz realizacji Programu X.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wg Wnioskodawcy sprzedaż przedmiotów darowizny nie jest działalnością gospodarczą, a w związku z powyższym Fundacja nie stanie się podatnikiem VAT zg. z art. 15.1 Ustawy o VAT.
Fundacja prowadzi działalność polegającą na pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej osobom ze schorzeniami onkologicznymi i ich rodzinom. Ww. działania zawierają się w liście zadań publicznych wymienionych w art. 4.1. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pkt 6 – ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza oraz 7 – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Art. 3. tej samej ustawy mówi, iż działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) w sferze zadań publicznych jest działalnością pożytku publicznego. Definicję działalności pożytku publicznego z kolei, zawiera art. 6 cytowanej ustawy „Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna”.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że ustawodawca wyraźnie oddziela działalność pożytku publicznego od działalności gospodarczej, natomiast realizowane przez Fundację zadania wypełniają prawną definicję działalności pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Zg. z art. 8 ustawy o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i wolontariacie działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

 1. działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;
 2. sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:
  1. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), lub
  2. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z 2009 r. poz. 742, z 2010 r. poz. 146, z 2011 r. poz. 1211, z 2015 r. poz. 1567 oraz z 2017 r. poz. 2494);
 3. sprzedaż przedmiotów darowizny.
 1. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Aukcja organizowana przez Fundację jest sprzedażą przedmiotów darowizny, a zatem zg. Z art. 8.1.3) działalnością odpłatną pożytku publicznego. Drugi warunek zawarty w art. 8.2, mówiący o tym, że środki z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego jest również wypełniony. Fundacja w umowie darowizny z poleceniem zobowiązuje się przeznaczyć środki pochodzące z aukcji przedmiotów darowanych na realizację Programu X. Nie ulega wątpliwości, że Fundacja realizuje zadania w sferze zadań publicznych, prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Organizowana przez jednostkę aukcja wypełnia ustawową definicję odpłatnej działalności pożytku publicznego i spełnia warunki określone w przepisach dla tego typu działalności, a skoro jest działalnością odpłatną pożytku publicznego nie jest (zgodnie, z art. 6 i 10 ustawy o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i wolontariacie) działalnością gospodarczą.

Przepisy ustawy o VAT wskazują jednoznacznie kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług w art. 15.1, wg. którego podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

 1. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Aukcja organizowana przez Fundację (w związku z przytoczonymi argumentami) jest odpłatną działalnością pożytku publicznego, a zatem nie może być uznana za działalność gospodarczą, której prowadzenie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania statusu podatnika VAT. Nie jest również prowadzona w celach zarobkowych, który to cel jest wyłączony już w samym charakterze jednostki jako organizacji non for profit, jest tylko pozyskaniem pieniędzy w celu redystrybucji tych środków do osób chorych onkologicznie, potrzebujących wsparcia i ich rodzin. Organizacja aukcji nie jest prowadzona w sposób ciągły, a tylko okresowo, wtedy kiedy uda się zebrać odpowiednią ilość przedmiotów darowizny – obiektów, mogących być przedmiotami licytacji. Cel zarobkowy i ciągłość działania wskazane w ustawie o VAT jako kryteria, zgodnie z którymi określone działania definiujemy jako działalność gospodarczą nie są spełnione, a zatem Fundacja nie staje się podatnikiem VAT, zbierając pieniądze na pomoc potrzebującym w formie aukcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1, zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Fundacja jest podmiotem, którego celem jest pomoc i działanie na rzecz osób chorych somatycznie (i ich rodzin), w tym osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na nowotwory oraz profilaktyka i promocja zdrowia.

Jedną z form z działań Fundacji mających na celu pozyskanie środków na realizację szczegółowo wymienionych w opisie sprawy zadań jest organizowanie Aukcji Charytatywnej. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby. Dochód z aukcji jest przeznaczony na realizację Programu X. Zasady, zgodnie z którymi odbywa się aukcja są opisane w stosownym regulaminie. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą 200,00 PLN. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wylicytowanej, wywoławczej lub powyżej, stanowi zobowiązanie dla nabywcy do przekazania środków na konto Fundacji. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorowi przez ich właścicieli – artystów, mających autorskie prawa osobiste i majątkowe do dzieła, na podstawie umowy darowizny z poleceniem. Zamiarem Darczyńcy jest wsparcie działalności Obdarowanego w zakresie pomocy chorym onkologicznie i ich rodzinom, a Obdarowany zobowiązuje się przeznaczyć darowiznę wyłącznie na realizację Programu X, w ramach działalności statutowej Fundacji.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia statusu Fundacji jako podatnika VAT na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że zakres opodatkowania podatkiem VAT determinowany jest przez dwa czynniki:

 • przedmiotowy (opodatkowaniu podlega wyłącznie dostawa towarów i świadczenie usług) oraz
 • podmiotowy (dostawa i świadczenie usług muszą być dokonane przez podatnika działającego w takim charakterze).

Istotne jest to, że obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

W odniesieniu do kwalifikacji przedmiotowej należy zauważyć, że aby dane przekazanie towaru stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, musi być uznane za dostawę określoną w art. 7 ust. 1 ustawy i musi być dokonane odpłatnie.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia odpłatności. W znaczeniu potocznym określenie tego pojęcia to zapłata, wynagrodzenie w zamian za daną rzecz (towar). Przyjmuje się, że odpłatność ma miejsce wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego dokonywana jest dostawa towaru musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz dostawy towaru. Ponadto, aby dana czynność (świadczenie) podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy tą czynnością a świadczeniem wzajemnym.

