0114-KDIP4.4012.282.2018.2.EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak w stosunku do prowadzonej działalności gospodarczej zastosowania, przy odliczeniu podatku VAT, art. 86 ust. 2a ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) uzupełnione pismem z dnia 4 lipca 2018 r. (data wpływu 9 lipca 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 8 czerwca 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 29 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania proporcji w zakresie odliczania podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania proporcji w zakresie odliczania podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 lipca 2018 r. (data wpływu 9 lipca 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 8 czerwca 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 29 czerwca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Fundacja dalej „Wnioskodawca” lub „Fundacja” jest fundacją działająca na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Celami statutowymi Fundacji zgodnie z jej statutem są:

 • współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi, w szczególności współpraca z organami władzy publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami fundacji, a także z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie tymi celami;
 • wspieranie działalności instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy;
 • popularyzowanie zagadnień rozwoju gospodarczego oraz innowacyjności w masmediach oraz wydawnictwach;
 • inspirowanie badań w zakresie rozwoju gospodarczego, współpraca sektora gospodarczego i naukowego oraz innowacyjności;
 • prowadzenie, wspieranie, promowanie, organizowanie, inicjowanie i tworzenie warunków do realizacji działalności społecznie i gospodarczo użytecznej w zakresie edukacji ekonomicznej;
 • prowadzenie działalności oświatowej, organizacja seminariów i szkoleń, kursów edukacyjnych, warsztatów, konferencji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji realizujących cele fundacji;
 • wspieranie polskich naukowców i ekspertów;
 • inicjowanie debat publicznych w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej;
 • współpraca ze środowiskami naukowymi, w szczególności uczelniami wyższymi, szkołami, jednostkami naukowymi, ośrodkami badawczymi oraz badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą

Fundacja zgodnie z statutem realizuje ww. cele poprzez:

 • inspirowanie i stymulowanie przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw,
 • edukację gospodarczą w szczególności w zakresie innowacyjności oraz współpracy pomiędzy sektorem gospodarczym, a nauką,
 • prezentację i promocję innowacyjności polskich przedsiębiorców,
 • tworzenie otoczenia i warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw,
 • działania na rzecz wspierania industrializacji,
 • popieranie i promowanie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego, w szczególności w zakresie innowacyjności,
 • tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków rozwoju gospodarczego, w szczególności w zakresie współpracy sektora przedsiębiorców i nauki,
 • promocję dobrych praktyk w działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie innowacyjności,
 • upowszechnianie, promocje i popularyzowanie wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej w tym w skali międzynarodowej.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji swoich celów statutowych. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest zwłaszcza:

 • 82.30.Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (przedmiot wiodący)
 • 47.19.Z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 58.11.Z, wydawanie książek
 • 58.19.Z, pozostała działalność wydawnicza
 • 70.21.Z, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.11.Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 72.20.Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 74.90.Z, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

W ramach powyższej działalności gospodarczej realizującej cele statutowe Fundacja przede wszystkim organizuje kongresy/konferencje w tym zwłaszcza cykliczne Kongres I. i KONGRES F. Celami tych kongresów jest podjęcie realnych działań łączących przedsiębiorców, korporacje, ludzi nauki i przedstawicieli administracji publicznej z najważniejszymi na świecie innowatorami. W trakcie kongresów odbywają się spotkania, wykłady i prezentacje, w których uczestniczą: eksperci, wizjonerzy i twórcy najbardziej zaawansowanych technologii, prezesi światowych koncernów z obszaru new-tech, twórcy startupów, naukowcy, a także administracja rządowa. Kongresy te stanowią miejsce wymiany innowacyjnych rozwiązań, zawierają dedykowane sesje spotkań z innowatorami, prezentują najlepsze startupy regionu CEE i networking. Tematyka poszczególnych edycji kongresów obejmuje między innymi rewolucję bankową, bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Fundacja ponosi dwojakiego rodzaju koszty prowadzonej działalności:

 1. Koszty ogólne, obejmujące:
  • Koszty biura Fundacji (najem, wyposażenie, materiały biurowe, sprzęt biurowy)
  • Koszt wynagrodzeń pracowników biura i zarządu fundacji
  • Koszty księgowości
  • Delegacje pracowników
 2. Koszty związane z organizacją konkretnych kongresów/konferencji obejmujące zwłaszcza:
  • Koszt najmu obiektów/sal na kongresy/konferencje
  • Koszt cateringu
  • Koszt promocji kongresów/konferencji
  • Koszt przyjazdu lektorów/wykładowców (wynagrodzenie, noclegi, transport)

Wnioskodawca jest podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług. W latach poprzednich oraz w roku bieżącym Fundacja dokonywała odliczenia 100% podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług.

