0114-KDIP3-1.4011.331.2018.2.AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zaliczenia do kup pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe MBA.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwca 2018 r.) uzupełnione pismem, które wpłynęło w dniu 5 lipca 2018 r. (data nadania 5 lipca 2018 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 3 lipca 2018 r. Nr 0114-KDIP34011.331.2018.1.AM (data nadania 3 lipca 2018 r., data doręczenia 3 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe MBA:

  • poniesionych przed jej rozpoczęciem - jest nieprawidłowe,
  • w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe MBA.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w maju tego roku. Zdecydował się na jej rozpoczęcie po wielu latach pracy na stanowiskach menedżerskich. Przez okres pracy na etacie zdobył doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz jednostkami organizacyjnymi w ujęciu zasobów ludzkich, finansowym, marketingowym oraz negocjacji, nawiązał kontakty biznesowe, zbudował sobie podłoże dla swojej nowopowstałej firmy.

Firma wnioskodawcy rozpoczęła świadczenie usług polegające m in. na specjalistycznym doradztwie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz wsparciu w zarządzaniu projektami. Zmiana charakteru pracy (z etatu na własną działalność) wymaga pozyskania nowych umiejętności, w tym zdobycia nowej wiedzy biznesowej, nawiązania nowych kontaktów, nowych technik sprzedażowo-zakupowych i negocjacyjnych. Pozyskane umiejętności zwiększą potencjał Wnioskodawcy oraz jego konkurencyjność. W tym celu Wnioskodawca rozpoczął studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) prowadzone wspólnie przez Wyższą Szkołę Biznesu oraz Francuski Instytut Zarządzania. Są to studia przeznaczone dla menadżerów, biznesmenów oraz kadry zarządzającej. Na całym świecie firmy i korporacje wysyłają swoich pracowników na te studia w celu zwiększenia ich kwalifikacji, a co za tym idzie, swojej konkurencyjności a w efekcie swoich przychodów i zysków. Uzyskane kwalifikację są ściśle związanego z jego działalnością gospodarczą, przełożą się na świadczenie usług na wyższym poziomie, a tym samym na zwiększone przychody Firmy.

W odpowiedzi na otrzymane wezwanie nr 0114-KDIP3-1.4011.331.2018.1.AM Wnioskodawca informuje, że:

  1. pierwsze zajęcia odbyły się 20.04.2018 r. czyli jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Pierwsze zajęcia objęte fakturą wystawioną na jego działalność i jednocześnie objęte pożyczką rozpoczęły się 18.05.2018 r. (taki termin widnieje również na fakturze). Należy tu nadmienić, że od samego początku studia MBA były ściśle związane z rozpoczęciem świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej,
  2. Wydatki na rzecz Szkoły pokryte zostały pożyczką. Wydatki poniesiono w następujących dniach: 24.04.2018 - 1 736,76 zł - pierwsza płatność wstępna (nie objęta pożyczką) 07.05 2018 - 27 783,24 zł - uruchomienie pożyczki (wpłata przez pożyczkodawcę na rzecz szkoły) 21.05.2018 - 463,10 zł - spłata raty pożyczki 21.06.2018 - 463,10 zł - spłata raty pożyczki Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki tj. co miesiąc począwszy od dnia 21.05.2018 r. (w tym dniu miała miejsce spłata pierwszej raty pożyczki).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki związane z pokryciem kosztów studiów MBA (opłaty wstępne, czesne) są kosztami uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w obecnych czasach z uwagi na ogromną konkurencję aby móc zaistnieć i utrzymać się na rynku, koniecznym jest świadczenie usług na wysokim poziomie. „Bycie na tak zwanym czasie”, znajomość rynku i jego wymagań, oferowanie odpowiednio spersonalizowanych usług wymaga od przedsiębiorcy, za którym nie stoi sztab innych menedżerów, jak to ma miejsce w korporacjach, ciągłego kształcenia się.

W przypadku Wnioskodawcy (posiada doświadczenie biznesowe, zna języki obce, jest specjalistą w swojej dziedzinie) najlepszym rozwiązaniem w poszerzaniu nowej wiedzy, pomysłów biznesowych oraz kontaktów są studia MBA. Zdobyta na studiach MBA wiedza i kontakty pozwolą na wzmocnienie kompetencji w zakresie m.in. strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania finansowego, zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, zarządzania innowacjami, zarządzania zasobami ludzkimi oraz wpłyną na umiejętności negocjacyjne, sprzedażowe, marketingowe oraz w zakresie komunikacji i autoprezentacji (czyli wiedzy niezbędnej do świadczenia usług na rzecz zleceniodawców) co przełoży się dynamiczny rozwój, a co za tym idzie wzrost przychodów. Tym samym koszty jakie ponosi i będzie ponosił w przyszłości bezpośrednio związane ze studiami MBA powinny zostać uznane za koszty uzyskania i zwiększenia przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów są wydatki, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe MBA poniesionych przed jej rozpoczęciem jest nieprawidłowe, natomiast w pozostałym zakresie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm ), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Powyższy przepis ma charakter ogólny. Z tego względu, każdy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy badać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony.

Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. Z oceny związku z prowadzoną działalnością powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu powinien, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełniać łącznie następujące warunki:

  • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • musi nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • musi być właściwie udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Należy przy tym podkreślić, że obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo -skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej, bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem tego źródła przychodu każdorazowo spoczywa na podatniku. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Podatnik zobowiązany jest więc wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, nie można uznać za koszt wydatków, których charakter budzi wątpliwości.

Podsumowując, wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu zaistnieje związek przyczynowy i koszt nie będzie objęty dyspozycją art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie uczestnictwa w studiach MBA nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy. Do stwierdzenia zatem, czy wydatki takie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

  • czy związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
  • czy służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością, a więc co do zasady mają charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności. Istotnym warunkiem zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest istnienie źródła przychodów, do którego dany wydatek można przyporządkować.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że aby wydatki związane z pokryciem kosztów podyplomowych studiów MBA tj. opłaty wstępne, czesne mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, muszą być ponoszone w celu osiągnięcia przychodów z tego właśnie źródła przychodów. Stwierdzenie, że określone wydatki poniesione przez podatnika spełniają wszystkie wskazane przez ustawodawcę warunki podatkowego uznania ich za koszt uzyskania przychodów stanowi niezbędną przesłankę odliczenia ich przez podatnika od osiągniętego przychodu.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że od kwietnia 2018 r. Wnioskodawca rozpoczął studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) prowadzone wspólnie przez Wyższą Szkołę Biznesu oraz Francuski Instytut Zarządzania. Są to studia przeznaczone dla menadżerów, biznesmenów oraz kadry zarządzającej. Uzyskane kwalifikację są ściśle związanego z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, które przełożą się na świadczenie usług na wyższym poziomie, a tym samym na zwiększone przychody Firmy.

Wprawdzie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże nie stanowi to wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu, konieczne jest bowiem również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Odnosząc się w tym miejscu do zaprezentowanego stanu faktycznego przyszłego, należy przede wszystkim wskazać, że wydatki na studia podyplomowe MBA , które zostały poniesione przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie były w żaden sposób związane ze źródłem przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Wydatki te nie spełniają więc przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że wskazane we wniosku, a poniesione przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki, nie mogły (i nie mogą) obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, ponieważ źródło to w tym czasie nie istniało.

Natomiast wydatki, które zostaną poniesione po rozpoczęciu działalności gospodarczej - skoro kierunek studiów podyplomowych wyżej opisany jest ściśle związany z zakresem wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności - mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zauważyć jednakże należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.