Należy wskazać, że aukcja jest zorganizowaną formą sprzedaży, uregulowaną przepisami art. 701, 702, 704 i 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.). Aukcja stanowi taki tryb zawarcia umowy, aby przez udział większej liczby osób ubiegających się o zawarcie umowy (tzw. licytantów) uzyskać najkorzystniejsze wyniki. Wybór najkorzystniejszej oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy na zasadach ogólnych prawa zobowiązaniowego.

Zatem przekazanie towarów konkretnym osobom zobowiązującym się poprzez przystąpienie do licytacji do zapłaty za nie wylicytowanej kwoty pieniężnej spełnia kryteria odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy od towarów i usług. Pomiędzy wpłatą (zapłatą) a przeniesieniem własności konkretnej rzeczy nabytej w drodze aukcji istnieje bowiem prawnie doniosły związek (bezpośredni i wyraźny) uzasadniający twierdzenie, że płatność następuje za to właśnie świadczenie. Wpłacane środki pieniężne są ceną ustaloną w drodze aukcji w zamian za przeniesienie przedmiotu. Wpłaty te mają charakter obligatoryjny, nie stanowią dobrowolnych datków. Zapłata należna jest z tytułu przeniesienia własności konkretnego towaru, który przechodzi na własność osoby, która wylicytowała najwyższą cenę.

Tym samym w analizowanej sprawie nie ulega wątpliwości, że odpłatne przekazanie towarów w ramach aukcji charytatywnej wyczerpuje znamiona odpłatnej dostawy towarów i podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W odniesieniu do kwalifikacji podmiotowej określającej zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, należy podkreślić, że aby dana czynność podlegała VAT, musi być dokonywana przez podatnika tego podatku działającego w tym charakterze, to znaczy gdy zostanie dokonana w okolicznościach pozwalających na przypisanie jej cech działalności gospodarczej, a zatem jeśli będzie miała charakter profesjonalny ciągły. Podatnikiem dany podmiot będzie tylko w odniesieniu do czynności opodatkowanych, które wykonał w ramach działalności gospodarczej. Wykonywanie określonych czynności – będących dostawą towarów czy też świadczeniem usług – niemające miejsca w ramach działalności gospodarczej, nie jest działaniem w charakterze podatnika i nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 5 ww. ustawy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów (...).

Co do zasady, na podstawie ww. przepisów działalność fundacji można więc podzielić na działalność związaną z realizacją celów, dla których fundacja została powołana (statutową) oraz pozostałą działalność gospodarczą (która, co do zasady, ma wspomagać działalność statutową).

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Ww. przepis odnosi się do działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. W myśl art. 3 ww. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Należy zauważyć, że definicja działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów zawarta w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy stanowi odzwierciedlenie art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE L. z 2006 r., nr 347/1), zgodnie z którym przez podatnika rozumie się każdą osobę prowadzącą samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Natomiast ust. 2 ww. artykułu dyrektywy definiuje działalność gospodarczą jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Powyższe przepisy stanowią o realizacji zasady powszechności opodatkowania VAT, wynikającej zarówno z przedmiotowego opodatkowania tym podatkiem, który obejmuje wszelkie dostawy towarów i usług za wynagrodzeniem, jak i zakresu podmiotowego z uwagi na szeroko zakreślony krąg podmiotów uznawanych za podatników VAT.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług ma szerszy wymiar niż definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Jednakże należy podkreślić, że definicja działalności gospodarczej ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter autonomiczny, oparty na przepisach dyrektywy i winna być rozpatrywana niezależnie od innych przepisów krajowych np. przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, czy przepisów regulujących działalność fundacji oraz organizacji pożytku publicznego, gdyż mogłoby to spowodować naruszenia funkcjonalności systemu VAT.

Jak wynika z opisu sprawy, Fundacja przyjmuje darowizny od artystów w postaci dzieł sztuki z zamiarem ich spieniężenia i przeznaczenia uzyskanych środków na cele statutowe – realizację Programu X dla chorych na nowotwory i ich bliskich. Wnioskodawca podkreśla , że aukcja nie jest prowadzona w sposób ciągły, a tylko okresowo, jednakże nie jest to czynnik wykluczający opisane działania z charakteru działalności gospodarczej, gdyż Fundacja nie wskazała żadnego innego celu uczestnictwa w aukcjach poza uzyskaniem środków pieniężnych ze sprzedaży towarów.

W świetle powyższego nie można kwestionować celu zarobkowego, jaki przyświeca działalności Fundacji (jednocześnie czym innym jest wykorzystanie wypracowanych dochodów), jak również nie można kwestionować wykorzystywania towarów, jakimi w tym przypadku są przedmioty pochodzące z darowizn w celu dalszego ich przekazania w zamian za uzyskaną cenę.

Definicja działalności gospodarczej nie uzależnia opodatkowania czynności podatkiem od towarów i usług od przeznaczenia uzyskanych środków na działalność statutową czy też dobroczynną, tym samym w ocenie organu, sposób zadysponowania środkami pieniężnymi uzyskanymi z organizowanych aukcji nie może być przesłanką wykluczającą opodatkowanie podatkiem VAT tych czynności. W analizowanej sprawie charytatywność dostawy towarów w ramach aukcji wiąże się dopiero z przeznaczeniem pozyskanych środków pieniężnych.

W konsekwencji należy stwierdzić, że odpłatne przekazanie towarów w ramach aukcji charytatywnej stanowi odpłatną dostawę towarów, dokonywaną w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, tym samym Fundacja występuje w tym przypadku w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Podkreślić należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie podnoszone w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.