Usługi Fundacji realizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są częściowo płatne w formie płatnych biletów wstępu i wynajmu powierzchni na kongresach, konferencjach. Jedyną nieodpłatną usługą są wydawane bilety bezpłatne, przysługujące zaproszonym gościom kongresów/konferencji, przedstawicielom uniwersytetów i innych środowisk naukowych w tym studentów, administracji rządowej i samorządowej. Powyższe działania nieodpłatne podejmowane są w celach promocyjnych i marketingowych w celu zwiększenia atrakcyjności organizowanych wydarzeń poprzez zapewnienie w nim uczestnictwa osób znanych, reprezentujących środowiska naukowe, w tym studentów, władze państwowe, a dzięki temu zwiększeniu renom tych wydarzeń i zainteresowania nimi podmiotów komercyjnych wynajmujących stoiska firmowe podczas kongresów i nabywających odpłatnie bilety wstępu dla swych pracowników i przedstawicieli, tym samym więc pośrednio służą sprzedaży opodatkowanej. Całość podejmowanych przez Fundację działań pozostaje w sferze opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Poszczególne obszary, w których działa Fundacja są ze sobą powiązane i bezpośrednio, bądź w sposób pośredni służą działalności odpłatnej. Wszystkie te działania - nawet nieodpłatne - zmierzają do zwiększenia wśród odbiorców zainteresowania organizowanymi kongresami, zaciekawienie odbiorcy komercyjnego (firm wynajmujących stoiska i kupujących bilety), które ostatecznie korzystają z odpłatnej oferty udziału w kongresach Fundacji. Wszystkie zatem nieodpłatne działania Fundacji są realizowane w celach zwiększenia obrotów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust 2 ustawy o VAT. Fundacja nie realizuje działań nieodpłatnych, których cel jest inny niż działalność gospodarcza, nie nabywa towarów i usług z przeznaczeniem do działalności innej niż gospodarcza. Wolne wstępy dla osób zaproszonych (środowisk naukowych, studenckich, administracji) na kongresy Fundacji mają pośredni związek z prowadzoną działalnością, mają wpływ na działalność odpłatną, są zatem wykonywane w ramach działalności gospodarczej i przyczyniają się do pozyskania gości kongresów komercyjnych, a w efekcie zwiększyć wpływ za sprzedaży płatnych biletów wstępu, czy najmu powierzchni, zatem wykonywane są w ramach działalności gospodarczej. Działania takie przyczyniają się bowiem do generowania obrotów i zwiększenia wpływów które Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

Źródłami przychodów Fundacji są przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług związanych z organizacją kongresów i konferencji w tym:

 1. sprzedaż biletów wstępu na kongresy/konferencje organizowane przez Fundację
 2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych z tytułu wynajmu miejsc do ekspozycji stoisk firmowych w trakcie organizowanych przez Fundację kongresów/konferencji

oraz przychody z dotacji przeznaczanych na działalność gospodarczą Fundacji ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej (dotacje z Ministerstw)

Marginalnym przychodem Fundacji są też odsetki od środków pochodzących z ww. źródeł zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji. Fundacja nie ma innych dochodów w tym nie otrzymała nigdy darowizn, ani spadków, nie ma majątku fundacyjnego z którego osiągałaby dochody np. nieruchomości która mogłaby wynajmować, praw autorskich lub pokrewnych z których mogłaby pobierać tantiemy. Fundacja nie jest stowarzyszeniem więc nie otrzymuje również składek członkowskich. Całość realizacji celów statutowych Fundacji jest w istocie uzależniona od otrzymanych dochodowości prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i dotacji uzyskanych na tą działalność. Specyfika zaś tej działalności polega właśnie na organizacji kongresów i konferencji, których powodzenie, przejawiające się zainteresowaniem i liczbą gości komercyjnych (firm) wykupujących bilety dla swych pracowników i gości oraz wykupujących miejsca wystawiennicze jest uzależniona od ilości i renomy gości z środowisk naukowych, studenckich, rządowych itp. których uczestnictwo wymaga przekazania im biletów nieodpłatnych.

