0114-KDIP3-1.4011.340.2018.1.EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca m.in. w celu pozyskania nowych klientów lub utrzymania dotychczasowych, a także promowania sprzedawanych produktów i towarów oraz zwiększenia ich sprzedaży organizuje akcje promocyjne. Akcje promocyjne mogą być przeprowadzane w formie konkursów, loterii promocyjnych, sprzedaży premiowej lub innej o podobnym charakterze [zwane dalej: „Akcjami promocyjnymi ].

Akcje promocyjne kierowane są m.in. do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które uczestniczą w Akcjach promocyjnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą [zwanych dalej: „Przedsiębiorcami’].

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nagrody uzyskane przez Przedsiębiorców w związku z udziałem w Akcjach promocyjnych stanowią dla nich przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tym związane (w szczególności w zakresie poboru podatku i wystawiania informacji podatkowych) ?

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody uzyskane przez Przedsiębiorców w związku z udziałem w Akcjach promocyjnych stanowią dla nich przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tym związane. W szczególności Wnioskodawca nie jest uprawniony do poboru podatku z tytułu nagród wydanych Przedsiębiorcom, ani nie jest zobowiązany do wystawiania informacji podatkowych w tym zakresie. Przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego opodatkowania przychodów z tytułu nagród otrzymanych w związku z udziałem w Akcjach premiowych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 UPIT od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z kolei w myśl art. 41 ust. 4 UPIT płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Ponadto stosownie do art. 42 ust. 1a UPIT w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 UPIT źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z kolei w myśl art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 UPIT przychodami z działalności są kwoty należne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ponadto z art. 44 ust. 1 UPIT wynika, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy.

Skoro nagrody w Akcjach promocyjnych zostały uzyskane przez Przedsiębiorców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, to przychód z tego tytułu powinien być zaliczony do przychodów z tej działalności. Nie ma bowiem uzasadnienia do wyłączenia tych nagród ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza, w sytuacji gdy zostały one uzyskane z uwagi na czynności podejmowane w ramach prowadzenia tej działalności.

W szczególności nagrody otrzymane przez Przedsiębiorców nie mogą być zaliczone do przychodów z innych źródeł, gdyż zgodnie z art. 20 ust. 1 UPIT za przychody z innych źródeł mogą być uznane tylko nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych m.in. w art. 14 UPIT.

Ponieważ nagrody otrzymane przez Przedsiębiorców w ramach Akcji promocyjnych mają związek z działalnością gospodarczą, z której przychody zostały określone w art. 14 UPIT, to takie nagrody nie mogą być zaliczone do przychodów z innych źródeł.

W związku z powyższym z tytułu wydania Przedsiębiorcom nagród w ramach Akcji promocyjnych na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika. W szczególności Wnioskodawca nie jest uprawniony do poboru podatku z tytułu nagród wydanych Przedsiębiorcom, ani nie jest zobowiązany do wystawiania informacji podatkowych w tym zakresie. Przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego opodatkowania przychodów z tytułu nagród otrzymanych w związku z udziałem w Akcjach premiowych.

Identyczne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.468.2017.1.EC z dnia 1 lutego 2018 r., w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: „wartość wygranych uzyskanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanej przez Wnioskodawcę opisanej we wniosku sprzedaży premiowej, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu nagród otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w związku z organizowaną sprzedażą premiową, bowiem Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

Podobnie w interpretacji o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.310.2017.3.EC z dnia 14 grudnia 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że: „Odnosząc się natomiast do nagród, które Wnioskodawca zamierza wypłacać osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą, zauważyć należy, że analiza treści normy prawnej sformułowanej w art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzi do jednoznacznego wniosku, że w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ww. przepisów, okoliczność uzyskania nagrody ma bezpośredni wpływ na wysokość przychodów z tej działalności, tym samym i dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Zdaniem tutejszego Organu nie ma zastosowania w tym przypadku odrębne opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W związku z tym ww. nagrody będą stanowiły przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, niekorzystający z ww. zwolnienia. Tym samym osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązana będzie doliczyć wartość ww. nagrody do pozostałych przychodów uzyskiwanych z tej działalności i opodatkować według przyjętej przez siebie formy opodatkowania. W tym przypadku na Wnioskodawcy nie będzie ciążył ani obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego ani też obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Takie stanowisko potwierdzają również inne interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej lub przez Dyrektorów Izb Skarbowych, wśród przykładowych można wymienić:

  • 0114-KDIP3-1.4011.161.2018.3.IF z dnia 9 maja 2018 r.,
  • 0114-KDIP3-1.4011.486.2017.2.EC z dnia 2 marca 2018 r.,
  • 0461-ITPB1.4511.983.2016.1DR, 0461-ITPB1.4511.984.2016.1.JŁ, 0461-ITPB1.4511. 985 .2016.1.JŁ i 0461-ITPB .4511.986.2016.1.JŁ z dnia 30 stycznia 2017 r.
  • 1462-IPPB1.4511.1201.2016.2.EC z 27 stycznia 2017 r„
  • 1462-IPPB1.4511.1032.2016.1.EC z 3 listopada 2016 r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca m.in. w celu pozyskania nowych klientów lub utrzymania dotychczasowych, a także promowania sprzedawanych produktów i towarów oraz zwiększenia ich sprzedaży organizuje akcje promocyjne. Akcje promocyjne mogą być przeprowadzane w formie konkursów, loterii promocyjnych, sprzedaży premiowej lub innej o podobnym charakterze. Akcje promocyjne kierowane są m.in. do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które uczestniczą w Akcjach promocyjnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przychód (nagroda) uzyskany z tytułu udziału w ww. akcjach promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, iż w przypadku takich konkursów, loterii promocyjnych oraz sprzedaży premiowych, warunkiem koniecznym udziału jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Natomiast w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Wobec powyższego należy wskazać, że wartość wygranych uzyskanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę opisanych we wniosku akcji promocyjnych, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza ww. nagród, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy.

W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach, loteriach promocyjnych oraz sprzedaży premiowej, otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bowiem Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i tylko w tych sprawach są one wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.