Fundacja nie prowadzi działalności statutowej, która skutkowałaby powstawaniem czynności wykonywanych poza zakresem podatku VAT. Przychody ze świadczenia usług związanych z organizacją kongresów i konferencji podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Przychody z dotacji ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej nie stanowią obrotu zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ otrzymane dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Dotacje przeznaczane są realizację działań powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Fundacji. Dotacje otrzymywane ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej służą i są związane wyłącznie z działalnością gospodarczą Fundacji w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Otrzymywane dotacje mają charakter celowy i dotyczą nie ogólnej działalności statutowej Fundacji (jej działalności) lecz konkretnych organizowanych przez nią imprez (kongresów). Dotacje zawierają określony szczegółowo budżet wskazujący konkretne koszty nimi finansowane np. koszty lektorów, cateringu, wynajmu sal na konferencje itp. w związku z czym przypisanie wszelkich nabywanych przez Fundację z uzyskanych dotacji towarów i usług w całości do danego wydarzenia i działalności gospodarczej Fundacji nie jest możliwe. Z dotacji nie są finansowane koszty ogólne działalności Fundacji.

Wnioskodawca uzyskał w dniu 29.03.2018 r. indywidualną interpretację nr. 0114-KDIP4-40127.127.2018.2.EK potwierdzającą poprawność jego stanowiska, iż w odniesieniu do przedstawionych w opisie nieodpłatnych usług realizowanych przez Wnioskodawcę w postaci przekazywania nieodpłatnych biletów wstępu na kongresy/konferencje organizowane przez Wnioskodawcę, zastosowania nie znajduje art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a ww. nieodpłatne świadczenie usług nie powinno się traktować jako „działalność inną niż działalność gospodarcza”, zaś określając „sposób określania proporcji”, o której mówi art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, wydatków poniesionych w związku z organizowaniem takich bezpłatnych usług nie należy zaliczyć do wydatków na „cele inne niż działalność gospodarcza”, a tym samym Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku obliczania kwoty podatku naliczonego zgodnie ze „sposobem określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług .

Obecnie Wnioskodawca pragnie uzyskać dodatkowo wyjaśnienie, czy abstrahując od opisanych powyżej, nieodpłatnych świadczeń w postaci bezpłatnych biletów wstępu na kongresy/konferencje organizowane przez Fundację (których dotyczy ww. indywidualna interpretacja nr. 0114-KDIP4-40127.127.2018.2.EK) Fundacja również z żadnych innych powodów w opisanym stanie faktycznym nie jest zobowiązana do ustalenia sposobu określania proporcji (tzw. „prewspółczynnika”) w zakresie odliczania podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nie dokonuje nabycia towarów i usług, które wykorzystuje zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza i których przypisanie w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Wnioskodawca obok działalności gospodarczej (organizowanie konferencji/kongresów) nie prowadzi działalności statutowej nieodpłatnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy Fundacja jest obowiązana do ustalenia sposobu określania proporcji (tzw. „prewspółczynnika”) w zakresie odliczania podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a jeśli tak to czy prewspółczynnik powinien być stosowany wyłącznie do kosztów ogólnych (np. opłata za najem, usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe, usługi księgowe), czy do wszelkich kosztów działalności Fundacji oraz w jaki sposób powinien zostać obliczony?

W ocenie Wnioskodawcy abstrahując od opisanych we wniosku, nieodpłatnych świadczeń w postaci bezpłatnych biletów wstępu na kongresy/konferencje organizowane przez Fundację (których dotyczy ww. Indywidualna interpretacja nr. 0114-KDIP4-40127.127.2018.2.EK), Fundacja również z żadnych innych powodów w opisanym stanie faktycznym nie jest zobowiązana do ustalenia sposobu określania proporcji (tzw. „prewspółczynnika”) w zakresie odliczania podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wszelkie dotacje otrzymywane ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej służą bowiem i są związane wyłącznie z działalnością gospodarczą Fundacji w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dlatego zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków sfinansowanych dotacją.

Zgodnie z art. 86a ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca nabywa towary i usługi albo (a nie zarówno do) do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej lub do celów innych niż działalność gospodarcza. Wszelkie wydatki finansowane z otrzymywanych dotacji dotyczą nabycia towarów i usług związanych tylko z działalnością gospodarczą Fundacji.

Fundacja nie wykonuje działalności będącej poza zakresem opodatkowania VAT.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało również w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605), który wprowadził ust. 2a do art. 86 ustawy o podatku towarów i usług. Z uzasadnienia wynika, że „(...) W tym miejscu należy wyjaśnić, iż pojęcie obrotu z ust. 2c pkt 3 ustawy o VAT powinno być interpretowane tak jak w przypadku art. 90 tej ustawy. Obrót powinien być rozumiany jako kwota należna pomniejszona o VAT. Obrót ten będzie - dla celów określenia proporcji - powiększany o otrzymane przychody z innej niż gospodarcza działalności. Jeżeli proporcję będzie wyliczała jednostka samorządu terytorialnego, oceny przychodu lub dochodu (w zależności od tego, jaka kategoria będzie występowała u danego podmiotu) będzie dokonywała na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W kategorii „przychodu/dochodu” będą się mieścić także dotacje, subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze, które podmiot otrzymał na sfinansowanie dokonywanej przez niego działalności innej niż gospodarcza. W kategorii tej nie będą zatem mieściły się dotacje wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej (np. dotacja cenowa czy też dotacja tzw. kosztowa, np. na zakup maszyny do produkcji sprzedawanych przez podatnika towarów) lub też dotacje przeznaczone dla innego podmiotu celem wykonywania przez niego działalności pozostającej poza sferą VAT. (...)”.

Stanowisko, zgodnie z którym otrzymane dotacje związane z działalnością gospodarczą i będące poza zakresem opodatkowania VAT nie mają wpływu na prawo do odliczenia VAT w zakresie ponoszonych kosztów bezpośrednich i pośrednich zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2016 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP3/4512-945/15/MN). Z interpretacji wynika, że: „ Art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT nie będzie mieć zastosowania przy obliczaniu kwoty podatku naliczonego do odliczenia, a tym samym przychody wymieniane w pkt C i D tj. odsetki z tytułu należności oraz odsetki bankowe, prowizje z ZUS i z tytułu rozliczeń PIT oraz dotacji przedmiotowej i dotacji celowej, jako przychody będące poza opodatkowaniem podatkiem VAT, lecz związane z działalnością gospodarczą nie będą mieć wpływu na sposób rozliczania podatku naliczonego VAT Wnioskodawcy”. Fundacja nie uzyskuje bowiem przychodów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy tj.: np. składek członkowskich, wpisowego, darowizn.

Wobec powyższego zdaniem Fundacji, w zakresie odliczania VAT nie jest obowiązany do ustalenia tzw. „prewspółczynnika”.

Gdyby jednak powyższe stanowisko uznane zostało za nieprawidłowe, to zdaniem Fundacji w opisanym stanie faktycznym prewspółczynnik powinien być stosowany wyłącznie do kosztów pośrednich (np. opłata za najem biura, usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe, usługi księgowe), a nie całości kosztów działalności Fundacji w tym zwłaszcza nie do kosztów organizacji kongresów organizowanych przez Fundację w ramach jej działalności gospodarczej stanowiących koszty prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. Ponadto w sytuacji takiej mogłaby mieć zastosowanie metoda określania proporcji polegająca na odniesieniu całości kosztów działalności Fundacji (mianownik) do kosztów pośrednich Fundacji tj. niezwiązanych wyłącznie i bezpośrednio z organizowanymi przez Fundację kongresami/konferencjami. W ocenie Fundacji opisana metoda określenia proporcji jest najbardziej odpowiadająca specyfice wykonywanej przez Fundację działalności oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza (koszty pośrednie/ogólne działalności Fundacji). Żadna inna z metod w szczególności wymieniona w art. 86 ust. 2c pkt 3 Ustawy o VAT nie jest adekwatna. Skoro bowiem Fundacja osiąga przychody tylko z działalności gospodarczej to zastosowanie tej metody prowadziłoby do przyjęcia i w liczniku i mianowniku tych samych kwot przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści art. 86 ust. 1 ww. ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy spełnione są określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Jak stanowi art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie ust. 2c analizowanego artykułu, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy (art. 86 ust. 2d ustawy).

Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Zgodnie z art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy).

Zauważyć należy, że powołany art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż ta działalność. Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem od towarów i usług. „Towarzyszą” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2a ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w sytuacjach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia podatku. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zaznaczyć należy, że definicja działalności gospodarczej wynikająca z ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter autonomiczny i winna być rozpatrywana niezależnie od innych przepisów regulujących działalność Wnioskodawcy. Ponadto wskazać należy, że definicja zawarta w art. 15 ust. 2 ww. ustawy stanowi wprost jakiego rodzaju czynności należy uznać za działalność gospodarczą, stąd też należy dokonywać jej wykładni literalnej.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Celami statutowymi Fundacji zgodnie z jej statutem są: współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi, w szczególności współpraca z organami władzy publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami fundacji, a także z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie tymi celami; wspieranie działalności instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy; popularyzowanie zagadnień rozwoju gospodarczego oraz innowacyjności w masmediach oraz wydawnictwach; inspirowanie badań w zakresie rozwoju gospodarczego, współpraca sektora gospodarczego i naukowego oraz innowacyjności, prowadzenie, wspieranie, promowanie, organizowanie, inicjowanie i tworzenie warunków do realizacji działalności społecznie i gospodarczo użytecznej w zakresie edukacji ekonomicznej, prowadzenie działalności oświatowej, organizacja seminariów i szkoleń, kursów edukacyjnych, warsztatów, konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej, gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji realizujących cele fundacji, wspieranie polskich naukowców i ekspertów, inicjowanie debat publicznych w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej, współpraca ze środowiskami naukowymi, w szczególności uczelniami wyższymi, szkołami, jednostkami naukowymi, ośrodkami badawczymi oraz badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą

Fundacja zgodnie z statutem realizuje ww. cele poprzez: inspirowanie i stymulowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, edukację gospodarczą w szczególności w zakresie innowacyjności oraz współpracy pomiędzy sektorem gospodarczym, a nauką, prezentację i promocję innowacyjności polskich przedsiębiorców, tworzenie otoczenia i warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw, działania na rzecz wspierania industrializacji, popieranie i promowanie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego, w szczególności w zakresie innowacyjności, tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków rozwoju gospodarczego, w szczególności w zakresie współpracy sektora przedsiębiorców i nauki, promocję dobrych praktyk w działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie innowacyjności, upowszechnianie, promocje i popularyzowanie wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej w tym w skali międzynarodowej.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji swoich celów statutowych. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest zwłaszcza:

 • 82.30.Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (przedmiot wiodący)
 • 47.19.Z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 58.11.Z, wydawanie książek
 • 58.19.Z, pozostała działalność wydawnicza
 • 70.21.Z, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.11.Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 72.20.Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 74.90.Z, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

W ramach powyższej działalności gospodarczej realizującej cele statutowe Fundacja przede wszystkim organizuje kongresy/konferencje w tym zwłaszcza cykliczne Kongres I. i KONGRES F. Celami tych kongresów jest podjęcie realnych działań łączących przedsiębiorców, korporacje, ludzi nauki i przedstawicieli administracji publicznej z najważniejszymi na świecie innowatorami. W trakcie kongresów odbywają się spotkania, wykłady i prezentacje, w których uczestniczą: eksperci, wizjonerzy i twórcy najbardziej zaawansowanych technologii, prezesi światowych koncernów z obszaru new-tech, twórcy startupów, naukowcy, a także administracja rządowa. Kongresy te stanowią miejsce wymiany innowacyjnych rozwiązań, zawierają dedykowane sesje spotkań z innowatorami, prezentują najlepsze startupy regionu CEE i networking. Tematyka poszczególnych edycji kongresów obejmuje między innymi rewolucję bankową, bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Fundacja ponosi dwojakiego rodzaju koszty prowadzonej działalności:

 1. Koszty ogólne, obejmujące: koszty biura Fundacji (najem, wyposażenie, materiały biurowe, sprzęt biurowy), koszt wynagrodzeń pracowników biura i zarządu fundacji, koszty księgowości, delegacje pracowników;
 2. Koszty związane z organizacją konkretnych kongresów/konferencji obejmujące zwłaszcza: koszt najmu obiektów/sal na kongresy/konferencje, koszt cateringu, koszt promocji kongresów/konferencji, koszt przyjazdu lektorów/wykładowców (wynagrodzenie, noclegi, transport).

Usługi Fundacji realizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są częściowo płatne w formie płatnych biletów wstępu i wynajmu powierzchni na kongresach, konferencjach. Jedyną nieodpłatną usługą są wydawane bilety bezpłatne, przysługujące zaproszonym gościom kongresów/konferencji, przedstawicielom uniwersytetów i innych środowisk naukowych w tym studentów, administracji rządowej i samorządowej. Powyższe działania nieodpłatne podejmowane są w celach promocyjnych i marketingowych w celu zwiększenia atrakcyjności organizowanych wydarzeń poprzez zapewnienie w nim uczestnictwa osób znanych, reprezentujących środowiska naukowe, w tym studentów, władze państwowe, a dzięki temu zwiększeniu renom tych wydarzeń i zainteresowania nimi podmiotów komercyjnych wynajmujących stoiska firmowe podczas kongresów i nabywających odpłatnie bilety wstępu dla swych pracowników i przedstawicieli, tym samym więc pośrednio służą sprzedaży opodatkowanej.

Wnioskodawca wskazał, że całość podejmowanych przez niego działań pozostaje w sferze opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Poszczególne obszary, w których działa Fundacja są ze sobą powiązane i bezpośrednio, bądź w sposób pośredni służą działalności odpłatnej. Wszystkie te działania - nawet nieodpłatne - zmierzają do zwiększenia wśród odbiorców zainteresowania organizowanymi kongresami, zaciekawienie odbiorcy komercyjnego (firm wynajmujących stoiska i kupujących bilety), które ostatecznie korzystają z odpłatnej oferty udziału w kongresach Fundacji. Wszystkie zatem nieodpłatne działania Fundacji są realizowane w celach zwiększenia obrotów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust 2 ustawy o VAT. Fundacja nie realizuje działań nieodpłatnych, których cel jest inny niż działalność gospodarcza, nie nabywa towarów i usług z przeznaczeniem do działalności innej niż gospodarcza. Wolne wstępy dla osób zaproszonych (środowisk naukowych, studenckich, administracji) na kongresy Fundacji mają pośredni związek z prowadzoną działalnością, mają wpływ na działalność odpłatną, są zatem wykonywane w ramach działalności gospodarczej i przyczyniają się do pozyskania gości kongresów komercyjnych, a w efekcie zwiększyć wpływ za sprzedaży płatnych biletów wstępu, czy najmu powierzchni, zatem wykonywane są w ramach działalności gospodarczej. Działania takie przyczyniają się bowiem do generowania obrotów i zwiększenia wpływów które Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

Źródłami przychodów Fundacji są przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług związanych z organizacją kongresów i konferencji w tym: sprzedaż biletów wstępu na kongresy/konferencje organizowane przez Fundację, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych tytułu wynajmu miejsc do ekspozycji stoisk firmowych w trakcie organizowanych przez Fundację kongresów/konferencji oraz przychody z dotacji przeznaczanych na działalność gospodarczą Fundacji ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej (dotacje z Ministerstw). Marginalnym przychodem Fundacji są też odsetki od środków pochodzących z ww. źródeł zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji. Fundacja nie ma innych dochodów w tym nie otrzymała nigdy darowizn, ani spadków, nie ma majątku fundacyjnego z którego osiągałaby dochody np. nieruchomości która mogłaby wynajmować, praw autorskich lub pokrewnych z których mogłaby pobierać tantiemy. Fundacja nie jest stowarzyszeniem więc nie otrzymuje również składek członkowskich.

Całość realizacji celów statutowych Fundacji jest w istocie uzależniona od otrzymanych dochodowości prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i dotacji uzyskanych na tą działalność. Specyfika zaś tej działalności polega właśnie na organizacji kongresów i konferencji, których powodzenie, przejawiające się zainteresowaniem i liczbą gości komercyjnych (firm) wykupujących bilety dla swych pracowników i gości oraz wykupujących miejsca wystawiennicze jest uzależniona od ilości i renomy gości z środowisk naukowych, studenckich, rządowych itp. których uczestnictwo wymaga przekazania im biletów nieodpłatnych.

Fundacja nie prowadzi działalności statutowej, która skutkowałaby powstawaniem czynności wykonywanych poza zakresem podatku VAT. Przychody ze świadczenia usług związanych z organizacją kongresów i konferencji podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Przychody z dotacji ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej nie stanowią obrotu zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ otrzymane dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Dotacje przeznaczane są realizację działań powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Fundacji. Dotacje otrzymywane ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej służą i są związane wyłącznie z działalnością gospodarczą Fundacji w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Otrzymywane dotacje mają charakter celowy i dotyczą nie ogólnej działalności statutowej Fundacji (jej działalności) lecz konkretnych organizowanych przez nią imprez (kongresów). Dotacje zawierają określony szczegółowo budżet wskazujący konkretne koszty nimi finansowane np. koszty lektorów, cateringu, wynajmu sal na konferencje itp. w związku z czym przypisanie wszelkich nabywanych przez Fundację z uzyskanych dotacji towarów i usług w całości do danego wydarzenia i działalności gospodarczej Fundacji nie jest możliwe. Z dotacji nie są finansowane koszty ogólne działalności Fundacji.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nie dokonuje nabycia towarów i usług, które wykorzystuje zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza i których przypisanie w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Wnioskodawca obok działalności gospodarczej (organizowanie konferencji/kongresów) nie prowadzi działalności statutowej nieodpłatnej.

Wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczą tego czy Fundacja nie jest zobowiązana do ustalenia sposobu określania proporcji w zakresie odliczania podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do działalności jaką wykonuje.

W tym miejscu należy podkreślić, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Przepisy art. 86 ust. 2a ustawy będą mieć zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W takich okolicznościach kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy oraz uzupełnienia wniosku Wnioskodawca nie dokonuje nabycia towarów i usług, które wykorzystuje zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza i których przypisanie w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Wnioskodawca obok działalności gospodarczej (organizowanie konferencji/kongresów) nie prowadzi działalności statutowej nieodpłatnej. Podstawowym celem działań podejmowanych przez Wnioskodawcę jest odpłatna organizacja opisanych kongresów i konferencji. Fundacja nie prowadzi działalności statutowej, która skutkowałaby powstawaniem czynności wykonywanych poza zakresem podatku VAT. Przychody ze świadczenia usług związanych z organizacją kongresów i konferencji podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Celem nieodpłatnego udostępniania biletów, jest zwiększenie atrakcyjności organizowanych ww. wydarzeń poprzez zapewnienie w nim uczestnictwa osób znanych, reprezentujących środowiska naukowe, w tym studentów, władze państwowe, a dzięki temu zwiększeniu renom tych wydarzeń i zainteresowania nimi podmiotów komercyjnych wynajmujących stoiska firmowe podczas kongresów i nabywających odpłatnie bilety wstępu dla swych pracowników i przedstawicieli. Zatem nieodpłatne oferowanie biletów na kongresy/konferencje pośrednio przyczynia się do zwiększenia obrotów z wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i jest wykonywane wyłącznie w celach promocyjno-marketingowych, których efektem jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu organizowanych spotkań, co przekłada się na większe zainteresowanie świadczoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, tj. organizacją kongresów/konferencji. W konsekwencji powyższego, należy wskazać, że opisane czynności nieodpłatnie wykonywane przez Wnioskodawcę są podejmowane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i nie stanowią odrębnego przedmiotu działalności Fundacji.

Z uwagi na powołane przepisy, odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, należy wskazać, że skoro, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie dokonuje zakupów towarów i usług, które będą wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, to nie będzie on zobowiązany do zastosowania, przy odliczeniu podatku VAT, art. 86 ust. 2a ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie, rozważenie „czy prewspółczynnik powinien być stosowany wyłącznie do kosztów ogólnych (np. opłata za najem, usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe, usługi księgowe), czy do wszystkich kosztów działalności Fundacji oraz w jaki sposób powinien zostać obliczony”, stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.